LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL STOJANČIŲJŲ Į TRUMPOSIOS PAKOPOS, PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANČIŲJŲ Į STUDIJŲ STIPENDIJAS PIRMOSIOS IR ANTROSIOS KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO 2024 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2023 m. lapkričio 29 d.  Nr. V-1513

Vilnius

 

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 1 dalį,

t v i r t i n u Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas pirmosios ir antrosios konkursinių eilių sudarymo 2024 metais tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                        Gintautas Jakštas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2023 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. V-1513

 

 

STOJANČIŲJŲ Į TRUMPOSIOS PAKOPOS, PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANČIŲJŲ Į STUDIJŲ STIPENDIJAS PIRMOSIOS IR ANTROSIOS KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO 2024 METAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas pirmosios ir antrosios konkursinių eilių sudarymo 2024 metais tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programas ir 2024 metais pretenduojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas arba studijų stipendijas (toliau – valstybės finansuojamos studijos), atrankos vykdymo kriterijus ir šių asmenų pirmosios ir antrosios konkursinių eilių pagal studijų programas (toliau – konkursinės eilės) sudarymo kriterijus.

2. Asmenys, įgiję kvalifikaciją, suteikiančią teisę į aukštąjį mokslą, pagal tarptautinių organizacijų arba užsienio valstybių švietimo programas, priimami konkursinėse eilėse nustatyta tvarka į valstybės finansuojamas studijų vietas arba jiems skiriamos studijų stipendijos vadovaujantis Asmenų, įgijusių kvalifikaciją, suteikiančią teisę į aukštąjį mokslą, pagal tarptautinių organizacijų arba užsienio valstybių švietimo programas, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Asmenų, įgijusių kvalifikaciją, suteikiančią teisę į aukštąjį mokslą, pagal tarptautinių organizacijų arba užsienio valstybių švietimo programas, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

3. Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris (stojantieji į menų studijų krypčių grupės studijas ir baigę trumposios pakopos studijas – ne mažiau kaip du) valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą (baigusiesiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina), kurių:

3.1. įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu stojama į universitetines studijas;

3.2. įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui, jeigu stojama į kolegines studijas.

4. Į aukštosios mokyklos trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą, atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus ir kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus, įvertinus profesiniuose standartuose ir studijų krypčių aprašuose nustatytus reikalavimus.

5. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2023 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, taikomi jų vidurinio išsilavinimo įgijimo metais švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyti minimalūs reikalavimai.

 

 

II SKYRIUS

Stojančiųjų atraNkA

 

6. Priėmimą į pirmosios konkursinės eilės trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas sudaro pagrindinis ir papildomas etapai. Priėmimas į antrosios konkursinės eilės trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas vykdomas tik per pagrindinį etapą.

7. Vykdant priėmimo pagrindinį etapą, pirmiausia yra organizuojamas stojančiųjų, esančių antrojoje konkursinėje eilėje, konkursas. Įvykus šiam konkursui, valstybės finansuojamų studijų vietų negavę antrojoje konkursinėje eilėje esantys stojantieji toliau dalyvauja konkurse kartu su stojančiaisiais, esančiais pirmojoje konkursinėje eilėje, o jeigu valstybės finansuojamos vietos, skirtos antrajai konkursinei eilei, lieka neužimtos, jos papildomo priėmimo etapo metu yra grąžinamos arba į studijų krypčių grupės, ir (arba) studijų programos, specializacijos, ir (arba) studijų krypties pirmąją konkursinę eilę ir į jas bendrąja konkurso tvarka pretenduoja pirmojoje eilėje esantys stojantieji.

8. Priėmime dalyvaujantys stojantieji gali pretenduoti į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas. Asmenų, stojančių į trumposios pakopos studijas, pirmoji konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą, apskaičiuotą pagal aprašo 17 punkte nurodytą kriterijų įtaką, nustatytą aprašo 3 priede; antroji konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą, apskaičiuotą pagal aprašo 17 punkte nurodytą kriterijų įtaką ir pagal aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse nustatytas specialiųjų gebėjimų ir kompetencijų sąlygas (jeigu tokių yra). Asmenų, stojančių į pirmosios pakopos kolegines studijas, pirmoji konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą, apskaičiuotą pagal aprašo 22 ir 23 punktuose nurodytų kriterijų įtaką, nustatytą aprašo 2 ir 4 prieduose; antroji konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą, apskaičiuotą pagal aprašo 22 ir 23 punktuose nurodytų kriterijų įtaką, nustatytą aprašo 2 ir 4 prieduose ir pagal aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse nustatytas specialiųjų gebėjimų ir kompetencijų sąlygas (jeigu tokių yra). Asmenų, stojančių į universitetines pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas, pirmoji konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą, apskaičiuotą pagal aprašo 22 ir 23 punktuose nurodytų kriterijų įtaką, nustatytą aprašo 1 ir 4 prieduose; antroji konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą, apskaičiuotą pagal aprašo 22 ir 23 punktuose nurodytų kriterijų įtaką, nustatytą aprašo 1 ir 4 prieduose ir pagal aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse nustatytas specialiųjų gebėjimų ir kompetencijų sąlygas (jeigu tokių yra).

9. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę pagal aprašo 5 priedo 3 punktą.

 

 

10. Sudarant konkursines eiles, visi asmenys, nurodyti aprašo 1–3 punktuose, pateikę prašymus priimti studijuoti nuolatine ar ištęstine forma ir tenkinantys aukštųjų mokyklų nustatytus priėmimo reikalavimus, įvertinami pagal aprašo 22 ir 23 punktuose, jei stoja į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, ir pagal aprašo 17 punkte, jei stoja į trumposios pakopos studijų vietas, nurodytus kriterijus.

11. Stojančiųjų atranka atliekama užtikrinant kiekvieno jų aukščiausio prioriteto pageidavimo tenkinimą pagal jų turimą konkursinį balą ir kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus bei atsižvelgiant į minimalų studijų programos studijų vietų skaičių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-522 „Dėl minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“, ir aukštosios mokyklos nustatytą bendrą studijų vietų skaičių kiekvienoje programoje.

12. Jeigu stojančiųjų konkursinis balas pagal aprašo 17, 22 ir 23 punktuose nurodytus kriterijus sutampa, pirmumo teisę konkursinėse eilėse prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

 

12.1. kurio brandos (stojamųjų) egzaminų arba sporto pasiekimų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų aprašo 1, 2 ir 3 prieduose, suma yra didesnė;

 

12.2. kurio brandos (stojamojo) egzamino arba sporto pasiekimų, turinčių didžiausią svertinį koeficientą, nurodytą aprašo 1, 2 ir 3 prieduose, įvertinimas yra didesnis;

12.3. kurio lietuvių kalbos ir literatūros, o kai lietuvių kalba ir literatūra yra pagrindinis dalykas,   užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas yra didesnis;

12.4. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.

13. Asmenys, kurių studijų kaina apmokama valstybės biudžeto lėšomis ir kuriems skirta studijų stipendija, informuojami, kai paaiškėja priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai.

14. Į aukštąsias mokyklas stojančių asmenų duomenis apie įgytą vidurinį išsilavinimą, patvirtintą brandos atestatu (metinius, dalykų brandos egzaminų, brandos darbo įvertinimus), apie baigtas trumpąsias studijas, patvirtintas trumpųjų studijų diplomu, ir apie kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą, patvirtintą profesinio mokymo diplomu, teikia Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), duomenis apie olimpiadų ir konkursų laimėtojus teikia Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) ir NŠA. Duomenys apie turimą praktinės veiklos patirtį, apie socialines pašalpas, darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, globą (rūpybą) ir apie tai, kad asmuo yra našlaitis, gaunami iš registrų ir informacinių sistemų. Jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą ar kvalifikaciją yra įgijęs iki 2009 metų įskaitytinai užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, registruojant dokumentus, duomenys imami iš brandos atestato, profesinio mokymo diplomo ir kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų. Kitus dokumentus, patvirtinančius kriterijus, už kuriuos skiriami papildomi balai, nurodyti 4 priede, stojantieji pateikia asmeniškai.

 

III SKYRIUS

STOJANČIŲJŲ Į TRUMPOSIOS PAKOPOS VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANČIŲJŲ Į STUDIJŲ STIPENDIJAS PIRMOSIOS KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO KRITERIJAI

 

15. Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų.

16. Stojančiojo konkursinį balą sudaro 3 priede nurodytų brandos atestato dalykų, kvalifikacijos egzamino, stojamojo testo ir kitų pasiekimų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

17. Stojančiojo konkursinį balą sudaro šios dedamosios:

17.1. pirmoji dedamoji – brandos atestato dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių aritmetinis vidurkis; jo svertinis koeficientas – 0,3:

17.1.1. stojant į informatikos inžinerijos, informacijos sistemų, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir programų sistemų studijų krypties programas, dviejų dalykų aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių;

17.1.2. stojant į turizmo ir poilsio studijų krypties programas, dviejų dalykų aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš istorijos, geografijos, biologijos, užsienio kalbų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių;

17.2. antroji dedamoji – nustatytų pagrindinės (-ių) arba gretutinių švietimo sričių profesinio mokymo programų kvalifikacijos egzamino (įgijusiesiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją), skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis, arba galutinis įvertinimas (nuo 2022 m. sausio 1 d.) (toliau – kvalifikacijos galutinis įvertinimas), arba stojamojo testo įvertinimas (stojamasis testas taip pat gali būti taikomas asmenims, minimiems aprašo 2 punkte); pagrindinės švietimo srities kvalifikacijos galutinio įvertinimo ir jį pakeičiančio stojamojo testo dedamosios svertinis koeficientas – 0,5, gretutinės švietimo srities kvalifikacijos galutinio įvertinimo dedamosios svertinis koeficientas – 0,25:

17.2.1. stojant į informatikos inžinerijos, informacijos sistemų ir programų sistemų krypčių trumpųjų studijų programas, pagrindinė švietimo sritis – informacijos ir ryšio technologijų, gretutinės švietimo sritys – gamybos ir perdirbimo, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui;

17.2.2. stojant į turizmo ir poilsio studijų krypties trumpųjų studijų programas, pagrindinės švietimo sritys – paslaugų asmenims, verslo ir administravimo; gretutinės švietimo sritys – higienos ir profesinės sveikatos, socialinės gerovės, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui;

17.2.3. stojant į elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos krypčių trumpųjų studijų programas, pagrindinė švietimo sritis – inžinerijos ir inžinerinių profesijų, gretutinės švietimo sritys – gamybos ir perdirbimo, informacijos ir ryšio technologijų, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui;

17.3. trečioji dedamoji – kiti pasiekimai; svertinis koeficientas – 0,2. Vertinama studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis. Jei aukštosios mokyklos patvirtinta tvarka nustatoma, kad profesinė patirtis atitinka studijų kryptį ir yra ne trumpesnė nei 2 metai (išskyrus atvejus, kai atitinkamame profesiniame standarte numatyta kitaip; tais atvejais taikoma profesiniame standarte nustatyta norma), ši dedamoji vertinama 10 balų; kai profesinė patirtis atitinka studijų kryptį ir yra ne trumpesnė nei 1 metai, ši dedamoji vertinama 5 balais. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis nevertinama.

18. Mokyklinių brandos egzaminų, stojamųjų testų įvertinimų, metinių pažymių vertė mažinama šio aprašo 5 priede nustatyta tvarka. Perskaičiuojami ir dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai, ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.

19. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal šio aprašo 5 priedą.

20. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, įskaityti ir perskaičiuoti pagal Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką, perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę pagal šio aprašo 5 priedo 3 punktą.

21. Stojamasis testas pagal pasirinktą studijų kryptį organizuojamas, vykdomas ir vertinamas, vadovaujantis kolegijų, vykdančių atitinkamos studijų krypties trumposios pakopos studijų programas, parengtais ir patvirtintais reikalavimais.

 

IV SKYRIUS

sTOJANČIŲJŲ Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR pretenduojančiųjų į STUDIJŲ STIPENDIJAS PIRMOSIOS KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO KRITERIJAI

 

22. Stojančiojo konkursinį balą sudaro šie kriterijai:

 

22.1. brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų bei sporto pasiekimų, nurodytų aprašo 1 ir 2 prieduose, įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Brandos atestato dalykų įvertinimų dedamosios (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas):

22.1.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis koeficientas – 0,4; gynybos studijų kryptyje šis koeficientas yra 0,3; sporto krypties programose vietoje jo imamas sporto pasiekimų įvertinimas; teologijos kryptyje vietoje jo laikomas stojamasis egzaminas. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;

22.1.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2, išskyrus žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupę, viešojo maitinimo (kolegijose) ir maisto technologijų (kolegijose) studijų kryptis, kurių svertinis koeficientas – 0,1; gynybos studijų kryptyje šis koeficientas yra 0,25; stojant į medicinos ir odontologijos studijų kryptis, antrojo dalyko įvertinimas yra matematikos ir chemijos brandos egzaminų arba metinių pažymių (įrašytų į brandos atestatą) aritmetinis vidurkis;

22.1.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2; išskyrus žemės ūkio studijų krypčių grupę, viešojo maitinimo (kolegijose) ir maisto technologijų (kolegijose) studijų kryptis, kuriose svertinis koeficientas – 0,3; architektūros kryptyje šis koeficientas yra 0,1; gynybos studijų kryptyje šis koeficientas yra 0,25; šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Informatikos, inžinerijos, technologijų mokslų, žemės ūkio, fizinių mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;

22.1.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys; svertinis koeficientas – 0,2;

22.2. balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus, nurodytus aprašo 4 ir 6 prieduose. Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą aprašo 4 priede nurodytomis vertėmis. Stojantiesiems į visų studijų krypčių grupių programas į konkursinį balą įskaičiuojami tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų aprašo 6 priede, I vietos, arba aukso medalio, II vietos, arba sidabro medalio, arba III vietos, arba bronzos medalio, šalies ir tarptautinių olimpiadų ar konkursų laimėjimų rezultatai. Vertinami tik 10, gimnazijos II–IV klasėse per olimpiadas ir konkursus pasiekti laimėjimai. Vertinamos dalykinės olimpiados ir konkursai, tvirtinami švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, organizuojami LINEŠA, ir kitos olimpiados ir konkursai, nurodyti aprašo 6 priede. Visa informacija apie LINEŠA organizuojamas olimpiadas ir konkursus skelbiama LINEŠA interneto svetainėje. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra aprašo 4 priede nurodytų dedamųjų suma neviršytų 2,5.

23. Menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų programose:

23.1. universitetuose (išskyrus architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų kryptis) brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neįskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas. Architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų krypčių studijų programose 0,5 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 svertiniais koeficientais įskaičiuojami antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Stojantiesiems į meno pedagogikos studijų programas – 0,7 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 koeficientu – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas);

23.2. kolegijose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neįskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas. Stojantiesiems į meno pedagogikos studijų programas – 0,7 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 koeficientu – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas).

24. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama aprašo 5 priede nustatyta tvarka. Stojant į universitetinių studijų programas, perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (iki 2012 metų įskaitytinai baigusiųjų – A lygio, nuo 2013 metų – B1 ir B2 lygių) kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Stojant į koleginių studijų programas, perskaičiuojami ir dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai, ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.

25. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal šio aprašo 5 priedą.

26. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, įskaityti ir perskaičiuoti pagal Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką, perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę pagal aprašo 5 priedo 3 punktą.

27. Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus. Stojamieji egzaminai vykdomi aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka, kuri skelbiama ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki priėmimo pradžios. Asmenys, stojantys į menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų programas, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse. Stojamųjų egzaminų rezultatai perskaičiuojami pagal aprašo 9 punktą, vadovaujantis valstybiniams brandos egzaminams nustatyta tvarka.

28. Stojantiesiems į sporto krypties ir fizinio aktyvumo mokytojų rengimo studijų programas į konkursinį balą įskaičiuojami sporto pasiekimai, vadovaujantis Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

29. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2023 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į švietimo, mokslo ir sporto ministro kasmet tvirtinamas konkursinės eilės sudarymo tvarkas.

 

V SKYRIUS

sTOJANČIŲJŲ Į TRUMPOSIOS PAKOPOS, PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANČIŲJŲ Į STUDIJŲ STIPENDIJAS Antrosios KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO KRITERIJAI

 

30. Antrojoje konkursinėje eilėje dalyvauja stojantieji, esantys pirmojoje konkursinėje eilėje, tenkinantys aprašo 17 punkte nustatytus kriterijus, jei pretenduoja į trumposios pakopos studijas, ir aprašo 22 ir 23 punktuose nustatytus kriterijus, jei pretenduoja į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, atitinkantys aukštųjų mokyklų nustatytas specialiųjų gebėjimų ir kompetencijų sąlygas ir papildomai atitinkantys bent vieną iš šių sąlygų:

30.1. stojantieji į pirmosios pakopos universitetines ir vientisąsias studijas ir pirmosios pakopos kolegines studijas yra baigę trumposios pakopos studijas;

30.2. stojantieji į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas ir pirmosios pakopos kolegines studijas atitinka aukštosios mokyklos nustatytas specialiųjų gebėjimų ir kompetencijų sąlygas ir turi ne trumpesnę kaip 12 mėnesių praktinės veiklos patirtį;

30.3. stojantieji į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas ir pirmosios pakopos kolegines studijas – ne trumpesnę kaip 24 mėnesių praktinės veiklos patirtį;

30.4. stojantieji į trumposios pakopos studijas – ne trumpesnę kaip 12 mėnesių praktinės veiklos patirtį;

30.5. stojantysis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

30.6. stojantysis turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį dalyvumo lygį arba sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį;

30.7. stojantysis yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

31. Reikalavimus praktinės veiklos patirčiai ir praktinės veiklos patirties trukmės skaičiavimo tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Duomenys, patvirtinantys aprašo 30.5–30.7 papunkčiuose esančias sąlygas, gaunami šio aprašo 7 priede nurodyta tvarka.

 

_____________________