LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR Kaimo plėtros 2023–2027 mETŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS priemoNĖS „LAUKINIŲ PAUKŠČIŲ APSAUGA UŽ „NATURA 2000“ TERITORIJOS RIBŲ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 3D-166

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/648, 2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1408, 2022 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/1172, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 nuostatos dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo, 2022 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1173, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.1 ir 8.2 papunkčius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl Pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas“ 3 punktą,

t v i r t i n u Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-166

 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR Kaimo plėtros 2023–2027 mETŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS priemoNĖS „LAUKINIŲ PAUKŠČIŲ APSAUGA UŽ „NATURA 2000“ TERITORIJOS RIBŲ“ ĮGYVENDINIMO taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/648, 2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 16 d Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1408, 2022 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/1172, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 nuostatos dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo, 2022 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1173, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano, patvirtinto 2022 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2022) 8272 (toliau – Strateginis planas), Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), ir Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TI taisyklės), kitų Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, nustatančių paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką, nuostatomis.

2.  Taisyklių tikslas – nustatyti paramos pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ (toliau – Intervencinė priemonė) skyrimo tvarką ir reikalavimus.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3.  Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1.    Sutrumpinimai:

3.1.1.   Agentūra Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.1.2.   Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.1.3.   PPIS – Paraiškų priėmimo informacinė sistema.

3.1.4.   ŽŪDC – VĮ Žemės ūkio duomenų centras.

3.2.    Sąvokos:

3.2.1.   Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (toliau – ALNSIS) – sistema, kurią naudojant nuolat stebima, identifikuojama ir vertinama žemės danga ir žemės ūkio veikla žemės ūkio veiklai tinkamuose deklaruotuose laukuose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, remiantis Europos Sąjungos programos Copernicus palydovų „Sentinel“ duomenimis ir jų pagrindu veikiančiais algoritmais ar kitais bent lygiavertės vertės duomenimis, atsižvelgiant į nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, Taisyklėse nurodytus įsipareigojimų terminus atlikti numatytas veiklas.

3.2.2. Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ (toliau – „Natura 2000“) – vientisas buveinių apsaugai svarbių teritorijų tinklas, sudarytas iš teritorijų, kuriose yra tam tikro tipo Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinių, skirtas palaikyti, o kur reikia – atkurti iki palankios apsaugos būklės tam tikrų tipų natūralioms buveinėms ir rūšių buveinėms jų natūraliame areale. Į „Natura 2000“ tinklą įeina ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos.

3.2.3. Kompensacinė išmoka – teisės aktų nustatyta tvarka mokama finansinė parama, skirta kompensuoti dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

3.2.4. Kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinyje KŽS_DR5LT. Kontrolinis žemės sklypas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams ir riboms kontroliuoti (kontroliniame žemės sklype visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu).

3.2.5.   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras (toliau – Valdų registras) – valstybės registras, kuriame įregistruojamos žemės ūkio valdos ir tvarkomi jų registravimo duomenys.

3.2.6.   Natūrali pieva – savaime auganti, nearta ir nepersėta pieva.

3.2.7.   Nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų patikra, atliekama pagal palydovinę nuotrauką ar kitais būdais naudojantis techninėmis priemonėmis ir nevykstant į vietą.

3.2.8.   Paramos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitinka visus reikalavimus paramai gauti ir kuriam skiriama parama.

3.2.9.   Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiška (toliau – Paraiška) – elektroninis dokumentas, į kurį integruota geografine informacine sistema grindžiama informacinių technologijų taikomoji programa, suteikianti galimybę paramos gavėjams naudojant erdvinius duomenis deklaruoti plotus, už kuriuos prašoma skirti išmoką.

3.2.10.   Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Taisyklių nustatyta tvarka teikiantis Paraišką Agentūrai.

3.2.11.   Pareiškėjo ar paramos gavėjo duomenų ir dokumentų patikra (toliau – patikra) – fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimas.

3.2.12.   Patikra vietoje – Agentūros ar kitos įgaliotos įstaigos darbuotojų atliekamas pareiškėjo ar paramos gavėjo Paraiškoje pateiktų ir kitų pateiktų duomenų, dokumentų ir veiklų patikrinimas Paraiškoje deklaruotuose plotuose.

3.2.13.   Pusiau natūrali pieva – seniau kaip prieš penkerius metus arta arba įsėta pieva.

3.2.14.   Sankcijapareiškėjui ar paramos gavėjui taikomas paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį išmokėtos sumos, kitos poveikio priemonės už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

3.2.15.   Žemės ūkio naudmenos (toliau – naudmenos) dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalams auginti.

3.2.16.   Žemės ūkio valda (toliau – valda) – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais.

3.2.17.   Žemės ūkio valdos ar jos dalies perdavimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų ir kitų šio registro administravimą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka atliekamas žemės ūkio valdai priklausančių objektų ar jų dalies nuosavybės teisės ar naudojimo teisės perdavimas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais kitam žemės ūkio veiklos subjektui, paliekant tą patį unikalų žemės ūkio valdos atpažinties kodą.

3.2.18.   Žemės ūkio veiklažemės ūkio augalų ir ūkinių gyvūnų auginimas, įskaitant ūkinių gyvūnų laikymą, žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant derliaus nuėmimą, melžimą, ūkinių gyvūnų veisimą, taip pat žemės ūkio paskirties žemės laikymas tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganyti arba dirbti be jokios parengiamosios veiklos.

4.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Strateginiame plane, TI taisyklėse, Administravimo taisyklėse.

 

III SKYRIUS

INTERVENCINĖS PRIEMONĖS TIKSLAI IR POREIKIAI

 

5.  Intervencinė priemonė atitinka bendrosios žemės ūkio politikos tikslus:

5.1. prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, be kita ko, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat plėtoti tvariąją energetiką;

5.2. prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo sustabdymo, gerinti ekosistemų funkcijas ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius.

6.  Intervencinė priemonė prisideda prie šių nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikių įgyvendinimo:

6.1. taikyti technologijas, mažinančias šilumos efektą sukeliančių dujų emisijas ir didinančias organinės anglies kiekį dirvožemyje;

6.2. gerinti biologinės įvairovės būklę naudmenose, taikant tvarias žemės ūkio praktikas;

6.3. saugoti biologinės įvairovės apsaugos požiūriu vertingus agrarinio kraštovaizdžio elementus.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

7Pagal Intervencinę priemonę remiama veikla, susijusi su biologinės įvairovės geros apsaugos būklės užtikrinimu, nustatant ir pritaikant ūkinės veiklos galimybes ir ūkininkavimo būdą taip, kad jis nekeltų pavojaus atskirų laukinių paukščių rūšių paplitimo arealams. Parama skiriama kasmet už pievų plotą, esantį už „Natura 2000“ teritorijos ribų, siekiant paramos gavėjams kompensuoti dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Dalyvaujantys šioje Intervencinėje priemonėje žemės ūkio veiklos subjektai prisidės prie laukinių paukščių – dryžgalvių kryklių, kurapkų, vapsvaėdžių, pievinių lingių, mažųjų erelių rėksnių, švygždų, griežlių, juodkrūčių bėgikų, gaidukų, stulgių, paprastųjų griciukų, didžiųjų kuolingų, raudonkojų tulikų, balinių pelėdų, žalvarnių, lygučių, geltongalvių kielių, mėlyngurklių, paprastųjų medšarkių, sodinių startų, pilkųjų startų, tetervinų, juodųjų peslių, rudųjų peslių, meldinių nendrinukių – rūšių išsaugojimo.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

8Pareiškėjais privalo būti aktyvūs ūkininkai, kurie atitinka bendruosius reikalavimus, nustatytus TI taisyklių II skyriuje, ir kurių valda ar jos dalis patenka į paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnį.

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

9Kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

9.1. pareiškėjas atitinka aktyviam ūkininkui keliamus bendruosius reikalavimus, nustatytus TI taisyklių II skyriuje;

9.2. pareiškėjo, kaip valdos valdytojo, valda turi būti įregistruota Valdų registre pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimus ir jos duomenys atnaujinti TI taisyklėse nurodytais terminais ir tvarka;

9.3. pareiškėjui neiškelta byla dėl bankroto ir jis nėra likviduojamas. Atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama Paraiškos vertinimo metu;

9.4. pareiškėjas privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos jis prašo paramos, ir visus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos neprašo. Žemės valdymo teisė gali būti įrodoma pateikiant nuosavybės, nuomos ar panaudos juridinius santykius patvirtinančius dokumentus. Parama skiriama tik už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius naudmenų ir kitus plotus;

9.5. deklaruotas bendras tinkamas paramai naudmenų plotas (Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus (toliau – Klasifikatorius) kodai DGI, DGP, DGA arba EPT, SPT, 5PT-2, 5PT-3, MNP, MNŠ, MNN (kai paramos prašoma pagal Priemonę ir pagal tęstinę Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę (toliau – tęstinė KPP 2014–2020 m. priemonė) „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“), patenkantis į paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnį, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha, sudarytas iš ne mažesnių kaip 0,1 ha ploto laukų.

10.  Pareiškėjas, pretenduojantis į paramą pagal Intervencinę priemonę, už tą patį plotą gali pretenduoti į paramą ir pagal tęstines KPP 2014–2020 m. priemones) „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ar kitas Strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones, atsižvelgdamas į intervencinių priemonių suderinamumą, kuris pateikiamas TI taisyklių 2 priede Paramos suderinamumo matricoje, jei laikosi savanoriškai prisiimtų įsipareigojimų pagal visas šias intervencines priemones.

11Pareiškėjo atitiktis nustatytoms tinkamumo sąlygoms vertinama pagal Paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus, dokumentais pagrįstus bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

12Pareiškėjų sąsajų ir galimo valdų skaidymo nustatymo metodika, tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, Intervencinei priemonei netaikoma.

13.  Pareiškėjams ir jų sutuoktiniams, kurie dalyvavo arba dalyvauja įgyvendinant Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, parama neskiriama.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

14Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų pagal Intervencinę priemonę nuo einamųjų metų Paraiškos pateikimo dienos iki paraiškų teikimo pradžios, einančios po paskutinių įsipareigojimų metų pabaigos. Įsipareigojimų laikotarpio trukmė – 5 metai, teikiant Paraišką kasmet ir deklaruojant tuos pačius plotus.

15.  Pareiškėjas visoje valdoje privalo laikytis paramos sąlygų, kurios apima Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimus (toliau – Valdymo reikalavimai), patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“, ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus (toliau – GAAB reikalavimai), patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-107 Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“.

16Pareiškėjas pagal Intervencinę priemonę privalo laikytis specifinių žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų ir Intervencinei priemonei nustatytų reikalavimų:

16.1jeigu šienavimo terminai konkrečioje teritorijoje nėra reglamentuojami (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, gamtotvarkos planuose, tvarkymo programose, rūšių apsaugos veiksmų planuose, invazinių rūšių tvarkymo planuose, tikslinėse programose), pievas nušienauti ir sutvarkyti (nupjautą žolę išvežti iš lauko) (smulkinti ir paskleisti draudžiama) nuo einamųjų metų birželio 20 d. iki spalio 30 d. (įskaitytinai) arba nuganyti (būtina, kad deklaruojamuose laukuose būtų ūkinių gyvūnų buvimo lauke požymių – ekskrementų liekanų, išguldytos ir (arba) nuėstos žolės ar kitų požymių).

Jeigu pareiškėjo arba jo valdos partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario (toliau – valdos nariai) einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui (vertinamas pagal šią Intervencinę priemonę deklaruojamų pievų plotų (Klasifikatoriaus kodai DGI, DGP, DGA) ir Ūkinių gyvūnų registre registruotų žolėdžių ūkinių gyvūnų, nurodytų TI taisyklių 3 priedo lentelės 1–9 eilutėse, santykis), pievų plotuose ganoma (pagal Intervencinę priemonę ganiavos terminas nenustatomas), šių plotų nebūtina papildomai šienauti, o po ganymo lauke likę nenuganyti žolės likučiai nebus laikomi neatitiktimi reikalavimams. Tais atvejais, kai minėtu laikotarpiu laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė mažiau nei 0,3 SG hektarui, likusi po ganymo žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti nušienauta ir sutvarkyta (išvežta iš lauko) (smulkinti ir paskleisti draudžiama), laikantis šiame papunktyje nustatytų terminų.

Pareiškėjas su tais pačiais plotais dalyvaujantis Intervencinėje priemonėje ir tęstinėje KPP 2014–2020 m. priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (Klasifikatoriaus kodai EPT, SPT, 5PT-2, 5PT-3, MNP, MNŠ, MNN), privalo laikytis šienavimo ir ganymo terminų, nustatytų tęstinės KPP 2014–2020 m. priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėse;

16.2.  šienavimo metu nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai pareiškėjo ar jo valdos nario einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,5 SG hektarui (skaičiuojant, kaip nustatyta Taisyklių 16.1 papunktyje);

16.3pareiškėjui pagal Intervencinę priemonę draudžiama naudoti mineralines ir organines trąšas ir augalų apsaugos produktus;

16.4.  jei tręšiama mėšlu ir (ar) srutomis 30 ha ar daugiau naudmenų per kalendorinius metus, privaloma turėti ir įgyvendinti tręšimo planus, nurodytus Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

16.5.  jei tręšiama organinėmis trąšomis (įskaitant tręšimą mėšlu mažiau kaip 30 ha naudmenų per kalendorinius metus) ir (arba) mineralinėmis trąšomis, privaloma į PPIS (adresu https://paseliai.vic.lt) įvesti duomenis apie panaudotus tręšiamuosius produktus: lauko atpažinimo numerį (KŽS ir lauko numerį arba lauko eilės numerį), pasėlio kodą arba augalo pavadinimą, tręšiamą plotą, trąšos pavadinimą, panaudotos trąšos kiekį, panaudotos trąšos kiekį (kg į ha), tręšimo datą. Duomenys turi būti užpildyti (pildo pats pareiškėjas arba padedant seniūnijos darbuotojams) per 5 darbo dienas nuo tręšiamųjų produktų panaudojimo;

16.6.  jei naudojami profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, privaloma pildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais terminais ir būdais;

16.7.  pareiškėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

16.8.  pareiškėjas privalo pildyti Atliktų ūkio darbų žurnalą, kurio forma pateikta TI taisyklių 8 priede, nurodydamas šienavimo ir nupjautos žolės išvežimo iš lauko datą. Atlikus pievų tvarkymo darbus, šis žurnalas užpildomas (pildo pats pareiškėjas arba padedant seniūnijos darbuotojams) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas PPIS (adresu https://paseliai.vic.lt);

16.9dokumentai, nurodyti Taisyklių 16.4, 16.6, 16.7 papunkčiuose, turi būti saugomi visą įsipareigojimų laikotarpį.

17Per įsipareigojimų laikotarpį pareiškėjas pagal Intervencinę priemonę pirmaisiais metais deklaruoto ploto negali padidinti daugiau kaip 10 proc., bet ne daugiau kaip 1 ha, ir sumažinti jo daugiau kaip 10 proc. Po deklaruoto ploto sumažinimo bendras tinkamas paramai plotas negali būti mažesnis, nei nustatytas Taisyklių 9.5 papunktyje. Kai pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas nesilaikė įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių (kai lauke ar jo dalyje buvo tvarkomas valstybės turtas ir pan.) ir jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių sužinojimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų raštu informavo Agentūrą, sankcijos dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo (padidėjimo) netaikomos.

18.  Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (ar) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta kompensacinė išmoka.

19Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įsipareigoja teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.

 

VIII SKYRIUS

PARAMOS DYDIS

 

20.  Parama pagal Intervencinę priemonę skiriama kasmet už naudmenų plotą. Kompensacinė išmoka – 74 Eur už vieną ha pievų.

21.  Paramos suma apskaičiuojama atitinkamai pagal deklaruotą plotą, patenkantį į paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnį. Pareiškėjui neteisingai nurodžius valdos ar jos dalies buvimo paukščių apsaugos plote faktą, paramos suma apskaičiuojama pagal nustatytą faktą, tačiau sankcijos netaikomos. Jeigu dalis pagal Intervencinę priemonę deklaruoto lauko ploto patenka į paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnį, kompensacinė išmoka gali būti skiriama tik už tą plotą, kuris yra šiame sluoksnyje.

 

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

22.  Pareiškėjas (arba teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjo įgaliotas asmuo), siekdamas gauti paramą už deklaruotą (-us) plotą (-us) pagal Intervencinę priemonę, pateikia Paraišką, vadovaudamasis Paraiškos teikimo metu galiojančiomis TI taisyklių nuostatomis. Pareiškėjas elektroniniu būdu įbraižo laukus, esančius tik paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnio ribose ir Paraiškos antrojo lapo 1 lentelės 10 stulpelyje pasirenka sutartinį kodą LP.

23.  Paraiškų teikimo laikotarpis nustatomas kiekvienais metais atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Paraiškų pildymas, deklaruojamų laukų įbraižymas, paraiškų teikimas, pavėluotas paraiškų teikimas ir paraiškų duomenų keitimas vykdomas TI taisyklėse nustatyta tvarka.

24Informacija apie pareiškėjo pateiktą Paraišką pateikiama Agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt (toliau – Portalas), taip pat minėta informacija gali būti gaunama ir kitais TI taisyklėse nurodytais būdais. Pareiškėjas laikomas informuotu apie Paraiškoje esančias klaidas, apie patikros vietoje nustatytas neatitiktis nuo informacijos apie jas paskelbimo Portale dienos.

25.  Kvietimą teikti paraiškas skelbia Agentūra pagal Ministerijos sudarytą grafiką Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt. Kvietimas taip pat skelbiamas Ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt.

26Kvietimas gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete bei kitais būdais.

27.  Teikdamas Paraišką, kai deklaruojami plotai yra valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai nurodyta valdoma žemės sklypo dalis.

 

X SKYRIUS

PARAIŠKŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA

 

28.  Intervencinę priemonę administruoja Agentūra pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo tvarkos aprašus.

29.  Savivaldybės (seniūnijos), ŽŪDC ir Agentūra vykdo TI taisyklėse nurodytas funkcijas.

 

XI SKYRIUS

SANKCIJOS

 

30.  Intervencinei priemonei taikomos specifinės sankcijos:

30.1.  už GAAB reikalavimų ir Valdymo reikalavimų pažeidimus sankcijos dydis apskaičiuojamas pagal Sankcijų už paramos sąlygų pažeidimą taikymo metodiką, tvirtinamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

30.2.  jei deklaruoto ploto skirtumas yra mažesnis arba lygus 0,1 hektaro, remiamas plotas prilyginamas deklaruotam plotui. Ši nuostata netaikoma, jeigu minėtas skirtumas yra didesnis kaip 20 proc. bendro ploto atitinkamai paramai gauti deklaruoto ploto;

30.3.  dėl vėlavimo pateikti paraiškas:

30.3.1. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) pagal Intervencinę priemonę apskaičiuota paramos suma už visą plotą sumažinama 1 proc.;

30.3.2. pavėluotai pateikus prašymą dėl paraiškos duomenų keitimo, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma pagal Intervencinę priemonę už tą lauką, kurio duomenys keičiami, sumažinama 1 proc.;

30.3.3. Paraiška, pateikta pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, nepriimama, išskyrus atvejus, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (force majeure) (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai);

30.4.  dėl ne visų naudmenų, išskyrus esančius užstatytoje teritorijoje (KŽS (GKODAS bl6) plotai), plotų deklaravimo:

30.4.1.   nustačius, kad skirtumo tarp viso pagal Intervencinę priemonę deklaruoto ploto ir viso pagal Intervencinę priemonę deklaruoto ploto kartu su visu nedeklaruotų laukų plotu sumos santykis su visu pagal Intervencinę priemonę deklaruotu plotu viršija 3 proc., bet neviršija 30 proc., parama pagal Intervencinę priemonę sumažinama 1 proc.;

30.4.2.   nustačius, kad skirtumo tarp viso pagal Intervencinę priemonę deklaruoto ploto ir viso pagal Intervencinę priemonę deklaruoto ploto kartu su visu nedeklaruotų laukų plotu sumos santykis su visu pagal Intervencinę priemonę deklaruotu plotu viršija 30 proc., bet neviršija 50 proc., parama pagal Intervencinę priemonę sumažinama 2 proc.;

30.4.3.   nustačius, kad skirtumo tarp viso pagal Intervencinę priemonę deklaruoto ploto ir viso pagal Intervencinę priemonę deklaruoto ploto kartu su visu nedeklaruotų laukų plotu sumos santykis su visu pagal Intervencinę priemonę deklaruotu plotu viršija 50 proc., parama pagal Intervencinę priemonę sumažinama 3 proc.;

30.5.  jei pareiškėjas nesilaiko Taisyklių 16.5 arba 16.7, arba 16.8 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, parama pagal Intervencinę priemonę sumažinama po 1 proc. už kiekvieno reikalavimo nesilaikymą atskirai;

30.6.    jei patikrų vietoje metu deklaruotame lauke nustatoma neatitiktis, susijusi bent su vieno reikalavimo, nustatyto Taisyklių 16.3 papunktyje, įgyvendinimu, einamaisiais metais parama sumažinama po 5 proc. nuo pagal Intervencinę priemonę apskaičiuotos paramos sumos už kiekvieno draudimo nesilaikymą atskirai;

30.7.  jei pareiškėjas nesilaiko Taisyklių 16.4 arba 16.6 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, jam taikomos sankcijos Taisyklių 30.1 papunktyje nustatyta tvarka;

30.8.    jei patikrų vietoje metu deklaruotame lauke nustatoma neatitiktis, susijusi su bent vieno žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijaus, nustatyto Taisyklių 16.1, 16.2 papunkčiuose, įgyvendinimu, už plotą, kuriame nustatytas pažeidimas, einamaisiais metais parama pagal Intervencinę priemonę neskiriama;

30.9.  jei nesilaikoma įsipareigojimo pateikti žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentų TI taisyklėse nustatytais terminais, parama neskiriama už visą Paraiškoje deklaruotą plotą bei taikomos nuostatos dėl deklaravimo nepagrindžiant valdymo teisės, kaip nustatyta TI taisyklėse;

30.10.         pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje bent viename jo deklaruotų laukų, parama neskiriama. Jei pareiškėjas patikros vietoje metu nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimo nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama per nustatytą laikotarpį pateikti juos Agentūrai);

30.11.  einamaisiais metais parama neskiriama už sumažintą (padidintą) plotą ir grąžinama per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą (padidintą) plotą, viršijantį leistiną ribą, kaip nustatyta Taisyklių 17 punkte, gauta parama;

30.12kai nutraukiami įsipareigojimai, nustatyti Taisyklių 14 punkte, dalyvauti Intervencinėje priemonėje, einamaisiais metais parama pagal Intervencinę priemonę neskiriama, o už visus ankstesnius metus parama susigrąžinama;

30.13.  gavusi informacijos (skundą, pranešimą ar kt.) apie pareiškėją ir (ar) paramos gavėją iš sklypo (-ų) savininko (su nurodytu kadastro arba unikaliu numeriu) arba iš anoniminio asmens apie valstybinės žemės plotą dėl netiksliai ir (arba) neteisėtai deklaruotų plotų (t. y. plotų, kuriuos pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas deklaravo neturėdamas šių plotų teisėto valdymo teisės ir (arba) šiuose plotuose nevykdo žemės ūkio veiklos), Agentūra ją įvertina ir priima sprendimą dėl sankcijų taikymo. Jeigu deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, kartu su valdymo dokumentais pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Agentūra, remdamasi žemės sklypo planu ir valdymo teisės pagrindimo dokumentais, rašytiniais bendraturčių sutikimais, nustato, ar pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus. Už paramai deklaruotus plotus, kuriuos pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas deklaravo neturėdamas žemės valdymo teisės, taikomos nuostatos dėl deklaravimo neturint valdymo teisės, kaip numatyta TI taisyklėse, ne daugiau kaip už ketverius metus.

31.  Agentūra turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (ar) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą atlikusi administracinį patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje tada, kai pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas nesilaikė paramos suteikimo ar Paraiškoje nustatytų reikalavimų, ar pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas. Už paramai netinkamą plotą, nustatytą einamųjų metų patikros vietoje metu, arba atnaujinus Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinį KŽS_DR5LT (toliau – KŽS_DR5LT), išskyrus atvejus, kai ploto būklė vietovėje nepakinta, o minėtas plotas tampa paramai netinkamu dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, išmokėta parama iš deklaravusio pareiškėjo ir (ar) paramos gavėjo susigrąžinama už ketverius metus (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kad plotas paramai netinkamas mažiau nei ketverius metus – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai), skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas (užfiksuotas) pažeidimas, tačiau ne ilgiau nei iki paskutinių metų prieš tai, kuriais buvo daryti ortofotografiniai žemėlapiai (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kad plotas paramai netinkamas ilgiau nei iki paskutinių metų prieš tai, kuriais buvo daryti ortofotografiniai žemėlapiai, – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai, bet ne daugiau kaip už ketverius metus).

32.  Už paramai netinkamą plotą, nustatytą einamųjų metų patikros vietoje metu, arba atnaujinus KŽS_DR5LT, išskyrus atvejus, kai ploto būklė vietovėje nepakinta, o minėtas plotas tampa paramai netinkamas dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, parama pagal Intervencinę priemonę už tokį plotą neskiriama.

33.  Kilus abejonių, kad pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, Agentūra gali sustabdyti Paraiškos administravimą, kol bus gautos išvados dėl jų teisingumo. Jei dėl pareiškėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, Agentūra gali sustabdyti Paraiškos administravimą, kol bus baigti teisiniai procesai.

34.  Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc. pagal Intervencinę priemonę mokėtinos paramos sumos.

35Paramos susigrąžinimas (100 proc.) taikomas ir tais atvejais, kai pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikia neteisingą informaciją arba sąmoningai nuslepia informaciją. Tokiu atveju pareiškėjas netenka teisės dalyvauti pagal Intervencinę priemonę ištisus kalendorinius metus, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, ir kitus kalendorinius metus.

36Parama pagal Intervencinę priemonę einamaisiais metais neskiriama, kai pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas, kurio prisiimti įsipareigojimai nėra pasibaigę, yra bankrutuojantis ar jo veikla likviduojama.

37.  Paramos susigrąžinimas netaikomas, kai:

37.1.  valdos perėmėjas su valda arba jos dalimi perima perleidėjo prisiimtus įsipareigojimus;

37.2.  nuomojamos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama (nepratęsiama) valstybės iniciatyva arba kai valstybės valdžios institucijos savo veiksmais arba neveikimu neužtikrina valstybinės žemės naudojimo teisėtais pagrindais valdymo įteisinimo;

37.3pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas nesilaiko įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių (laukas ar jo dalis paimami visuomenės poreikiams, laukui ar jo daliai nustatomas servitutas ar pan.) ir tik sužinojęs apie jas raštu informuoja Agentūrą;

37.4nuomojamos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos privačios žemės nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama nuomotojo reikalavimu (iniciatyva) arba nepratęsiama suėjus nuomos terminui;

37.5.  atnaujinus Lietuvos KŽS_DR5LT, ploto būklė vietovėje nepakinta, o minėtas plotas tampa paramai netinkamas dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir dėl to sumažėja deklaruoti plotai;

37.6deklaruojamo lauko dalys patenka į kito asmens nuomos pagrindais valdomus valstybinės žemės plotus, kurie ankstesniais metais buvo paramos gavėjo deklaruojami pagal dirbimo (priežiūros) faktą.

38.  Sankcijos netaikomos, jei nustatytų reikalavimų ir apribojimų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) bei išimtinių aplinkybių atvejų, jei pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas per 15 darbo dienų nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę, raštu informavo ir pateikė tai įrodančius dokumentus Agentūrai. Išnykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai privalo toliau laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

39.  Paramos sumažinimo, neskyrimo ir sankcijų taikymo eilės tvarka nustatyta TI taisyklių 121 punkte.

 

XII SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO VALDOS PERDAVIMAS

 

40.  Paramos gavėjui perdavus (pardavus, išnuomojus ar kitu panašiu su atitinkamais gamybos vienetais susijusiu sandoriu) Valdų registre įregistruotą valdą arba jos dalį po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs Paraišką, bet dar neįvykdęs visų paramos skyrimo reikalavimų pagal Intervencinę priemonę, valdos perdavėjui parama neskiriama. Tokiu atveju parama skiriama valdos perėmėjui, kai:

40.1valdos perėmėjas nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos praneša Agentūrai apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą. Valdos perdavimo atveju, kai valdos perdavėjas yra miręs, valdos perėmėjas pateikia valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.) bei, esant daugiau nei vienam paveldėtojui, jų sutikimus, kad valdos perėmėjas perimtų valdą ir gautų paramą;

40.2.  valdos perėmėjas privalo toliau laikytis įsipareigojimų ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš valdos perdavėjo Paraiškos pagal Intervencinę priemonę;

40.3.  valdos perdavėjas (išskyrus valdos perdavėjo mirties atvejį) neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (netaikoma perdavėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai).

41Valdos ir (arba) dalies valdos perdavėjas privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Valdų registre, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų reikalavimais.

42.  Jei visa valda arba dalis valdos perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs Paraišką ir įvykdęs visus reikalavimus, nustatytus pagal Intervencinę priemonę, jis turi informuoti Agentūrą apie valdos perdavimą. Valdos perdavėjo mirties atveju valdos duomenis atnaujinti ir Agentūrą informuoti apie valdos perėmimą (po valdos perdavėjo mirties) privalo valdos perėmėjas, kuris valdoje tęsia ekonominę veiklą.

43Valdos perdavimo atveju, kai valda yra perduodama kitam pareiškėjui, kuris buvo įregistravęs valdą iki perdavimo, sujungtoms valdoms paliekamas perėmėjo valdos atpažinties kodas, o valdos perdavėjo valdos atpažinties kodas pripažįstamas negaliojančiu.

44.  Valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui ir (ar) paramos gavėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

 

XIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

45.  Už Paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikęs pareiškėjas.

46Už pareiškėjų informavimą paramos teikimo klausimais, Paraiškos duomenų įvedimą ir patvirtinimą PPIS, kai Paraiška pateikiama seniūnijos darbuotojui, atsakingos savivaldybės.

47Už tinkamą PPIS veikimą, paraiškų priėmimo ir keitimo darbų organizavimą ir perdavimą Agentūrai atsako ŽŪDC.

48.  Už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, stebėjimą ALNSIS, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

49.  Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas, nesilaikęs Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų ir reikalavimų, taip pat gavęs kompensacines išmokas neteisėtai, arba asmuo, prisidėjęs prie neteisėtų kompensacinių išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinęs klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

50.  Pareiškėjo pateikti duomenys Lietuvos Respublikos institucijų, kitų Europos Sąjungos valstybių institucijų, Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Europos Audito Rūmų bus apdoroti elektroniniu būdu ir panaudoti kontrolės tikslais.

51Pareiškėjas vieną kartą per kalendorinius metus iki rugpjūčio 1 d. per Elektroninių valdžios vartų portalą arba seniūnijoje atnaujina savo valdos registracijos duomenis Valdų registre.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52Asmenys, nesutinkantys su Agentūros ir ŽŪDC priimtais sprendimais, taip pat Agentūros ar ŽŪDC vilkinimu atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Agentūros ar ŽŪDC vadovui, Ministerijai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

53.  Asmenys, nesutinkantys su Ministerijos priimtais sprendimais, taip pat Ministerijos vilkinimu atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

54.  Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos. Pasikeitus Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme nustatyta kitaip.

__________________

 

part_00afcfc717584301836d7ea47fb129ed_end