Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. T-39

Pagėgiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Pagėgių savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

2Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Virginijus Komskis

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d.

sprendimu Nr. T- 39

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

 

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas.

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Surinkta lėšų, Eur

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką.

9.789

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius.

9.707

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

-

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

-

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):

19.496

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

6.024

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis.

-22

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7):

6.002

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8).

25.498

 

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.10.

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

3.899

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis.

1.209

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11):

5.108

 

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.13.

80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

15.597

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis.

2.356

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14):

17.953

 


 

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

2.1.

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

 

2.1.1.

Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, finansavimas.

 

2.1.1.1

Repelentų pirkimas

1. Priemonės vykdytojas – VĮ Šilutės miškų urėdija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-09-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2018-12-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:  želdinių apsauga repelentais.

4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – repelentai – 1198 kg.

2.264

2.1.1.2

Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas

1. Priemonės vykdytojas – Donatas Aleknavičius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-09-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2018-12-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

4. Įsigyta įranga ar prekės – elektrinis piemuo.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –      

1.455

2.2.

Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės.

-

2.3.

Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas.

 

2.3.1.

Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimui finansinės paramos skyrimas

1. Priemonės vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-07-30.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2018-07-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: skirta finansinė parama.

4. Įsigyta įranga ar prekės – .

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę: V. Mikeliui – 246,54 Eur.

247

2.3.2.

Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimui finansinės paramos skyrimas

1. Priemonės vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-08-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2018-08-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: skirta finansinė parama.

4. Įsigyta įranga ar prekės – .

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę: V. Mikeliui – 246,54 Eur.

247

2.3.3.

Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimui finansinės paramos skyrimas

1. Priemonės vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-08-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2018-08-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: skirta finansinė parama.

4. Įsigyta įranga ar prekės – .

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę: E. Jasui – 243,52 Eur.

244

 

Iš viso:

4.457

 

 

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.

 

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Eur

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

3.800

 

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės.

 

4.1.1.

Saugomų teritorijų, esančių Savivaldybės teritorijoje, priežiūros ir tvarkymo darbų finansavimas

1. Priemonės vykdytojas – Rambyno regioninio parko direkcija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-06-20.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2018-09-14.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: nušienautos rekreacinės teritorijos

4. Įsigyta įranga ar prekės  − .

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – priežiūros darbai vykdyti pagal 2018 m. birželio 12 d. pasirašytą sutartį Nr. A3-209 „Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbų finansavimo sutartį“ tarp Pagėgių savivaldybės administracijos ir Rambyno regioninio parko direkcijos.

600

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės.

 

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės.

 

4.3.1.

Atliekų surinkimo, transportavimo ir šalinimo darbai

1. Priemonės vykdytojas –  UAB „TRATC“

2. Priemonės vykdymo data − 2018-12-11.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Atliekų surinkimo, transportavimo ir šalinimo darbai.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę − .

1.050

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės.

 

4.4.1.

Vardinės licencijos atnaujinimas

1. Priemonės vykdytojas –  UAB „HNIT – BALTIC“.

2. Priemonės vykdymo data  – 2018-07-09.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: vardinės licencijos atnaujinimas.

4. Įsigyta įranga ar prekės − Esri ArcGIS Desktop Basic V.10.0 vardinės licencijos atnaujinimas.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę − vardinės licencijos atnaujinimas įskaitant vienerių metų naujumo garantiją ir techninį aptarnavimą.

1.210

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės.

 

4.5.1.

Išlaidos ekologiniam švietimui, aplinkosauginiams renginiams (šventėms, konkursams, akcijoms ir kt.), seminarams, mokymams, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informaciniams straipsniams, ženklams ir t. t.

 

4.5.1.1.

Spaudinių aplinkosaugine tema įsigijimas

1.Priemonės vykdytojas – VšĮ „Lututės“ leidykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-11-20.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas − žurnalo „Lututė“ metinė prenumerata.

4. Įsigyta įranga ar prekės − žurnalo „Lututė“ metinė prenumerata.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę leidinio prenumerata.

220

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės.

 

4.6.1.

Aplinkos tvarkymui ir želdinių veisimui atlikti

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data  − 2018-04-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2018-09-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: organizuoti pirkimai gėlių sodinukams įsigyti.

4. Įsigyta įranga ar prekės − administracija sodinukus pirko iš Ritos Tamašauskienės dekoratyvinių augalų ūkio.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę − įsigytais želdiniais apželdintos Pagėgių seniūnijų viešosios paskirties teritorijos.

3.416

4.6.2.

Aplinkos tvarkymui ir želdinių veisimui atlikti

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data − 2018-06-26. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2018-06-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: organizuoti pirkimai gėlių sodinukams įsigyti.

4. Įsigyta įranga ar prekės − administracija sodinukus pirko iš Sauliaus Mažeikio (verslo liudijimo Nr. OC908467-2).

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę − įsigytais želdiniais apželdintos Pagėgių seniūnijų viešosios paskirties teritorijos.

479

4.6.3.

Pavojų keliančių medžių šalinimas, medžių ir krūmų genėjimo darbai

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data − 2018-03-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2018-05-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: pagal seniūnijų išduotus leidimus medžiams šalinti, atlikti pavojų keliančių medžių pjovimo, genėjimo darbai Pagėgių savivaldybės teritorijoje.

4. Įsigyta įranga ar prekės − . 

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę − Pagėgių savivaldybės administracija yra pasirašiusi sutartį su UAB „Aplinkos darbai“ minėtiems darbams atlikti.

2.952

4.6.4.

Pavojų keliančių medžių šalinimas, medžių ir krūmų genėjimo darbai

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data − 2018-05-18. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2017-06-13.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Autobokštelio nuoma pagal seniūnijų išduotus leidimus medžiams šalinti, atlikti pavojų keliančių medžių pjovimo, genėjimo darbams Pagėgių savivaldybės teritorijoje.

4. Įsigyta įranga ar prekės − .

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę − nuoma iš UAB „Šilutės būstas“.

667

4.6.5.

Želdinių inventorizavimo paslaugos

1. Priemonės vykdytojas − UAB „Želdynų vizija“.

2. Priemonės vykdymo data − 2018-12-20.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: atlikta inventorizavimo paslauga.

4. Įsigyta įranga ar prekės – .

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Medžių inventorizacija Birutės g., Vydūno g. ir rekreacinėje teritorijoje prie Jaunimo g.

 

400

4.6.6.

Želdinių sanitarinės būklės gerinimo darbai

1. Priemonės vykdytojas − UAB „Želdynų vizija“.

2. Priemonės vykdymo data − 2018-07-23.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: atliktas vertinimas − ekspertizė

4. Įsigyta įranga ar prekės – . 

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Paprastojo ąžuolo sanitarinės būklės ir poveikio aplinkai įvertinimas − ekspertizė.

 

200

 

Iš viso:

11.194

 

 

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos).

 

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis, Eur

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2).

1.545

5.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3).

1.308

5.3.

Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4).

6.759

5.4.

Iš viso:

9.612

 

 

_______________________________________________