LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2014 m. gegužės 26 d. NUTARIMO nr. VIII-21 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTŲ SKYRIMO IR VEIKLOS BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 28 d. Nr. VIII-18

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) nutaria:

Pakeisti Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių, patvirtintų Tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Taryba kiekvienų nelyginių metų pirmąjį ketvirtį svetainėje www.lmt.lt skelbia ekspertų, atlikusių ekspertinį darbą per paskutinių dvejų kalendorinių metų laikotarpį, tai yra, baigusių ekspertinį darbą ne anksčiau kaip priešpaskutinių nelyginių metų pirmą dieną ir ne vėliau kaip lyginių metų paskutinę dieną, sąrašą. Sąraše ekspertų pavardės išdėstomos abėcėlės tvarka, nurodant ir eksperto vardo (-ų) pirmąją (-ąsias) raidę (-es). Papildomai Taryba gali skelbti ekspertų sąrašą kitomis sąlygomis, negu nustatyta šiame punkte, jeigu tai numato kiti teisės aktai.“

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Dainius H. Pauža