http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2015 m. gegužės 12 d. Nr. 1K-128

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-560 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.       P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalies „01/ Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ eilutėje „01 01 02/ Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms /14/ Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“:

1.1.    vietoj paslaugos, žymimos kodu „1990“, pavadinimo „Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

„1990

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai: gydytojo paslauga

1.2.    vietoj paslaugos, žymimos kodu „2001“, pavadinimo „Moksleivių paruošimas mokyklai: slaugytojo paslauga“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

2001

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai: slaugytojo paslauga“

2.       N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja valdymui ir                                                                  Neringa Bernotienė

darbo organizavimui, laikinai vykdanti

direktoriaus funkcijas