LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 3 D. ĮSAKYMO NR. 1V-683 „DĖL VIDAUS SAUGUMO FONDO PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1V-551

Vilnius

 

Atsižvelgdama į 2023 m. kovo 22 d. Rekomendacijų, pateiktų 2023 m. kovo 1 d. audito ataskaitoje Nr. 23A1-22 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM projektų, įgyvendinamų pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, auditas“, įgyvendinimo priemonių plano Nr. 1VL-537 priemonę Nr. 3, 

pakeičiu Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir 8 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Agnė Bilotaitė


 

Vidaus saugumo fondo projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių

8 priedas

 

(Poprojektinės priežiūros patikros vietoje lapo forma)

 

image007

 

POPROJEKTINĖS PRIEŽIŪROS

PATIKROS VIETOJE LAPAS

 

_____________ Nr. ___________

(sudarymo data)                 

 

1. Poprojektinės priežiūros (toliau – ex-post) patikros vietoje pobūdis:

¨ Planinė

¨ Neplaninė

 

2. Duomenys apie projektą:

 

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto sutarties pasirašymo data ir Nr. (susitarimai dėl pakeitimo)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

(įrašoma data)

Projekto vykdytojo atstovo, atsakingo už priežiūrą, įgyvendinus projektą, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Ex-post patikrą vietoje atlikę atsakingos institucijos atstovai

(pareigos, vardas, pavardė)

Ex-post patikroje vietoje dalyvavę projekto vykdytojo atstovai

(pareigos, vardas, pavardė)

 

3. Duomenys apie ex-post patikrą vietoje:

 

Patikros data

Patikros vieta ir adresas

 

4. Duomenys apie įgyvendintą projektą ex-post patikros vietoje metu:

 

Eil. Nr.

Patikros kriterijai

Taip

Ne

Komentarai

4.1.

Ar buvo perleisti įsipareigojimai, pakeistos turto nuosavybės teisės (ar turtas, kuriam įsigyti ar sukurti buvo skirtos finansinės paramos lėšos, buvo perleistas, parduotas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės (pvz.: nuoma, panauda ir pan.)?

¨

¨

Jei „Taip“, nurodyti:

– kokie įsipareigojimai ar turtas ir kokie veiksmai atlikti;

– nuo kurios datos;

– ar buvo gautas atsakingos ir įgaliotosios institucijų pritarimas;

– kokiai įstaigai buvo perleistas, parduotas, įkeistas turtas ar kieno naudai kitokiu būdu buvo suvaržytos daiktinės teisės į jį.

4.2.

Ar iš esmės pasikeitė veiklos, kuriai buvo skirtos finansinės paramos lėšos, pobūdis, tikslai ar įgyvendinimo sąlygos?

¨

¨

Jei taip, nurodyti:

– pasikeitusį veiklos pobūdį, tikslą ar pasikeitusias įgyvendinimo sąlygas;

– nuo kurios datos;

– ar buvo informuota atsakinga ir įgaliotoji institucijos.

4.3.

Ar vyko darbuotojų, kurių mokymams bei vizitams į užsienį apmokėti buvo panaudotos finansinės paramos lėšos, kaita (taikoma tik pagal Specialią tranzito schemą įgyvendinamiems projektams)?

¨

¨

Jei taip, nurodyti:

– personalo pokyčius: kiek darbuotojų atleista, kiek priimta naujų;

– paskutinių mokymų ar vizito į užsienį datą ir darbuotojo atleidimo datą.

4.4.

Ar projekto vykdytojas yra (buvo) reorganizuojamas

(-tas) arba likviduojamas

(-tas)?

¨

¨

Jei taip, nurodyti:

– atliekamą (atliktą) procesą (reorganizavimą arba likvidavimą),

– nuo kurios datos;

– ar buvo informuota atsakinga ir įgaliotoji institucijos;

– kokia įstaiga perėmė teises ir pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu.

4.5.

Ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma?

¨

¨

Jei taip, nurodyti:

– projekto vykdytojo naują teisinę formą;

– nuo kurios datos;

– ar buvo informuota atsakinga ir įgaliotoji institucijos.

4.6.

Ar įsigytos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai naudojami projekto sutartyje numatytiems tikslams?

¨

¨

4.7.

Ar atsakinga institucija yra informuota apie visus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir projekto sutartimi?

¨

¨

4.8.

Ar saugomi būtini su projekto vykdymu susiję dokumentai projekto sutartyje nustatyta tvarka?

¨

¨

4.9.

Ar pastatytas nuolatinis stendas / lenta?

¨

¨

Tikrinama, jei projektas atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1048/2014 2 straipsnyje nurodytas sąlygas:

a) bendras Sąjungos įnašas projektui yra daugiau kaip 100 000 EUR ir

b) projektą sudaro materialaus objekto pirkimas ar infrastruktūros arba statybos projektų finansavimas.

Atitiktis reikalavimams, nurodytiems nuolatiniam stendui / lentai, tikrinama vadovaujantis 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo visuomenės informavimo ir viešinimo gairėmis, paskelbtomis interneto svetainėje www.cpva.lt

Jeigu projektas neatitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1048/2014 2 straipsnyje nurodytų sąlygų, pažymima „Ne“ ir komentarų skiltyje įrašoma „Netaikoma“.  

4.10.

Ar įranga / technika yra pažymėta lipdukais su Vidaus saugumo fondo logotipu?

¨

¨

Tikrinama, jei projekto sutartyje numatyta, kad iš projekto lėšų įsigyta įranga / technika žymima lipdukais.

Jei projekto sutartyje tai nenumatyta, pažymima „Ne“ ir komentarų skiltyje įrašoma „Netaikoma“.  

 

 

5Ex-post patikros vietoje rezultatų apibendrinimas:

 

Bendrieji patikros vietoje rezultatai ir išvada:

(fiksuojami visi patikros metu nustatyti faktai: nustatytos aplinkybės, iškilusios problemos (jei buvo) bei užfiksuojama patikrą atlikusių darbuotojų išvada dėl ex-post patikros vietoje rezultatų)

Nustatyti neatitikimai ir terminai ištaisymui:

(nurodomi rasti trūkumai, klaidos, pažeidimai, įpareigojimai projekto vykdytojui ištaisyti neatitikimus, siūlomos rekomendacijos ir terminai ištaisymui)

Jei Ex-post patikra neatlikta, priežastys:

(pažymimos aplinkybės ir situacija, dėl kokių priežasčių nepavyko atlikti suplanuotos ex-post patikros vietoje arba nepavyko įgyvendinti dalies iškeltų tikslų ex-post patikrai vietoje)

 

 

Ex-post patikrą vietoje atliko:

 

_____________________                  ____________________            ____________________

(Pareigos)                                           (Parašas)                             (Vardas, pavardė)

 

_____________________                  ____________________           ____________________

(Pareigos)                                           (Parašas)                                 (Vardas, pavardė)

part_d7fe40cfa49242feb6da16c174a83881_end