LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-80 „DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS VIETŲ PASKIRSTYMO KONKURSO BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. V-350

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                 Jurgita Šiugždinienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-80

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2023 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-350

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS VIETŲ PASKIRSTYMO KONKURSO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) ar institucijoms kartu su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, vykdančiomis doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus bei dalyvaujančiomis konkurse kartu su doktorantūros teisę turinčia (turinčiomis) institucija (institucijomis), ir doktorantūros finansavimo tvarką.

2. Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų (toliau – doktorantūros vietos) paskirstymo konkursas (toliau – konkursas) vyksta dviem etapais:

2.1. doktorantūros temų teikimas;

2.2. paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimas, jų vertinimas ir doktorantūros vietų skyrimas.

3. Konkursą inicijuoja švietimo, mokslo ir sporto ministras (toliau – ministras), raštu siūlydamas Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) paskelbti konkursą, nurodydamas:

3.1. terminą, iki kurio Taryba turėtų pateikti ministrui siūlomus finansuotinų doktorantūros vietų sąrašus;

3.2. doktorantūros teisę turinčioms institucijoms kartu su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, vykdančiomis doktorantūros krypties aukšto lygio MTEP darbus, skirtinų doktorantūros vietų skaičių;

3.3. kitų doktorantūros vietų doktorantūros teisę turinčioms institucijoms ir doktorantūros vietų doktorantūros teisę turinčioms institucijoms kartu su doktorantūros teisės neturinčiomis institucijomis paskirstymą mokslo sritims ir (ar) mokslo kryptims ir meno sritims (ar) meno kryptims (toliau Aprašo 3.2 ir 3.3 papunkčiuose kartu – preliminarus doktorantūros vietų skaičius).

4. Konkursas vykdomas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu vykdymo reglamentu (toliau – Reglamentas).

5. Konkursas skelbiamas Tarybos interneto svetainėje.

6. Tarybos pirmininko nustatytų formų pasiūlymai dėl doktorantūros temų ir paraiškos konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikiami Tarybos elektroninėje sistemoje, kurios adresas nurodomas skelbime apie konkursą.

 

II SKYRIUS

DOKTORANTŪROS TEMŲ TEIKIMAS

 

7. Taryba, gavusi ministro raštą, paskelbia kvietimą teikti pasiūlymus dėl doktorantūros temų (toliau – pasiūlymai). Pasiūlymams teikti nustatomas ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų terminas nuo kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimo. Pasiūlymus teikia Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau kartu vadinama – teikėjai). Pasiūlymai dėl doktorantūros temų rengiami ir teikiami Reglamento nustatyta tvarka.

8. Gauti teikėjų pasiūlymai dėl doktorantūros temų pagal mokslo sritis (kryptis) per 10 darbo dienų nuo kvietimo teikti pasiūlymus dėl doktorantūros temų termino pabaigos paskelbiami Tarybos interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ KONKURSO BŪDU SKIRSTOMOMS DOKTORANTŪROS VIETOMS TEIKIMAS

 

9. Taryba paskelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms (toliau – kvietimas). Paraiškų teikimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 20 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo. Kvietime nurodoma:

9.1. data, iki kurios priimamos paraiškos konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms (toliau – paraiška);

9.2. Tarybos interneto svetainės nuoroda, kurioje paskelbti teikėjų pasiūlymai dėl doktorantūros temų;

9.3. kita, Tarybos nuomone, reikalinga informacija, susijusi su paskelbto kvietimo sąlygomis.

10. Paraišką gali teikti:

10.1. doktorantūros teisę turinti institucija;

10.2. doktorantūros teisę turinti institucija kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija (institucijomis);

10.3. doktorantūros teisę turinti institucija kartu su įmone, įstaiga, organizacija (įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis), vykdančia (vykdančiomis) doktorantūros krypties aukšto lygio MTEP (toliau – aukšto lygio MTEP) darbus.

11. Teikiamoje paraiškoje nurodoma:

11.1. doktorantūros tema iš Tarybos interneto svetainėje paskelbtų teikėjų pasiūlymų dėl doktorantūros temų arba siūloma kita doktorantūros tema;

11.2. kandidatas į doktoranto vadovus iš institucijos, pateikiant jo gyvenimo aprašymą ir paskutinių penkerių metų mokslo ar meno darbų sąrašą. Teikiant paraišką meno doktorantūros vietai, nurodomi kandidatai į du vadovus iš institucijos, kurių vienas atsakingas už meno projekto kūrybinę dalį, o kitas – už tiriamąją. Teikiant paraišką kartu su įmone, įstaiga, organizacija, vykdančia doktorantūros krypties aukšto lygio MTEP darbus (toliau – įmonė, įstaiga, organizacija, vykdanti aukšto lygio MTEP darbus), nurodomi kandidatai į du vadovus: vienas – iš institucijos (pateikiant jo gyvenimo aprašymą ir paskutinių penkerių metų mokslo ar meno darbų sąrašą), kitas – iš įmonės ar įstaigos, ar organizacijos (pateikiant jo gyvenimo aprašymą ir paskutinių penkerių metų MTEP darbų sąrašą).

12. Kai doktorantūros teisę turinti institucija paraišką teikia kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija ar įmone, įstaiga, organizacija, vykdančia aukšto lygio MTEP darbus, papildomai paraiškoje pateikiama:

12.1. jei paraiška teikiama kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija – šioje institucijoje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų, kurie galėtų dalyvauti vykdant doktorantūros temą, sąrašas (neįskaitant kandidato į doktoranto vadovus) ir kiekvieno iš jų gyvenimo aprašymas bei paskutinių penkerių metų MTEP darbų sąrašas;

12.2. jei paraiška teikiama kartu su įmone, įstaiga, organizacija, vykdančia aukšto lygio MTEP darbus, – informacija apie paskutinių dvejų metų įmonės, įstaigos, organizacijos išlaidas į MTEP bei paskutinių dvejų metų įmonės, įstaigos, organizacijos pagrindinių MTEP darbų sąrašas, pagrindžiantis doktorantūros krypties aukšto lygio MTEP darbų vykdymą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje;

12.3. doktorantūros teisės neturinčios institucijos ar įmonės, įstaigos, organizacijos, vykdančios aukšto lygio MTEP darbus, sutikimas vykdyti doktorantūrą kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija, jei finansavimas būtų skirtas.

13. Kandidatai į doktoranto vadovus (išskyrus kandidatus į doktoranto vadovus iš įmonių, įstaigų, organizacijų, vykdančių aukšto lygio MTEP darbus) turi atitikti konkurse dalyvaujančios doktorantūros teisę turinčios institucijos doktorantūros reglamente nustatytus reikalavimus. Asmuo gali būti nurodytas kaip kandidatas į doktoranto vadovus ne daugiau kaip vienoje paraiškoje.

14. Kandidatai į doktoranto vadovus iš įmonių, įstaigų, organizacijų, vykdančių aukšto lygio MTEP darbus, turi būti mokslininkai.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR DOKTORANTŪROS VIETŲ SKYRIMAS

 

15. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, Taryba Reglamento nustatyta tvarka atlieka jų administracinę patikrą ir ekspertinį vertinimą.

16. Paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka Tarybos pirmininko sudarytos ekspertų komisijos, veikiančios humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir meno srityse bei gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų ir žemės ūkio mokslų srityse. Ekspertų komisijose turi būti ekspertų, turinčių MTEP vykdymo įmonėse, įstaigose, organizacijose patirties.

17. Atliekant paraiškų ekspertinį vertinimą, vertinama taikant penkių balų sistemą pagal tokius kriterijus:

17.1. doktorantūros temos mokslinis (meninis) naujumas, aktualumas nacionalinių ir (ar) tarptautinių tyrimų kontekste;

17.2. galimybės atlikti mokslinius tyrimus (meninius tyrimus) doktorantūros tema institucijoje ar įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, vykdančioje aukšto lygio MTEP darbus;

17.3. institucijos kandidato (kandidatų) į doktoranto vadovus kompetencija pagal doktorantūros temą, kandidato (kandidatų) į doktoranto vadovus iš įmonės, įstaigos, organizacijos, vykdančios aukšto lygio MTEP darbus, – patirtis mokslo srityje, kurioje pateikta doktorantūros tema;

17.4. institucijos kandidato (kandidatų) į doktoranto vadovus mokslinės (meninės) veiklos aktyvumas per pastaruosius penkerius metus, kandidato (kandidatų) į doktoranto vadovus iš įmonės, įstaigos, organizacijos, vykdančios aukšto lygio MTEP darbus, – MTEP veiklos aktyvumas per pastaruosius penkerius metus;

17.5. doktorantūros teisės neturinčios institucijos ar įmonės, įstaigos, organizacijos, vykdančios aukšto lygio MTEP darbus, vykdomos MTEP veiklos lygis doktorantūrai organizuoti.

18. Atmetamos paraiškos, įvertintos mažiau nei:

18.1. 3 balais pagal Aprašo 17.1, 17.4 ir 17.5 papunkčių kriterijus;

18.2. 2 balais pagal Aprašo 17.2 ir 17.3 papunkčių kriterijus.

19. Suminis paraiškos įvertis nustatomas sudėjus Aprašo 17.1–17.4 papunkčių kriterijų įverčius, prieš tai Aprašo 17.1 papunkčio kriterijaus įvertį padauginus iš 2. Paraiškų, kuriose nurodytos temos iš teikėjų pasiūlymų dėl doktorantūros temų, suminiai įverčiai didinami 20 procentų.

20. Ekspertų komisijos paraiškas išdėsto pirmumo tvarka pagal suminius įverčius atskiruose sąrašuose pagal mokslo (meno) sritis. Paraiškos, pateiktos kartu su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, vykdančiomis aukšto lygio MTEP darbus, kiekviename sąraše išskiriamos, sudarant atskirą pirmumo eilę. Jei paraiškų suminiai įverčiai yra vienodi, prioritetas teikiamas paraiškai, kurios įvertis pagal Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą kriterijų yra didesnis, o jei ir šie įverčiai sutampa, paraiškų vietą Reglamento nustatyta tvarka nustato ekspertų komisijos.

21. Atsižvelgdama į preliminarų doktorantūros vietų skaičių, Taryba Reglamento nustatyta tvarka priima sprendimą dėl finansuotinų doktorantūros vietų. Jei pagal tą pačią temą iš teikėjų pasiūlymų dėl doktorantūros temų pateikiamos kelios paraiškos, gali būti siūloma finansuoti tik viena, geriausiai ekspertų įvertinta, paraiška.

22. Tarybos pirmininkas, prieš tvirtindamas finansuotinų doktorantūros vietų sąrašus, gali teikti ministrui argumentuotą siūlymą patikslinti preliminarų doktorantūros vietų skaičių. Ministras per 5 darbo dienas įvertina Tarybos pirmininko siūlymą ir, jei reikia, patikslina preliminarų doktorantūros vietų skaičių arba informuoja, kad preliminarus doktorantūros vietų skaičius tikslinamas (keičiamas) nebus.

23. Tarybos pirmininko patvirtinti sąrašai, kuriuose nurodomi paraiškų registracijos numeriai, doktorantūrų temos (nurodant pavadinimą, mokslo sritį ir kryptį), paraiškas pateikusios institucijos ar įmonės, įstaigos, organizacijos, vykdančios aukšto lygio MTEP darbus, kandidatai į doktorantų vadovus teikiami ministrui ir skelbiami Tarybos interneto svetainėje.

24. Gavęs Tarybos pirmininko patvirtintus sąrašus, doktorantūros vietas doktorantūros teisę turinčioms institucijoms skiria ministras.

 

V SKYRIUS

DOKTORANTŪROS FINANSAVIMAS

 

25. Ministro paskirtas doktorantūros vietas finansuoja Taryba jai skirtais valstybės biudžeto asignavimais, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas.

26. Su doktorantūros teisę turinčia institucija, kuriai paskirta doktorantūros vieta, Taryba sudaro sutartį, kurioje išsamiai nustatomos doktorantūros vykdymo bei finansavimo sąlygos. Sutartyje yra numatomos lėšos doktorantūrai vykdyti pagal studijų kainas, kurias tais metais nustatė doktorantūros teisę turinčios institucijos, taip pat numatomos lėšos mokėti doktorantui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą paramą studijoms.

27. Jeigu doktorantūros teisę turinti institucija doktorantūrą vykdys kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija ar įmone, įstaiga, organizacija, vykdančia aukšto lygio MTEP darbus, iki doktorantūros studijų sutarties su doktorantu konkurso būdu paskirtai temai vykdyti sudarymo Tarybai pateikiamas ir su ja suderinamas sutarties dėl doktorantūros vykdymo projektas, kuris tarp doktorantūros teisę turinčios institucijos ir doktorantūros teisės neturinčios institucijos ar įmonės, įstaigos, organizacijos, vykdančios aukšto lygio MTEP darbus, turi būti suderintas prieš teikiant Tarybai. Sutartyje turi būti detaliai aptarti doktorantūrai vykdyti skirtų lėšų bendro naudojimo klausimai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Konkurso būdu paskyrus doktorantūros vietą, doktorantas į šią vietą priimamas, doktorantūra vykdoma, disertacija (meno projektas) ginama (ginamas) ir mokslo (meno) daktaro diplomas išduodamas paraišką šiai vietai teikusios doktorantūros teisę turinčios institucijos doktorantūros reglamento nustatyta tvarka.

29. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

___________________

part_2119b56fbd7849459108bbeab7829365_end