LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-331 „DĖL SPECIALIOSIOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. liepos 3 d. Nr. D1-582

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi:“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme.“;

2.2. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Esant staigiems žuvų kritimo atvejams, siekiant operatyviai nustatyti žuvų kritimo priežastis,  žuvų mėginiai imami naudojant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ nustatyta tvarka pažymėtus žvejybos įrankius. Jeigu turimais pažymėtais žvejybos įrankiais reikiamo žuvų kiekio sugauti nėra galimybių, leidžiama naudoti kitus nepažymėtus žvejybos įrankius, išskyrus Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo”, 15.2 papunktyje nurodytus draudžiamus žvejybos įrankius ir būdus. Žvejybos metu pildomas Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytos formos Žvejybos padalinių žvejybos žurnalas (toliau – Žvejybos žurnalas). Jeigu tokią žvejybą vykdančiam asmeniui Žvejybos žurnalas nebuvo išduotas, pildomas tik Agentūros patvirtintas Žuvų kritimo tyrimo aktas, kuriame turi būti nurodyta: žvejybą vykdantis juridinis ar fizinis asmuo, žvejybos laikas, naudoti žvejybos įrankiai (pavadinimas, kiekis vnt. bei bendras ilgis arba kabliukų skaičius, akių dydis), duomenys apie laimikį (sugautų žuvų rūšis, kiekis vnt. ir apytikslis svoris kg), atsakingas už žvejybą asmuo (pareigos, vardas, pavardė ir parašas).“;

2.3. pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2 Pareiškėjas Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. D1-550 „Dėl duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikė Agentūrai duomenis apie žvejybą (jeigu jam anksčiau buvo išduotas Leidimas);“;

2.4. pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.3 Pareiškėjas neturi paskirtos ir nesumokėtos baudos už specialiąją žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir yra atlyginęs žuvų ištekliams padarytą žalą, jeigu jis turėjo atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą;“;

2.5. pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„7. Leidimui gauti Pareiškėjas pateikia Agentūrai prašymą raštu arba naudodamas ALIS, arba tiesiogiai kreipiantis į Agentūrą, arba per kontaktinį centrą. Pareiškėjas pateiktame prašyme leidimui gauti nurodo:“;

2.6. papildau 7.11 papunkčiu:

„7.11. ar pageidauja gauti popierinę leidimo formą (Pareiškėjas nurodo paraiškos skiltyje „pastabos“).“;

2.7. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Moksliniai tyrimai vykdomi pagal Žuvų išteklių tyrimų metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų metodikos patvirtinimo“.“;

2.8. pakeičiu 13 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„13. jei specialiąją žvejybą numatoma vykdyti saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, Agentūra klausimą dėl Leidimo išdavimo papildomai suderina su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT). Leidimai į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, įrašytų rūšių žuvų žvejybai išduodami tik suderinus su Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerija ar VSTT sprendimą dėl Leidimo derinimo priima per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Derinama per ALIS, raštu arba nurodytos institucijos atsakingas darbuotojas vizuoja Agentūroje liekantį Leidimo egzempliorių. Leidimo derinti nereikia:“;

2.9. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų gavimo išduoda Leidimą. Jei prašymą Leidimui gauti teikiantis Pareiškėjas neatitinka bent vieno iš Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyto reikalavimo arba nepateikė Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų, Agentūra per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu praneša Pareiškėjui ir informuoja, kad terminas Leidimui išduoti bus pradedamas skaičiuoti gavus trūkstamą informaciją. Prašymą Leidimui gauti pateikusiam asmeniui motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas išduoti Leidimą arba kitu prašyme nurodytu būdu. Jei prašyme išduoti leidimą pateikta visa privaloma informacija, Agentūra per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos išsiunčia Pareiškėjui patvirtinimą apie gautą prašymą. Šiame patvirtinime nurodoma:

14.1. terminas, per kurį bus išnagrinėtas prašymas;

14.2. galimos Pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis jeigu kiltų ginčų;

14.3. nuostata, kad, Pareiškėjui negavus atsakymo į tinkamai įformintą prašymą per 10 darbo dienų, laikoma, kad leidimas išduotas.“;

2.10. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Specialiajai žvejybai vidaus vandenyse naudojami ne mėgėjiškos žvejybos įrankiai turi būti paženklinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakyme Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ nustatyta tvarka.“;

2.11. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Vykdant specialiąją žvejybą, žvejybos vietoje būtina turėti Agentūros išduotą žvejybos žurnalą, išskyrus Tvarkos aprašo 5 punkte numatytą atvejį.“;

2.12. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Žvejybos žurnalas pildomas vadovaujantis Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“.“;

2.13. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Naudotojai apie tikslią specialiosios žvejybos vidaus vandens telkiniuose vietą (žvejybos baro Nr., gyvenvietės ar kito orientyro pavadinimas), datą ir laiką (vienos valandos tikslumu) turi raštu, elektroniniu paštu, faksu arba per ALIS informuoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) ir valstybinio parko, valstybinio gamtinio rezervato ar biosferos rezervato direkciją (jei vandens telkinys patenka į šias saugomas teritorijas):

22.1. ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki 12 valandos – žvejojant darbo dienomis;

22.2. ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 12 valandos – žvejojant ne darbo ar švenčių dienomis.“;

2.14. papildau 221 punktu:

221. Gavusios pranešimą raštu, elektroniniu paštu, faksu ar per ALIS nurodytos institucijos jį nustatyta tvarka įregistruoja gaunamų raštų registravimo žurnale.“.

 

 

Susisiekimo ministras, laikinai einantis                   Rimantas Sinkevičius

aplinkos ministro pareigas