LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kultūros ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymo nr. ĮV-368 „dėl KULTŪROS CENTRŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 28 d. Nr. ĮV-234

Vilnius

 

1.   P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. ĮV-368 „Dėl Kultūros centrų tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS CENTRŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Kultūros centrų tarybos nuostatus (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

3. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo sudaryta Kultūros centrų taryba eina savo pareigas iki kadencijos pabaigos.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                Simonas Kairys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-368

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2023 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. ĮV-234

redakcija)

 

KULTŪROS CENTRŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros centrų taryba (toliau – Taryba) yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti institucija, kuri atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant Lietuvos kultūros centrų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

2. Kultūros centrų tarybos nuostatai reglamentuoja Tarybos uždavinį ir funkcijas, Tarybos sudėtį, Tarybos narių teises ir pareigas bei jos darbo organizavimą.

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo ir konfidencialumo principais, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

4. Tarybos uždavinys prisidėti prie nuoseklios kultūros centrų politikos formavimo ir įgyvendinimo.

5. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:

5.1. svarsto ir kultūros ministrui teikia pasiūlymus kultūros centrų veiklos plėtotės, kultūros centrų sistemos funkcionavimo tobulinimo, kultūros centrų veiklą reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo bei kitais su kultūros centrų veikla susijusiais klausimais, teikia rekomendacijas kultūros centrų darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

5.2. svarsto ir teikia kultūros ministrui kultūros centrų darbuotojų kandidatūras premijai už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose;

5.3. svarsto kitus kultūros centrų veiklos klausimus, dėl kurių į Tarybą kreipiasi kultūros ministras.

 

IIi SKYRIUS

TARYBOS SUDĖTIS, TARYBOS NARIŲ teisės ir pareigos

 

6. Tarybą sudaro 11 narių: 4 Lietuvos kultūros centrų asociacijos atstovai, 3 kultūros ministro atstovai (iš kurių 1 – nevyriausybinių organizacijų, susijusių su kultūros centrų veikla, atstovas), 2 Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovai (iš kurių 1 –  mėgėjų meno žanrų atstovas), 1 Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas, 1  asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ atstovas.

7. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras. Tarybos narys pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

8. Tarybos narys gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą požymį.

9. Nepasibaigus kadencijai Tarybos nario veikla Taryboje pasibaigia:

9.1. kai jis atsistatydina savo noru;

9.2. paaiškėja, kad Tarybos narys neatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijų, nurodytų Nuostatų 8 punkte;

9.3. Tarybos narys nevykdo ar vykdo netinkamai pareigas, nurodytas Nuostatų 13 punkte.

10. Jeigu Tarybos narys (-iai) keičiamas (-i) nepasibaigus Tarybos kadencijai, naujas (-i) Tarybos narys (-iai) skiriamas (-i) likusiam Tarybos kadencijos laikui.

11. Tarybos nariai turi teisę:

11.1. teikti Tarybos pirmininkui pasiūlymus dėl Tarybos posėdžio sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės sudarymo;

11.2. siūlyti Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus;

11.3. siūlyti Tarybai į Tarybos posėdį kviesti asmenis ar ekspertus, pagal kompetenciją galinčius pateikti kompetentingą nuomonę ar paaiškinimus posėdžio metu svarstomais klausimais;

11.4. susipažinti su nagrinėti pateiktais dokumentais;

11.5. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus ir (ar) paklausimus Tarybos pirmininkui Taryboje nagrinėjamais klausimais;

11.6. negalėdami dalyvauti Tarybos posėdyje, raštu pateikti nuomonę apie svarstomą (-us) klausimą (-us). Raštu pateikta nuomonė pridedama prie posėdžio protokolo, tačiau Tarybai balsuojant į balsų skaičių neįskaičiuojama;

11.7. teikti pasiūlymus Tarybos pirmininkui dėl Tarybos veiklos tobulinimo;

11.8. teikti pastabas dėl Tarybos posėdžių protokolų;

11.9. gauti iš Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų informaciją, kurios reikia Tarybos veiklai ir kuri būtina kvalifikuotiems siūlymams ir rekomendacijoms parengti.

12. Tarybos narių pareigos:

12.1. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose, derinti Tarybos protokolus; 

12.2. laiku vykdyti Tarybos pirmininko pavedimus;

12.3. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis lygiateisiškumo principu atlikti savo pareigas, vengti interesų konflikto ir, esant jo grėsmei, nedelsdami pranešti apie tai Tarybos pirmininkui, nariams ir nusišalinti nuo svarstomo klausimo.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra vieši posėdžiai, kurie vyksta ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Taip pat posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas) arba daliai Tarybos narių fiziškai susirenkant į posėdį, o kitai daliai Tarybos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrus būdas).

14. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, kultūros ministro arba ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių reikalavimu.

15. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka, nesant galimybės surengti posėdžio, nutarimai gali būti priimami, atsižvelgus į Tarybos narių rašytinės apklausos arba apklausos elektroniniu paštu rezultatus.

16. Prieš pirmą posėdį, Tarybos nariai Tarybos sekretoriui pateikia Komisijos nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją pagal Kultūros centrų tarybos nuostatų priede patvirtintą Komisijos nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pavyzdinę formą.

17. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas paprasta balsų dauguma išrenkamas pirmo posėdžio metu.

18. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos darbą, sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atstovauja jai valstybės institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

19. Tarybos pirmininko nesant arba jam laikinai negalint atlikti dalies ar visų funkcijų, Tarybos pirmininko funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.

20. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Tarybos narių.

21. Tarybos nutarimai priimami jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje ar apklausoje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas. Jeigu Tarybos narys nesutinka su nutarimu ir balsuoja prieš, jo atskiroji nuomonė jo prašymu įrašoma į Tarybos posėdžio protokolą. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant Tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas Tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

22. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Tarybos nario dalyvavimas svarstant ar balsuojant dėl tam tikrų klausimų sukels interesų konfliktą, Tarybos narys turi nusišalinti nuo nutarimo priėmimo procedūros. Jeigu Tarybos narys nenusišalina arba atsisako nusišalinti rengiant, svarstant ar priimant nutarimus, kurie gali sukelti interesų konfliktą, dėl jo nušalinimo nutarimą gali priimti kultūros ministras arba Tarybos posėdyje balsuojama Nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka. Tarybos narys balsavime dėl jo nušalinimo nedalyvauja. Apie Tarybos nario nusišalinimą ar nušalinimą pažymima posėdžio protokole.

23. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Tarybos posėdžio protokole nurodoma:

23.1. posėdžio data;

23.2. protokolo eilės numeris;

23.3. posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;

23.4. posėdžiui pirmininkavęs asmuo, sekretorius, posėdyje dalyvavę Tarybos nariai ir kiti asmenys;

23.5. posėdžio darbotvarkė;

23.6. kiekvieno posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymo aprašymas;

23.7. balsavimui pateikti klausimai, balsavimo rezultatai, atsižvelgiant į balsavimo rezultatus priimti sprendimai;

23.8. prireikus kita informacija.

24. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja Tarybos veiklą. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti ir protokoluoti posėdžius Kultūros ministerija skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

25. Tarybos sekretorius per 5 darbo dienų po posėdžio parengia Tarybos protokolo projektą ir išsiunčia jį elektroniniu paštu derinti visiems Tarybos nariams.

26. Tarybos nariai per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos Tarybos sekretoriui ir Tarybos pirmininkui gali pateikti pastabų dėl protokolo projekto.   

27. Sprendimus dėl protokolo projekto koregavimo pagal gautas Tarybos narių pastabas priima Tarybos pirmininkas.

28. Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius pasirašo protokolą per 5 darbo dienas gavus Tarybos narių pastabas dėl protokolo projekto.

29. Kasmet iki gruodžio 31 d. Tarybos pirmininkas Kultūros ministerijai pateikia ataskaitą už Tarybos narių veiklą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Tarybos narių darbas apmokamas vadovaujantis Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

31. Kultūros ministerija saugo Tarybos veiklos dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta tvarka.

 

_____________________

part_760f2920a2484ea987a27d0d309834c3_end


 

Kultūros centrų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2023 m. kovo 28 d įsakymu Nr. ĮV-234

priedas

 

(Nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos forma)

 

_______________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO IR KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJA

 

20___ m.________________d. 

_______________________

(Vietovės pavadinimas)

 

 

Būdama (-as) Kultūros centrų tarybos (toliau – Taryba) nare (-iu), pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasi (-is) įstatymų viršenybės, nesavanaudiškumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo ir atsakomybės už priimtus sprendimus principais atlikti Tarybos nario pareigas.

2. Paaiškėjus, kad Taryboje numatomas svarstyti klausimas ir (ar) priimti sprendimas yra susijęs su mano ir (ar) man artimo asmens privačiais interesais arba svarstant klausimą ir (ar) priimant sprendimą dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis šios nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas raštu pranešti apie tai Tarybos pirmininkui arba Tarybos pirmininko pavaduotojui, jei jis eina Tarybos pirmininko pareigas, ir nusišalinti nuo interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio sukelti klausimo svarstymo ir (ar) sprendimo priėmimo procedūros, o jeigu šios aplinkybės paaiškėja jau klausimo svarstymo ar sprendimo priėmimo procedūros metu – nedelsdamas žodžiu apie tai informuoti kitus procedūroje dalyvaujančius Tarybos narius ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolimesnėje procedūroje.

3. Savo ir (ar) artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią sužinosiu atlikdamas Tarybos nario pareigas, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4. Vykdant Tarybos nario pareigas man perduotus dokumentus ir (ar) duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims formacijos, kuri nėra skelbiama viešai ir kurią sužinosiu atlikdamas Tarybos nario pareigas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalinta (-as) nuo dalyvavimo klausimo svarstymo ar sprendimo priėmimo procedūroje.

Man išaiškinta, kad artimi asmenys yra: mano sutuoktinis (sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), taip pat mano ir mano sutuoktinio (sugyventinio, partnerio ) tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir visų šių asmenų sutuoktiniai (sugyventiniai, partneriai).

 

 

____________________                                                          ______________________________

(Parašas)                                                                                     (Vardas, pavardė)

part_567471a6fc724262a91f0d9efd495f8d_end