LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1200 „Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-804

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo“ 1.2 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarimą Nr. 681 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijų atlikimo“ pakeitimo“ ir siekdamas perskirstyti ryšių ir informacinių sistemų politiką ir nacionalinę kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančių krašto apsaugos sistemos įstaigų – Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos ir Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos – funkcijas, panaikinti esantį funkcijų dubliavimąsi, optimizuoti šių įstaigų veiklą, atlikti jose struktūrinius pertvarkymus ir patikslinti jų pavadinimus:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-1200 „Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.4.8 papunkčiu ir 2 punktu,

t v i r t i n u  pridedamus:

1. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatus;

2. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos struktūrą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                       Raimundas Karoblis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1200

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-804 redakcija)

 

Nacionalinio kibernetinio saugumo centrO

PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC prie KAM) yra įstaiga prie ministerijos, įgyvendinanti nacionalinę kibernetinio saugumo politiką ir vykdanti valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų kibernetinių incidentų valdymo padalinio veiklą, taip pat įgyvendinanti valstybės įslaptintos informacijos apsaugos politiką įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų srityje.

2.  NKSC prie KAM savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3.   NKSC prie KAM savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM).

4NKSC prie KAM yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir pavadinimu, skiriamąjį NKSC prie KAM ženklą, rengiamų dokumentų formas ir sąskaitas banke. NKSC prie KAM buveinė yra Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius.

5.   NKSC prie KAM yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš KAM skirtų valstybės biudžeto asignavimų. NSKC prie KAM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6.   NKSC prie KAM vieši pranešimai skelbiami KAM interneto svetainėje adresu www.nksc.lt, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7.   NKSC prie KAM yra pavaldus krašto apsaugos ministrui.

8.   Duomenys apie NKSC prie KAM, kaip apie juridinį asmenį, yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. NKSC prie KAM kodas – 191630942.

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9NKSC prie KAM veiklos tikslai:

9.1. įgyvendinti nacionalinę kibernetinio saugumo politiką;

9.2. atlikti Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas;

9.3. atlikti Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos funkcijas;

9.4. vykdyti informacijos sklaidos, tyrimų ir analizės kibernetinio saugumo klausimais veiklą.

10.  Įgyvendindamas 9.1 papunktyje nurodytą tikslą, NKSC prie KAM:

10.1.  pagal savo kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus krašto apsaugos ministrui dėl organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų valstybės informaciniams ištekliams ir ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai;

10.2.  atlieka valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros atitikties organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams stebėseną;

10.3.  rengia tipinius kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose planus;

10.4.  rengia ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų kibernetinės gynybos planus;

10.5.  valdo kibernetinio saugumo informacinį tinklą;

10.6.  laikydamasis krašto apsaugos ministro nustatytos tvarkos, reaguoja į kibernetinius incidentus valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose;

10.7.  diegia ir valdo technines kibernetinio saugumo priemones valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose.

11.  Įgyvendindamas 9.2 papunktyje nurodytą tikslą, NKSC prie KAM:

11.1jeigu paslapčių subjekte neįsteigta žinybinė saugumo priežiūros tarnyba, vertina įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (toliau – ĮIRIS) nuostatų ir specifikacijų (išskyrus techninius sprendimus), jų pakeitimų projektų, dokumentų, kurių reikia leidimui naudoti ĮIRIS gauti, atitiktį teisės aktų reikalavimams;

11.2jeigu paslapčių subjekte neįsteigta žinybinė saugumo priežiūros tarnyba, vertina ĮIRIS atitiktį Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų nustatytiems ĮIRIS saugumo reikalavimams;

11.3jeigu paslapčių subjekte neįsteigta žinybinė saugumo priežiūros tarnyba, išduoda leidimus naudoti ĮIRIS ir vykdo ĮIRIS apsaugos priežiūrą;

11.4.  vykdo žinybinių saugumo priežiūros tarnybų apskaitą;

11.5.  koordinuoja žinybinių saugumo priežiūros tarnybų veiklą, susijusią su ĮIRIS apsaugos priežiūra ir leidimų naudoti ĮIRIS išdavimu;

11.6.  teikia metodines rekomendacijas paslapčių subjektams, jiems pavaldžioms ar jų reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir įmonėms, jų tiekėjams ĮIRIS nuostatų, specifikacijų, dokumentų, kurių reikia leidimui naudoti ĮIRIS gauti, rengimo klausimais.

12.  Įgyvendindamas 9.3 papunktyje nurodytą tikslą, NKSC prie KAM:

12.1tvirtina kriptografinius metodus ir produktus;

12.2.  vertina ĮIRIS nuostatų, specifikacijų, jų pakeitimų projektų techninių sprendimų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams;

12.3.  konsultuoja paslapčių subjektus, jiems pavaldžias ar jų reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir įmones, jų tiekėjus ir teikia jiems metodines rekomendacijas įslaptintos informacijos apsaugos ĮIRIS priemonių taikymo ir kitais su įslaptintos informacijos apsauga ĮIRIS susijusiais klausimais;

12.4.  prižiūri, kaip paslapčių subjektai, jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės, jų tiekėjai laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ĮIRIS telekomunikacijų apsaugos reikalavimų, o nustačius šių reikalavimų pažeidimų teikia dėl jų išvadas ĮIRIS valdytojui.

13.  Įgyvendindamas 9.4 papunktyje nurodytą tikslą, NKSC prie KAM:

13.1.  analizuoja nacionalinę kibernetinio saugumo situaciją ir rengia nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaitas;

13.2.  ne rečiau kaip kartą per metus rengia ir teikia nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaitas krašto apsaugos ministrui;

13.3.  vykdo informacijos sklaidą kibernetinio saugumo klausimais;

13.4.  teikia konsultacijas ir rekomendacijas valstybės informacinių išteklių valdytojams ir ypatingos svarbos infrastruktūros valdytojams kibernetinio saugumo klausimais;

13.5.  kartu su mokslo ir studijų institucijomis ir kibernetinio saugumo dalyviais plėtoja įvairius kibernetinio saugumo projektus.

14NKSC prie KAM vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.

 

 

III SKYRIUS

TEISĖS

 

15.  NKSC prie KAM, vykdydamas jam nustatytas funkcijas, turi teisę:

15.1.  gauti iš Lietuvos Respublikos institucijų ir jų padalinių dokumentus ir informaciją, kuri būtina funkcijoms vykdyti;

15.2.  rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su NKSC prie KAM veikla, projektus;

15.3.  teisės aktų nustatyta tvarka siųsti NKSC prie KAM profesinės karo tarnybos karius, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mokytis, tobulinti kvalifikacijos, stažuotis ir dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, konferencijose ir pan.) užsienyje ir Lietuvoje;

15.4.  teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;

15.5.  teikti siūlymus krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui dėl NKSC prie KAM veiklos tobulinimo;

15.6.  pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos institucijomis ir organizacijomis ir jose atstovauti.

16.  NKSC prie KAM gali turėti ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

17.  NKSC prie KAM veikla organizuojama pagal krašto apsaugos ministro tvirtinamą metų veiklos planą.

18.  NKSC prie KAM vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų krašto apsaugos ministras. NKSC prie KAM direktoriumi paskirtas asmuo šias pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

19Kai direktoriaus laikinai nėra (atostogos, komandiruotė, liga ir kitos priežastys), jo funkcijas laikinai vykdo direktoriaus paskirtas NKSC prie KAM padalinio vadovas..

20.  NKSC prie KAM personalą sudaro profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

21.  NKSC prie KAM ir jo personalas veikia pagal direktoriaus patvirtintas vidaus tvarkos taisykles, departamentų ir skyrių nuostatus, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus.

22.  NKSC prie KAM direktorius:

22.1.  planuoja, organizuoja ir kontroliuoja NKSC prie KAM veiklą, kad būtų įgyvendinti NKSC prie KAM tikslai, funkcijos ir užduotys;

22.2atstovauja NKSC prie KAM Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

22.3.  leidžia įsakymus, nurodymus ir pavedimus, susijusius su NKSC prie KAM veikla, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

22.4.  atsiskaito už NKSC prie KAM veiklą krašto apsaugos ministrui;

22.5.  rengia NKSC prie KAM nuostatų projektus ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

22.6.  užtikrina NKSC prie KAM nuostatų ir jų pakeitimų įregistravimą Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka;

22.7derina NKSC prie KAM metų veiklos planą su viceministru, kuruojančiu NKSC prie KAM veiklą, ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

22.8.  teikia metų veiklos ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9.  pasirašo sutartis ir susitarimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis ir užtikrina tinkamą jų vykdymą, gavęs atitinkamus įgaliojimus pasirašo sutartis krašto apsaugos sistemos institucijų vardu;

22.10.     teikia krašto apsaugos ministrui siūlymus dėl NKSC prie KAM struktūros ir pareigybių sąrašo;

22.11.     tvirtina NKSC prie KAM departamentų ir skyrių nuostatus ir metinius veiklos planus, personalo pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus, taip pat kitus vidaus administravimo dokumentus;

22.12.     teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia NKSC prie KAM personalą ir užtikrina kitų personalo administravimo funkcijų vykdymą;

22.13.     pagal kompetenciją pasirašo teismo procesinius ir kitus dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus juos pasirašyti;

22.14.     skiria užduotis NKSC prie KAM departamentams ir skyriams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

22.15.     suteikia įgaliojimus NKSC prie KAM profesinės karo tarnybos kariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti NKSC prie KAM teismuose ir kitose valstybės institucijose NKSC prie KAM nuostatuose nustatytais veiklos klausimais;

22.16.  užtikrina efektyvų ir skaidrų biudžetinių lėšų, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių teisėtai gautų lėšų ir materialinių išteklių, skirtų NKSC prie KAM aprūpinti ir išlaikyti, neviršijant sąmatoje patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, naudojimą, ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą, duomenų, reikalingų finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, teisingumą ir jų tinkamą pateikimą buhalterinę apskaitą atliekančiam padaliniui;

22.17.     nustato NKSC prie KAM finansų kontrolės procedūras ir užtikrina, kad būtų laikomasi šių procedūrų;

22.18.     užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą NKSC prie KAM;

22.19.     organizuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugą NKSC prie KAM;

22.20.     užtikrina, kad NKSC prie KAM veikloje nebūtų sudaryta prielaidų korupcijos apraiškoms;

22.21.     vykdo kitas pavestas funkcijas ir KAM vadovybės nurodymus.

23.  NKSC prie KAM direktorius, vadovaudamas NKSC prie KAM, atsako už:

23.1.  tinkamą pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

23.2.  įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą organizuojant ir koordinuojant NKSC prie KAM veiklą;

23.3.  NKSC prie KAM disponuojamos įslaptintos informacijos apsaugą;

23.4.  NKSC prie KAM vidaus tvarką ir personalo drausmę;

23.5.  teisėtą, efektyvų ir tikslingą lėšų ir materialinių vertybių panaudojimą.

 

 

V SKYRIUS

VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

24.  NKSC prie KAM skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintoms programoms vykdyti.

25.  NKSC prie KAM  finansų kontrolę, vadovaujantis NKSC prie KAM direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, atlieka NKSC prie KAM direktoriaus paskirtas personalas. NKSC prie KAM metinio veiklos plano vykdymo kontrolė atliekama krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

26.  NKSC prie KAM vidaus auditą atlieka KAM Centralizuotas vidaus audito departamentas. NKSC prie KAM valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

27.  NKSC prie KAM buhalterinę apskaitą tvarko Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28.  NKSC prie KAM reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

29.  NKSC prie KAM teismuose, ikiteisminėse ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose atstovauja ir visus procesinius veiksmus atlieka KAM.

 

______________________