LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA PASINAUDOTI KONSULTAVIMO PASLAUGOMIS“ KONSULTAVIMO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ATRANKOS IR KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDŲ FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 17 d. Nr. 3D-165

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 23.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.2. žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur (ūkio ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Jei paraiškos teikiamos einamųjų metų pirmajame pusmetyje, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., taikomas ūkio ekonominis dydis, kuris buvo VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – Centras) apskaičiuotas praėjusiais metais ir Centro duomenų bazėje paskelbtas einamųjų metų sausio 30 d., jei paraiškos teikiamos antrame pusmetyje, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., taikomas ūkio ekonominis dydis, kuris buvo Centro apskaičiuotas einamaisiais metais. Besikuriantiems ūkininkams ši tinkamumo sąlyga netaikoma“.

2. Pakeičiu 421 punktą ir jį išdėstau taip:

421. Agentūra, įvertinusi visas paskelbto kvietimo teikti paramos paraiškas, Centrui, kuris yra Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos duomenų tvarkytojas, iš Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos teikia fizinių ir juridinių asmenų, kuriems suteikta teisė naudotis konsultavimo paslaugomis, duomenis“.

3. Pakeičiu 1 priedo I skyrių ir jį išdėstau taip:

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Adresas / buveinė

(gyvenamoji / įmonės registracijos vieta, telefonas, el. paštas, kuriais bus galima susisiekti paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?

Paštu

Elektroniniu paštu

 

 

1. Juridinio asmens kodas (juridiniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(juridinio asmens atpažinties kodas iš Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo)

 

2. Asmens kodas (fiziniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Žemės ūkio valdos atpažinties kodas iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro pažymėjimo)

 

4. Žemės ūkio ir kaimo valdos adresas, jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos (buveinės):

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodomas miško valdos adresas iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro pažymos)

5. Miško kadastrinis (-iai) Nr.

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

(pildo miško valdytojai)

 

6. Informacija apie įmonės steigimo datą (nurodyti metus) (pildo labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės)

 

7. Informacija apie įmonės darbuotojų skaičių (pildo labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės)

 

8. Informacija apie įmonės metines pajamas (pildo labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės)

 

9. Informacija apie įmonės balanse nurodyto turto vertę (pildo labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės)

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Kęstutis Navickas