LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-327 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TARPTAUTINĖMS MAINŲ PROGRAMOMS VYKDYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. V-345

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-327 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 10.2 papunktį ir dėstau jį taip:

10.2. valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba

tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti, skiriama fiksuota suma vienam studentui pagal atitinkamą užsienio valstybių grupę, nurodyta lentelėje Nr. 1;

Lentelė Nr. 1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti

Grupė

Priimanti šalis

Stipendija studijoms,

EUR / mėn.

Stipendija praktikoms,

EUR / mėn.

 

1 grupė

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Švedija.

Trečiosios šalys, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys iš 14 regiono– Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė.

674

824

 

2 grupė

Austrija, Belgija, Kipras, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija.

Trečiosios šalys, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys iš 13 regiono – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė.

674

824

 

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija

606

756

 

 

Neasocijuotosios Programos trečiosios šalys

Trečiosios šalys, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys (Regionai Nr. 1-12)

 

Trečiosios šalys, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys (Regionai Nr. 1-12) nurodytos Europos Komisijos patvirtintame programos „Erasmus+“ vadove https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/

700,00

700,00

“;

2.   Pakeičiu 10.3 papunktį ir išdėstau jį taip:

10.3. valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti, skiriama fiksuota suma vienam studentui pagal trumpalaikio fizinio mobilumo veiklos laikotarpį:

10.3.1 iki 14-tos veiklos dienos 79 EUR per dieną;

10.3.2 nuo 15-tos iki 30-tos veiklos dienos 56 EUR per dieną;

10.3.3. individuali parama taip pat gali būti skiriama už vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną po veiklos pabaigos;“

3. Pakeičiu 10.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

10.5. studentams, vykstantiems studijuoti ar atlikti praktiką į neasocijuotąsias Programos trečiąsias šalis, papildomai gali būti dengiamos kelionės išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal atstumą nuo išvykimo vietos iki studijų ar praktikos vietos ir skirstomos į septynias grupes pagal Europos Komisijos patvirtintą programos „Erasmus+“ vadovą;“

4. Pakeičiu 10.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

10.6. paramos kelionės išlaidoms padengti negaunantys studentai ir absolventai, mokslus baigę ne seniau kaip prieš 12 mėnesių (jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka tarnyba), gali rinktis ekologišką kelionę. Šiuo atveju jie gali gauti vienkartinę 50,00 EUR išmoką kaip papildomą individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti ir papildomą individualią paramą už ne daugiau kaip 4 dienas;“

5. Pakeičiu 11.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir išdėstau ją taip:

11.4. Nacionalinių lėšų, skirtų komandiruočių užsienyje pragyvenimo išlaidoms apmokėti, skiriama fiksuota suma pagal atitinkamą užsienio valstybių grupę, nurodyta lentelėje Nr. 2. Šie įkainiai galioja 2023 metų sutartims;“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė