LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-841 „DĖL EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI IR VIEŠOSIOS PARAMOS MAKSIMALIŲ METINIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, VEIKLOS SRITIS IR VEIKLAS, PASKIRSTYMO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. kovo 22 d. Nr. 3D-172

Vilnius

 

P a k e i č i u Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas