ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-171 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 28 d. Nr. T-116

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2022 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XIV-1268 redakcija) 3 straipsnio 3 dalimi ir 10 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 36 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 5.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

5.2. darbo grupė (toliau – Darbo grupė) – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupė sudaroma iš 9 narių dvejų metų kadencijai: Savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos, Finansų, Informacinių technologijų, Investicijų ir projektų valdymo, Ekonomikos ir verslo plėtros, Turto valdymo skyrių darbuotojų ir jaunimo reikalų koordinatoriaus. Darbo grupė veiklą vykdo vadovaudamasi Aprašu ir veiklos reglamentu, kurį tvirtina Savivaldybės meras. Darbo grupę techniškai aptarnauja Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Darbo grupės sekretorius, neturinti balsavimo teisės;“.

1.2. Pakeisti 24 punktą ir išdėstyti jį taip:

24. Balsavimas organizuojamas vadovaujantis projektų idėjų pasiūlymų viešos atrankos tvarkos aprašu, kurį tvirtina Savivaldybės meras. Viešos atrankos tvarkos aprašo projektą, kuriam pritarimą teikia Darbo grupė, rengia Darbo grupės sekretorius.“

1.3. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Pasibaigus balsavimui per 10 darbo dienų Darbo grupė įvertina balsavimo rezultatus ir teikia pasiūlymą Savivaldybės merui patvirtinti minimalų gyventojų balsų skaičių (ne mažiau kaip 0,3 proc. nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo Savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičiaus metų pradžioje) surinkusių projektų idėjų sąrašą. Balsavimo rezultatų įvertinimo terminas esant poreikiui gali būti pratęstas Darbo grupės sprendimu.“

1.4. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Aprašo įgyvendinimą organizuoja Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, o įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės meras.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių rajono savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras