LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS

2019 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. KS-14 „DĖL TEISIŲ TURĖTOJŲ PRAŠYMŲ TAIKYTI PRIVALOMUS NURODYMUS INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugsėjo 28 d. Nr. KS-102

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78  straipsnio 5 dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. KS-14 „Dėl teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23Pateikto prašymo priėmimo faktas patvirtinamas raštu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos. Raštas dėl prašymo priėmimo fakto patvirtinimo elektroniniu paštu išsiunčiamas teisių turėtojui, taip pat interneto svetainės, kurioje neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys, administratoriui, kuris turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti savo paaiškinimus dėl prašymui išnagrinėti reikšmingų aplinkybių.“

 

 

Pirmininkas                                                                                                  Rimantas Bagdzevičius