VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1K-394 „DĖL 2023 METŲ PRIORITETINIŲ TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ VYKDOMOS KONTROLĖS KRYPČIŲ IR STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1K-217

Vilnius

 

1. Pakeičiu 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-394 „Dėl 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“, ir 1.3 papunktį išdėstau taip:

1.3. Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo, išrašymo pagrįstumo ir išdavimo (pardavimo) vaistinėje teisėtumo kontrolė arba supaprastinta neatitikčių vertinimo procedūra. Atsižvelgiant į šio sąrašo 2.2–2.8 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių reikšmes, patikrinimai atliekami 2023 m. II–IV ketv.

2. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                         Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė