Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2023 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 57 „DĖL 2023 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IR VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2023–2025 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr. 703

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 57 „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“:

1.    Pakeisti 1 priedą „Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas“:

1.1.    Pakeisti I skyrių:

1.1.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

257 456

94 204“.

 

1.1.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

01 01

Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas

17 903

10 499

01 02

Efektyvus Vyriausybės kanceliarijos veiklos administravimas

3 412

1 366

 

Iš viso:

21 315

11 865“.

 

 

1.1.3.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

01 01

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų infrastruktūros bei paslaugų valdymas

5 251

1 868

01 02

Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas

6 834

2 226

 

iš jų: pažangos priemonės

5 090

700

 

01 03

Migracijos procesų valdymas

33 861

11 788

 

01 04

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

75 348

1 023

 

iš jų: pažangos priemonės

420

 

01 05

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

10 000

433

 

01 06

Europos kaimynystės priemonės programa

13 835

1 074

 

01 10

Vidaus reikalų ministerijos valdymo programa

5 814

4 970

 

Iš viso:

150 952

23 382“.

 

 

1.1.4.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija“:

1.1.4.1.       pakeisti pastraipą „01 02 Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01 02

Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas

5 090

700

iš jų: pažangos priemonės

5 090

700“;

 

1.1.4.2.       pakeisti pastraipą „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso:

149 199

21 856“.

 

1.2.   Pakeisti II skyrių:

1.2.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI IR KLIMATO KAITA

477 390

78 578“.

 

1.2.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

02

01

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

461 812

68 150

 

 

 

iš jų: pažangos priemonės

148 626

 

02

02

Aplinkos ministerijos valdymo programa

15 578

10 428

Iš viso:

477 390

78 578“.

 

1.3.   Pakeisti III skyrių:

1.3.1.                       Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

III SKYRIUS. ENERGETIKA

451 322

13 204“.

 

1.3.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

03 01

Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa

342 675

1 045

iš jų: pažangos priemonės

151 186

03 02

Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa

91 329

iš jų: pažangos priemonės

84 207

03 03

Energetikos ministerijos valdymo programa

6 214

3 942

Iš viso:

440 218

4 987“.

 

1.4.   Pakeisti IV skyrių:

1.4.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR

OFICIALIOJI STATISTIKA

2 232 792

181 314“.

 

1.4.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos finansų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

04 01

Viešųjų finansų valdymo programa

2 194 108

154 338

 

 

iš jų: pažangos priemonės

18 685

 

 

04 02

Finansų ministerijos valdymo programa

18 621

13 985

 

 

Iš viso:

2 212 729

168 323“.

 

1.5.    Pakeisti V skyrių:

1.5.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI

610 401

33 650“.

 

1.5.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

05 01

Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa

502 069

17 895

iš jų: pažangos priemonės

211 509

05 02

Valstybės skaitmeninimo programa

87 543

2 589

iš jų: pažangos priemonės

75 533

05 03

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa

14 899

8 577

Iš viso:

604 511

29 061“.

 

1.6.    Pakeisti VI skyrių:

1.6.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA

1 862 064

493 808“.

 

1.6.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

06

01

Sausumos pajėgos

502 302

158 044

06

02

Karinės oro pajėgos

134 497

40 170

06

03

Karinės jūrų pajėgos

76 994

19 241

06

04

Logistika

563 271

62 769

06

05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

130 009

37 634

06

06

Specialiųjų operacijų pajėgos

57 063

20 723

06

07

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

180 860

63 861

06

08

Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas

113 716

50 686

06

09

Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa

15 929

11 028

 

Iš viso:

1 774 641

464 156“.

 

1.7.   Pakeisti VII skyrių:

1.7.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS

753 137

472 645“.

 

1.7.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

07 11

Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas

313 996

245 115

07 12

Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

172 536

100 748

07 13

Valstybės sienos apsauga

108 734

79 211

07 14

Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga

31 495

24 980

07 15

Finansinių nusikaltimų tyrimas

15 542

11 674

07 16

Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas

14 220

3 695

07 17

Valstybės remiama papildoma pareigūnų sveikatos priežiūra

8 274

6 782

07 18

Sienų valdymo ir vizų priemonės programa

63 860

212

iš jų: pažangos priemonės

63 060

07 19

Vidaus saugumo fondo programa

15 540

190

07 20

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa

8 940

38

 

Iš viso:

753 137

472 645“.

 

 

1.8.   Pakeisti VIII skyrių:

1.8.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

425 932

165 609“.

 

1.8.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos kultūros ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

08 01

Kultūra ir kūrybingumas

224 180

72 102

 

iš jų: pažangos priemonės

8 312

 

08 02

Lietuvos kultūros taryba

23 680

905

08 03

Kultūros ministerijos valdymo programa

5 537

3 706

Iš viso:

253 397

76 713“.

 

1.9.      Pakeisti IX skyrių:

1.9.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS

5 135 087

136 053“.

 

1.9.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

09 01

Užimtumo didinimas

171 210

35 981

 

iš jų: pažangos priemonės

65 055

578

09 02

Socialinės išmokos

4 434 482

50

 

iš jų: pažangos priemonės

8 589

 

09 03

Socialinė sutelktis (solidarumas)

373 022

72 663

 

iš jų: pažangos priemonės

34 828

130

09 04

Šeimos politikos stiprinimas

120 082

17 464

 

iš jų: pažangos priemonės

3 067

 

09 05

Neįgaliesiems tinkama aplinka

18 773

1053

 

iš jų: pažangos priemonės

724

 

09 06

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa

17 439

8 779

 

Iš viso

5 135 008

135 990“.

 

1.10.    Pakeisti XI skyrių:

1.10.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

XI SKYRIUS. SVEIKATA

1 344 605

49 905“.

 

1.10.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

11 01

Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa

90 977

28 350

 

iš jų: pažangos priemonės

3 644

 

11 02

Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa

1 243 207

14 637

 

iš jų: pažangos priemonės

111 694

103

11 03

Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa

9 065

5 870

Iš viso:

1 343 249

48 857“.

 

1.11.      Pakeisti XII skyrių:

1.11.1.          Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS

2 532 970

275 310“.

 

1.11.2.          Pakeisti poskyrį „Lietuvos mokslo taryba“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos mokslo taryba

12 01

Šalies mokslo ir studijų plėtra

50 143

3 867

 

iš jų: pažangos priemonės

6 068

 

Iš viso

50 143

3 867“.

 

1.11.3.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

12 01

Mokslo programa

119 932

 

iš jų: pažangos priemonės

37 545

 

12 03

Švietimo programa

1 828 365

195 158

 

iš jų: pažangos priemonės

134 478

 

12 04

Sporto programa

70 452

5 994

 

iš jų: pažangos priemonės

200

 

12 05

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa

27 284

19 042

Iš viso

2 046 033

220 194“.

 

1.12.    Pakeisti XIII skyrių:

1.12.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS

311 572

219 094“.

 

1.12.2.   Pakeisti poskyrį „Nacionalinė teismų administracija“ ir jį išdėstyti taip:

Nacionalinė teismų administracija

13 01

Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas

2 735

2 272

13 02

Teismų centralizuotas aprūpinimas

3 441

13 03

Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas

525

161

13 04

Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra

2 060

13 05

Teisėjų valstybinės pensijos

4 551

13 06

Tarptautinių projektų įgyvendinimas

2 725

68

Iš viso:

16 037

2 501“.

 

1.13.    Pakeisti XV skyrių:

1.13.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA IR ŽUVININKYSTĖ, VETERINARIJA IR ŽEMĖS TVARKYMAS

1043 287

63 885“.

 

1.13.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

15 01

Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa

989 904

27 694

iš jų: pažangos priemonės

9 748

15 02

Žemės ūkio ministerijos valdymo programa

13 990

9 843

Iš viso:

1 003 894

37 537“.

 

1.14.    Pakeisti paskutinę eilutę „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso:

18 632 476

2 330 391

 

iš jų: pažangos priemonės

1 272 016

1 511“.

 

 


 

 

 

part_a19a6706b52b4d55a68b0334a5381909_end

part_cd5b96cf4b624178bfc1301a16d012e4_end

2.       Pakeisti 2 priedą „Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymas“:

2.1.    Pakeisti po lentelės antraštine eilute esančią eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

 

 

 

„1 126 104

1 052 954

701 045

73 150

388 067

134 153

152 392

4 561“.

 

2.2.    Pakeisti I skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

 

 

55 388

55 388

50 345

 

2 600

2 300“.

 

 

 

2.3.    Pakeisti 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

 

55 388

55 388

50 345

 

2 600

2 300“.

 

 

 

2.4.    Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1.

Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas

2014

2023

31 740

31 740

29 409“.

 

 

 

 

 

 

2.5. Pakeisti II skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI IR KLIMATO KAITA

 

 

105 660

105 660

102 066

 

 

 

 

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

 

105 660

105 660

102 066

 

 

 

 

 

2.1.

Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas

2014

2023

54 905

54 905 

54 905 

 

 

 

 

 

2.2.

Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas

2016

2023

15 892 

15 892

15 892 

 

 

 

 

 

2.3.

Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektų įgyvendinimas

2016

2023

3 998 

3 998 

3 998 

 

 

 

 

 

2.4.

Rekreacinių-aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas

2016

2023

9 785

9 785 

8 543

 

 

 

 

 

2.5.

Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas

2017

2023

4 555 

4555

4555 

 

 

 

 

 

2.6.

Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas

2016

2023

16 525

16 525

14 173“.

 

 

 

 

 

 

2.6.    Pakeisti IV skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA

 

 

17 548

17 548

 

 

 

3 360

 

586“.

 

 

2.7.    Pakeisti 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

 

17 522

17 522

 

 

3 360

 

586“.

 

 

2.8.    Pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.1.

Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybėms pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti skyrimas

2016

2023

8 895

8 895“.

 

 

 

 

 

 

 

2.9.    Pakeisti 5.2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.2.7.

Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas, II etapas

2022

2024

736

736

 

 

329“.

 

 

 

 

2.10.  Pakeisti 5.2.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.2.10.

Muitinės mokymo centro pastato Vilniuje, Jeruzalės g. 25, rekonstravimas

2016

2023

520

520“.

 

 

 

 

 

 

 

2.11.  Pakeisti 9.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1.1.

Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra

1997

2025

12 678

12 678

 

 

10 753

 

4 000“.

 

 

2.12.  Pakeisti 9.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.3.1.

Karinių oro pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra

2000

2025

1 046

1 046

 

 

2 500

 

1 000“.

 

 

2.13.  Pakeisti 9.5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.5.2.

Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra

1997

2025

9 649

9 649

 

 

1 860

 

1 000“.

 

 

2.14.  Pakeisti VII skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS

 

 

19 882

19 882

8 595

 

16 279

1 085

2 120“.

 

 

2.15.  Pakeisti 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„11.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

 

19 882

19 882

8 595

 

16 279

1 085

2 120“.

 

 

2.16.  Pakeisti 11.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.1.

Vidaus saugumo fondo programos įgyvendinimas

2014

2024

10 500

10 500

8 000

 

1 500

1 000“.

 

 

 

2.17.  Pakeisti 11.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.4.

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro integravimas su centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN)

2021

2024

 

 

 

 

68“.

 

 

 

 

2.18.  Pakeisti 11.6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.6.1.

Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas

1999

2024

1 778

1 778

 

 

1 721“.

 

 

 

 

2.19.  Pakeisti 11.6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.6.3.

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra

2019

2024

 

 

 

 

5 138“.

 

 

 

 

2.20.  Pakeisti VIII skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

 

74 736

74 736

37 320

 

23 195

 

23 443“.

 

 

2.21.  Pakeisti 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„12.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

 

65 539

65 539

37 320

 

12 057

 

6 670“.

 

 

2.22.  Pakeisti 12.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.4.

Modernizuoti kultūros infrastruktūrą

2015

2023

27 032

27 032

20 692“.

 

 

 

 

 

 

2.23.  Pakeisti 12.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.8.

Joniškio rajono savivaldybės Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu

2008

2023

550

550“.

 

 

 

 

 

 

 

2.24.  Pakeisti 12.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.10.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas

2008

2023

881

881“.

 

 

 

 

 

 

 

2.25.  Pakeisti 12.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.11.

Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas

2015

2025

120

120

 

 

1 000

 

1 943“.

 

 

2.26.  Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

 

 

1 170

1 170

 

 

 

 

 

 

13.1.

Archyvų komplekso pastato Vilniuje, O. Milašiaus g. 23, statyba

2017

2023

1 170

1 170“.

 

 

 

 

 

 

 

2.27.  Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15.

Lietuvos nacionalinis muziejus

 

 

298

298

 

 

280

 

200

 

15.1.

Lietuvos nacionalinio muziejaus pastatų Vilniuje, T. Kosciuškos g. 1, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo ir 7-ojo korpusų rekonstravimas pritaikant muziejinei veiklai

2006

2025

298

298

 

 

280

 

200“.

 

 

2.28.  Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

 

 

462

462

 

 

4 815

 

12 370

 

16.1.

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų Vilniuje, Vilniaus g. 24, pritaikymas muziejinei veiklai

2020

2025

354

354

 

 

4 815

 

12 370

 

16.2.

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų Vilniuje, Vilniaus g. 24, rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas (nuosavo indėlio finansavimas)

2018

2023

108

108“.

 

 

 

 

 

 

 

2.29. Pakeisti IX skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS

 

 

35 915

35 915

31 689

 

 

 

 

 

18.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

35 915

35 915

31 689

 

 

 

 

 

18.1.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

2017

2023

750

750

750

 

 

 

 

 

18.2.

Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra

2016

2023

3 000

3 000

3 000

 

 

 

 

 

18.3.

Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

2018

2023

850

850

850

 

 

 

 

 

18.4.

Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra

2019

2023

23 746

23 746

20 987

 

 

 

 

 

18.5.

Paslaugų centrų vaikams infrastruktūros plėtra

2021

2023

6 600

6 600

5 600

 

 

 

 

 

18.6.

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdant specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje

2019

2023

300

300

 

 

 

 

 

 

18.7.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas

2016

2023

669

669

502“.

 

 

 

 

 

 

2.30.  Pakeisti XI skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

XI SKYRIUS. SVEIKATA

 

 

59 051

59 051

35 640

 

8 976

 

1 909“.

 

 

2.31.  Pakeisti 21 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

 

 

59 051

59 051

35 640

 

8 976

 

1 909“.

 

 

2.32.  Pakeisti 21.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„21.7.

Sveikatos sektoriaus infrastruktūros modernizavimas 2014–2020 metais (Europos Sąjungos fondai)

2014

2023

46 254

46 254

35 640“.

 

 

 

 

 

 

2.33.  Pakeisti XII skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS

 

 

125 951

125 951

79 737

 

24 928

 

22 637“.

 

 

2.34.  Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„23.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

119 514

119 514

79 737

 

19 007

 

17 017“.

 

 

2.35.  Pakeisti 23.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.1.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas

2014

2023

100 217

100 217

79 737“.

 

 

 

 

 

 

2.36.  Pakeisti 23.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„.23.2.

Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programos įgyvendinimas

2018

2025

919

919

 

 

1 511

 

1 300“.

 

 

2.37.  Pakeisti 23.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.3.

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas

2007

2025

2 235

2 235

 

 

2 590

 

2 855“.

 

 

2.38.  Pakeisti 23.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.4.

Pastato Vilniuje, Bokšto g. 17, rekonstravimas pritaikant mokymo reikmėms

2021

2025

4

4

 

 

1 952

 

1 523“.

 

 

2.39.  Pakeisti 23.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.6.

Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos Kauno r., Šlienavoje, Mokyklos g. 13, rekonstravimas

2020

2024

254

254“.

 

 

 

 

 

 

 

2.40.  Pakeisti 23.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.9.

Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos pastato Vilniaus r. sav., Nemenčinėje, A. Mickevičiaus g. 20, rekonstravimas ir aktų salės bei muzikos mokyklos pastatų statyba

2018

2024

502

733

 

 

356“.

 

 

 

 

2.41.  Pakeisti 23.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.10.

Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms

2014

2024

980

980

 

 

746“.

 

 

 

 

2.42.  Pakeisti 23.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.12.

Daugiafunkcės sporto salės Rokiškyje, Taikos g. 21A, statyba

2020

2025

1 587

1 587

 

 

536

 

653“.

 

 

2.43.  Pakeisti 23.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.19.

Sporto komplekso su 50 m baseinu Elektrėnuose, Prano Noreikos g. 2, rekonstravimas

2021

2024

779

779

 

 

1 148“.

 

 

 

 

2.44.  Pakeisti 23.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.21.

Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės pastato Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimas

2020

2025

1 800

1 800

 

 

80

 

924“.

 

 

2.45.  Pakeisti XV skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, VETERINARIJA IR ŽEMĖS TVARKYMAS

 

 

16 072

 

16 072

 

13 014

 

 

7 000

5 950

5 000

4 250

29.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

 

16 072

 

16 072

 

13 014

 

 

7 000

5 950

5 000

4 250

29.1.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas

2015

2025

8 412

8 412

7 209

 

7 000

5 950

5 000

4 250

29.2.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimas

2016

2023

7 660

 

7 660

 

5 805“.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

part_883ee51184c148f8a5d4a302e55396ee_end

part_daa0e1cea5b641f6b5fba1dff7585f0f_end

3.       Pakeisti 3 priedą „Europos Sąjungos techninės paramos lėšų paskirstymas 2023 metams“:

3.1.    Pakeisti skyrių „Lietuvos Respublikos finansų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

 

 

04 01

Viešųjų finansų valdymo programa

iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

3 406 545,98

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

184 832,73

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

222 265,28

12.0.1-CPVA-V-202-01-0015

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

4 828,38

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

601 155,17

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

32 617,54

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

39 223,29

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0015

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

852,07

04 02

Finansų ministerijos valdymo programa iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

1 873 836,79

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

1 043 999,96

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

146 056,87

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

330 677,08

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

184 235,29

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

25 774,74

 

Iš viso

 

 

 

8 096 901,17“.

 

3.2.    Pakeisti skyrių „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

09 06

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

84 134

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0018

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

996 249

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0030

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

117 900,98

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

49 709,23

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0002

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

139 651,15

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

34 000

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m.

Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

14 847,18

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0018

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

175 808,64

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0030

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

20 806,05

 

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8 772,22

 

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0002

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

24 644,32

 

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

6 000

 

Iš viso

 

 

 

1 672 522,77“.

 

3.3.   Pakeisti skyrių „Lietuvos mokslo taryba“ ir jį išdėstyti taip:

12 01

Lietuvos mokslo taryba

Šalies mokslo ir studijų plėtra

iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0020

Lietuvos mokslo taryba

355 239,81

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0020

Lietuvos mokslo taryba

62 689,38

 

Iš viso

 

 

 

417 929,19“.

 

3.4.   Pakeisti pastraipą „IŠ VISO“ ir ją išdėstyti taip:

„IŠ VISO

 

 

20 865 818,05“.

 

4.           Nustatyti, kad šio nutarimo 1.1.2 ir 1.1.4 papunkčiai įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė

part_372b615e8fd245099e355a61e320efda_end