LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO

2021 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-1416/V-2244 „DĖL SKAITYMO SKATINIMO 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. ĮV-915/V-1514

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Skaitymo skatinimo 2022–2024 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-1416/V-2244 „Dėl Skaitymo skatinimo 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                           Simonas Kairys

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                              Gintautas Jakštas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-1416/V-2244

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2023 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-915/V-1514 redakcija)

 

 

SKAITYMO SKATINIMO 2022−2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Uždavinio, priemonės pavadinimas

Vykdoma veikla

Amžiaus (tikslinė) grupė

Numatomos lėšos, tūkst. Eur

Kuruojanti ministerija

Atsakingieji veiklos vykdytojai ir partneriai

2022

2023

2024

 

 

1.

Uždavinys:

Kurti, modernizuoti, palaikyti skaitymą skatinančią aplinką ir užtikrinti jos prieinamumą

1.1

Priemonė:

Parengti ir įgyvendinti ankstyvojo skaitymo įgūdžius lavinančias priemones

Įgyvendinti 0−3 metų amžiaus vaikams ir jų tėvams skirtą ankstyvojo skaitymo skatinimo projektą „Knygų startas“

0–3

130,0

145,0

180,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Nacionalinė biblioteka)*

 

Įgyvendinti skaitymo kultūros (skaitymo kampelių) formavimo programą 0−6 metų vaikams

0–6

4,0

10,0

Kultūros ministerija

 

Nacionalinė biblioteka**

 

1.2

Priemonė:

Parengti ir įgyvendinti projektus, skirtus neskaitantiems ir (ar) mažai skaitantiems visuomenės nariams

Rengti akciją „Vasara su knyga“

6–70+

specialiųjų poreikių skaitytojai

14,0

15,0

20,0

Kultūros ministerija

 

Apskričių viešosios bibliotekos**

Lietuvos aklųjų biblioteka**

Savivaldybių viešosios bibliotekos

Mokyklų bibliotekos

Rengti akciją „Tėčiai skaito vaikams“ ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams

3–12

0,5

1,5

2,0

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

Savivaldybių viešosios bibliotekos

Apskričių viešosios bibliotekos

Rengti akciją „Lietuva skaito“, telkiančią ir lietuvių bendruomenes, gyvenančias užsienyje

3–70+

užsienio diaspora

Kultūros ministerija

Lietuvos leidėjų asociacija

Akademinės bibliotekos

Organizuoti nacionalinę „Skaitymo dieną“

7–19

Kultūros ministerija

Lietuvos leidėjų asociacija

Viešosios bibliotekos

Mokyklų bibliotekos

Kultūros centrai

 

 

Organizuoti sensorinius skaitymus kitokį įgalumą turintiems skaitytojams

specialiųjų poreikių skaitytojai

3,0

11,0

20,0

Kultūros ministerija

Apskričių viešosios bibliotekos**

Lietuvos aklųjų biblioteka**

Savivaldybių viešosios bibliotekos

Sukurti veiklos modelį ir pradėti skaitymo balsiai programą:

-      savanoriai skaito senjorams;

-      savanoriai, studentai skaito vaikams

6–70+

8,0

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

Akademinės bibliotekos

Savivaldybių viešosios bibliotekos

Apskričių viešosios bibliotekos

Vaikų ir jaunimo dienos centrų bibliotekėlės

 

Inicijuoti lietuviškai skaitančių, lituanistinių bendruomenių telkimą palaikant skaitymo poreikius ir aplinką

užsienio diaspora

1,3

4,0

4,0

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

Literatūros ir tautosakos institutas

Užsienio reikalų ministerija

Pasaulio lietuvių bendruomenės

Lietuvos leidėjų asociacija

 

Plėtoti įtraukią skaitymo kultūrą, tarpsektorinio bendradarbiavimo pagrindu inicijuojant leidinių lengvai suprantama kalba (angl. easy to read) leidybą

specialiųjų poreikių skaitytojai

1,0

12,0

20,0

Kultūros ministerija

Lietuvos aklųjų biblioteka**

Lietuvos leidėjų asociacija

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

2.

Uždavinys:

Ugdyti kultūros ir švietimo darbuotojų, kaip skaitymo skatinimo specialistų, įgūdžius ir kompetencijas

2.1

Priemonė:

Inicijuoti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas

 

Organizuoti mokymus, skirtus bibliotekų darbuotojų ir švietimo įstaigų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų kompetencijai skaitymo skatinimo srityje gerinti  

specialistai

4,0

7,0

10,0

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

2.2

Priemonė:

Analizuoti ir skleisti gerąsias bibliotekų veiklos patirtis

Surengti vaikų literatūrai skirtą tarptautinę konferenciją  

specialistai

10,0

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius

3.

Uždavinys:

Stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus pasitelkiant kūrybišką literatūros populiarinimą, modernias skaitymo strategijas

3.1

Priemonė:

Stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus pasitelkiant kūrybišką literatūros populiarinimą

 

Rengti knygų pristatymo konkursą paaugliams

10+

6,0

7,0

Kultūros ministerija

Apskričių viešosios bibliotekos**

Savivaldybių viešosios bibliotekos

Mokyklų bibliotekos

4.

Uždavinys:

Formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, sutelkti knygos industrijos dalyvius diegiant skaitymo kultūrą

4.1

Priemonė:

Viešinti geriausias išliekamąją meninę ir estetinę ir (ar) mokslinę vertę turinčias knygas, organizuoti knygos sklaidai skirtus renginius

Rengti akciją „Metų knygą“ penkiose knygų kategorijose

 

4+

17,5

21,8

25,0

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

 

Kasmet teikti Vaikų literatūros premiją (už vaikų literatūrą ir už literatūros ir skaitymo populiarinimą)

specialistai

5,0

5,0

5,0

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

***

Skatinti specialistų tekstus masinei auditorijai, diegiančius supratimą apie gero vertimo kriterijus, knygų poligrafiją, atkreipiant dėmesį į skirtingus apdovanojimus, premijas gavusius leidinius

16+

3,2

3,5

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga

Lietuvos rašytojų sąjunga

 

4.2

Priemonė:

Organizuoti veiklas, formuojančias teigiamą požiūrį į skaitymo vertę ir kultūrą, gerinančias skaitančio žmogaus ir (ar) su literatūra ir skaitymu bei knygomis susijusių institucijų įvaizdį

Sudaryti ir nuolat atnaujinti kalendorių „Literatūriniai renginiai“

4+

Kultūros ministerija

Lietuvos leidėjų asociacija

 

Sukurti ir įgyvendinti komunikacinę kampaniją „Skaitymo ambasadorius“: reprezentatyvus visuomenės veikėjas formuoja nuomonę apie skaitymo naudas

4+

10,0

5,0

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

Apskričių viešosios bibliotekos

Savivaldybių viešosios bibliotekos

Mokyklų bibliotekos

Atlikti skaitymo skatinimo programos poveikio tyrimą

6–70+

20,0

Kultūros ministerija

 

 

Atlikti biblioterapinių veiklų šalies mastu gerųjų praktikų vertinimą ir parengti koordinuojantį veiklų modelį

6–70+

1,2

5,0

3,5

Kultūros ministerija

Nacionalinė biblioteka**

Lietuvos biblioterapijos asociacija

 

* Lėšos, suplanuotos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos biudžete.

** Skaitymo skatinimo programos 2022–2024 metų finansavimą gaunančios institucijos. Lėšos numatomos Kultūros ministerijos asignavimuose.

*** Lėšos numatomos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimuose.