NACIONALINĖS SPORTO AGENTŪROS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS 2023 METŲ UKRAINOS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO KOMANDOMS FINANSUOTI PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-2023/89

Vilnius

 

Vadovaudamasis Finansavimo tvarkos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl finansavimo tvarkos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms aprašo patvirtinimo“, 8 punktu:

tvirtinu Kvietimą teikti paraiškas 2023 metų Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms finansuoti (pridedama).

 

 

 

Kompetencijų centro vedėja,

pavaduojanti direktorių                                                                                            Vilma Čingienė

 


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės sporto agentūros prie

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos direktoriaus

2023 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-2023/89

 

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2023 METŲ UKRAINOS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO

SPORTO KOMANDOMS FINANSUOTI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kvietimas teikti paraiškas 2023 metų Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms finansuoti (toliau – Kvietimas) nustato reikalavimus 2023 metų Ukrainos sportininkų, trenerių, aptarnaujančių specialistų ir medicinos personalo (toliau kartu visi – Ukrainos komanda) išlaidoms, patirtoms Lietuvoje, rengiant aukšto meistriškumo treniruočių stovyklas (toliau – stovykla) ir (ar) dalyvaujant stovyklose bei aukšto meistriškumo sporto varžybose (toliau – varžybos), finansuoti paraiškų teikimo būdą ir terminą, skirstomą valstybės biudžeto lėšų sumą, Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Agentūra) logotipo viešinimo sąlygas, konsultuojančio asmens kontaktus.

2. Paraiškas gali teikti Finansavimo tvarkos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl finansavimo tvarkos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 5 punkte nurodyti pareiškėjai.

3. Paraiškos teikiamos ir vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo, Aprašo ir šio Kvietimo nuostatomis.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS IR BŪDAS

 

4. Paraiškos teikiamos iki 2023 m. rugsėjo 14 d.

5. Paraiška teikiama Agentūrai 2023 metais Aprašo 3 punkte nurodytoms vykdomoms veikloms (toliau – Veiklos) finansuoti, pildant paraiškos formą, pateiktą Aprašo 1 priede. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Paraiška ir kiti reikalingi dokumentai teikiami elektroniniu būdu el. p. adresu info@ltusportas.lt.

6. Kitais būdais nei nurodyta Kvietime arba praleidus Kvietime nustatytą terminą pateiktos paraiškos ar su paraiška privalomi pateikti dokumentai yra nevertinami.

 

III SKYRIUS

FINANSAVIMO DYDIS

 

7. Bendra valstybės biudžeto lėšų suma, skiriama finansuoti Veiklas – 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų).

8. Minimali vienam pareiškėjui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma visoms paraiškoje nurodytoms Veikloms finansuoti – 500 Eur (penki šimtai eurų), maksimali suma vienam pareiškėjui – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai eurų), neribojant stovyklų ar varžybų skaičiaus.

 

IV SKYRIUS

PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI

 

9. Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą, turi pateikti:

9.1. užpildytą paraišką pagal Aprašo 1 priede patvirtintą formą;

9.2. Aprašo 1 priedo 4 punkte nurodytus dokumentus;

9.3. deklaraciją, kuria įsipareigoja, kad išlaidos nėra ir nebus pakartotinai finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų ir kitų piniginių išteklių.

 

V SKYRIUS

AGENTŪROS LOGOTIPO VIEŠINIMAS

 

10. Siekdamas informuoti visuomenę apie skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimą Veikloms organizuoti ir vykdyti, pareiškėjas visoje Veiklų sklaidos (viešinimo) medžiagoje turi nurodyti, kad Veiklas iš dalies finansuoja Agentūra, ir naudoti Agentūros logotipą, paskelbtą interneto svetainėje adresu www.ltusportas.lt.

 

VI SKYRIUS

AGENTŪROS KONSULTUOJANČIO ASMENS KONTAKTAI

 

11. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 ir 13–16 val. telefono numeriu +370 640 25429 arba el. paštu mykolas.krasnickas@ltusportas.lt. Atsakingas darbuotojas – Agentūros Aukšto meistriškumo sporto skyriaus vyresnysis patarėjas Mykolas Krasnickas.

________________________

 

part_28fe2385f1da4d75846885a84b65e9c6_end