LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-337 „DĖL TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 22 d. Nr. 1K-98

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 4.16.2.1 papunkčiu,“.

2.       Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Techninės paramos administravimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. nurodytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės): Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija), vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija, mokėjimo institucija, ministerija, įgyvendinančioji institucija, Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;“.

2.2. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:

87. Tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kurią įgyvendinančioji institucija patvirtina pateiktą mokėjimo prašymą. Visos tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 31 d.“

2.3. Pakeičiu 114.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

114.3. įgyvendinant informavimo apie veiksmų programą projektą, išlaidos turi būti patiriamos vykdant informavimo apie veiksmų programą veiklas, suplanuotas ir įvertintas pagal projekto lėšų poreikio paraiškoje pateiktą informaciją ir šioje paraiškoje nurodytus komunikacijos kampanijomis siekiamus tikslus, kurie įtraukti į metinius komunikacijos planus ir jų pakeitimus, kurie atlikti vadovaujantis Taisyklių 64.17 papunkčiu (kai veiklos susijusios su 2014–2020 ir (arba) 2021–2027 metų finansavimo laikotarpiu), ir (arba) informavimo apie ES struktūrinę paramą veiklas, kurios įtrauktos į metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus (kai veiklos susijusios su 2007–2013 metų finansavimo laikotarpiu);“.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė