PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. T-40

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu  ir Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 3 ir 4 straipsniais, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatą (pridedama).

2.   Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Virginijus Komskis

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d.

sprendimu Nr. T-40

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 

2019 METŲ SĄMATA

 

PAJAMOS 

 

Eil.

Nr.

 

PAJAMŲ ŠALTINIAI

 

 

Surinkta lėšų tūkst.

Eur

1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką.

10

2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius.

8

3.

Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius.

4

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ:

22

 

Programos lėšų likutis  2019-01-01 – 9612,18 Eur (tame skaičiuje už medžiojamųjų gyvūnų išteklius – 5110 Eur).

 

2019 metų programos lėšos −  31,6  tūkst. Eur.

 

IŠLAIDOS

 

 

Eil.

Nr.

 

IŠLAIDŲ STRAIPSNIAI

 

Skirtos lėšos,

Eur/

%

 

Pagal

sąmatą, tūkst.

Eur

 

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti.

 

I.a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala.

 

1.

Želdynų ir želdinių veisimas ir tvarkymas.

 

9,99

2.

Vandens telkinių monitoringas.

 

0,8

3.

Aplinkos monitoringo programos vykdymas.

 

2,0

 

I.b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti.

1.

Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbai (šienavimas, menkaverčių krūmų iškirtimas, invazinių rūšių kontrolės įgyvendinimo darbai).

 

2

I.c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti.

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic):

 

14,79

 

II. Gyventojų sveikatos apsaugai.

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos programoms finansuoti.

 

4,9

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

 

4,9

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis.

1.

Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidoms kompensuoti.

 

7,11

2.

Vilkų padarytai žalai kompensuoti.

 

2,0

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

 

9,11

 

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms.

 

1.

Akcijos ir renginiai skirti Žemės dienai paminėti.

 

0,8

2.

Gamtosauginių mokyklų programos koordinavimo darbų daliniam finansavimui.

 

2

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

 

2,8

 

IŠLAIDŲ IŠ VISO:

 

 

 

31,6

 

 

 

 

__________________________________