ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 6 d. Nr. T-358       

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-381 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Poilsio ar švenčių dienomis (jei sprendžiamas kapavietės skyrimo klausimas) rekomendacijas išimties tvarka gali teikti Savivaldybės meras. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl kapavietės skyrimo ir kitus su tuo susijusius dokumentus rengia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius (toliau – Miesto ūkio ir aplinkos skyrius).“ 

1.2. Pakeisti 17 punktą  ir jį išdėstyti taip:

17. Savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai neterminuotam laikotarpiui.“

1.3. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Kiekvieną mėnesį iki 5 darbo dienos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius pateikia Savivaldybės administracijos  Apskaitos skyriui informaciją apie praeitą mėnesį išduotus leidimus (sąrašą) laikyti urnas kolumbariumo nišose.“

1.4. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Kapavietės statiniai (kapo paminklas, antkapis, kapavietę (sklypą) ribojantys apvadai ir kt.) statomi ir rekonstruojami vadovaujantis Statybos įstatymu. Statant ir (ar) rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ar kitus statinius, kapavietę prižiūrintis asmuo privalo informuoti kapinių prižiūrėtoją ir pateikti jam kapavietės sutvarkymo (įskaitant statinių statymą ar rekonstrukciją) projektinius sprendinius (planą, schemą su išdėstytais projektuojamais kapavietės statiniais, želdiniais, nurodyti statinių aukštį, medžiagą, želdinių rūšį). Visi kapaviečių statiniai, įskaitant ir suoliukus, gali būti statomi ir želdiniai sodinami tik skirtos (turimos) kapavietės, kurią vietoje pažymi kapinių prižiūrėtojas, ribose (kapavietės sklype). Pelenų barstymo lauke individualūs paminklai nestatomi. Keisti priėjimų prie kapaviečių dangą ar kitaip jas pertvarkyti (kai takai išklojami trinkelėmis, užpilami skalda ar pan.) galima tik suderinus raštu su kapinių prižiūrėtoju ir už gretimų kapaviečių priežiūrą atsakingais asmenimis. Takuose tarp kapaviečių draudžiama statyti žvakides, suolelius, įrengti grindinius iš trinkelių ir (ar) plytelių kapaviečių galuose už kapavietės ribų ir sodinti augalus. Kapaviečių statinių, želdinių, aplinkos tvarkymo atitiktį taisyklių reikalavimams tikrina kapinių prižiūrėtojas. Kapinių prižiūrėtojas Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas. Kapavietėse esantys statiniai ir želdiniai, kai jie nustatyta tvarka įregistruoti kapinių prižiūrėtojo Laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale, yra už kapavietės priežiūrą atsakingų asmenų (fizinių ar juridinių, įrašytų Laidojimų ir kapaviečių statinių registracijos žurnale) nuosavybė.“

1.5. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Kapaviečių ir (ar) kapinių statinius statantys, rekonstruojantys asmenys šių darbų vykdymo metu visas susidariusias atliekas (nugriautus, išardytus senus statinius, statinių ir statybinių medžiagų nuolaužas, nepanaudotas statybines medžiagas ir pan.) privalo sutvarkyti ir išvežti, laikydamiesi Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklių, perduoti atliekų tvarkytojams ir turėti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Atlikdamas į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse kapaviečių statinių rekonstrukcijos ir (ar) tvarkymo darbus, kapavietės prižiūrėtojas turi pasirengti kapavietės rekonstrukcijos ir (ar) tvarkymo darbų projektą ir jį suderinti su Savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus (toliau – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius) atsakingu specialistu.“

1.6. Pakeisti 66.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

66.1. pateikti rašytinį prašymą pagal Aprašo 2 priedo formą Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui;“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

 

 

part_fb650f3172ff458ebcf90e610e496f5b_end