LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. VII-107 „Dėl Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. VIII-33

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ nuostatas, n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-107 „Dėl Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašą:

1.1. Pakeisti Aprašo 7 punktą ir išdėstyti jį taip:

7. Apmokamos ne didesnės kaip 2500 Eur išlaidos.“

1.2. Papildyti Aprašą 71 punktu:

„71. Gavus paramą, publikacijose pažymėti, kad mokslinio straipsnio skelbimą ar knygos išleidimą finansavo Lietuvos mokslo taryba.“

1.3. Pakeisti Aprašo 9.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.2. sumaketuoto straipsnio kopija, jei tokios galimybės nėra, straipsnio rankraštis, kuriame institucinės prieskyros yra tokios, kokios jos bus numatytame paskelbti straipsnyje; prašant paramos išleisti knygą, pateikiamas knygos maketas, o jei tokios galimybės nėra, pateikiami knygos tituliniai ir knygos turinio puslapiai, ir puslapis su knygos bibliografiniu aprašu; pateikiamuose dokumentuose (sumaketuotame straipsnyje ar jo rankraštyje, knygos makete ar knygos puslapyje su bibliografiniu aprašu) turi būti nuoroda, kad mokslinio straipsnio skelbimą ar knygos išleidimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba,“

1.4. Pakeisti Aprašo 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Nefinansuojamos išlaidos:

10.1. parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias patyrė ne leidykla, bet prašymo pateikėjas,

10.2. atvirosios prieigos suteikimas straipsniui, jei jis skelbiamas žurnale, esančiame Lietuvoje prenumeruojamose duomenų bazėse,

10.3. institucijos patiriamos nebūtinos papildomos išlaidos, susijusios su straipsnio paskelbimu (pvz., spalvotos iliustracijos spausdintinėje straipsnio versijoje),

10.4. išlaidos, susijusios su paramos lėšų pervedimu į užsienyje esančių bankų sąskaitas, valiutos konvertavimu ir pan.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1.1 ir 1.4 punktuose nurodyti Aprašo pakeitimai įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.,

2.2. šio nutarimo 1.2 punkte nurodytas Aprašo pakeitimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2015 m. birželio 30 d.,

2.3. šio nutarimo 1.3 punkte nurodytas Aprašo pakeitimas įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                     Dainius H. Pauža