VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMO

NR. V-140 „DĖL METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0516A BEI FR0516B FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 7 d. Nr. VA-77

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR JOS PRIEDO FR0516A FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu,

tvirtinu pridedamas:

1. Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos užpildymo taisykles;

2. Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formą ir jos priedo FR0516A formą.“

2. Nustatau, kad:

2.1. šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstytos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos 02 versija turi būti teikiama, deklaruojant ar tikslinant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pridėtinės vertės mokestį;

2.2. 2021 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pridėtinės vertės mokesčiui deklaruoti ar tikslinti turi būti teikiama Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos 01 versija;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

Viršininkė                                                                                                                 Edita Janušienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-140

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2022 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. VA-77

redakcija)

 

 

 

METINĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0516 FORMOS IR JOS PRIEDO FR0516A FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos (toliau – metinė PVM deklaracija) ir jos priedo FR0516A formos (toliau – priedas) užpildymo bei tikslinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ).

3. Metinę PVM deklaraciją privalo pateikti:

3.1. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais vykdė mišrią veiklą ir įsigytų prekių bei paslaugų (įskaitant ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM atskaitos tikslinimui netaikomos PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatos) pirkimo (importo) PVM paskirstė PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka proporcingai, turi patikslinti PVM atskaitą, perskaičiuodami PVM atskaitos procentą pagal faktinius kalendorinių metų, kurių metinė PVM deklaracija teikiama, rodiklius;

3.2. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie įsigytą (pasigamintą) nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (įskaitant pastatų (statinių) esminius pagerinimus) ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM atskaitos tikslinimui taikomos PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatos, naudojo ne tik PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti ir šio turto pirkimo (importo) PVM buvo paskirstytas PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka proporcingai. Pagal PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatas tikslinama įsigyto kito ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo normatyvas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 1 priedėlį yra 4 ir daugiau metų, pirkimo (importo) PVM atskaita. Šiame taisyklių papunktyje nurodyto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą – 10 metų, kito ilgalaikio materialiojo turto – 5 metus, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, per kurį buvo įtraukta į PVM atskaitą to įsigyto, pasigaminto turto ar atlikto pastato esminio pagerinimo pirkimo PVM suma. PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi deklaruoti apskaičiuotą šio turto (įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą) PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą, perskaičiavę metinę ilgalaikio materialaus turto PVM atskaitos sumą pagal faktinius deklaruojamų ataskaitinių kalendorinių metų rodiklius, reikalingus PVM atskaitos procentui nustatyti;

3.3. PVM mokėtojai, kurių įsigyto (pasigaminto) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (įskaitant pastatų (statinių) esminius pagerinimus) ir kito ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto PVM įstatymo 67 straipsnyje, pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais faktiškai šis turtas buvo naudojamas tik PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti, metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti tokio ilgalaikio turto deklaruojamų kalendorinių metų metinę PVM atskaitos sumą;

3.4. PVM mokėtojai, fiziniai asmenys, kurie ekonominei veiklai buvo priskyrę įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį) ir šio turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalį, tenkančią ekonominei veiklai priskirtai turto daliai (procentais), įtraukė į PVM atskaitą, o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais ekonominei veiklai faktiškai naudojo kitokią (mažesnę ar didesnę) negu buvo deklaruota šio turto dalį (procentais), metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti metinę minėto turto PVM atskaitos sumą (ar jos dalį).

4. Priedas yra metinės PVM deklaracijos sudedamoji dalis. Šį priedą užpildyti bei pateikti kartu su metine PVM deklaracija privalo tik šių taisyklių 3.2, 3.4 papunkčiuose nurodyti PVM mokėtojai, kurie metinėje PVM deklaracijoje turi deklaruoti PVM įstatymo 67, 70 straipsnių nustatyta tvarka apskaičiuotą įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio turto PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą.

5. Tuo atveju, jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotos dalies, pagal kurią taisyklių 3.1–3.4 papunkčiuose nurodyta tvarka turi būti patikslinta PVM atskaita, dydis (procentais) nuo PVM atskaitai apskaičiuoti naudoto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, metinė PVM deklaracija ir priedas iš viso gali būti neteikiami.

6. Metinė PVM deklaracija turi būti pateikiama šiais terminais:

6.1. PVM mokėtoju įregistruoto asmens metinė PVM deklaracija pateikiama iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių kalendorinių metų, spalio 1 dienos;

6.2. išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens metinė PVM deklaracija pateikiama, tik pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių kalendorinių metų, spalio 1 dienos.

7. Metinė PVM deklaracija ir jos priedas teikiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, ir Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

METINĖS PVM DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDO UŽPILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Metinė PVM deklaracija ir jos priedas turi būti užpildomi, laikantis tokių taisyklių:

8.1. metinėje PVM deklaracijoje ir priede nurodomos sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi euru; nurodomi procentai apvalinami iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus (pvz., 20,3 procentų laikomi 21 procentu);

8.2. prie įrašomų skaičių, išskyrus minuso ženklą, kai įrašomos neigiamos sumos, nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.);

8.3. neužpildomi laukeliai turi būti paliekami tušti (nerašoma jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

 

III SKYRIUS

BENDRŲJŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į METINĘ PVM DEKLARACIJĄ IR JOS PRIEDĄ

 

9. 1 laukelyje – įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė.

10. 2 laukelyje – įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) iš Mokesčių mokėtojų registro. Priede, kai yra prievolė jį teikti, šis laukelis užpildomas automatiškai.

11. 3 laukelyje – įrašomas mokesčių mokėtojui suteiktas PVM mokėtojo kodas.

12. 4 laukelyje – nurodomi ataskaitiniai kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama metinė PVM deklaracija. Priedo, kai yra prievolė jį teikti, šis laukelis užpildomas automatiškai.

13. Būtinai turi būti užpildyti metinės PVM deklaracijos 2, 3 ir 4 laukeliai. Jeigu neužpildomas ar klaidingai užpildomas bent vienas iš šių laukelių, metinė PVM deklaracija nebus priimta. Priedo, kai yra prievolė jį teikti, laukelis „Priedo lapo numeris“ – užpildomas automatiškai.

 

IV SKYRIUS

METINĖS PVM DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

14. 5 laukelyje turi būti įrašoma ataskaitiniais kalendoriniais metais, už kuriuos teikiama metinė PVM deklaracija, taikyta atskaitoma (priskirta PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai) įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM dalis (procentais) (toliau – PVM atskaitos procentas), apskaičiuota PVM įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir nurodyta mokestinio laikotarpio Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 dienos įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – mokestinio laikotarpio PVM deklaracija), 28 laukelyje. Šis laukelis negali būti lygus 0 arba nepildomas.

15. 6 laukelyje turi būti įrašomas PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius. Šis PVM atskaitos procentas apskaičiuojamas kaip santykis praėjusių kalendorinių metų faktiškai gautų pajamų (išskyrus patį PVM) iš PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodyto prekių tiekimo ir paslaugų teikimo su PVM mokėtojo praėjusių kalendorinių metų faktiškai gautomis pajamomis (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos:

15.1. apskaičiuojant šį PVM atskaitos procentą, prie PVM mokėtojo pajamų iš bet kokios veiklos turi būti pridedamos jo gautų ir panaudotų subsidijų ar dotacijų sumos. Subsidijų ar dotacijų sumų pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju taisyklės ir atvejai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-107 „Dėl Subsidijų ar dotacijų sumos pridėjimo prie PVM mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju taisyklių ir atvejų patvirtinimo“:

15.1.1. prie PVM mokėtojo pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos nepridedamos subsidijos ar dotacijos, kurios, remiantis PVM įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, įtraukiamos į apmokestinamąją vertę, subsidijos ar dotacijos, kurios yra tiesiogiai susijusios su veikla, nurodyta PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje, ir subsidijos ar dotacijos, kurios gaunamos pagal Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį ir (arba) techninės pagalbos programas ir projektus;

15.1.2. kai praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta ir panaudota subsidija ar dotacija PVM įstatymo 67 straipsnyje nurodytam ilgalaikiam turtui įsigyti ar pasistatyti, tai, tikslinant šio ilgalaikio turto PVM atskaitą, prie PVM mokėtojo faktiškai gautų pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos turi būti 10 metų po subsidijos ar dotacijos gavimo ir panaudojimo kasmet pridedama po 1/10 subsidijos ar dotacijos, panaudotos ilgalaikiam turtui, kurio PVM atskaita tikslinama 10 metų, įsigyti ar pasistatyti, ir 5 metus po subsidijos ar dotacijos gavimo bei panaudojimo kasmet pridedama po 1/5 subsidijos ar dotacijos, panaudotos ilgalaikiam turtui, kurio atskaita tikslinama 5 metus, įsigyti;

15.1.3. kai praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta ir panaudota subsidija ar dotacija ilgalaikiam turtui, nurodytam PVM įstatymo 66 straipsnyje, įsigyti, tai, tikslinant šio ilgalaikio turto PVM atskaitą, prie PVM mokėtojo faktiškai gautų pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos turi būti pridedama visa praėjusiais kalendoriniais metais gautos ir panaudotos tokiam ilgalaikiam turtui įsigyti subsidijos ar dotacijos suma;

15.1.4. kai praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta ir panaudota subsidija ar dotacija kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti, tai tokios subsidijos ar dotacijos suma turi būti pridedama prie tų kalendorinių metų faktiškai gautų pajamų (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos, kuriais tokia subsidija ar dotacija finansinėje apskaitoje pripažįstama pajamomis;

15.1.5. PVM mokėtojai, subsidiją ar dotaciją panaudoję tik PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, neturi pridėti tokių subsidijų ar dotacijų prie pajamų iš bet kokios veiklos.

15.2. Pagal PVM įstatymo 60 straipsnio 1 dalies nuostatas, apskaičiuojant PVM atskaitos procentą, neatsižvelgiama į PVM mokėtojo pajamas:

15.2.1. iš ilgalaikio turto, naudoto PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, tiekimo;

15.2.2. iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir PVM mokėtojas įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.

16. 7 laukelis užpildomas automatiškai pagal formulę: (5 laukelis – 6 laukelis) : 5 laukelis x 100. Šio 7 laukelio skaičius gali būti teigiamas, kai 5 laukelyje nurodytas procentas yra didesnis už 6 laukelyje nurodytą procentą, arba neigiamas, kai 5 laukelyje nurodytas procentas yra mažesnis už 6 laukelyje nurodytą procentą:

16.1. jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procentas (nurodytas 6 laukelyje) nuo tais kalendoriniais metais naudoto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais (7 laukelis), PVM atskaita gali būti netikslinama (pvz., kalendoriniais metais buvo naudota PVM atskaitos dalis (5 laukelis) – 60 proc., pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuota PVM atskaitos dalis (6 laukelis) – 59 proc., tai PVM atskaitos dalys (procentais) skiriasi (7 laukelis) 2 procentais (60 proc. – 59 proc. : 60 proc. x 100) ir PVM atskaita gali būti netikslinama;

16.2. kai 5 laukelyje nurodytas PVM atskaitos procentas yra mažesnis už 6 laukelyje nurodytą procentą, tai PVM mokėtojo už praėjusius kalendorinius metus apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma gali būti atitinkamai mažinama arba apskaičiuota grąžintina iš biudžeto PVM suma – atitinkamai didinama, todėl PVM mokėtojas gali užpildyti metinę PVM deklaraciją ir tada, kai 5 ir 6 laukeliuose įrašyti procentai skiriasi ir skirtumas ne didesnis nei 5 procentai.

17. 8 laukelyje turi būti įrašoma praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai atskaityta PVM mokėtojo mišriai veiklai skirtų įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma, taikant „pajamų“ kriterijų, proporcingai priskirta PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti. Ši PVM atskaitos suma turėjo būti apskaičiuota PVM įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir turėjo būti įtraukta į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijas, t. y. įrašoma ta PVM suma iš PVM mokėtojų pateiktų mokestinio laikotarpio (mėnesio, ketvirčio arba pusmečio) PVM deklaracijų 35 laukelių sumų, kurioms buvo taikytas 28 laukelyje nurodytas PVM atskaitos procentas, išskyrus ilgalaikį turtą, kurio PVM atskaita tikslinama metinės PVM deklaracijos priede, bei įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su šio ilgalaikio materialiojo turto naudojimu, pirkimo (importo) PVM, kai toks ilgalaikis turtas buvo atskaitytas pagal kitą nei „pajamų“ kriterijų.

18. 9 laukelis užpildomas automatiškai pagal formulę: (8 laukelis x 7 laukelis) : 100.

19. 10 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuota faktiškai praėjusiais kalendoriniais metais atskaityta įsigytų prekių (paslaugų), susijusių su PVM įstatymo 60 straipsnio 2 dalyje nurodytu mišriai veiklai naudojamu ilgalaikiu turtu, pirkimo (importo) PVM sumos dalis. (Jeigu PVM mokėtojas PVM įstatymo 60 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka buvo suderinęs su vietos mokesčių administratoriumi taikyti kitokį mišriai veiklai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM paskirstymo kriterijų negu PVM įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nurodytas „pajamų“ kriterijus, tai pagal PVM įstatymo 60 straipsnio 3 dalies nuostatas įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su šio ilgalaikio materialiojo turto naudojimu, pirkimo (importo) PVM turi būti skirstomas pagal tokį patį kriterijų, kaip ir paties to ilgalaikio materialaus turto vieneto).

20. 11 laukelyje turi būti įrašoma pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius patikslinta 10 laukelyje įrašyta PVM atskaitos suma. Šiai patikslintai sumai apskaičiuoti reikalingi duomenys (PVM atskaitos dalis (procentais)) imami iš kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo A5 ir A8 laukelių atitinkamų eilučių, kuriose nurodyta konkretaus ilgalaikio turto vieneto, kurio pirkimo (importo) PVM suma buvo paskirstyta ne pagal „pajamų“, o pagal ploto, pajėgumų ar kitą kriterijų, PVM atskaitos procentas. (A5 laukelyje turi būti nurodyta atskaityta turto pirkimo dalis (procentais); A8 laukelyje – apskaičiuota pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius PVM atskaitos dalis (procentais)). Patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama, metinės PVM deklaracijos 10 laukelyje įrašytą faktiškai atskaitytą prekių ir paslaugų, susijusių su konkrečiu ilgalaikio turto vienetu, pirkimo (importo) PVM sumą padauginus iš minėto priedo A5 ir A8 laukelių atitinkamose eilutėse, kuriose deklaruotas šis konkretus ilgalaikis turtas, nurodytų procentų skirtumo bei padalijus iš A5 laukelyje nurodytų procentų, t. y. (A5 laukelis – A8 laukelis) x 10 laukelio : A5 laukelio.

Taip pat šiame 11 laukelyje turi būti įrašoma patikslinta praėjusiais kalendoriniais metais atskaityta įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma, jeigu PVM įstatymo 60 straipsnio 4 dalyje ir Atvejų, kai vietos mokesčio administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kokį paskirstymo kriterijų naudoti, apskaičiuojant atskaitomą PVM sumą, ir šių nuostatų taikymo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 356 „Dėl Atvejų, kai vietos mokesčio administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kokį paskirstymo kriterijų naudoti apskaičiuojant atskaitomą PVM sumą, ir šių nuostatų taikymo tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka PVM mokėtojui mokesčių administratorius buvo nurodęs taikyti kitokį įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM paskirstymo kriterijų negu PVM mokėtojas buvo pasirinkęs. Šio 11 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama.

21. 12 laukelyje fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi įrašyti praėjusiais kalendoriniais metais atskaitytą įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su ekonominei veiklai priskirto ilgalaikio turto (ar jo dalies) naudojimu, pirkimo (importo) PVM sumą ir atskaitytą prekių (paslaugų), susijusių su mišriai veiklai naudojamu ilgalaikiu (ekonominei veiklai priskirtu) turtu, pirkimo (importo) PVM sumą. Ši praėjusiais kalendoriniais metais atskaityta įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM suma ar jos dalis turėjo būti deklaruotos mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje.

22. 13 laukelyje fizinis asmuo, PVM mokėtojas, turi įrašyti pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius patikslintą 12 laukelyje įrašytą sumą. Įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų ekonominei veiklai vykdyti priskirtam ilgalaikiam turtui, pirkimo (importo) PVM atskaitomas pagal tą patį PVM atskaitos procentą, kaip ir paties ilgalaikio turto. Todėl šių prekių (paslaugų) patikslintai PVM atskaitos sumai apskaičiuoti reikalingi duomenys imami iš kartu su metine PVM deklaracija pateikto priedo A5 ir A8 laukeliuose įrašytų duomenų apie ekonominei veiklai priskirto bei mišriai veiklai naudojamo ilgalaikio turto vieneto (kuriam minėtos prekės ir paslaugos buvo skirtos), taikytą ir apskaičiuotą pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų duomenis, PVM atskaitos procentą. Patikslinta PVM atskaitos suma, tenkanti minėtoms prekėms ir paslaugoms, apskaičiuojama taip: 12 laukelyje nurodyta atskaityta prekių ir paslaugų, skirtų konkrečiam ilgalaikio turto vienetui, pirkimo (importo) PVM suma padauginama iš priedo A5 ir A8 laukelio atitinkamose eilutėse nurodytų procentų skirtumo ir padalijama iš A5 laukelyje nurodytų procentų, t. y. (A5 laukelis – A8 laukelis) x 12 laukelio : A5 laukelio.

Kitų fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų tokio ilgalaikio turto, kurio paties pirkimo (importo) PVM jokia dalis negali būti atskaitoma, patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: 12 laukelyje nurodyta atskaityta prekių ir paslaugų, skirtų konkrečiam ilgalaikio turto vienetui, PVM suma padauginama iš skirtumo tarp taikyto šių prekių ir paslaugų PVM atskaitos procento ir apskaičiuoto pagal faktiškus praėjusių kalendorinių metų rodiklius PVM atskaitos procento ir padalijama iš taikyto šių prekių ir paslaugų PVM atskaitos procento, t. y. (12 laukelis x (5 laukelis – 6 laukelis)) : 5 laukelio. Tai galėtų būti prekės ir paslaugos, susijusios su gyvenamojo namo, buto (kuris skirtas ne vien ekonominei veiklai vykdyti ir kurio pirkimo PVM jokia dalis negali būti atskaitoma) eksploatavimu, prekės ir paslaugos, susijusios su lengvojo automobilio (kurio jokia pirkimo (importo) PVM dalis negali būti atskaitoma) eksploatavimu. Šio 13 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama.

23. 14 laukelis užpildomas automatiškai pagal formulę: (9 laukelis + 11 laukelis + 13 laukelis). Šio 14 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama.

24. 15 laukelis užpildomas tik tada, kai metinę PVM deklaraciją teikia juridiniai asmenys (įskaitant investicinius fondus), PVM mokėtojai. Šis 15 laukelis užpildomas automatiškai: į jį įrašoma visų priedo A9 laukelių suma. Šio 15 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama.

25. 16 laukelyje turi būti įrašoma per praėjusius kalendorinius metus PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai faktiškai nenaudoto (esančio pas PVM mokėtoją) ilgalaikio materialiojo turto (įsigyto (pasigaminto), kurio PVM atskaita tikslinama 5 arba 10 metų, PVM atskaitos metinė tikslinimo suma:

25.1. prievolė užpildyti šį laukelį atsiranda tik tada, kai laikinai per praėjusius kalendorinius metus PVM mokėtojas ilgalaikį materialųjį turtą, kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalį buvo įtraukęs į PVM atskaitą, naudojo vien PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti (pvz., pastatas, kurio pirkimo PVM (ar jo dalis) buvo įtrauktas į PVM atskaitą, kalendoriniais metais buvo išnuomotas neapmokestinant PVM asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais);

25.2. kaip nustatyta Pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo pasikeitus ilgalaikio materialiojo turto naudojimui tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 222 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo“, metinė PVM atskaitos tikslinimo suma apskaičiuojama pagal tokią formulę:

 

Metinė PVM atskaitos tikslinimo suma = pirkimo PVM : m.* (A (pradinė) – A (pagal faktą)) : 100 proc., kur:

Pirkimo PVM – visa to turto vieneto pirkimo (importo) PVM suma. Turto vienetu PVM įstatymo nustatyta tvarka laikomas ir pastato (statinio) esminis pagerinimas,

m. – PVM įstatyme nustatytas atskaitos tikslinimo laikotarpis (metai),

A (pradinė) – atskaityta pirkimo (importo) PVM dalis (procentais), turtą įsigijus (importavus),

A (pagal faktą) – turto naudojimas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje pagal pasibaigusių kalendorinių metų faktinius rodiklius (procentais).

 

Kai konkretus ilgalaikis turtas PVM mokėtojo per kalendorinius metus nebuvo faktiškai naudojamas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, tai nurodytoje formulėje A (pagal faktą) yra laikoma lygi 0. Šiuo atveju 16 laukelyje turėtų būti įrašyta patikslinta visa kalendoriniams metams (arba trumpesniam laikotarpiui) tenkanti šio ilgalaikio turto PVM atskaitos suma. 16 laukelio suma negali būti neigiama;

25.3. tuo atveju, kai paaiškėja, jog PVM mokėtojo įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, kurio pirkimo (importo) PVM (arba jam pasigaminti įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM) buvo atskaitytas, nebebus naudojamas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai (kai ilgalaikis materialusis turtas yra prarastas, perduotas kitam asmeniui ar dėl kitų priežasčių šio ilgalaikio turto jau nėra įmonėje), tai tokio ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita tikslinama ne metinėje PVM deklaracijoje, o to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje.

26. 17 laukelis užpildomas tik tada, kai metinę PVM deklaraciją teikia fiziniai asmenys, PVM mokėtojai. Šis 17 laukelis užpildomas automatiškai. Į jį įrašoma visų priedo A9 laukelių suma. Šio 17 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama.

27. 18 laukelis užpildomas automatiškai pagal formulę (15 laukelis + 16 laukelis + 17 laukelis). Šio 18 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama.

28. 19 laukelis užpildomas automatiškai pagal formulę (14 laukelis + 18 laukelis). Šio 19 laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama.

 

V SKYRIUS

PRIEDO UŽPILDYMAS

 

29. Priedą užpildyti ir pateikti kartu su metine PVM deklaracija privalo taisyklių 4 punkte nurodyti PVM mokėtojai.

30. A1 laukelyje nurodomas mišriai veiklai vykdyti įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio materialiojo turto, kurio pagal PMĮ 1 priedelį nustatytas ne trumpesnis kaip 4 metų nusidėvėjimo normatyvas, turto kodas: 1 – nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas; 11 – pastato (statinio) esminis pagerinimas; 2 – kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio PVM atskaita tikslinama 5 metus.

Į šį laukelį įrašyto ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM buvo paskirstytas proporcingai PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka. Šio ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą – 10 metų, kito ilgalaikio materialiojo turto – 5 metus, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį šio įsigyto ar pasigaminto turto (ar pastato (statinio) esminio pagerinimo) pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą:

30.1. šio laukelio eilutėse turi būti įrašomas minėto ilgalaikio materialiojo turto konkretaus vieneto kodas, pvz., kai tikslinama nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (pastato, statinio, gyvenamojo namo ar kito nekilnojamojo pagal prigimtį daikto) metinė PVM atskaitos suma, tai šiame laukelyje duomenys apie kiekvieną daiktą įrašomi atskira eilute, nurodant kodą – „1“, kai tikslinama konkretaus pastato (statinio) esminio pagerinimo PVM atskaitos suma – „11“, kai kito ilgalaikio materialiojo turto, kurio PVM atskaita tikslinama 5 metus, vieneto – „2“;

30.2. PVM mokėtojas, fizinis asmuo, į priedą turi įrašyti tą ilgalaikį materialųjį turtą, kurį visą ar jo dalį buvo priskyręs ekonominei veiklai vykdyti ir kurio pirkimo (importo) PVM sumą ar jos dalį, tenkančią ekonominei veiklai priskirtai daliai (procentais), buvo įtraukęs į PVM atskaitą, o faktiškai praėjusiais kalendoriniais metais ekonominei veiklai naudojo kitokią (mažesnę ar didesnę) negu buvo deklaruota šio turto dalį (procentais). Šie PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti metinę minėto turto PVM atskaitos sumą (ar jos dalį).

Pirkimo ir (arba) importo PVM dalis, kuri gali būti įtraukta į PVM atskaitą, už fizinio asmens, kuris yra PVM mokėtojas, įsigytą arba importuotą ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat su šiuo turtu susijusias kitas prekes ir (arba) paslaugas, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-112 „Dėl Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies, kuri gali būti įtraukta į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, už fizinio asmens, kuris yra PVM mokėtojas, įsigytą arba importuotą ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat už susijusias su šiuo turtu kitas prekes ir (arba) paslaugas, patvirtinimo“;

30.3. PVM mokėtojas, fizinis asmuo, pažymėdamas atitinkamais kodais, į priedą turi įrašyti ir tokį anksčiau nurodytą ekonominei veiklai vykdyti priskirtą ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį), kurį naudojo ne tik PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje, t. y. naudojo mišriai veiklai vykdyti, ir kurio metinė PVM atskaitos suma (apskaičiuota taikant „pajamų“, „ploto“ ar kitą kriterijų) turi būti patikslinta pagal faktinius rodiklius.

31. PVM mokėtojai į priedą turi įrašyti ir tokį PVM įstatymo 67 straipsnyje nurodytą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM įstatymo 60 straipsnio 4 dalyje ir Atvejų, kai vietos mokesčio administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kokį paskirstymo kriterijų naudoti apskaičiuojant atskaitomą PVM sumą, ir šių nuostatų taikymo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 356 „Dėl Atvejų, kai vietos mokesčio administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kokį paskirstymo kriterijų naudoti apskaičiuojant atskaitomą PVM sumą, ir šių nuostatų taikymo tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka mokesčių administratorius buvo nurodęs taikyti kitokį pirkimo (importo) PVM paskirstymo kriterijų negu PVM mokėtojas buvo pasirinkęs.

32. A2 laukelyje turi būti įrašoma A1 laukelyje nurodyto konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto įsigijimo (pasigaminimo) data, t. y. metai ir mėnuo, kurį buvo atskaityta įsigyto (pasigaminto) turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalis. Ši data turėtų būti: kai įrašomas įsigytas ilgalaikis materialusis turtas – jo įsigijimo data, kai įrašomas pasigamintas turtas – data, kai jis pradėtas eksploatuoti, o kai įrašomas pastato (statinio) esminis pagerinimas – data, kai baigti esminio pagerinimo darbai. Pavyzdžiui, jei mišriai veiklai vykdyti skirtas ilgalaikis turtas įsigytas 2021 metų spalio mėnesį ir jo PVM atskaitos dalis, tenkanti PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, buvo tą patį mėnesį atskaityta, tai A2 laukelio eilutėje turi būti įrašoma 2021–10. Nurodant importuoto ilgalaikio turto įsigijimo datą, turi būti nurodomas tas kalendorinis mėnuo, kurį šio turto importo PVM ar jo dalis buvo atskaityta. Pasigaminto ilgalaikio turto – tas kalendorinis mėnuo, kurį pasigamintas ilgalaikis turtas pradėtas naudoti, buvo apskaičiuota jo pardavimo PVM suma, kuri visa (ar jos dalis) buvo įtraukta į PVM atskaitą. Atlikus pastato (statinio) esminį pagerinimą (neatsižvelgiant į tai, ar šį esminį pagerinimą atliko pastato savininkas, ar kitas šio pastato naudotojas, pvz., nuomininkas), turi būti nurodomas tas kalendorinis mėnuo, kai esminio pagerinimo darbai baigti, apskaičiuota esminio pagerinimo pardavimo PVM suma, kuri visa ar jos dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą.

Kai tikslinama PVM atskaita tokio ilgalaikio materialiojo turto, kurį asmuo įsigijo iki įsiregistravimo PVM mokėtoju, o šio turto pirkimo (importo) PVM dalį (tenkančią nenudėvėtai turto daliai) atskaitė, kai tik įsiregistravo PVM mokėtoju, tai šiame laukelyje turi būti nurodoma ne tie metai ir mėnuo, kurį buvo atskaityta šio turto pirkimo (importo) PVM dalis, o tie metai ir mėnuo, kurį šis turtas buvo įsigytas (importuotas) ir pradėtas naudoti. Šiuo atveju PVM mokėtojui tokio turto PVM atskaitą reikės tikslinti ne 5 ar 10 metų po jo įsiregistravimo PVM mokėtoju, o tik laikotarpį, likusį nuo turto įsigijimo momento iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos (5 arba 10 metų).

33. A3 laukelyje turi būti įrašoma A1 laukelyje nurodyto konkretaus ilgalaikio turto vieneto pirkimo (importo) PVM suma, kurią PVM mokėtojas buvo įtraukęs į mokestinio laikotarpio  PVM deklaracijos atitinkamai 25, 26, 27 laukelį. Kai tikslinama PVM atskaita tokio ilgalaikio materialiojo turto, kurį asmuo įsigijo iki įsiregistravimo PVM mokėtoju, o šio turto pirkimo (importo) PVM dalį (tenkančią nenudėvėtai turto daliai) atskaitė, kai tik įsiregistravo PVM mokėtoju, tai šiame laukelyje turi būti nurodoma įsigijimo PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta PVM suma arba importo PVM suma.

34. A4 laukelyje nurodomas taikytas pirkimo (importo) PVM sumos paskirstymo kriterijaus kodas: 01 – „pajamų“; 02 – „ploto“; 03 – „pajėgumų“; 04 – kitas; 05 – kai turi būti tikslinamas fizinio asmens, PVM mokėtojo, ekonominei veiklai priskirto materialiojo ilgalaikio turto PVM atskaitos procentas.

35. A5 laukelyje turi būti įrašoma pagal A4 laukelyje nurodytą kriterijų faktiškai atskaityta ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM dalis (procentais). Ši turto PVM atskaitos dalis (procentais) turi būti apskaičiuojama PVM įstatymo 60 ir 61 straipsniuose nustatyta tvarka:

35.1. materialiojo ilgalaikio turto, kuris įsigytas tais kalendoriniais metais, kurių metinė PVM deklaracija teikiama, ir kurio pirkimo (importo) PVM atskaita buvo skirstoma pagal „pajamų“ kriterijų (kai A4 laukelyje įrašyta – 01), PVM atskaitos dalis (procentais) gali būti ta pati, kaip ir nurodyta metinės PVM deklaracijos 5 laukelyje. Kai materialiojo ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma buvo paskirstoma ir atskaitoma, taikant „ploto“, „pajėgumų“ ar kitą kriterijų, tai kiekvieno turto vieneto pirkimo (importo) PVM atskaitos dalis (procentais) turi būti apskaičiuojama ir nurodoma atskiroje šio laukelio eilutėje;

35.2. fizinis asmuo, PVM mokėtojas, šio laukelio atskiroje eilutėje (kurios A4 laukelyje buvo įrašyta – 05) turi nurodyti ekonominei veiklai vykdyti priskirto materialiojo turto, kurio PVM atskaita tikslinama 5 ar 10 metų, deklaruotą PVM atskaitos procentą;

35.3. kai fizinis asmuo, PVM mokėtojas, ekonominei veiklai vykdyti priskirtą ilgalaikį materialųjį turtą naudoja ne tik PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje, t. y. naudoja mišriai veiklai vykdyti, tai jis atitinkamoje priedo eilutėje turi deklaruoti ekonominei veiklai vykdyti priskirto ilgalaikio turto, naudojamo mišriai veiklai vykdyti, PVM atskaitos procentą, apskaičiuotą pagal jo taikomą A4 laukelyje nurodytą „pajamų“, „ploto“ ar kitą kriterijų.

36. A6 laukelyje turi būti įrašomas ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaitos metinės sumos tikslinimo laikotarpis (mėnesiais). Pavyzdžiui, įmonė 2021 metų spalio mėnesį įsigijo krovininį automobilį, kurį naudoja mišriai veiklai vykdyti ir kurio pirkimo PVM atskaita tikslinama 5 metus. Šiuo atveju pateikto kartu su metine PVM deklaracija 2021 metų priedo A6 laukelyje turi būti įrašoma 3 (nuo 2021 metų spalio mėnesio iki 2021 metų pabaigos – 3 mėnesiai), 2022 metų ir kitų metų (iki 2025 metų) priedo A6 laukelyje būtų įrašyta 12 (nes būtų tikslinama metinė PVM atskaitos suma visų kalendorinių metų), o 2026 metų priedo A6 laukelyje – 9. Jei toks krovinis automobilis yra parduotas 2022 m. vasario mėnesį, tai, teikiant metinę PVM deklaraciją už 2022 metus, šiame priedo laukelyje įrašoma 2.

37. A7 laukelyje turi būti įrašoma materialiojo ilgalaikio turto, kurio PVM atskaita pagal PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatas turi būti tikslinama 5 arba 10 metų, PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaiga (metai ir mėnuo). Kaip nurodyta Pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo pasikeitus ilgalaikio materialiojo turto naudojimui tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 222 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo“, PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis (5 ar 10 metų) skaičiuojamas, pradedant tuo mėnesiu, kurį buvo įsigytas ilgalaikis turtas (pasigamintas ilgalaikis turtas pradėtas naudoti, esminio pagerinimo darbai baigti) bei šio turto pirkimo (importo) PVM (arba apskaičiuotas pasigaminto ilgalaikio turto ar esminio pagerinimo darbų pardavimo PVM) buvo atskaitytas, pvz., ilgalaikis turtas, kurio PVM atskaita turi būti tikslinama 5 metus, buvo įsigytas 2021 metų spalio mėnesį (A2 laukelyje įrašyta 2021-10), tai A7 laukelyje įrašoma 2026-09).

38. A8 laukelyje turi būti įrašomas praėjusiais kalendoriniais metais (kurių metinė PVM deklaracija teikiama) apskaičiuotas faktinio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti procentas, pagal kurį turi būti perskaičiuota šio turto metinė pirkimo (importo) PVM atskaita:

38.1. kai ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM buvo paskirstytas ir atskaitytas, taikant „pajamų“ kriterijų, tai PVM atskaitos procentas, jeigu nebuvo gautos ir panaudotos subsidijos ar dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti, apskaičiuotas pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius, gali būti toks pats, kaip nurodytas metinės PVM deklaracijos 6 laukelyje.

Jeigu deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais buvo gautos ir panaudotos subsidijos ar dotacijos, tai:

38.1.1. apskaičiuojant konkretaus nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuriam įsigyti (pasistatyti) buvo gauta subsidija ar dotacija, PVM atskaitos procentą, prie PVM mokėtojo faktinio gauto ar gautino atlygio (išskyrus patį PVM) iš bet kokio prekių tiekimo ar paslaugų teikimo pridedama kasmet (10 metų po subsidijos ar dotacijos gavimo ir panaudojimo) po 1/10 šios subsidijos ar dotacijos, panaudotos šiam turtui įsigyti ar pasistatyti;

38.1.2. apskaičiuojant konkretaus ilgalaikio materialiojo turto, kurio atskaita tikslinama 5 metus ir kuriam įsigyti buvo gauta subsidija ar dotacija, PVM atskaitos procentą, prie PVM mokėtojo faktinio gauto ar gautino atlygio (išskyrus patį PVM) iš bet kokio prekių tiekimo ar paslaugų teikimo pridedama kasmet (5 metus po subsidijos gavimo ir panaudojimo) po 1/5 subsidijos ar dotacijos, panaudotos šiam ilgalaikiam turtui įsigyti;

38.2. kai konkretaus nekilnojamojo daikto (pastato (statinio)) pirkimo (importo) PVM buvo paskirstomas pagal kitą kriterijų, pvz., pagal „ploto“ kriterijų, tai šiame laukelyje nurodoma faktiškai panaudota PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti pastato ploto dalis (procentais), kuri apskaičiuojama kaip faktinio šio pastato (statinio) ploto, panaudoto praėjusiais kalendoriniais metais PVM įstatymo 58 straipsnio nurodytai veiklai, santykis su visu to pastato (statinio) plotu. Analogiškai apskaičiuojamas ir ilgalaikio turto, kurio pirkimo (importo) PVM buvo skirstomas pagal kitą kriterijų, faktinis panaudojimas PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti;

38.3. kai fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kuris įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą ar jo dalį buvo priskyręs ekonominei veiklai vykdyti ir šį priskyrimo procentą buvo deklaravęs mokesčių administratoriui, šį turtą faktiškai praėjusiais kalendoriniais metais ekonominei veiklai naudojo didesniu ar mažesniu procentu negu buvo deklaravęs, jis šiame laukelyje turi nurodyti praėjusiais kalendoriniais metais faktinį šio turto panaudojimą (procentais) ekonominei veiklai vykdyti.

39. A9 laukelis užpildomas automatiškai pagal formulę (A3 : m.* x A6 x (A5-A8)) : 100, kur:

m.* – visas turto PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis (mėnesiais):

m. = 120 (10 metų x 12 mėn.), kai turto kodas 1 arba 11

m. = 60 (5 metai x 12 mėn.), kai turto kodas 2.

39.1. PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaičiavimo formulė pritaikyta ne tik tiems atvejams, kai tikslinama turto, naudoto visus praėjusius kalendorinius metus, metinė PVM atskaitos suma, bet ir to turto, naudoto trumpiau nei metus (pavyzdžiui, kai turtas įsigytas per tuos metus, kurių metinė PVM deklaracija teikiama), PVM atskaitai tikslinti;

39.2. analogiškai apskaičiuojama ir fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigyto turto pirkimo PVM atskaitos metinė tikslinimo suma šio turto naudojimo ekonominei veiklai dalies pasikeitimo atveju;

39.3. jeigu pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius apskaičiuota turto panaudojimo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti dalis (procentais) nuo tais kalendoriniais metais faktiškai naudoto turto pirkimo PVM atskaitos procento (A5 laukelis – A8 laukelis) : A5 laukelis) x 100 skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma gali būti neskaičiuojama ir tokiu atveju toks turto vienetas visai neįtraukiamas į priedą. Tačiau, kai A5 laukelyje įrašytas procentas yra mažesnis už A8 laukelyje įrašytą procentą, tai A9 laukelyje apskaičiuota turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma yra neigiama, tai reiškia, kad šios sumos dydžiu sumažinama PVM mokėtojo apskaičiuota į biudžetą mokėtina praėjusių kalendorinių metų PVM suma arba padidinama apskaičiuota iš biudžeto grąžintina PVM suma, todėl šiuo atveju PVM mokėtojas gali įtraukti į šį priedą tokį turto vienetą, kai A8 ir A5 laukelių procentai skiriasi ir mažiau kaip 5 procentais.

Šio laukelio suma gali būti teigiama arba neigiama.

40. A10 laukelis užpildomas automatiškai (A9 laukelių suma priedo lape).

 

VI SKYRIUS

METINĖS PVM DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDO TIKSLINIMAS

 

41. Jeigu po užpildytos pirminės metinės PVM deklaracijos ir jos priedo pateikimo nustatoma, kad pateiktoje metinėje PVM deklaracijoje ar jos priede yra klaidų ar netikslumų, turi būti pateikta patikslinta visa tų pačių kalendorinių metų metinė PVM deklaracija ir jos priedas. Pateiktoje patikslintoje metinėje PVM deklaracijoje ir jos priede turi būti nurodomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai metinėje PVM deklaracijoje ar priede nurodytini duomenys. Jeigu pirminė metinė PVM deklaracija buvo pateikta su priedu, tai:

41.1. metinė PVM deklaracija tikslinama tik kartu su jos priedu;

41.2. jeigu tikslinamas priedas, tai privalo būti kartu teikiama ir metinė PVM deklaracija;

41.3. jeigu pirminė metinė PVM deklaracija buvo pateikta be priedo, tai ji tikslinama be priedo.

42. PVM mokėtojas savo iniciatyva metinę PVM deklaraciją ir jos priedą gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą. Kai metinė PVM deklaracija ir jos priedas tikslinama už laikotarpį, ilgesnį negu nustatytas MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje, t. y. ilgesnį nei einamieji ir treji praėjusieji kalendoriniai metai, turi būti pateikiamas paaiškinimas. PVM mokėtojas paaiškinimą turi pateikti per EDS paslaugą „Papildomo dokumento pridėjimas“, komentare pažymėdamas „Deklaracijos tikslinimas už ilgesnį terminą“.

43. PVM mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje metinėje PVM deklaracijoje ir (ar) jos priede esančias klaidas (neatitikimus), privalo metinės PVM deklaracijos duomenis ištaisyti ir taisyklėse nustatyta tvarka užpildytą patikslintą metinę PVM deklaraciją bei jos priedą pateikti per pranešime nustatytą terminą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Metines PVM deklaracijas privalo pateikti tik tie PVM mokėtojai, kurie PVM įstatymo 66, 67, 70 straipsniuose nustatyta tvarka turi patikslinti PVM atskaitą, todėl PVM mokėtojai, nepateikę metinės PVM deklaracijos, šiuo savo veiksmu deklaruoja, kad PVM atskaitos jiems tikslinti nereikia.

45. PVM mokėtojai, kuriems nustatyta prievolė teikti metines PVM deklaracijas ir jos priedą, tačiau jų nepateikę, pateikę pavėluotai ar įrašę į juos neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

part_b0decc4eabb745a7aef2f9609968384b_end