KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. rugsėjo 10 D. ĮSAKYMO Nr. V-362 „DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. V-529

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukciją, patvirtintą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Laisvės atėmimo vietų apsauga – visuma organizacinių, inžinerinių ir techninių priemonių bei pareigūnų veiksmų, kuriais siekiama užkardyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų pabėgimą, įstatymų jiems neleistinų turėti daiktų patekimą ir šių vietų užpuolimą bei užtikrinti jose esančio turto apsaugą“.

1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Laisvės atėmimo vietų apsaugą sudaro:

5.1. apsaugos budinčioji pamaina – laisvės atėmimo vietos direktoriaus nustatytu laiku apsaugos funkcijas atliekantys apsaugos pareigūnai:

5.1.1. vyriausiasis specialistas, atliekantis laisvės atėmimo vietos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (toliau – direktoriaus budintysis padėjėjas);

5.1.2. specialistas, atliekantis laisvės atėmimo vietos direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojo funkcijas (toliau – direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas);

5.1.3. specialistas, atliekantis sargybos viršininko funkcijas (toliau – sargybos viršininkas);

5.1.4. specialistas, atliekantis išvedžiotojo funkcijas (toliau – išvedžiotojas);

5.1.5. specialistas, atliekantis rezervinės grupės vyresniojo funkcijas (toliau – rezervinės grupės vyresnysis);

5.1.6. jaunesnieji specialistai;

5.1.7. kiti pareigūnai, numatyti apsaugos ir priežiūros postų planuose.

5.2. apsaugos budinčiosios pamainos patalpos;

5.3. stacionarieji apsaugos postai, bokšteliai;

5.4. mobilieji apsaugos postai;

5.5. apsaugos stebėjimo sektoriai;

5.6. apsaugos inžinerinės ir techninės priemonės“.

1.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, priežiūrą sudaro:

7.1. asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, nuolatinė elgesio kontrolė jų buvimo vietose;

7.2. asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, patikrinimai ir skaičiuotės;

7.3. asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, įstatymų nustatyto suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymo režimo reikalavimų pažeidimų užkardymas;

7.4. nuteistųjų, kuriems leista išvykti be sargybos arba be palydos bei asmenų, laikomų pusiaukelės namuose, elgesio kontrolė;

7.5. asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, laisvės atėmimo vietų patalpų bei teritorijos apžiūros ir kratos;

7.6. laisvės atėmimo vietų inžinerinių ir techninių įrenginių būklės ir požeminių komunikacijų sistemų blokavimo patikrinimai;

7.7. transporto priemonių laisvės atėmimo vietų teritorijose, pagamintos produkcijos bei krovinių krovimo darbų kontrolė;

7.8. pašto ir perduodamų siuntinių, smulkiųjų paketų su spauda asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, priėmimo ir įteikimo bei pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis kontrolė;

7.9. laisvės atėmimo vietų personalo teisės aktų nustatytų elgesio taisyklių su asmenimis, laikomais šiose įstaigose, laikymosi kontrolė, nustatyta tvarka įeinančių į laisvės atėmimo vietas (išeinančių iš jų), kuriose laikomi asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, taip pat į įmonių teritorijas, kuriose dirba suimtieji ar nuteistieji, asmenų ir jų daiktų patikrinimas;

7.10. įstatymo nustatyto asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, atskiro arba izoliuoto laikymo reikalavimo vykdymo, užtikrinimas;

7.11. priežiūros budinčioji pamaina – laisvės atėmimo vietos direktoriaus nustatytu laiku stacionariuosiuose ir mobiliuosiuose postuose priežiūros funkcijas atliekantys priežiūros pareigūnai:

7.11.1. vyriausiasis specialistas, atliekantis laisvės atėmimo vietos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (toliau – direktoriaus budintysis padėjėjas);

7.11.2. specialistas, atliekantis laisvės atėmimo vietos direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojo funkcijas (toliau – direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas);

7.11.3. specialistas, atliekantis pamainos vyresniojo funkcijas (toliau – pamainos vyresnysis);

7.11.4. specialistas, atliekantis korpuso skyriaus vyresniojo funkcijas (toliau – korpuso skyriaus vyresnysis);

7.11.5. jaunesnieji specialistai;

7.11.6. prireikus kiti pareigūnai, nurodyti apsaugos ir priežiūros postų planuose“.

1.4. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Pataisos įstaigos Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas arba jo pavedimu Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnas budinčiosios pamainos priežiūros pareigūnus paskirsto į konkrečius priežiūros postus. Šis paskirstymas įforminamas Priežiūros paros žiniaraštyje. Siekiant užtikrinti priežiūros pareigūnų, kurie savo pareigas atlieka stacionariuosiuose arba mobiliuosiuose postuose (maršrutuose), kuriuose galimas tiesioginis kontaktas su nuteistaisiais, saugumą, į postus jie skiriami grupėmis (po du ir daugiau priežiūros pareigūnų). Tais atvejais, kai priežiūros pareigūnams, kurie savo pareigas atlieka stacionariuosiuose arba mobiliuosiuose postuose (maršrutuose), kuriuose galimas tiesioginis kontaktas su nuteistaisiais, yra išduodamos ar įrengiamos specialios priemonės (pavojaus mygtukai ir kt.), užtikrinančios skubų kitų pareigūnų reagavimą į pavojų, priežiūros pareigūnai gali būti skiriami į postus ir po vieną, išskyrus postus, kurie įvertinti kaip didelio pavojingumo“.

2.  P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Bendrajam skyriui šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                    Viktoras Davidenko