LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL PARAMOS SKYRIMO PAREIŠKĖJAMS, RENGUSIEMS HORIZONTAS 2020 – EUROPOS SĄJUNGOS BENDROSIOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS – PARAIŠKAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. VIII-24

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba n u t a r i a

patvirtinti Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                              Dainius H. Pauža


PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2014 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VIII-24

 

PARAMOS SKYRIMO PAREIŠKĖJAMS, RENGUSIEMS HORIZONTAS 2020 – EUROPOS SĄJUNGOS BENDROSIOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS – PARAIŠKAS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja paramos skyrimo pareiškėjams, parengusiems tinkamas Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – (toliau – H2020) paraiškas, iš Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. paraiška – Apraše nustatyta tvarka Tarybai pateikta paraiška paramai gauti;

2.2. paramos gavėjas – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuriai šiame Apraše nustatyta tvarka skiriama parama;

2.3. pareiškėjas – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, šiame Apraše nustatyta tvarka siekianti gauti paramą;

2.4. H2020 paraiška – paraiška, teikiama pagal H2020 kvietimus, siekiant vykdyti H2020 projektą ir gauti finansavimą, bei kuri yra vertinama tarptautinių ekspertų;

2.5. H2020 paraiškos įvertinimas – Europos Komisijos ar kitų už H2020 valdymą atsakingų institucijų atliktas paraiškos tarptautinis vertinimas finansuotinoms paraiškoms atrinkti;

2.6. H2020 paraiškos koordinatorius – pareiškėjas, projekto konsorciumo vardu atsakingas už H2020 paraiškos parengimą ir jos pateikimą Europos Komisijai ar kitoms už H2020 valdymą atsakingoms institucijoms;

2.7. H2020 paraiškos partneris – pareiškėjas, dalyvaujantis projekto konsorciume ne H2020 paraiškos koordinatoriaus teisėmis ir H2020 paraiškos finansavimo atveju turintis teisę pasirašyti dotacijos sutartį;

2.8. slenkstinis balas – Europos Komisijos ar kitos už H2020 valdymą atsakingos institucijos nustatyta mažiausia teigiama H2020 paraiškos vertinimo metu surinkta balų suma, leidžianti pretenduoti į dotaciją (finansavimą) arba patekti į kitą vertinimo pakopą;

2.9. tinkama H2020 paraiška – paraiška, pateikta pagal nurodytus H2020 kvietimus, atitinkanti administracinius kriterijus (angl. Eligibility Check) ir įvertinta tarptautinių ekspertų.

3. Papildomos sąlygos pareiškėjų tinkamumui gali būti nustatytos kvietime teikti paraiškas.

 

II skyrius

PARAMOS NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO PRINCIPAI

 

4. Finansavimo intensyvumas priklauso nuo paraiškos pagrįstumo, tinkamumo ir valstybės biudžeto asignavimų, skirtų šiai veiklai. Finansavimo intensyvumas gali siekti iki 100 procentų prašomų finansuoti išlaidų.

5. Maksimalios paramos pareiškėjams, rengusiems H2020 paraiškas, normos yra nurodytos Aprašo 1 priede ir priklauso nuo pareiškėjo vaidmens H2020 paraiškoje, H2020 paraiškos pateikimo būdo ir jos įvertinimo rezultatų.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

6. Paraiškos priimamos pagal Tarybos skelbiamą kvietimą. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Tarybos interneto svetainėje.

7. Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintos nustatytos formos paraiškos teikiamos Tarybos elektroninėje sistemoje, kurios adresas nurodomas kvietime. Kartu su paraiška teikiamas privalomas papildomas dokumentas – Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintos formos pareiškėjo vadovo pasirašytas institucijos raštas ir priedai:

7.1. H2020 paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation Summary Report) kopija, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip;

7.2. dokumento, įrodančio, kad H2020 paraiška yra finansuotina (pvz., Europos Komisijos kvietimas pradėti derybas dėl H2020 dotacijos sutarties; H2020 dotacijos sutartis ir pan.), kopija (jei taikoma);

7.3. dokumento, įrodančio pareiškėjo dalyvavimą ir vaidmenį teikiant H2020 paraišką (pvz., H2020 paraiška, konsorciumo sutartis), kopija (jei Aprašo 7.2. ir (ar) 7.3 punktuose nurodytuose dokumentuose nėra informacijos apie pareiškėjo vaidmenį teikiant H2020 paraišką).

8. Paraiškos kartu su Aprašo 7 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateiktos iki kvietime nurodyto termino. Vėliau gautos paraiškos nenagrinėjamos.

9. Jeigu pareiškėjas vienu metu rengia kelias H2020 paraiškas ir siekia gauti paramą už H2020 paraiškų parengimą šio Aprašo nustatyta tvarka, kiekvienai iš parengtų H2020 paraiškų turi būti pateikta atskira paraiška.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

10. Paraiškų vertinimą atlieka Tarybos pirmininko įsakymu patvirtinta paraiškų vertinimo grupė, sudaryta iš Tarybos Mokslo fondo valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų (toliau vadinama – vertinimo grupė).

11. Paraiškų vertinimo metu tikrinama, ar paraiška yra tinkama, ar teisingai užpildyta paraiškos forma ir pateikti visi prašomi dokumentai bei informacija, nustatoma paraiškos atitiktis Aprašo 2 priede nurodytiems vertinimo kriterijams.

12. Paraiškų vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinės paraiškų pateikimo termino dienos.

13. Jeigu vertinimo metu kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, Taryba turi teisę paprašyti, kad pareiškėjas paaiškintų, papildytų ar patikslintų paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus, ir nustatyti terminą informacijai ir (ar) dokumentams pateikti.

14. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir (ar) dokumentų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, darbo grupė paraišką vertina pagal turimą informaciją arba turi teisę paraišką atmesti.

15. Atlikusi vertinimą, darbo grupė teikia Tarybos valdybai aprobuoti vieną iš šių siūlymų:

15.1. skirti paramą, jeigu paraiška atitinka šio Aprašo reikalavimus, nustatant skiriamos paramos dydį;

15.2. atmesti paraišką, jeigu ji neatitinka šio Aprašo reikalavimų. Tokiu atveju turi būti nurodytos paraiškos atmetimo priežastys.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

16. Tarybos valdyba nustato finansavimo intensyvumą ir priima sprendimą dėl paramos skyrimo.

17. Tarybos pirmininkas įsakymu tvirtina Tarybos valdybos sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

18. Apie priimtą sprendimą Taryba informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiųsdama jam informacinį pranešimą ir paskelbia Tarybos interneto svetainėje.

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

19. Priėmus sprendimą skirti paramą, Taryba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos su pareiškėju sudaro Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintos formos paramos skyrimo sutartį. Sudarius sutartį, pareiškėjas tampa paramos gavėju.

20. Lėšos paramos gavėjui pervedamos į paraiškoje nurodytą sąskaitą per sutartyje nustatytą terminą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą bei gautų lėšų apskaitos tvarkymą ir ataskaitų teikimą atsako paramos gavėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

________________


Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašo

1 priedas

 

Maksimalios paramos pareiškėjams, rengusiems H2020 paraiškas, normos

 

 

Paramos normos

Vienpakopis paraiškų pateikimas

Dvipakopis paraiškų pateikimas arba dvipakopis EMT vertinimas

I pakopa

II pakopa

Tinkama, bet mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta H2020 paraiška

Tinkama, ne mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta, bet nefinansuotina H2020 paraiška

Tinkama finansuotina H2020 paraiška

Tinkama, bet mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta H2020 paraiška

Tinkama, ne mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta, bet į II etapą nepatekusi H2020 paraiška

Tinkama, bet mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta H2020 paraiška

Tinkama, ne mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta, bet nefinansuotina H2020 paraiška

 

Tinkama finansuotina H2020 paraiška

Paraiškos koordinatorius*

10 tūkst. Lt

 

2896 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

15 tūkst. Lt

 

4344 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

20 tūkst. Lt

 

5792 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

5 tūkst. Lt

 

1448 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

-

10 tūkst. Lt

 

2896 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

15 tūkst. Lt

 

4344 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

20 tūkst. Lt

 

5792 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

EMT paraiškos koordinatorius

-

-

-

5 tūkst. Lt

 

1448 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

10 tūkst. Lt

 

2896 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

-

15 tūkst. Lt

 

4344 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

20 tūkst. Lt

 

5792 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

Paraiškos partneris

2 tūkst. Lt

 

579 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

5 tūkst. Lt

 

1448 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

10 tūkst. Lt

 

2896 EUR

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)

-

-

-

-

-

 

* Išskyrus koordinatorius teikusius paraiškas pagal H2020 Europos mokslo tarybos (toliau – EMT) sritį.

 

 

Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašo

2 priedas

 

Paraiškų vertinimo kriterijai

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

H2020 paraiškos akronimas

Pareiškėjas yra tinkamas

H2020 kvietimas yra tinkamas

Pateikti visi priedai (papildomi dokumentai)

(pvz., Evaluation Summary Report, H2020 paraiška, Europos Komisijos kvietimas pradėti derybas dėl H2020 dotacijos sutarties; H2020 dotacijos sutartis, konsorciumo sutartis ir pan.)

Paraiška užpildyta tinkamai

Pareiškėjo vaidmuo H2020 paraiškoje

Paraiškų pateikimas/ EMT vertinimas

EMT paraiška

Tinkama, bet mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta H2020 paraiška

Tinkama, ne mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta, bet į II etapą nepatekusi H2020 paraiška

Tinkama, ne mažesniu nei slenkstiniu balu įvertinta, bet nefinansuotina H2020 paraiška

Tinkama finansuotina H2020 paraiška

Prašoma suma

Siūloma paramos suma

Koordinatorius

Partneris

Vienpakopis

Dvipakopis (I pakopa)

Dvipakopis (II pakopa)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...