A picture containing text, clipart  Description automatically generated

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELEIVIŲ SALONO ĮGULOS NARIO ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 2-3050

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su visais pakeitimais,

tvirtinu Keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Civilinės aviacijos departamento

direktorius, pavaduojantis viešosios

įstaigos Transporto kompetencijų

agentūros direktorių                                                                                                 Vidmantas Plėta


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros

direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 24 d.

įsakymu Nr. 2-3050

 

KELEIVIŲ SALONO ĮGULOS NARIO ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimų, nurodytų 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su visais pakeitimais, V priede, išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarką.

2. Aprašas taikomas viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros darbuotojams, išduodantiems salono įgulos nario atestacijos pažymėjimus (toliau – atestacijos pažymėjimas) ir asmenims, teikiantiems prašymus išduoti atestacijos pažymėjimą.

3. Apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:

3.1. Agentūra – viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra.

3.2. Inspektorius - viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros darbuotojas, įgaliotas išduoti keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimą.

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 1178/2011 ir 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su visais pakeitimais.

4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimas už Agentūros teikiamas paslaugas (toliau – nustatyto dydžio atlyginimas) mokamas pateikiant prašymą išduoti atestacijos pažymėjimą.

5. Keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimas (Aprašo 1 priedas) išduodamas asmeniui, atitinkančiam Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 V priedo CC.GEN.020 ir CC.CCA.100 dalyse nustatytus reikalavimus:

5.1. prašymą išduoti atestacijos pažymėjimą pateikęs asmuo yra ne jaunesnis kaip 18 m.;

5.2. asmuo baigė keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo kursą Agentūros patvirtintuose komercinio oro transporto vežėjo mokymuose arba pradinio mokymo organizacijoje keleivių salono įgulos nariui rengti ir sėkmingai išlaikė egzaminus.

 

II SKYRIUS

KELEIVIŲ SALONO ĮGULOS NARIO ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

6. Asmuo, siekiantis gauti atestacijos pažymėjimą, Agentūrai tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia Aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą ir jame nurodytus dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 V priede nustatytus reikalavimus, bei sumoka, vadovaudamasis Aprašo 4 punktu, nustatyto dydžio atlyginimą už Agentūros teikiamą administracinę paslaugą.

7. Gautą prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus inspektorius užregistruoja Agentūros dokumentų valdymo sistemoje.

8. Užregistravęs prašymą, inspektorius patikrina:

8.1. ar pareiškėjas yra ne jaunesnis kaip 18 m.;

8.2. ar pareiškėjas baigė keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo kursą ir sėkmingai išlaikė egzaminus;

8.3. ar prašyme nurodyta visa reikiama informacija;

8.4. ar kartu su prašymu pateikti visi jame nurodyti dokumentai;

8.5. ar sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas už Agentūros teikiamą administracinę paslaugą.

9. Inspektorius įvertina prašymą, pateiktus dokumentus ir juose nurodytus duomenis per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

10. Nustatęs, kad pareiškėjas neatitinka Aprašo 8.1-8.2 papunkčiuose nurodytų sąlygų, inspektorius prašymo toliau nenagrinėja ir grąžina prašymą bei su juo pateiktus dokumentus (jeigu jie buvo pateikti popierine forma) pareiškėjui, nurodydamas atsisakymo priimti prašymą motyvus bei pareiškėjo teisę apskųsti sprendimą.

11. Nustatęs, kad pateiktas prašymas užpildytas netinkamai arba pateikti ne visi dokumentai ir (arba) nesumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas už Agentūros teikiamą administracinę paslaugą, inspektorius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nustato ne mažesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti.

12. Jei per pagal Aprašo 11 punkte nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, prašymas toliau nenagrinėjamas ir visi pateikti dokumentai (jeigu jie buvo pateikti popierine forma) grąžinami pareiškėjui, nurodant atsisakymo priimti prašymą motyvus bei pareiškėjo teisę apskųsti sprendimą.

13. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, prašymą pateikęs asmuo pasikeitusius duomenis Agentūrai privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.

14. Sprendimas dėl atestacijos pažymėjimo išdavimo priimamas per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

15. Jeigu pareiškėjo pateikti dokumentai ar juose pateikti duomenys atitinka nustatytus reikalavimus, inspektorius, remdamasis pateiktų dokumentų vertinimo rezultatais, priima sprendimą išduoti atestacijos pažymėjimą arba jo neišduoti, įrašo jį pateiktame prašyme ir informuoja apie tai pareiškėją.

16. Atestacijos pažymėjimas pareiškėjui išduodamas per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti atestacijos pažymėjimą priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMAS

 

17. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 V priedo CC.CCA.105 dalies a punktu atestacijos pažymėjimas galioja neribotą laiką, išskyrus atvejus, kai Agentūra sustabdo jo galiojimą arba jį panaikina.

18. Nustačiusi, kad atestacijos pažymėjimo turėtojas neatitinka taikomų reikalavimų, Agentūra paskelbia pažeidimą, jį užregistruoja ir apie tai raštu informuoja atestacijos pažymėjimo turėtoją. Paskelbus pažeidimą, Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas Agentūros darbuotojas (-jai) atlieka tyrimą, o jam pasitvirtinus, atsižvelgdama į neatitikties pobūdį ir pavojų saugai, Agentūra sustabdo arba panaikina atestacijos pažymėjimo galiojimą.

19. Atestacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas arba panaikinamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 V priedo CC.CCA.105 dalies b punktu, VI priedo ARA.CC.105 dalimi, jeigu:

19.1. atestacijos pažymėjimas gautas arba jo galiojimas išlaikytas pateikus žinomai neteisingus duomenis ar dokumentus;

19.2. atestacijos pažymėjimu suteiktomis teisėmis naudojamasi apsvaigus nuo alkoholio arba narkotikų;

19.3. įrodoma neteisėta veikla, aplaidumas arba nesąžiningas atestacijos pažymėjimo naudojimas;

19.4. įrodoma, kad atestacijos pažymėjimo turėtojas per paskutinius 60 mėnesių jokio tipo orlaivyje nesinaudojo atestacijos pažymėjimo suteikiamomis teisėmis.

20. Jeigu atestacijos pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, o jo turėtojas per Agentūros nustatytą terminą neištaisė trūkumų, atestacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas.

21. Sustabdžius atestacijos pažymėjimo galiojimą, nustatomas ne ilgesnis kaip 6 mėnesių terminas trūkumams ištaisyti.

22. Apie sprendimą panaikinti arba sustabdyti atestacijos pažymėjimo galiojimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu pranešama atestacijos pažymėjimo turėtojui ir atitinkamam vežėjui, nurodant sprendimo priėmimo priežastis bei atestacijos pažymėjimo turėtojo teisę apskųsti sprendimą ir prievolę pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 V priedo CC.CCA.110 dalies b punkto 4 papunktį grąžinti atestacijos pažymėjimą Agentūrai.

23. Praradus atestacijos pažymėjimą, Agentūra išduoda atestacijos pažymėjimo dublikatą. Asmuo, praradęs atestacijos pažymėjimą, turi pateikti prašymą Agentūrai išduoti dublikatą. Prašyme turi būti paaiškintos atestacijos pažymėjimo praradimo aplinkybės.

24. Pasikeitus atestacijos pažymėjime įrašytiems asmens duomenims (pavardei, vardui ir pan.), Agentūra išduoda naują atestacijos pažymėjimą, kuriame paliekamas senojo atestacijos pažymėjimo numeris. Asmuo, kurio asmens duomenys pasikeitė, turi pateikti prašymą pakeisti atestacijos pažymėjimą, duomenų pasikeitimą įrodančius dokumentus ir grąžinti galiojantį atestacijos pažymėjimą.

25. Dublikatas išduodamas ir atestacijos pažymėjimas keičiamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

26. Atestacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo, grąžinimo, dublikatų išdavimo bei keitimo apskaitą tvarko įgaliotas Agentūros darbuotojas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Prašymo gauti atestacijos pažymėjimą teikėjai ir atestacijos pažymėjimo turėtojai Agentūrai paprašius privalo pateikti visus dokumentus, susijusius su prašymu gauti atestavimo pažymėjimą bei atestacijos pažymėjimo naudojimu, taip pat užtikrinti, kad šio aprašo reikalavimų priežiūrą vykdantiems Agentūros darbuotojams būtų sudarytos galimybės patikrinti visą atestacijos pažymėjimo gavimo metu teiktą informaciją.

28. Visus asmenų pateiktus prašymus, su jais pateikiamus dokumentus, taip pat kitus dokumentus, susijusius su atestacijos pažymėjimo turėtojo veikla ir priežiūra Agentūra saugo teisės aktuose nustatytą laiką.

29. Agentūros sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti skundžiamo Agentūros direktoriui ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________________

part_13370f96014e4e428c7d423506d78f28_end