LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL EKSPERTŲ ATRANKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 15 d. Nr. 4LKT-19(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 10 straipsnio 1, 4 ir 8 dalimis, nutaria:

1. Patvirtinti Ekspertų atrankos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 4LKT-24(1.3 E) „Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                  Asta Pakarklytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. lapkričio 15 d.

nutarimu Nr. 4LKT-19(1.3E)

 

 

EKSPERTŲ ATRANKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Ekspertų atrankos aprašas (toliau – aprašas) nustato reikalavimus asmenims, pretenduojantiems teikti ekspertinio vertinimo paslaugas Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba), (toliau – pretendentai) ir jų atrankos tvarką.

2.  Ekspertinio vertinimo paslaugas sudaro Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių, programų ir jų veiklų projektų paraiškų ir kitų dokumentų vertinimas bei išvadų dėl jų teikimas Tarybos nustatyta tvarka.

3.  Asmuo, teikdamas ekspertinio vertinimo paslaugas Tarybai, privalo vadovautis šiais pagrindiniais principais:

3.1. profesionalumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas atsakingai, grindžiamas turima kompetencija;

3.2. nešališkumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas objektyviai, vengiant išankstinės nuomonės ar asmeninių nuostatų;

3.3. skaidrumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas laikantis nustatytos tvarkos, pateikiant aiškias ir pagrįstas išvadas;

3.4. sąžiningumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas sąžiningai, atidžiai, rūpestingai ir teisingai, jaučiant atsakomybę už teikiamų vertinimo paslaugų kokybę;

3.5. konfidencialumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas laikantis konfidencialumo vertinamų dokumentų, jų pateikėjų, taip pat kitų ekspertų darbo grupės narių nuomonių, ekspertinio vertinimo ir vertinimo rezultatų požiūriu;

3.6. lygiateisiškumo – ekspertinis vertinimas turi būti atliekamas nediskriminuojant vertinamų dokumentų teikėjų lyties, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, lytinės orientacijos, negalios, religijos, politinių įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus ar kitais pagrindais;

3.7. kolegiškumo – santykiai su kitais ekspertinio vertinimo paslaugas teikiančiais ekspertais turi būti grindžiami pagarba, tolerancija kito nuomonei, kolegiškumu, geranoriškumu.

4.  Ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministras.

 

II. REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

 

5. Tarybai reikalingų specialiųjų žinių ir įgūdžių kultūros, meno ar kitose veiklos srityse (toliau – kompetencija) sąrašą nustato Tarybos narių susirinkimas, vadovaudamasis kultūros ir meno sričių ir (ar) teritorijų atstovavimo įvairovės principu ir atsižvelgdamas į Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių, programų ar jų veiklų, taip pat kitų dokumentų, dėl kurių teikiamos ekspertinės vertinimo paslaugos, turinį.

6.  Pretendentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba meno kūrėjo statusą, suteiktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu;

6.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinę profesinės veiklos patirtį srityje, susijusioje su iš šio aprašo 5 punkte nurodyto sąrašo pasirinkta (-omis) kompetencija (-omis);

6.3. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

7.  Tarybai ekspertinio vertinimo paslaugų negali teikti:

7.1. dvi kadencijas iš eilės Tarybos ekspertais buvę ekspertai, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo 2 metai, išskyrus ekspertus, kurie paskutinės kadencijos metu Tarybai neteikė ekspertinio vertinimo paslaugų;

7.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

7.3. asmenys, su kuriais nors vienas Tarybos narių susirinkimo narys yra susijęs santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais. Asmenys, susiję santuokos, partnerystės, giminystės ar svainystės ryšiais šiuo atveju yra: sutuoktiniai ar partneriai (asmenys, gyvenantys kartu, bet neįregistravę santuokos), vaikai ir įvaikiai, jų sutuoktiniai ar partneriai ir jų vaikai, Tarybos narių susirinkimo nario ir jo sutuoktinio ar partnerio seneliai, tėvai ir įtėviai, broliai ir seserys, jų vaikai ir jų sutuoktiniai ar partneriai;

7.4. už Tarybos nustatytos formos nešališkumo deklaracijos ir (ar) konfidencialumo pasižadėjimo nuostatų pažeidimą iš Tarybos ekspertų duomenų bazės (toliau – TEDB) pašalinti ekspertai, jei nuo sprendimo dėl jų pašalinimo priėmimo nėra praėję 2 metai.

8. Į Tarybos ekspertus gali pretenduoti buvę Tarybos ekspertai, kuriems iki privalomo praleisti 2 metų termino po paskutinės kadencijos pabaigos lieka mažiau nei 60 kalendorinių dienų, tačiau tokiu atveju ekspertinio vertinimo paslaugas Tarybai jie gali pradėti teikti tik praėjus 2 metams po paskutinės jų kadencijos pabaigos.

 

III. EKSPERTŲ KOMPETENCIJŲ IR EKSPERTŲ KIEKIO KOMPETENCIJOMS POREIKIO NUSTATYMAS

 

9. Tarybos administracijos darbuotojas iki ekspertų atrankos paskelbimo atlieka ekspertų kompetencijų ir ekspertų kiekio kiekvienai kompetencijai poreikio prognozę, įvertindamas šiuos rodiklius:

9.1. kiekvienai kompetencijai tenkantį kiekį ekspertų, kurių kadencijos terminas nebus pasibaigęs įgyvendinus ekspertų atranką;

9.2. kiekvienos kompetencijos įveiklinimo dažnį Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių, programų ir stipendijų konkursuose per paskutinių 2 metų laikotarpį;

9.3. pasitelkiamų ekspertų kiekius kiekvienai kompetencijai, sudarant darbo grupes Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių, programų ir stipendijų konkursuose per paskutinių 2 metų laikotarpį;

9.4. Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių, programų ir stipendijų kvietimų ir konkursų kiekį, atliekant 2 ateinančių metų šių rodiklių prognozę ir įvertinant ekspertų darbo grupių kiekius bei dydžius;

9.5. kitas aplinkybes, galinčias turėti poveikį atitinkamos kompetencijos ir ekspertų kiekio jai poreikiui.

10. Tarybos narių susirinkimas, susipažinęs su Tarybos administracijos darbuotojo prognoze, patvirtina reikiamų ekspertų kompetencijų ir ekspertų kiekio kiekvienai kompetencijai poreikį, tai užfiksuojant Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole.

 

IV. PRETENDENTŲ ATRANKA

 

11.       Atranka atliekama viešojo konkurso būdu. Informacija apie atranką skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt, Tarybos naujienlaiškyje bei kitose informacinėse priemonėse.

12.  Pretendentas Tarybai jos nurodytu būdu ir terminais privalo pateikti:

12.1. užpildytą Pretendento anketą (1 priedas);

12.2. pasirašytą Pretendento į ekspertus patvirtinimo dėl nepriekaištingos reputacijos formą (2 priedas);

12.3. gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (CV).

13.  Pretendentas privalo iš šio aprašo 5 punkte nurodyto kompetencijų sąrašo pasirinkti ir Pretendento anketoje nurodyti ne mažiau kaip vieną ir ne daugiau kaip dvi kompetencijas, atitinkančias jo turimas žinias, įgūdžius ir patirtį, ir atitinkamą kompetencijos kryptį (-is), jeigu kompetencija skaidoma į kryptis. Pasirinkus daugiau nei vieną kompetenciją, kompetencijos nurodomos prioritetine tvarka: nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios pretendento turimas žinias, įgūdžius ir patirtį.

14.  Į TEDB įtrauktas asmuo Tarybai teikia tik su viena jo nurodyta ir šio aprašo nustatyta tvarka jam priskirta kompetencija (kompetencijos kryptimi) susijusias ekspertinio vertinimo paslaugas.

15.  Tarybai pateiktos Pretendento anketos vertinimą sudaro du etapai:

15.1.  administracinės atitikties vertinimas;

15.2.  Tarybos narių susirinkimo atliekamas vertinimas.

16.  Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Tarybos darbuotojai). Šio vertinimo metu nustatoma, ar dokumentai pateikti laikantis šiame apraše nustatytų administracinių reikalavimų. Administracinės atitikties vertinimo metu Taryba turi teisę paprašyti pretendentų pateikti papildomus dokumentus ir (arba) paaiškinimus dėl Pretendento anketoje nurodytos informacijos.

17.  Administracinės atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio aprašo 12 punkte nurodyto dokumento teikimo termino pabaigos.

18.  Administracinės atitikties vertinimo metu nustačius, kad pretendentas neatitinka šio aprašo 6 punkte nustatytų sąlygų arba atitinka šio aprašo 7 punkte nustatytas sąlygas, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokių pretendentų dokumentų nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Pretendento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pretendentą apie priimtą sprendimą, nurodydamas dokumentų atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

19.  Administracinės atitikties vertinimo metu nustačius administracinį (-ius) trūkumą (-us), išskyrus trūkumą (-us), nurodytą (-us) šio aprašo 18 punkte, Tarybos darbuotojas Pretendento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu apie tai vieną kartą informuoja pretendentą, nustatydamas ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą nustatytam (-ems) trūkumui (-ams) pašalinti. Jeigu trūkumas nepašalinamas per Tarybos darbuotojo nustatytą terminą, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokių dokumentų nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Pretendento anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pretendentą apie priimtą sprendimą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir jo apskundimo tvarką.

20.  Nustačius, kad pretendento pateiktas dokumentas atitinka visus administracinius reikalavimus, jis teikiamas vertinti Tarybos narių susirinkimui, priimančiam sprendimą dėl asmens įtraukimo į TEDB. Šis sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo dienos.

21.  Tarybos narių susirinkimo nariai, vadovaudamiesi Vertinimo balų aprašu (3 priedas), individualiai įvertina kiekvienos Pretendento anketoje nurodytos kompetencijos (jeigu kompetencija skaidoma į kryptis, kiekvienos pretendento pasirinktos kompetencijos krypties) susietumą su pretendento turimomis žiniomis, įgūdžiais bei patirtimi ir užpildo Pretendentų vertinimo lentelę (4 priedas).

22.  Tarybos narių susirinkimo narių balai yra susumuojami ir išvedamas jų vidurkis šimtųjų tikslumu kiekvienos pretendento nurodytos kompetencijos atžvilgiu.

23.       Į TEDB vienai kadencijai įtraukiami asmenys, kurių pasirinkta kompetencija šiame apraše nustatyta tvarka yra įvertinama 3,75 ir daugiau balų, atsižvelgiant į ekspertų kiekio atitinkamai kompetencijai poreikį. Jeigu Pretendento anketoje yra nurodytos dvi kompetencijos, sprendimas dėl asmens įtraukimo į TEDB teikti su viena kompetencija susijusias ekspertines vertinimo paslaugas priimamas priskiriant aukščiausiu balu įvertintą kompetenciją.

24. Jeigu asmenų, kurių pasirinkta kompetencija šiame apraše nustatyta tvarka buvo įvertinta 3,75 ir daugiau balų, yra daugiau nei Tarybos narių susirinkimo nustatytas ekspertų poreikis kompetencijai, į TEDB atrenkami aukščiausiu balu įvertinti asmenys, atsižvelgiant į reikiamą jų kiekį.

25. Likusieji asmenys, kurių pasirinkta kompetencija šiame apraše nustatyta tvarka buvo įvertinta 3,75 ir daugiau balų, tačiau į TEDB nebuvo atrinkti, yra įtraukiami į Ekspertų rezervinį sąrašą (toliau – rezervinis sąrašas). Šis rezervinis sąrašas sudaromas pagal asmens pasirinktą kompetenciją ir tvirtinamas Tarybos narių susirinkimo nutarimu vienai kadencijai.

26. Taryba, vadovaudamasi Tarybos pirmininko tvirtinamame Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos apraše numatytais principais, į ekspertų darbo grupę (-es) įtraukia rezerviniame sąraše esantį asmenį šiais atvejais:

26.1. kai į TEDB įtrauktas ekspertas atsisako būti ekspertų darbo grupės nariu ir TEDB nebelieka ar nepakanka tos kompetencijos ekspertų;

26.2 kai į TEDB įtrauktas ekspertas dėl nešališkumo principų užtikrinimo negali būti ekspertų darbo grupės nariu ir TEDB nebelieka ar nepakanka tos kompetencijos ekspertų;

26.3. kitais nenumatytais atvejais, susidarant situacijai, kai TEDB nebelieka ar nepakanka tos kompetencijos ekspertų.

27.       Siekiant užtikrinti, kad TEDB būtų sudaryta iš visas Tarybai reikalingas kompetencijas turinčių ekspertų, Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą dėl asmens įtraukimo į TEDB neatsižvelgiant į 23 punkte nustatyta tvarka Tarybos narių susirinkimo sprendimu aukščiausiai įvertintą kompetenciją.

28.  Asmens, Tarybos narių susirinkimo sprendimu neįtraukto į TEDB, pakartotinai pateikti dokumentai priimami ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo tokio Tarybos sprendimo priėmimo dienos.

29.  Taryba turi teisę reikalauti, kad asmuo, įtrauktas į TEDB ar rezervinį sąrašą, per jos nustatytą terminą pateiktų Pretendento anketoje nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus ar jų kopijas.

 

V. EKSPERTŲ STATUSAS

 

30.  TEDB esantys asmenys ir į rezervinį sąrašą įtraukti asmenys yra laikomi ekspertais, galinčiais Tarybai teisės aktų nustatyta tvarka teikti ekspertinio vertinimo paslaugas.

31.  Su eksperto statusu susijusias teises ir pareigas ekspertas įgyja nuo ekspertinio vertinimo paslaugų teikimo sutarties su Taryba sudarymo dienos.

32.  TEDB esantys ekspertai yra vieši, t. y. jų vardai, pavardės ir priskirtos kompetencijos yra viešai skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

Konkursinių metų finansuojamų sričių ir (ar) programų paraiškas vertinusių ekspertų darbo grupių personalinės sudėtys yra viešinamos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Tarybos finansavimo sprendimo priėmimo dienos.

33.  Ekspertų kadencijos trukmė – 2 metai. Eksperto kadencijos pradžia skaičiuojama nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl jo įtraukimo į TEDB. Tas pats asmuo ekspertu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, išskyrus:

33.1.  ekspertus, kurie paskutinės kadencijos metu Tarybai neteikė ekspertinio vertinimo paslaugų;

33.2.  ekspertus, kurie jų prašymu iš TEDB buvo pašalinti praėjus mažiau nei 6 mėnesiams nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl jų įtraukimo į TEDB;

33.3. asmenis, kurie buvo įtraukti į rezervinį sąrašą, tačiau kadencijos metu Tarybos nebuvo kviečiami teikti ekspertinio vertinimo paslaugas.

34.  Ekspertas iš duomenų bazės šalinamas, jeigu:

34.1.  ekspertas pateikia rašytinį prašymą;

34.2.  ekspertas praranda nepriekaištingą reputaciją;

34.3. ekspertas pažeidžia ekspertinio vertinimo paslaugų teikimo tvarką ar ekspertų veiklos principus, nurodytus šio aprašo 3 punkte ir kituose teisės aktuose;

34.4.  atsiranda arba paaiškėja aprašo 7.2 papunktyje nurodytos aplinkybės.

35.  Į TEDB įtrauktas asmuo, pasikeitus jo Pretendento anketoje nurodytai informacijai, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Tarybą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36.  Pretendento anketoje nurodyti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymu tvirtinamu Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos aprašu. Ši informacija viešai skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

37. Pretendentams į ekspertus pateikiamas Tarybos narių susirinkimo narių skirtų balų vidurkis kiekvienos pretendento nurodytos kompetencijos atžvilgiu, tačiau individualūs Tarybos narių susirinkimo narių vertinimai nėra teikiami.

_________________

 

 

Ekspertų atrankos aprašo

1 priedas

 

_____________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

PRETENDENTO ANKETA

 

 

1.    Asmeninė informacija

 

1.1. Gyvenamoji vieta (Šalis, miestas) ________________

 

1.2. Tel. Nr.: ___________

 

1.3. El. paštas: ________________

 

1.4. Gimimo data*: _______________

 

* Šie duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi Ekspertų atrankos aprašo 31 punkte nurodytais pagrindais ir tvarka ir bus naudojami sudarant Lietuvos kultūros tarybos ekspertų darbo grupes.

 

1.5. Esama (-os) darbovietė(s)

 

Darbdavys

Užimamos pareigos

Darbo pradžios data

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Priklausymas kūrybinėms, profesinėms sąjungomis ar asociacijoms:

1.6.1. PRIKLAUSAU                     NEPRIKLAUSAU    

1.6.2. Jeigu pažymėjote langelį „PRIKLAUSAU“, užpildykite šią lentelę:

 

Juridinis asmuo

Teisiniai santykiai

 

(narys, dalininkas, akcininkas, valdymo organo narys ir kt.)

 

 

 

 

 

 

Pasirinkta (-os) kompetencija (-os) iš nurodyto kompetencijų sąrašo (prioritetine tvarka, nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančios turimas žinias, įgūdžius ir patirtį; jeigu Jūsų pasirinktoje kompetencijoje išskiriamos teorijos ir praktikos kryptys, pažymėkite, kurią kryptį norėtumėte rinktis (galite žymėti vieną arba abi)

 

1.

 

2.

 

 

2. Pasirinktos (-ų) kompetencijos (-ų) pagrindimas:

 

2.1. ne mažesnė kaip 3 metų praktinės profesinės veiklos patirtis 1-osios kompetencijos srityje Lietuvoje ir užsienyje:

 

Darbdavys, paslaugos gavėjas, autorinio kūrinio užsakovas ir kt.

Veiklos apibūdinimas: pareigos, suteiktos paslaugos, sukurtas kūrinys ir kt.

Veiklos laikotarpis

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ne mažesnė kaip 3 metų praktinės profesinės veiklos patirtis 2-osios kompetencijos srityje Lietuvoje ir užsienyje:

 

Darbdavys, paslaugos gavėjas, autorinio kūrinio užsakovas ir kt.

Veiklos apibūdinimas: pareigos, suteiktos paslaugos, sukurtas kūrinys ir kt.

Veiklos laikotarpis

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ekspertinio vertinimo patirtis

 

Juridinis asmuo, kuriam buvo teikiamos ekspertinio vertinimo paslaugos

Ekspertinio vertinimo sritis ir trumpas jos apibūdinimas

Laikotarpis

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kitos žinios ir gebėjimai, padėsiantys įgyvendinti eksperto funkcijas bei kita pretendento manymu svarbi aukščiau nepaminėta informacija (iki 2000 spaudos ženklų su tarpais)

 

 

 

5. Motyvacija tapti Lietuvos kultūros tarybos ekspertu (iki 2000 spaudos ženklų su tarpais)

 

 

 

6. Išsilavinimas ir kvalifikacija

 

Baigtos studijos, kursai, mokymai ir pan.

Baigimo metai

Įgyta specialybė, žinios, kvalifikacinis laipsnis suteiktas sertifikatas ir pan.

 

 

 

 

 

 

 

7. Informacija apie meno kūrėjo statuso suteikimą

 

SUTEIKTAS                                  NESUTEIKTAS        

 

PRIDEDAMA

 

Privalomi dokumentai:

1) laisvos formos gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas (CV);

2) pasirašyta Pretendento į ekspertus patvirtinimo dėl nepriekaištingos reputacijos forma.

 

 

Patvirtinu, kad:

 

1.   man yra žinoma, suprantama ir priimtina, kad jeigu būsiu įtraukta (-s) į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazę, mano vardas, pavardė, priskirta kompetencija bei dalyvavimas ekspertų darbo grupėse bus viešinami Lietuvos kultūros tarybos nustatyta tvarka;

 

2.  esu susipažinęs su Lietuvos kultūros tarybos ekspertų atranką ir darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

 

3. Lietuvos kultūros tarybai įtraukus mane į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazę arba rezervinį sąrašą, turėsiu galimybę įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą arba pateikti tokią veiklą, vykdomą užsienio šalyje, atitinkančio dokumento kopiją ir pasirašyti su Lietuvos kultūros taryba atlygintinų paslaugų teikimo sutartį 2 metų laikotarpiui;

 

4.  sutinku, kad man pažymėjus abi atitinkamos kompetencijos kryptis (teoriją ir praktiką), Taryba parinktų vieną iš jų savo nuožiūra, atsižvelgiant į Tarybos narių susirinkimo patvirtintą atitinkamos kompetencijos krypties ekspertų poreikį.

 

 

Jeigu nebūčiau atrinkta(s) į Lietuvos kultūros tarybos ekspertų duomenų bazę,

 

SUTINKU              NESUTINKU

būti įtraukta (-s) į Ekspertų rezervinį sąrašą vienai kadencijai.

 

Pateikdamas šią anketą patvirtinu, kad visa joje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

Anketą pateikė                                    _____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

Ekspertų atrankos aprašo

2 priedas

 

(Pretendento į ekspertus patvirtinimo dėl nepriekaištingos reputacijos forma)

 

________________________________________________________________________

(pretendento į ekspertus vardas ir pavardė)

 

PRETENDENTO Į EKSPERTUS

PATVIRTINIMAS DĖL NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS

 

20___ m. _____________d.

(data)

 

 

Pasirašydamas (-a) šį patvirtinimą patvirtinu, kad esu nepriekaištingos reputacijos, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, t. y. aš patvirtinu, kad man NETAIKOMOS nei viena iš toliau išvardintų aplinkybių:

 

1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

 

2) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

 

3) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

 

4) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas;

 

5) atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už šio įstatymo 33 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

 

6) atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai;

 

7) atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

 

8) yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai.

 

 

___________________________________

(Pretendento į ekspertus parašas)

 

 

Ekspertų atrankos aprašo

3 priedas

 

 

VERTINIMO BALŲ APRAŠAS

 

Vertinimo kriterijus: pretendento turimų žinių, įgūdžių ir patirties susietumas su pasirinkta kompetencija.

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

Vertinant atitiktį kriterijui galimi skirti balai

Galimo skirti balo reikšmė

Pasirinkta kompetencija grindžiama turimomis žiniomis ir įgūdžiais, meno ar kitos (-ų) kultūros srities (-čių) profesinės veiklos patirtimi Lietuvoje ir užsienyje.

Įgyta profesinės veiklos ir (ar) ekspertinio vertinimo patirtis, išsilavinimas ir (ar) suteiktas meno kūrėjo statusas užtikrins profesionalų, aktualios kultūros srities konteksto išmanymu grįstą vertinimą, kurį sustiprins atskleista motyvacija.

5

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jei pretendentas visiškai atitinka kriterijaus aprašą.

4

Atitiktis kriterijui vertinama 4 balais, jei pretendentas kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

3

Atitiktis kriterijui vertinama 3 balais, jei pretendentas kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

2

Atitiktis kriterijui vertinama 2 balais, jei pretendentas kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

1

Atitiktis kriterijui vertinama 1 balu, jei pretendentas kriterijaus aprašą atitinka minimaliai.

_____________________

 

 

Ekspertų atrankos aprašo

4 priedas

 

 

PRETENDENTŲ VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Kompetencija

Nr. 1

vertinama balais (1; 2; 3; 4; 5)

Kompetencija

Nr. 2

vertinama balais (1; 2; 3; 4; 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelę užpildė:          _______________      ______________________________

(parašas)            (vardas ir pavardė)

 

________________