izx0pa366[2]

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO  NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

 

2023 m. birželio 22 d. Nr. M-485

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 19 punktu, 25 straipsnio 5 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T–202 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, siekdamas užtikrinti efektyvų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą bei finansinės atskaitomybės teisingumą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatus;

1.2. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvų projektui įgyvendinti sutarties formą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. A-971 „Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso prioritetų, nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Artūras Visockas

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės mero

2023 m. birželio 22 d. potvarkiu Nr. M-485

 

 

JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso tikslus ir finansavimo principus, reikalavimus projektų paraiškoms, projektų paraiškų pateikimo ir vertinimo tvarką, projekto dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką bei kontrolės, atsakomybės ir ginčų sprendimų tvarką.

2. Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – jaunimo reikalų koordinatorius).

3. Lėšos Konkursui numatomos Šiaulių miesto savivaldybės biudžete (toliau – savivaldybės biudžetas) ir priklauso nuo einamųjų metų savivaldybės biudžeto galimybių.

4. Projektų paraiškas (toliau – paraiška) Konkursui gali teikti (toliau – paraiškos teikėjas):

4.1. jaunimo organizacijos ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, kurių vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (toliau – organizacijos) įregistruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste;

4.2. atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės (toliau – AJC ir AJE), kaip juos apibrėžia Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-28 redakcija), įregistruoti ir veiklą vykdantys Šiaulių mieste;

4.3. neformalios jaunimo grupės ir iniciatyvūs jaunuoliai (toliau – grupės), pateikę bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios jaunimo organizacijos įregistruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą.

4.4. Šiaulių miesto gimnazijų mokinių savivaldos (toliau – savivaldos) pateikę rekomendaciją ir bendradarbiavimo sutartį su gimnazijos administracija, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą.

5. Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena projekto paraiška. Projektų vykdymo terminas – nuo savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 15 d.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. jaunimas – du ir daugiau asmenų nuo 14 iki 29 metų;

6.2. jaunimo iniciatyva – savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti;

6.3. mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų.

6.4. paraiška – Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintos formos dokumentas, paraiškos teikėjo teikiamas Savivaldybės administracijai, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

6.5. paraiškos teikėjas – paraišką teikiantis juridinis asmuo, siekiantis gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

6.6. projektas – tikslinė juridinio asmens veikla, kuri turi nustatytus pasirengimo ir įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius;

6.7. projekto vykdytojas – juridinis asmuo, atsakingas už savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą, paraiškos teikėjas, pasirašęs sutartį su Savivaldybe dėl projekto finansavimo;

6.8. projekto vykdytojo, partnerių (rėmėjų) indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.) – tai lėšų suma ar lėšų suma įvertintas nepiniginis įnašas (savanoriškas darbas, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, suteiktos patalpos, prekės ar paslaugos), kuriuo projekto vykdytojas, partneriai (rėmėjai) prisideda prie projekto įgyvendinimo;

6.9. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintos formos projekto įgyvendinimo finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis sutartis (toliau – sutartis), sudaroma tarp Savivaldybės administracijos ir projekto vykdytojo;

6.10. Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo ir atrankos komisija (toliau – komisija) – kolegialus organas, sudarytas Savivaldybės mero potvarkiu, kuris veikia vadovaudamasis Komisijos veiklos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės mero potvarkiu.

7. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS IR FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

8. Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso tikslas − finansuoti jaunimo projektus, kuriuos įgyvendinant būtų vykdoma kryptinga, atsakinga ir ilgalaikė jaunimo veikla, skatinamas Šiaulių miesto jaunimo aktyvumas ir pilietiškumas, sprendžiamos Šiaulių miesto 14–29 metų amžiaus žmonių problemos, sudaromos sąlygos formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, stiprinama jaunimo organizacijų partnerystė.

9. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) kiekvienais metais rekomenduoja einamų metų Konkurso prioritetus, atsižvelgdama į Lietuvos ir Šiaulių miesto jaunimo politikos aktualijas, kuriuos potvarkiu tvirtina Savivaldybės meras.

10. Konkurso būdu lėšos skiriamos jaunimo iniciatyvų projektams iš dalies finansuoti.

11. Projektų dalinio finansavimo dydis:

11.1. didžiausia suma, skiriama vieno jaunimo iniciatyvų projekto įgyvendinimui, negali būti didesnė kaip 90 procentų bendros projekto sumos ir ne didesnė kaip 3000 Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 500 Eur.

11.2. Konkurso būdu lėšos skiriamos jaunimo iniciatyvų projektams iš dalies finansuoti. Savivaldybės finansuojama dalis negali būti didesnė kaip 90 procentų projektui skiriamų lėšų. Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Lėšų dalį, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto lėšos, turi padengti paraiškos teikėjas savo arba rėmėjų (partnerių) indėliu (finansiniu ar nepiniginiu įnašu). Teikiant paraišką tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas. Prisidėjimas ir (ar) indėlis, teikiamas natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreiškiamas pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako paraiškos teikėjas).

 

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

12. Projekto dalyviai turi būti jauni žmonės:

12.1. Reikalavimas iniciatyvų vykdytojams – ne mažiau kaip 1/2 iniciatyvų vykdytojų turi būti asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

12.2. Reikalavimas iniciatyvų dalyviams – ne mažiau kaip 2/3 dalyvių turi būti asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

13. Finansavimą gavę paraiškos teikėjai iki einamųjų metų gruodžio 15 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

13.1. Kiekybinius:

13.1.1. į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 20 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė projekto veiklose);

13.1.2. parengti ir žiniasklaidoje (spaudoje, internete) paskelbti bent 1 straipsnį apie įgyvendinamą projektą.

13.2. Kokybinius:

13.2.1. periodiškai viešinti projektą, kad tikslinės grupės, savanoriai ir visuomenė daugiau žinotų apie projekto tikslus, eigą ir rezultatus, bei siekti aktyvaus jų įsitraukimo;

13.2.2. užtikrinti, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos jaunimo poreikiais, jaunų žmonių pasiūlytomis įgyvendinti veiklomis ir yra orientuotos į jaunų žmonių interesus;

13.2.3. užtikrinti saugią aplinką projekto dalyviams ir vykdyti smurto bei patyčių prevenciją;

13.2.4. sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinių, verslumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;

13.2.5. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems, mažiau galimybių turintiems ar sunkaus elgesio jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

14. Sporto varžybos, kultūros ir meno, politiniai ir religiniai, akademinių ir profesinių žinių bei patirties įgijimo renginiai projekte gali būti nurodyti kaip priemonė Konkurso planuojamiems tikslams pasiekti, tačiau negali būti pagrindinis projekto tikslas ir rezultatas.

15. Konkursui negali būti teikiamas projektas, kuris:

15.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

15.2. siekia pelno;

15.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

15.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

15.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų populiarinimą;

15.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO PASKELBIMAS IR PROJEKTO PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

16. Jaunimo reikalų koordinatorius informaciją apie Konkursą skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt (toliau – Savivaldybės interneto svetainė). Skelbime nurodoma:

16.1. Konkurso prioritetai;

16.2. planuojamas projektų dalinio finansavimo dydis;

16.3. reikalavimai paraiškos teikėjams;

16.4. paraiškų teikimo būdai, tvarka, terminai ir vieta;

16.5. jaunimo reikalų koordinatoriaus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris pasiteirauti;

16.6. kita reikalinga informacija.

17. Siekdamas gauti finansavimą paraiškos teikėjas Savivaldybės administracijai turi pateikti Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintos formos vieną tinkamai užpildytą ir pasirašytą paraišką (1 priedas) (toliau – paraiška) (įskaitant ir kitus 19 punkte nurodytus priedus, kurie yra paraiškos sudėtinė dalis).

18. Paraiškoje turi būti numatyta:

18.1. projekto pavadinimas;

18.2. projekto prioritetas (-ai);

18.3. informacija apie paraiškos teikėją;

18.4. informacija apie jaunimo arba su jaunimu dirbančią organizaciją, AJC, AJE, grupę, savivaldą;

18.5. informacija apie projektą (projekto santrauka, projekto įgyvendinimo laikotarpis, problemos aktualumas, projekto tikslas, projekto uždaviniai, projekto rezultatai, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, vykdytojai ir savanoriai, jų skaičius, tęstinumo galimybė ir projekto viešinimas);

18.6. projekto veiklų įgyvendinimo planas;

18.7. projekto finansavimas (visas projekto biudžetas, projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis, detali projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata);

19. Kartu su paraiška pateikiama:

19.1. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus), arba jei šio dokumento nėra VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų bazėje);

19.2. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

19.3. grupės privalo pateikti galiojančią bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios organizacijos;

19.4. savivaldos privalo pateikti galiojančią bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš gimnazijos administracijos, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą;

19.5. galiojančių bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;

19.6. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, indėlį pagrindžiančio dokumento kopija pagal Nuostatų 11.2 punktą;

19.7. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį pateikiama preliminari sutartis, ketinimų protokolo, rašto ar laiško kopija;

19.8. jei paraiškos teikėjas prisidės prie projekto išlaidų tik savo lėšomis – pateikiamas dokumentas (ar tinkamai patvirtinta jo kopija), patvirtinantis planuojamą prisidėjimą;

19.9. kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

20. Paraiška ir kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu lietuvių kalba.

21. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai parengti, puslapiai sunumeruoti vientisa tvarka (kai teikiama popierinė paraiška), dokumentų kopijos pasirašytos paraiškos teikėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti paraiškos teikėjo vadovo vardu. Kai teikiama popierinė paraiška, dokumentų kopijos  turi būti patvirtintos tikrumo žyma.

22. Projekto paraiška turi būti pateikta ir užregistruota iki Konkurso skelbime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos. Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos. Jaunimo reikalų koordinatorius apie pavėluotai pateiktą ir nevertintiną paraišką paraiškos teikėją raštu arba el. paštu informuoja per 3 (tris) darbo dienas nuo paraiškos pateikimo Konkursui dienos.

23. Vienas paraiškos teikėjas gali teikti Konkursui tik vieną paraišką. Organizacija gali globoti ir sudaryti bendradarbiavimo sutartis su neribotu grupių skaičiumi. Jei paraiškos teikėjas pateikia daugiau negu vieną paraišką, vertinama tik ta paraiška, kuri yra užregistruota anksčiau.

24. Paraiškos teikėjas praranda teisę dalyvauti Konkurse ir teikti paraišką, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:

24.1. juridinio asmens veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;

24.2. juridiniam asmeniui taikomas turto areštas;

24.3. juridinis asmuo likviduojamas arba pradėtos juridinio ar kito asmens bankroto procedūros;

24.4. juridinis asmuo, ankstesniais metais naudodamas savivaldybės biudžeto lėšas projektui vykdyti, buvo neįvykdęs sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis (kaip nurodyta sutartyje) sutarties pažeidimas, o nuo pažeidimo pašalinimo ar panaikinimo nepraėjo 2 (dveji) metai;

24.5. juridinis asmuo, prašydamas savivaldybės biudžeto lėšų, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba suklastotus dokumentus;

24.6. juridinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs praėjusių dvejų metų  kalendorinių metų finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos VĮ Registrų centrui ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;

24.7. tam pačiam projektui lėšos per kalendorinius metus skirtos iš kitų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų konkursų. Nustačius, kad tas pats projektas (projektas laikomas tuo pačiu, jei sutampa projekto pavadinimas ir / ar aprašymas, arba finansuoti prašomų projektų veiklų įgyvendinimo plane išdėstytos veiklos (jų pobūdis, turinys) ir (arba) paraiškos projekto finansavimo dalyje išdėstytų išlaidų, prašomų projektui finansuoti, rūšys) finansuojamas iš kitų Savivaldybės administracijos skelbtų konkursų, antrą kartą skirtas finansavimas (kaip neteisėtas) turi būti grąžinamas Savivaldybei per 20 darbo dienų.

25. Paraiškos teikėjas, rengdamas paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas paraiškų rengimo klausimais, kurias teikia jaunimo reikalų koordinatorius telefonu ar elektroniniu paštu. Informacija teikiama iki paskutinės  paraiškų pateikimo ir registravimo darbo dienos pabaigos.

26. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gali būti teikiama Savivaldybės administracijai tokiais būdais:

26.1. elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);

26.2. popierine forma, užpildyta kompiuteriu teikiama adresu: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamasis, Trakų g. 40 / Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (Paraiškos teikėjas turi užtikrinti, kad popierine forma teikiama paraiška būtų gauta Savivaldybės administracijoje iki termino, numatyto skelbime pabaigos);

26.3. Konkurso skelbime nurodytu elektroniniu paštu vienu elektroniniu laišku siunčiamos paraiškos;

26.4. Paraiškos teikėjas, teikdamas paraišką Savivaldybės administracijai kitais, nei numatyta Nuostatuose būdais (per kurjerių tarnybą, paštą ir t. t.), prisiima asmeninę riziką ir atsakomybę, kad paraiška būtų gauta Savivaldybės administracijoje iki konkurso skelbime nurodyto galutinio paraiškų pateikimo ir priėmimo (registravimo) Savivaldybės administracijoje termino.

27. Paraišką su priedais turi teisę teikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas juridinio asmens vadovo įgaliojimo kopija.

28. Pateikus paraišką, siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir paraiškų teikėjų lygiateisiškumą, paraiškos teikėjo iniciatyva projekto paraiškos taisyti, tikslinti, pildyti ar pateikti papildomų dokumentų negalima.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKOS VERTINIMO TVARKA

 

29. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui projektų atranka vykdoma taikant dviejų pakopų vertinimą: paraiškos administracinės atitikties vertinimą ir kokybinį vertinimą.

30. Paraiškos administracinės atitikties vertinimą atlieka jaunimo reikalų koordinatorius, užpildydamas paraiškos administracinės atitikties vertinimo formą (2 priedas), ir per 5 darbo dienas nuo nustatytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina, ar:

30.1. paraiška pateikta iki Konkurso skelbime nurodytos datos;

30.2. paraiška atitinka Nuostatų 17-21 p. nustatytus reikalavimus;

30.3. paraiškos teikėjas patenka į subjektų, nurodytų Nuostatų 4 punkte, grupę;

30.4. paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš savivaldybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai;

30.5. nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 24 punkte;

30.6. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai pagal Nuostatų reikalavimus. Jeigu su paraiška nepateikti visi Konkurso skelbime nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba paraiška pateikta nesilaikant Nuostatuose nustatytų administracinių reikalavimų ir yra galimybė pašalinti trūkumus, jaunimo reikalų koordinatorius paraiškoje nurodytu projekto paraiškos teikėjo elektroninio pašto adresu apie tai vieną kartą informuoja paraiškos teikėją, nustatydamas ne ilgesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti. Paraiškos, neatitinkančios Nuostatuose nustatytų formalių reikalavimų, atmetamos ir neteikiamos kokybiniam vertinimui;

30.7. Jaunimo reikalų koordinatorius per 3 (tris) darbo dienas nuo paskutinės paraiškos administracinės atitikties įvertinimo dienos paraiškoje nurodytu el. paštu išsiunčia pranešimą paraiškos teikėjams, kurių paraiškos pagal paraiškos administracinės atitikties vertinimą buvo įvertintos neigiamai ir yra atmetamos, nurodydamas tokio neigiamo vertinimo priežastis.

31. Paraiškų kokybinį vertinimą vykdo komisija. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka jaunimo reikalų koordinatorius.

32. Komisijos sekretorius ne vėliau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos pateikia paraiškas, kurios pagal paraiškos administracinės atitikties vertinimą buvo įvertintos teigiamai, komisijai kokybiniam vertinimui.

33. Jeigu projekto paraiškos vertinimo metu kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti įtakos projekto vertinimui, komisijos narys apie tai informuoja komisijos pirmininką. Tokiu atveju komisijos sekretorius, komisijos pirmininko pavedimu, privalo paraiškoje nurodytu el. paštu paprašyti paraiškos teikėjo paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją per 3 (tris) darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

34. Komisijos nariai ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo projektų paraiškų perdavimo komisijos nariams dienos raštu įvertina jiems priskirtus projektus.

35. Paraiškos įvertinamos pagal Jaunimo iniciatyvų projekto paraiškos vertinimo lape (Nuostatų 4 priedas) apibrėžtus vertinimo kriterijus ir jų vertinimo balų skalę.

36. Vieną paraišką turi įvertinti ne mažiau kaip 2 komisijos nariai. Jeigu paraišką vertino 2 komisijos nariai ir vienas iš komisijos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas – neskirti, tokiu atveju komisijos pirmininkas paskiria trečiąjį komisijos narį paraiškai įvertinti.

37. Komisijos nariai turi įvertinti projektų paraiškas ir skirti balus už kiekvieną nurodytą aplinkybę:

37.1. projekto atitiktį finansavimo prioritetams;

37.2. projekto paraiškoje numatyto tikslo, uždavinių ir projekto santraukos aiškumą, atitiktį konkurso tikslui;

37.3. projekto priemonių ir (ar) veiklų plano įgyvendinimo nuoseklumą, veiklų ir (ar) priemonių tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti;

37.4. sąmatos pagrįstumą, atitiktį numatomoms veikloms ir (ar) priemonėms, detalumą, realumą ir ekonomiškumą;

37.5. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą ir pagrįstumą.

38. Komisijos narys vertinimo anketoje taip pat nurodo projekto privalumus ir trūkumus, pateikia išvadą dėl projekto finansavimo, siūlymus dėl atskirų projekto veiklų, išlaidų nefinansavimo.

39. Jei dalis projekto išlaidų yra nepagrįstos, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo projekto veikloms įgyvendinti arba išlaidos priskiriamos prie netinkamų finansuoti, komisijos nariai gali siūlyti sumažinti projekto išlaidas, išbraukdami netinkamas ar nepagrįstas išlaidas arba sumažindami prašomų išlaidų sumą.

40. Maksimalus balų skaičius, kurį paraiškai gali skirti vienas komisijos narys, – 100. Komisijos narių paraiškų vertinimo rezultatai apibendrinami ir apskaičiuojamas skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai. Jei paraišką vertino trys vertintojai, apskaičiuojamas dviejų, vienodai įvertinusių (teigiamai / neigiamai) vertintojų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai. Galimybę būti finansuojami turi projektai, kurie surinko daugiausia komisijos vertinimo vidurkio balų ir kuriems užteko Konkursui įgyvendinti numatytų savivaldybės biudžeto lėšų. Projektai, surinkę mažiau kaip 60 balų, nefinansuojami.

41. Projektai, surinkę 60 ir daugiau balų, bet nefinansuoti dėl lėšų trūkumo, yra įtraukiami į rezervinių projektų sąrašą. Projektams iš rezervinių projektų sąrašo finansavimas gali būti skirtas, jei paraiškos teikėjas, kurio projektui buvo paskirtas finansavimas, nesudarė sutarties per Nuostatuose numatytą terminą, atsisakė dalies lėšų ar, nutraukus sutartį, grąžino nepanaudotas lėšas.

42. Jei pateikti projektai pagal turinį ir prioritetą yra įvertinami vienodai (surenka tiek pat balų), pirmenybė teikiama projektui, kuriam įgyvendinti prašoma mažesnė finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų dalis.

43. Jeigu projektui įgyvendinti siūloma skirti mažesnę sumą, nei nurodyta paraiškoje:

43.1. jaunimo reikalų koordinatorius raštu informuoja paraiškos teikėją apie jam siūlomą skirti lėšų dydį ir nurodo patikslinti projekto išlaidų sąmatą ir projekto priemonių ir (ar) veiklų įgyvendinimo planą (4 priedas);

43.2. paraiškos teikėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo, nurodyto 43.1. papunktyje, gavimo dienos turi patikslinti detalią projekto išlaidų sąmatą bei projekto priemonių ir (ar) veiklų įgyvendinimo planą aiškiai nurodydamas, kokia veikla bus vykdoma įgyvendinant projektą, bei patvirtinti, kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus, ir pateikti jaunimo reikalų koordinatoriui.

44. Jaunimo reikalų koordinatorius ne vėliau nei kitą dieną pateikia patikslintus dokumentus komisijai, kurios nariai paraiškos teikėjų patikslintus dokumentus ne vėliau nei per 7 darbo dienas įvertina ir priima sprendimą pritarti arba nepritarti paraiškos teikėjo patikslintoms veikloms ir lėšoms pagal atitinkamam projektui įgyvendinti siūlomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų.

45. Paraiškos teikėjams nepateikus patikslintų dokumentų arba komisijai nepritarus patikslintiems paraiškos teikėjų dokumentams, komisijos siūlymas dėl lėšų skyrimo projektui finansuoti pripažįstamas netekusiu galios.

46. Tarp posėdžių einamieji, skubūs klausimai ar dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės surengti posėdžio, komisijos narių nuomonė ir sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų komisijos narių apklausos el. paštu, kuri atliekama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, rezultatais, juos įforminant el. posėdžio protokolu.

47. Komisijos nariai, išanalizavę ir įvertinę visas paraiškas, teikia rekomendaciją protokolu Savivaldybės merui dėl dalinai finansuojamų projektų sąrašo ir lėšų skyrimo kiekvienam projektui vykdyti.

48. Savivaldybės meras, atsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, per 7 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris įforminamas Savivaldybės mero potvarkiu. Savivaldybės mero potvarkio projektą dėl finansuojamų projektų sąrašo ir kiekvienam projektui skiriamų lėšų rengia jaunimo reikalų koordinatorius.

49. Informacija apie Konkurso rezultatus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Savivaldybės mero potvarkio dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

VI SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

50. Savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus, su paraiškos teikėju per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos kvietimo sudaryti sutartį, pasirašo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį jaunimo iniciatyvų projektui įgyvendinti (toliau – sutartis). Nepasirašius sutarties per nustatytą terminą, laikoma, kad paraiškos teikėjas atsisakė sudaryti sutartį ir finansavimas nebeskiriamas.

51. Lėšos projekto vykdytojui pervedamos pagal pasirašytą sutartį ir sutarties priedus, atsižvelgiant į sutartyje nurodytus terminus ir sąlygas.

52. Tinkamos projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir (ar) priemonėmis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir projekto įgyvendinimo veiklų planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo sutarties pasirašymo dienos iki sutartyje numatytos dienos ir pagrįstos pareiškėjo patvirtintomis išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijomis.

53. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo sutarties pasirašymo su Savivaldybe dienos.

54. Lėšos gali būti skiriamos tik šioms projektui vykdyti reikalingoms išlaidų rūšims:

54.1. projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms (kanceliarinėms, ūkinėms prekėms, gėlėms, suvenyrams, mokomosioms priemonėms: literatūrai, vaizdo/garso medžiagai, kompiuterinių žaidimų konsolėms, kitoms prekėms, išskyrus maisto prekes ir alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus, reikalingoms suplanuotiems renginiams organizuoti), tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama veikla, įsigyti, išskyrus ilgalaikį materialųjį / nematerialųjį turtą;

54.2. paslaugų įsigijimo išlaidoms (patalpų, techninės įrangos nuomos, viešinimo, leidybos, banko, ryšio, maitinimo (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną, jei renginys vyksta ne vieną dieną, ir ne daugiau kaip 2,5 Eur 1 asmeniui kavos pertraukos (seminarų, konferencijų metu), bet ne daugiau nei 20 proc. Savivaldybės skiriamų lėšų) ir kitų atlygintinų paslaugų, išskyrus išlaidas ekskursijoms, gidų paslaugoms) apmokėti;

54.3. apmokėjimui pagal autorines, paslaugų teikimo ir kt. sutartis (įskaitant mokesčius, ne daugiau nei 50 Eur / val.);

54.4. transporto išlaidoms (transporto nuomos, kelionių bilietų, kuro (ne daugiau kaip 10 proc. Savivaldybės skiriamų lėšų) apmokėti.

55. Visos kitos išlaidos, nepaminėtos 54 punkte, Savivaldybės biudžeto lėšomis nebus finansuojamos.

56. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad perkant prekes ar paslaugas biudžeto lėšomis būtų laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytos tvarkos, tiekėjų lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo principų.

57. Lėšas projekto vykdytojui Savivaldybės administracija perveda pagal pasirašytą sutartį ir sutarties priedus, atsižvelgiant į sutartyje nurodytus terminus ir sąlygas.

58. Projekto vykdytojas skirtas lėšas gali naudoti tik sutartyje nurodytoms projekto veikloms įgyvendinti ir tik pagal nurodytą tikslinį lėšų paskirstymą.

59. Projekto vykdytojas privalo raštu, informuoti Savivaldybės administraciją apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavusi tokį pranešimą, Savivaldybės administracija sustabdo lėšų pervedimą projekto įgyvendinimui. Projekto vykdytojui pašalinus pranešime nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus Savivaldybės administracijai, sustabdytas lėšų pervedimas atnaujinamas.

60. Projekto vykdytojas, pasirašęs sutartį su Savivaldybe, atsako už projekto įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą ir atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KONTROLĖ, ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

61. Projekto vykdytojas visiškai atsako už projekto įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą.

62. Projekto vykdytojas privalo pateikti Jaunimo reikalų tarybai, Savivaldybės administracijos skyriams prašomą informaciją apie projekto vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą nurodytu terminu.

63. Jaunimo reikalų taryba gali organizuoti finansuotų iš savivaldybės biudžeto ir įgyvendintų projektų viešą atsiskaitymą.

64. Projekto vykdytojas privalo:

64.1. projektą įgyvendinti iki sutartyje numatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų gruodžio 15 d.;

64.2. jei keičiama veiklos data ir vieta, numatyta patikslintos projekto paraiškos veiklų įgyvendinimo plane (4 priedas), ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti jaunimo reikalų koordinatorių specialistą dėl projekto veiklų įgyvendinimo plano patikslinimo;

64.3. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o už ketvirtą ketvirtį – iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos, Savivaldybės administracijai pateikti atitinkamai ketvirtines ir metinę projekto veiklos ir finansinę ataskaitas pagal sutartyje nurodytas formas.

64.4. per mėnesį po projekto įvykdymo jaunimo reikalų koordinatoriui – projekto įgyvendinimo ataskaitą, bet ne vėliau kaip iki einamųjų gruodžio 15 d. Prie projekto įgyvendinimo ataskaitos gali būti pridėta turima rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga, susijusi su projekto įgyvendinimu;

64.5. į Savivaldybės biudžetą grąžinti lėšas, kurios buvo nepanaudotos projektui įgyvendinti arba buvo panaudotos ne pagal paskirtį per 5 darbo dienas, nustačius faktą apie projektui įgyvendinti nepanaudotas arba panaudotas ne pagal paskirtį lėšas, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos;

64.6. Savivaldybės administracijai pareikalavus, pateikti visą prašomą informaciją, susijusią su projekto vykdymu ir/ar lėšų, skirtų projektui panaudojimu, įskaitant ir pirminius apskaitos dokumentus ar jų kopijas;

64.7. informuoti Projekto dalyvį, kad Projekto įgyvendinimo metu gali būti fotografuojama, filmuojama, kad dalyvis gali būti matomas nuotraukose ar vaizdo įrašuose ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar medijos priemonėse;

64.8. Projekto vykdytojas privalo informuoti Projekto dalyvį, kokiu tikslu yra renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys, užtikrinti Projekto dalyvio teisę susipažinti su Projekto vykdytojo saugomais jo asmens duomenimis ir tvarkyti duomenis vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

64.9. užtikrinti, kad įgyvendinant Projektą asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

65. Jaunimo reikalų koordinatorius:

65.1. paraiškos teikėjams (projektų vykdytojams, su kuriais pasirašyta sutartis) teikia visą reikiamą dalykinę ir metodinę pagalbą, susijusią su projekto įgyvendinimu;

65.2. tikrina, ar lėšas projektui gavęs projekto vykdytojas laikosi Nuostatų reikalavimų ir sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

65.3. vykdo projekto įgyvendinimo stebėseną pagal patvirtintą Jaunimo iniciatyvų projektų vykdymo stebėsenos formą (5 priedas), gali lankytis veiklose, kurios numatytos patikslintos projekto paraiškos veiklų įgyvendinimo plane (4 priedas);

66. Savivaldybės administracija tikrina, ar lėšas projektui gavęs projekto vykdytojas laikosi Nuostatų reikalavimų ir savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

67. Savivaldybės administracija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo teisingumo ir tikslingumo auditą.

68. Nedelsiant sustabdomas lėšų projektui skyrimas, lėšos projektui sumažinamos ir / arba sutartis su projekto vykdytoju nutraukiama, o skirtas lėšas projekto vykdytojas turi grąžinti, kai:

68.1. nustatomi esminiai sutarties pažeidimai: 

68.1.1. sutartyje nustatytais terminais nepateiktos projekto ketvirtinės, metinės, veiklos įgyvendinimo ataskaitos arba pateiktos klaidingos ataskaitos;

68.1.2. sąmoningai trukdyta jaunimo reikalų koordinatoriui patikrinti, kaip vykdant sutartį, naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos, ir nepateikti visi prašomi dokumentai ir duomenys, susiję su sutarties vykdymu;

68.1.3. neskleista informacija (vietinėje žiniasklaidoje ir pagal galimybes kitose viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemose) apie įgyvendinamą projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir jo rezultatus. Arba, skelbdamas ir skleisdamas informaciją apie projektą, projekto vykdytojas pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, nurodančius laikytis viešosios tvarkos.

68.2. nevykdomi kiti sutartyje numatyti įsipareigojimai.

69. Atsižvelgdama į Nuostatų 68 punkte išvardintus esminius sutarties sąlygų pažeidimus, Savivaldybės administracija turi teisę 2 (du) metus nuo atitinkamo pažeidimo dienos nepriimti Projekto vykdytojo paraiškų į visus Savivaldybės organizuojamus projektų finansavimo konkursus. 

70. Savivaldybės administracija taip pat turi teisę nutraukti sutartį su projekto vykdytoju, joje nustatyta tvarka, jeigu:

70.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdoma jo ūkinė veikla arba susiklosto situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai;

70.2. gaunama pagrįsta informacija, kad jis nevykdo ar negalės vykdyti sutarties įsipareigojimų;

70.3. Projekto vykdytojas, pateikė klaidingas žinias apie projekto vykdymą ar ne pagal paskirtį panaudojo Savivaldybės biudžeto lėšas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Nustačius, kad projekto vykdytojas skirtas savivaldybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, lėšos privalo būti grąžinamos per 5 (penkias) darbo dienas į Savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą sutartyje. Negrąžintos lėšos išieškomos Savivaldybės iniciatyva Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Visi kilę klausimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

73. Informacija apie organizuojamus projekto renginius (pavadinimas, data, laikas, vieta) pateikiama jaunimo reikalų koordinatoriui el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki organizuojamo renginio pradžios.

74. Informacija apie finansuotų projektų vykdymą, t.y. trumpas projekto aprašymas, nuotraukos ar vaizdo medžiaga iš organizuojamų renginių bei kita aktuali informacija, susijusi su Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto vykdymu skelbiama projektų vykdytojų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose, o tokių neturint, Savivaldybės interneto svetainėje.

75. Projekto vykdytojas, gavęs dalinį finansavimą, įsipareigoja, suderinęs su Savivaldybės administracija, viešinti vykdomą projektą naudodamas Savivaldybės logotipus visuose su veikla susijusiuose dokumentuose ir leidiniuose, taip pat per renginius, nurodydamas finansavimo šaltinį – Savivaldybę. Visoje teikiamoje informacijoje ir leidiniuose, neatsižvelgiant į jų formą ir pateikimo būdą, turi būti nurodoma, kad už ją atsakingas tik autorius ir kad Savivaldybė neatsako už toje medžiagoje pateiktos informacijos panaudojimą.

76. Konkursui pasibaigus projektų paraiškos pareiškėjams negrąžinamos. Projektų paraiškas ir jų įgyvendinimo ataskaitas trejus metus nuo jų gavimo dienos saugo jaunimo reikalų koordinatorius, finansinės ataskaitos – Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriuje teisės aktų nustatyta tvarka.

77. Jaunimo reikalų koordinatoriaus el. paštu siunčiami paraiškų teikėjams klausimai ir prašymai, susiję su Konkursu ir projekto įgyvendinimu, laikomi oficialiais.

78. Savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jei dėl paraiškoje nurodytų klaidingų ryšiams palaikyti duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) paraiškos teikėjo nepasiekia laiškai arba negalima susisiekti su jo atstovais.

79. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

80. Savivaldybės mero potvarkis dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

81. Paraiškos teikėjų tvarkomi asmens duomenys ir Paraiškos teikėjų duomenys, pateikti Savivaldybės administracijai, tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti Paraiškos teikėjus, įvertinti asmenų teisę vykdyti, įvertinti Paraiškos teikėjų atitiktį reikalavimams bei teisę gauti finansavimą, Savivaldybei tvarkyti finansavimo apskaitą, tinkamai organizuoti jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursą, vykdyti projektų finansavimą ir įgyvendinimo kontrolę. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka. Viešai skelbiama informacija pateikiama, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

__________________________________

 

 

part_83f28502cba94e2e9ebd45216302f80d_end


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės mero

2023 m. birželio 22 d. potvarkiu Nr. M-485

 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO

JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTUI „____________“

ĮGYVENDINTI SUTARTIS

 

20__ m. __________________d. Nr. SŽ-______

Šiauliai

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus____________, ir ________________________________

(vardas, pavardė)        (juridinio asmens pavadinimas)    

(toliau – Vykdytojas), atstovaujamas _________________________________________________,
                                                                                (juridinio asmens vadovo pareigos, vardas, pavardė)

toliau vadinami šalimis, vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

20 _ m. ______________ d. įsakymu Nr. A-___ „Dėl _____“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Sutarties dalykas yra jaunimo iniciatyvų projekto „____________________“ (toliau – Projektas) vykdymo dalinis finansavimas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą naudojant lėšas tik Projekto įgyvendinimo veiklai pagal Projekto sąmatą (forma B-1, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206) (toliau – Sąmata), kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. iš dalies finansuoti Projektą ir skirti    ________ (___________________) Eur Projektui

(suma skaitmenimis ir žodžiais)

įgyvendinti pagal prie Sutarties pridėtą Sąmatą ir Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinimą (Sutarties 1 priedas), kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys;

3.2. lėšas pervesti į Projekto vykdytojo (kodas_____________) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.____, ______________ bankas, atsižvelgiant į Projekto vykdymo terminus;

3.3. teikti Projekto vykdytojui metodinę paramą Projekto vykdymo ir apskaitos tvarkymo klausimais;

3.4. patikrinus (ir) suderinus Projekto ataskaitas, per 10 dienų apie rezultatą informuoti Projekto vykdytoją.

4. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

4.1. įvykdyti Sutarties 1 punkte nurodytą Projektą iki 20___ m. gruodžio 15 d.;

4.2. naudoti lėšas tik šioje Sutartyje nurodyto Projekto įgyvendinimo veiklai ir griežtai pagal nurodytą tikslinį paskirstymą – Sąmatą ir Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinimą, šio įsipareigojimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

4.3. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusias su gautų lėšų panaudojimu;

4.4. vadovautis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu sudarant sutartis su autoriais ir atlikėjais;

4.5. buhalterinę apskaitą, susijusią su Projekto įgyvendinimu, tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4.6. nesuderinus su Savivaldybės administracija neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims, šio įsipareigojimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

4.7. pateikti šiuos Projekto įvykdymo ir lėšų panaudojimo dokumentus (šio įsipareigojimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu):

4.7.1. Savivaldybės administracijai už pirmą - trečią ketvirčius ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d., o už ketvirtą ketvirtį ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 15 d. pateikti Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 su pakeitimais) ir Priemonės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą (Sutarties 2 priedas). Nepateikus einamųjų metų ketvirčio ataskaitų apie Projekto lėšų panaudojimą, Projekto vykdytojui nebus pervedamos lėšos kito ketvirčio priemonėms įgyvendinti. Sustabdytą lėšų mokėjimą Savivaldybės administracija atnaujina tik kitai šaliai pašalinus pažeidimus;

4.7.2. Projekto įgyvendinimo ataskaitą (Sutarties 3 priedas) ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 15 dienos. Prie Projekto veiklos įgyvendinimo ataskaitos turi būti pridėta turima rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga, susijusi su Projekto įgyvendinimu, Projekto vykdytojo ir (ar) Projekto rėmėjų indėlį pagrindžiančių dokumentų kopijos;

4.7.3. išlaidas pateisinančių dokumentų (sąskaitų – faktūrų, mokėjimo įrodymų, priėmimo – perdavimo aktų ir kt.) ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;

4.8. jei Projekto veiklų įgyvendinimo plane keičiama veiklos data ir vieta, ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas iki atitinkamo pasikeitimo raštu informuoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorių (vyriausiąjį specialistą) (toliau – jaunimo reikalų koordinatorius) dėl Projekto veiklų įgyvendinimo plano patikslinimo;

4.9. sudaryti sąlygas jaunimo reikalų koordinatoriui patikrinti, kaip vykdant Sutartį naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, būdu ir forma. Šio įsipareigojimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

4.10. nepanaudotas Projektui vykdyti skirtas lėšas, po Projekto įvykdymo, grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 15 d.;

4.11. skleisti informaciją (vietinėje žiniasklaidoje ir pagal galimybes kitose viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemose, Projekto vykdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose, o tokių neturint, Savivaldybės interneto svetainėje) apie įgyvendinamą Projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie Projekto tikslus, eigą ir jo rezultatus. Skelbdamas ir skleisdamas informaciją apie Projektą, Projekto vykdytojas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, laikytis viešosios tvarkos ir nurodyti, kad Projektui lėšų skyrė Savivaldybė bei naudoti Šiaulių miesto savivaldybės logotipą. Viešai skelbiama informacija pateikiama, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų. Šio įsipareigojimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

4.12. Visoje teikiamoje informacijoje ir leidiniuose, neatsižvelgiant į jų formą ir pateikimo būdą, nurodyti, kad už ją atsakingas tik autorius ir kad Savivaldybė neatsako už toje medžiagoje pateiktos informacijos panaudojimą.

4.13. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius šios Sutarties sąlygas;

4.14. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie visus su Sutarties įgyvendinimu susijusius pakeitimus ir jų  priežastis;

4.15. su Sutarties įgyvendinimu susijusius dokumentus saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu;

4.16. užtikrinti, kad Projekto išlaidos būtų tiesiogiai susijusios su Projekte numatytomis veiklomis ir (ar) priemonėmis ir būtinos Projektui vykdyti, pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga ir Projekto įgyvendinimo veiklų planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

4.17. užtikrinti, kad išlaidos būtų patirtos ir apmokėtos nuo Sutarties pasirašymo dienos iki Sutartyje numatytos dienos ir būtų pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

4.18. paslaugas ar prekes Projektui vykdyti įsigyti už kainas, ne didesnes už įprastas rinkoje egzistuojančias perkamų paslaugų ar prekių kainas, laikytis racionalaus Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nustatytu atveju paslaugas ir prekes įsigyti šio įstatymo nustatyta tvarka;

4.19. nedelsdamas raštu pranešti Savivaldybės administracijai, jei negali įvykdyti Projekto arba jei Projekto vykdymą tęsti netikslinga, ir grąžinti visas skirtas lėšas į Savivaldybės administracijos sąskaitą.

4.20. informuoti Projekto dalyvį, kad Projekto įgyvendinimo metu gali būti fotografuojama, filmuojama, kad dalyvis gali būti matomas nuotraukose ar vaizdo įrašuose ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar medijos priemonėse;

4.21. užtikrinti galimybę Savivaldybės administracijai identifikuoti Projekte dalyvaujančių asmenų priklausymą įvairioms tikslinėms grupėms. Projekto vykdytojas privalo informuoti Projekto dalyvį, kokiu tikslu yra renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys, užtikrinti Projekto dalyvio teisę susipažinti su Projekto vykdytojo saugomais jo asmens duomenimis ir tvarkyti duomenis vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.22. užtikrinti, kad įgyvendinant Projektą asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

5. Savivaldybės administracija turi teisę:

5.1. tikrinti Projekto vykdytojo pateiktų dokumentų atitiktį Projekto vykdytojo pateiktoms išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų oficialiai patvirtintoms kopijoms, kitiems su Projekto vykdymu susijusiems dokumentams ir medžiagai, įrodantiems jų turinį, įvertinti lėšų panaudojimo tikslingumą;

5.2. prašyti teikti visą informaciją apie vykdomą Projekto eigą, kitus su Projekto ir Sutarties vykdymu susijusius dokumentus ir medžiagą per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą;

5.3. kontroliuoti pagal Sutartį skirtų lėšų tikslinį panaudojimą;

5.4. paaiškėjus, kad Projekto vykdytojas skirtas lėšas panaudojo ne pagal Sutarties 1 skyriuje nurodytą tikslinę paskirtį arba nesilaikydamas Sutarties sąlygų, reikalauti, kad šias lėšas Projekto vykdytojas nedelsdamas grąžintų į Sutartyje nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą;

5.5. atlikti Projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo teisingumo ir tikslingumo auditą.

6. Projekto vykdytojas turi teisę:

6.1. perskirstyti Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinime (Sutarties 1 priedas) nurodytas lėšas tarp nurodytų išlaidų grupių (eilučių), jei lėšų skirtumas viršija 50 Eur. Norėdamas patikslinti Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinimą, jaunimo reikalų koordinatoriui raštu turi pateikti pagrįstą prašymą tikslinti šį dokumentą ir lyginamąjį tikslinamo Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinimo projektą. Prašymą tikslinti Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinime nurodytas išlaidas pagal grupes (eilutes) galima teikti tik dėl nepatirtų išlaidų. Prašymą tikslinti pagal išlaidų grupes (eilutes) galima teikti vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki kito ketvirčio pabaigos. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami;

6.2. jei lėšų skirtumas Priemonės biudžeto lėšų naudojimo paaiškinime (Sutarties 1 priedas) tarp nurodytų išlaidų grupių (eilučių) neviršija 50 Eur, Projekto vykdytojas lėšas gali perskirstyti savo nuožiūra vieną kartą per ketvirtį.

6.3 Praleidus Priemonės biudžetinių lėšų naudojimo paaiškinimo tikslinimo terminą ar kitaip pažeidus tikslinimo tvarką, Projekto vykdytojas tikslinimų atlikti neturi teisės. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios 50 Eur, pripažįstamos netinkamomis ir jas Projekto vykdytojas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 15 d. Negrąžinus lėšų iki nustatyto termino, jos priverstinai išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

7. Projekto vykdytojas, pateikęs klaidingas žinias apie Projekto vykdymą ar ne pagal paskirtį panaudojęs Savivaldybės biudžeto lėšas, atsako Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo nuostatų ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Savivaldybės administracijai nustačius, kad Projekto vykdytojas skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, Projekto vykdytojas privalo jas grąžinti Savivaldybės administracijai per Savivaldybės administracijos nustatytą laikotarpį. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Projekto vykdytojas atsako už savo teiktų rekvizitų, duomenų tikslumą ir teisingumą. Savivaldybės administracija neatsako už Sutarties vykdymo nesklandumus, kylančius dėl Sutartyje neteisingai nurodytų Projekto vykdytojo rekvizitų ir kitų duomenų. Pasikeitus šalių kontaktiniams duomenims ir (ar) rekvizitams, šalys nedelsdamos turi raštu apie tai informuoja viena kitą.

10. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsaugojimą, jų pateikimą laiku, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą Projekto vykdytojas atsako šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Sutarties šalys dėl Sutarties kylančius ginčus ar nesutarimus sprendžia konsultacijų ir derybų būdu.

12. Nepavykus ginčo išspręsti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

 

13. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (Sutarties pasirašymo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė šalis) ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne vėliau, nei iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 15 d. Pasibaigus sutarčiai lieka Sutarties šalių įsipareigojimai dėl tarpusavio atsiskaitymo.

14. Sutarties 1, 2 ir 3 priedai yra neatsiejama Sutarties dalis:

14.1. Priemonės biudžeto lėšų panaudojimo paaiškinimas (Sutarties 1 priedas);

14.2. Priemonės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita (Sutarties 2 priedas);

14.3. Projekto įgyvendinimo ataskaita (Sutarties 3 priedas).

15. Sutartis gali būti papildyta, keičiama, nutraukta papildomu raštišku šalių susitarimu, kuris, patvirtintas abiejų šalių atstovų parašais ir antspaudais, yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. Jei numatoma, kad Savivaldybės biudžeto pajamų planas iki metų pabaigos nebus įvykdytas, Savivaldybės administracijos iniciatyva Sutartis gali būti pakeičiama iki einamųjų metų spalio 1 dienos raštu įspėjus Projekto vykdytoją apie Sutarties sąlygų pakeitimus.

17. Sutartis gali būti nutraukta:

17.1. Šalių susitarimu;

17.2. kai Šalys nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

17.3. teisės aktuose numatytais pagrindais.

18. Jei Projekto vykdytojas nesilaiko Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Savivaldybės administracija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštiškai įspėjusi Projekto vykdytoją apie Sutarties nutraukimą.

19. Jei Savivaldybės administracija nesilaiko Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštiškai įspėjęs Savivaldybės administraciją apie Sutarties nutraukimą.

20. Savivaldybės administracija turi teisę nedelsiant sustabdyti lėšų pagal šią Sutartį skyrimą ir nutraukti Sutartį su Projekto vykdytoju dėl esminių Sutarties pažeidimų įspėjusi Projekto vykdytoją prieš tris dienas ir reikalauti Projekto vykdytoją grąžinti skirtas lėšas, kai:

20.1. nustato, kad Projekto vykdytojui skirtos lėšos naudojamos ne pagal tikslinę paskirtį;

20.2. Projekto vykdytojas nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda Projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

20.3. Projekto vykdytojas nepateikia Savivaldybės administracijai Sutarties 4.7. papunktyje nurodytų ataskaitų arba per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

20.4. Projekto vykdytojas nesudaro sąlygų jaunimo reikalų koordinatoriui susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir Sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti Projekto vykdymo stebėseną;

20.5. paaiškėja, kad Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatų 19.4 papunktyje (2 priedas) nurodytoje pažymoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija;

20.6. Projekto vykdytojui iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdoma jo ūkinė veikla arba susiklosto situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai;

20.7. Savivaldybės administracija gauna pagrįstą informaciją, kad Projekto vykdytojas nevykdo ar negalės vykdyti Biudžeto lėšų naudojimo sutarties įsipareigojimų.

 

V. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

21. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio.

22. Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, taisyklėmis.

23. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 10 dienų nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.

 

VI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

24. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

25. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojai, kurie tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto intereso, siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

26. Šalys įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Šalys užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Nurodytos priemonės turi užtikrinti iškilusią riziką atitinkantį saugumo lygį.

27. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

28. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

29. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

30. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

31. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visą Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Informuojančioji šalis su aukščiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai arba el. paštu (jei pagal elektroninio pašto adresą įmanoma identifikuoti gavėją), išsaugoti su tuo susijusią informaciją, ir kitai šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti.

32. Šalys šia Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

 

VII. KITOS SĄLYGOS

 

33. Tinkamomis finansuoti laikomos šios Projekto išlaidos:

33.1. Projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms (kanceliarinėms, ūkinėms prekėms, gėlėms, suvenyrams, mokomosioms priemonėms: literatūrai, vaizdo (ar) garso medžiagai, kompiuterinių žaidimų konsolėms, kitoms prekėms, išskyrus maisto prekes ir gėrimus, reikalingoms suplanuotiems renginiams organizuoti), tiesiogiai susijusioms su Projekto įgyvendinama veikla, įsigyti, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą;

33.2. paslaugų (patalpų, techninės įrangos nuomos, viešinimo, leidybos, banko, pašto, ryšio, apgyvendinimo (ne daugiau kaip 14 eurų 1 asmeniui per parą), ir kitų atlygintinų paslaugų, maitinimo paslaugų (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną, jei renginys vyksta ne vieną dieną, ir ne daugiau kaip 2,5 Eur 1 asmeniui kavos pertraukos (seminarų, konferencijų metu) išlaidoms;

33.3. apmokėjimui pagal autorines sutartis (įskaitant mokesčius);

33.4. transporto išlaidoms (transporto nuomos, kelionių bilietų, kuro (ne daugiau kaip 10 proc. Savivaldybės skiriamų lėšų) apmokėti;

33.5. išlaidoms savanoriškai veiklai organizuoti (Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka).

34. Visos kitos išlaidos, nepaminėtos 33 punkte, Savivaldybės biudžeto lėšomis nebus finansuojamos.

35. Jaunimo reikalų koordinatorius, patikrinęs ir suderinęs 4.7.1. papunktyje nurodytas ataskaitas, pateikia jas Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.

36. Projekto vykdytojas naudodamas savivaldybės biudžeto lėšas projektui vykdyti,  neįvykdęs Sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis Sutarties pažeidimas, 2 (dvejus) metus nuo pažeidimo pašalinimo ar panaikinimo praranda teisę dalyvauti Savivaldybės organizuojamuose konkursuose.

37. Sutarties šalių įsipareigojimai laikomi įvykdyti, kai Projekto vykdytojas pateikia Savivaldybės administracijai Sutarties 4.7.1 ir 4.7.2. papunkčiuose nurodytas ataskaitas ir suderina jas su jaunimo reikalų koordinatoriumi, atsakingu už Sutarties sudarymą ir vykdymą. Minėtos ataskaitos yra neatsiejama Sutarties dalis.

38. Projektui vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus.

39. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja tik patvirtinti šalių atstovų parašais ir antspaudais.

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

Tel.: (8 41) 59 62 00, (8 41) 59 63 03

Faks. (8 41) 52 41 15

El. p. rastine@siauliai.lt

Įmonės kodas 188771865

______________________________bankas

Banko kodas____________________

Ats. s. _________________________

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens adresas

Tel. __________________________

Faks. _________________________

El. p. _________________________

Juridinio asmens kodas ___________

________________________ bankas

Banko kodas ____________________

Ats. s. __________________________

_________________________________

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)      A. V.

 

 


(parašas)          

 

_____________________________________

(vardas ir pavardė)                      

 

                             (pareigų pavadinimas)      A. V.

 

 


(parašas)          

 

 


(vardas ir pavardė)                      

 

(Sutarties kuratorius)

 

 

 

 

part_f0b6b069628f424d81043a69255120c3_end