LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2018 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 2-95 „DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ MEDŽIAGOS, IKITEISMINIO TYRIMO MEDŽIAGOS KOPIJŲ IR (AR) IŠRAŠŲ DARYMO IR JŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 14 d.  Nr. 2-284

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 2-194 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūros patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagos, ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijų ir (ar) išrašų darymo ir jų apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 2-95 „Dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagos, ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijų ir (ar) išrašų darymo ir jų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. Ikiteisminio tyrimo padalinys - STT padalinys, kuriam pavesta atlikti ikiteisminį tyrimą (STT Centrinės tyrimų, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio valdybų Ikiteisminio tyrimo skyriai, Pranešimų nagrinėjimo skyrius, Saugumo skyrius).“

1.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pareigūnas, gavęs prašymą padaryti dokumentų kopijas, STT direktoriaus įgalioto asmens ar prokuroro leidimu perduoda reikalingą medžiagą atsakingam už kopijų darymą asmeniui, kuris užpildo Mokėjimo lapą, išskyrus eilutes, kurias užpildo STT Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojas, atsakingas už kasos operacijų apskaitą, arba atsakingas už pinigų priėmimą asmuo atitinkamame STT teritoriniame padalinyje, ir informuoja pareiškėją apie mokesčio už dokumentų kopijas tikslią sumą bei mokėjimo tvarką. Jeigu dokumentų kopijos yra daromos iš anksto neatlyginus STT išlaidų už jų padarymą, atsakingas už kopijų darymą asmuo Mokėjimo lapą užpildo iškart padaręs kopijas ir apie mokesčio už kopijas tikslią sumą bei mokėjimo tvarką informuoja pareiškėją telefonu arba elektroniniu paštu.“

1.3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Užpildytas Mokėjimo lapas yra perduodamas STT Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojui, atsakingam už kasos operacijų apskaitą, arba atsakingam už pinigų priėmimą asmeniui atitinkamame STT teritoriniame padalinyje.“

1.4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei mokestį už dokumentų kopijų darymą pareiškėjas sumoka į Mokėjimo lape nurodytą STT sąskaitą, jis STT Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojui, atsakingam už kasos operacijų apskaitą, arba atsakingam už pinigų priėmimą asmeniui pateikia mokėjimą patvirtinantį dokumentą.“

1.5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Mokėjimo lape mokėjimo data ir mokėjimą patvirtinančio dokumento numeris įrašomi tokia tvarka:

16.1. STT Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojas, atsakingas už kasos operacijų apskaitą, patikrina mokėjimo informaciją banke ir įrašo mokėjimo duomenis;

16.2. atsakingas už pinigų priėmimą asmuo elektroninio ryšio priemonėmis susisiekia su STT Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotoju, atsakingu už kasos operacijų apskaitą, ir, gavęs patvirtinimą apie atliktą mokėjimą, įrašo mokėjimo duomenis.“

1.6. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Atsakingas už pinigų priėmimą asmuo gautus pinigus įneša į Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą STT sąskaitą, o grynųjų pinigų priėmimo kvitų pirmuosius egzempliorius (originalus) pristato STT Biudžeto ir finansų skyriui iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.“

1.7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. STT Biudžeto ir finansų skyriaus darbuotojas, atsakingas už kasos operacijų apskaitą, ar atsakingas už pinigų priėmimą asmuo atitinkamame STT teritoriniame padalinyje apie pareiškėjo sumokėtą mokestį už dokumentų kopijas elektroninių ryšių priemonėmis informuoja atsakingą už kopijų darymą asmenį.“

1.8. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Mokėjimo lapas perduodamas STT Biudžeto ir finansų skyriui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.“

1.9. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedamas).

2. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

2.1. STT Administravimo valdybos Pirkimų ir dokumentų valdymo skyriui – Teisės aktų registre.

2.2. STT Komunikacijos skyriui – STT interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Žydrūnas Bartkus