LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

Įsakymas

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 29 d. Nr. V-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 23.14 papunkčiu ir įvertinęs Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2017 m. lapkričio 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. HSM-P-28 08 bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2017 m. lapkričio 13 d. protokoliniu sprendimu Nr. GTM-P-28 pateiktus siūlymus:

1. T v i r t i n u pridedamas Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles (toliau – Taisyklės).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Taisyklės taikomos nacionalinių mokslo programų, mokslininkų grupių, tarptautinių programų projektams. Taisyklių nuostatos gali būti taikomos ir kitoms Tarybos remiamos veiklos kryptims, jei tai nurodyta šių krypčių administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir tiek, kiek jiems neprieštarauja.

2.2. Iki šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Taisyklių įsigaliojimo paskelbtiems kvietimams teikti paraiškas galioja Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių nuostatos, reglamentuojančios paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos procedūras. Šių kvietimų konkursus laimėjusių projektų įgyvendinimo sutarčių pasirašymas ir projektų įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintų Taisyklių nuostatomis (Taisyklių I–II, V–VII skyriai).

2.3. Pagal iki šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Taisyklių įsigaliojimo pasirašytas sutartis vykdomiems projektams galioja Taisyklių nuostatos, reglamentuojančios projektų įgyvendinimą (Taisyklių I–II, V–VII skyriai).

3P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos – Tarybos 2012 m. sausio 30 d. Nr. nutarimą VII-94 „Dėl Apeliacijų dėl mokslo (sklaidos) projektų ar ataskaitų įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. – Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. VIII-26 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) administruojamų valstybės biudžeto lėšų skyrimo mokslo ir sklaidos projektams (toliau – projektas) finansuoti ir šių projektų administravimo tvarką. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar švietimo ir mokslo ministro patvirtintų programų, tarptautinių programų ar susitarimų ir kvietimų teikti paraiškas nuostatoms.

2Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1apeliacija – apelianto motyvuotas rašytinis kreipimasis į Tarybą, kuriame nurodoma, kad nesutinkama su Tarybos pirmininko sprendimu, priimtu paraiškos administracinės patikros arba paraiškos ar ataskaitos ekspertinio įvertinimo pagrindu;

2.2apeliantas – projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, teikiantis apeliaciją dėl Tarybos pirmininko sprendimo dėl paraiškos administracinės patikros arba paraiškos ar ataskaitos ekspertinio įvertinimo;

2.3dvišalė komisija – dvišalio bendradarbiavimo programos komisija, atsakinga už programos koordinavimą ir priimanti spendimus dėl jos įgyvendinimo. Dvišalės komisijos Lietuvos atstovus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;

2.4dvišalis (trišalis) komitetas – dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos komitetas, atsakingas už programos koordinavimą, priimantis spendimus dėl jos įgyvendinimo ir administruojantis bendras lėšas. Dvišalio (trišalio) komiteto Lietuvos atstovus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;

2.5mokslo projektas – visuma mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų susijusių veiklų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką projekto vykdytojų grupė (arba vienas mokslininkas) atlieka numatytiems moksliniams uždaviniams išspręsti; tarptautinių programų atveju mokslo projektu laikoma tarptautinio projekto dalis, kurią įgyvendina projekto vykdytojai iš Lietuvos;

2.6nacionalinė mokslo (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) programa (toliau – NMP) – programa, kuri apima visumą mokslinių tyrimų, jiems vykdyti būtinus metodus ir priemones, sukuria sąlygas spręsti valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas ir didinti Lietuvos mokslo konkurencingumą;

2.7nepagrindinis projekto vykdytojas – asmuo, kuris atlieka jam paskirtą darbą projekto tikslams pasiekti ir taip prisideda prie projekto įgyvendinimo;

2.8pagrindinis projekto vykdytojas – asmuo, kuris atlieka esminius projekto darbus, paprastai trunkančius visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir kurio mokslinė kompetencija svarbi vertinant paraišką; pagrindiniu projekto vykdytoju laikomas ir projekto vadovas;

2.9paraiška – dokumentas, kurį Tarybai ar kitai tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai teikia projekto vadovas ir kiti pagrindiniai projekto vykdytojai (kartu su vykdančiąja institucija), siekdami gauti finansavimą projektui vykdyti;

2.10projekto partneris – viešas arba privatus juridinis asmuo, kartu su vykdančiąja institucija sudarantis projekto vykdytojams sąlygas projektui įgyvendinti;

2.11projekto vadovas – mokslininkas, kuris kartu su projekto vykdytojais įgyvendina projektą ir vadovauja jo įgyvendinimui, arba mokslininkas, kuris projektą įgyvendina vienas pats;

2.12projekto vykdytojas – pagrindinis projekto vykdytojas ir (arba) nepagrindinis projekto vykdytojas, nurodyti Taisyklių 2.7 ir 2.8 papunkčiuose;

2.13sklaidos projektas – visuma veiklų ir veiksmų, kuriuos per numatytą laiką atlieka projekto vykdytojai (arba vienas mokslininkas), kad būtų išspręsti projekto uždaviniai, skleidžiami ir skelbiami jau atliktų mokslinių tyrimų rezultatai;

2.14tarptautinė programa – iniciatyva nacionalinėms mokslo programoms koordinuoti (pvz., ERA-NET iniciatyva); pagal tarptautinę sutartį (susitarimą) vykdoma dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa, kurios įgyvendinime dalyvauja Taryba; pagal Tarybos ir užsienio šalies institucijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje susitarimą įgyvendinama iniciatyva; COST programa;

2.15tarptautinis projektas – projektas, atrinktas pagal tarptautinės programos taisykles, įgyvendinamas projekto vykdytojų kartu su vykdančiąja institucija (projekto partneriu) ir tarptautinio projekto partneriais;

2.16tarptautinio projekto partneris – tarptautinį projektą įgyvendinantis viešas arba privatus juridinis asmuo iš tarptautinėje programoje dalyvaujančios užsienio šalies;

2.17vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ir sudaro projekto vykdytojams (-ui) sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams (jei jų yra). Vykdančioji institucija, jei tai nurodyta kvietime teikti paraiškas, gali būti ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė, valstybinės reikšmės ir apskrities viešoji biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis ar respublikinis muziejus, valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga;

2.18vykdymo grupėTarybos pirmininko patvirtinta mokslininkų ir kitų tyrėjų bei praktikų grupė, kuri vadovauja NMP ar Valstybinei lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programai (toliau – Lituanistikos programa), ją koordinuoja ir atsako už programos tikslų įgyvendinimą.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYTOJAMS IR PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYTOJAMS

 

3. Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) ir (arba) tarptautinio projekto partneriu (-iais).

4. Asmuo gali teikti tik vieną to paties kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

5. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima toliau nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

5.1. NMP;

5.2. Lituanistikos programos mokslo projektai;

5.3. mokslininkų grupių projektai.

6. Projekto vykdytojas (-ai) su vykdančiąja institucija arba projekto partneriu (-iais) turi sudaryti projekto įgyvendinimo darbo sutartį (-is) ar jos esmę atitinkančią sutartį (-is), laikydamiesi šių reikalavimų:

6.1. projekto vykdytojai turi būti įdarbinti į tas pareigybes, kurių kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus vykdančiosios institucijos ar projekto partnerio (-ių), jie atitinka;

6.2. kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais;

6.3. projekto vykdytojams nustatytas darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas neviršijant Tarybos pirmininko patvirtinto didžiausio leistino pareigybės valandinio atlygio;

6.4. projekto vadovas turi būti įdarbintas vykdančiojoje institucijoje.

7. Šeštame punkte išdėstytos nuostatos galioja, jei darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos laikomos tinkamomis išlaidomis ir jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

8. Projekto išlaidos:

8.1. tiesioginės išlaidos – konkretaus projekto uždaviniams spręsti būtinos išlaidos;

8.2. netiesioginės išlaidos – išlaidos, kurios tiesiogiai su projekto uždaviniais nesusijusios, bet būtinos tam, kad būtų sudarytos sąlygos jiems spręsti.

9. Galimos šios tiesioginių išlaidų rūšys (jei tarptautinės programos dokumentuose ar kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip):

9.1. projekto vykdytojų darbo užmokestis;

9.2. projekto vykdytojų socialinio draudimo ir kitos įmokos;

9.3. išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);

9.4. išlaidos autoriniams darbams;

9.5. išlaidos prekėms;

9.6. išlaidos projekto vykdytojų komandiruotėms;

9.7. išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti.

10. Galimos šios netiesioginių išlaidų grupės:

10.1. projektą administruojančių asmenų (išskyrus projekto vadovą) darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos;

10.2. ryšių paslaugos;

10.3. komunalinės paslaugos;

10.4. kitos prekės bei paslaugos.

11. Netiesioginės projekto išlaidos negali viršyti 30 proc. projekto tiesioginių išlaidų, numatytų Taisyklių 9.1–9.4 papunkčiuose, jei tarptautinės programos dokumentuose ar kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip. Išimtiniais atvejais gali būti numatyta papildomų netiesioginių išlaidų mokslinei įrangai eksploatuoti.

12. Įgyvendinant projektą patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos yra:

12.1. realios ir pagrįstos finansiniais, išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais;

12.2. patirtos vykdančiosios institucijos arba projekto partnerio (-ių) iš Lietuvos;

12.3. patirtos per projekto finansavimo sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį;

12.4. skirtos tik projekto tikslams įgyvendinti ir numatytiems rezultatams pasiekti, yra būtinos ir atitinka ekonomiškumo bei efektyvumo principus;

12.5. apskaitytos vykdančiosios institucijos arba projekto partnerio (-ių), vadovaujantis apskaitos principais ir vidaus taisyklėmis;

12.6. patirtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;

12.7. atitinkančios Taisyklių 9 punkte nurodytas tiesioginių išlaidų rūšis ar Taisyklių 10 punkte nurodytas netiesioginių išlaidų grupes bei kitus reikalavimus, nurodytus projekto finansavimo sutartyje;

12.8. pirkimo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), susijęs su iš projektui finansuoti skirtų lėšų pirktomis prekėmis ar paslaugomis. Projekto lėšomis apmokėtas PVM negali būti įtrauktas į PVM ataskaitą ir į PVM deklaraciją.

13. Netinkamos projekto įgyvendinimo išlaidos:

13.1. nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų svyravimo ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai;

13.2. skolos palūkanos, žemės ar nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

13.3. baudos, delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos;

13.4. nepiniginis įnašas;

13.5. išlaidos studijoms;

13.6. projekto vykdytojams išmokėtos lėšos pagal paslaugų ir (arba) autorines sutartis;

13.7. išlaidos pagal paslaugų ir (arba) autorines sutartis, jei jos sudarytos pagrindiniams projekto įgyvendinimo darbams atlikti;

13.8. ilgalaikio materialiojo, taip pat nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, kurias patyrė vykdančioji institucija ar projekto partneris (-iai), kurie nėra Lietuvos valstybinė institucija;

13.9. deklaruotos, patirtos ar kompensuotos išlaidos, susijusios su kitais vykdančiojoje ir (ar) partnerio (-ių) institucijoje (-ose) vykdomais projektais;

13.10. išlaidos mokslinių tyrimų ir sklaidos rezultatų (produkcijos) moksliniam recenzavimui.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ KONKURSAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

14. Paraiškos teikiamos pagal kvietimus, kuriuos skelbia Taryba arba kita tarptautinės programos kvietimą administruojanti institucija.

15. Taryba kvietimą teikti paraiškas arba informaciją apie paskelbtą tarptautinės programos kvietimą teikti paraiškas skelbia Tarybos interneto svetainėje www.lmt.lt (toliau – svetainė).

16. Kvietime teikti paraiškas nurodomos paraiškų teikimo bendrosios nuostatos, nustatytos Taisyklėse, ir Tarybos pirmininko įsakymu patvirtinti specialieji konkretaus konkurso reikalavimai, taip pat kita informacija.

17. Paraiškos teikiamos lietuvių kalba Tarybos elektroninėje sistemoje, jei tarptautinės programos dokumentuose ar kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

18. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas privalomas papildomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas – ir priedai, jei tarptautinės programos dokumentuose ar kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip. Paraiškos ir vykdančiosios institucijos rašto formos tvirtinamos Tarybos pirmininko įsakymu.

19. Jei kvietimą teikti paraiškas skelbia tarptautinės programos kvietimą administruojanti institucija, paraiškos rengiamos ir teikiamos pagal tarptautinės programos taisykles ir kvietime nurodytus reikalavimus. Skelbdama informaciją apie tarptautinės programos kvietimą, Taryba gali nustatyti papildomų reikalavimų projekto vykdytojams.

20. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškos nebepriimamos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

21. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

22. Administracinę patikrą vykdo Tarybos Mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas), jei tarptautinės programos dokumentuose nenurodyta kitaip. Per administracinę patikrą tikrinama, ar konkursui pateiktos paraiškos atitinka Taisyklių ir (ar) tarptautinės programos bei kvietime nurodytus reikalavimus. Nustačius, kad paraiškoje esama nurodytų reikalavimų neesminių neatitikimų, projekto vadovui gali būti suteikiama galimybė juos pašalinti per dvi darbo dienas, einančias po pranešimo išsiuntimo paraiškoje nurodytu projekto vadovo elektroniniu paštu dienos. Neesminiai neatitikimai yra:

22.1. vykdančiosios institucijos rašte nepateikti arba klaidingai pateikti reikiami duomenys;

22.2. nepateikti arba klaidingai pateikti paraiškos priedai, nurodyti kvietime.

23. Atliekant konkursui pateiktos paraiškos administracinę patikrą atsižvelgiama į tai, ar nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios projekto vadovui ir kitiems pagrindiniams projekto vykdytojams bus taikomi Taisyklių 72–74 punktuose nurodyti apribojimai svarstyti paraiškas.

24. Atliekant tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai pateiktos paraiškos administracinę patikrą ir nustačius, kad trūksta informacijos ar duomenų, Mokslo fondas turi teisę prašyti, kad projekto vadovas paaiškintų, papildytų ar patikslintų paraiškoje pateiktą informaciją, ir nustatyti terminą, per kurį tai turi būti padaryta. Jei projekto vadovas informacijos laiku nepateikia arba pateikia ne visą prašomą, paraiškos administracinė patikra atliekama pagal pateiktą informaciją.

25. Projekto priskyrimo paraiškų grupei (konkursui, uždaviniui, priemonei ir pan.), jo pagrindimo, veiklų apibūdinimo, išlaidų sąmatos taisyti neleidžiama.

26. Administracinės patikros rezultatai įforminami Tarybos pirmininko patvirtintos formos administracinės patikros pažyma ir tvirtinami Tarybos pirmininko įsakymu.

27. Apie Tarybai pateiktos paraiškos administracinės patikros rezultatus paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuojamas projekto vadovas.

28. Tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai pateiktų paraiškų administracinės patikros rezultatus Taryba teikia tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai.

29. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

30. Tarybai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisijos, kurios sudaromos ir savo darbą organizuoja pagal Tarybos pirmininko patvirtintas ekspertų veiklos bendrąsias taisykles bei ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą ir (ar) atitinkamos tarptautinės programos nuostatas. Ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja atitinkamos tarptautinės programos nuostatoms.

31. Pasibaigus Tarybai pateiktų paraiškų ekspertiniam vertinimui:

31.1. jei ekspertinį vertinimą atliko Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto arba Gamtos ir technikos mokslų komiteto (toliau – Komitetas) sudaryta ekspertų komisija:

31.1.1. Komitetas, įvertinęs ekspertų komisijos pateiktą finansuotinų paraiškų sąrašą (vykdymo grupės pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą), kitos tarptautinės programos kvietimą administruojančios institucijos vertinimo rezultatus bei turimas lėšas, parengia siūlymą Tarybos pirmininkui arba dvišaliam (trišaliam) komitetui, dvišalei komisijai ar kitai tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai dėl finansuojamų projektų, nurodydamas kiekvieno projekto įgyvendinimui skiriamas lėšas. Komitetas gali parengti siūlymą ir dėl galimų finansuoti (toliau – rezerviniai) projektų sąrašo (įvertinęs ir vykdymo grupės siūlymą dėl rezervinių projektų), kuriame rezerviniai projektai išdėstomi pirmumo tvarka;

31.1.2. Tarybos pirmininkas, įvertinęs Komiteto parengtą (-us) siūlymą (-us) ir (arba) pagal tarptautinės programos taisykles priimtą sprendimą, tvirtina kvietimo teikti paraiškas rezultatus: finansuojamų, nefinansuojamų ir, jei reikia, rezervinių, projektų sąrašus. Prieš tvirtindamas finansuojamų projektų sąrašą, Tarybos pirmininkas išimtiniais atvejais gali jį grąžinti Komitetui, prašydamas dar kartą įvertinti projektams įgyvendinti siūlomų skirti lėšų dydį.

31.2. jei ekspertinį vertinimą atliko Tarybos pirmininko sudaryta ekspertų komisija, Tarybos pirmininkas, įvertinęs ekspertų komisijos pateiktą finansuotinų paraiškų sąrašą, kitos tarptautinės programos kvietimą administruojančios institucijos vertinimo rezultatus ir (arba) pagal tarptautinės programos taisykles priimtą sprendimą bei turimas lėšas, tvirtina kvietimo teikti paraiškas rezultatus: finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašus ir, jei reikia, rezervinių projektų, išdėstytų pirmumo tvarka, sąrašą.

32. Tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą pagal atitinkamos tarptautinės programos nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką organizuoja tarptautinės programos kvietimą administruojanti institucija. Komitetas turi teisę atlikti tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai pateiktų paraiškų biudžeto tinkamumo finansuoti vertinimą administracinės patikros metu arba pasibaigus ekspertiniam vertinimui.

33. Jei ekspertinį vertinimą organizuoja tarptautinės programos kvietimą administruojanti institucija, Tarybos pirmininkas, įvertinęs pagal tarptautinės programos taisykles priimtą sprendimą bei turimas lėšas ir atsižvelgęs į Komiteto atliktą Taisyklių 32 punkte nurodytą vertinimą, tvirtina kvietimo teikti paraiškas rezultatus: finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašus ir, jei reikia, rezervinių projektų, išdėstytų pirmumo tvarka, sąrašą.

34. Apie Tarybos pirmininko sprendimą dėl paraiškos įvertinimo rezultatų paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuojamas projekto vadovas.

35. Į rezervinių projektų sąrašą įrašyti projektai gali būti finansuojami atsiradus galimybei. Sprendimą finansuoti projektą (-us) iš rezervinių projektų sąrašo priima Tarybos pirmininkas savo iniciatyva ar pasiūlius Komitetui, tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai, dvišaliam (trišaliam) komitetui, dvišalei komisijai, nurodant kiekvienam projektui įgyvendinti skiriamas lėšas.

36. Rezervinių projektų sąrašas galioja iki kito kvietimo teikti paraiškas, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų, nuo kurių pradedamas projektų finansavimas, pabaigos. Projektų, įtrauktų į rezervinių projektų sąrašą, vykdytojai gali dalyvauti kituose Tarybos skelbiamuose konkursuose.

37. Svetainėje skelbiami finansuojamų projektų (nurodant paraiškos registracijos numerį, vykdančiąją instituciją, projekto pavadinimą, projektui vykdyti skirtas lėšas) ir rezervinių projektų (nurodant paraiškos registracijos numerį, vykdančiąją instituciją) sąrašai.

 

IV SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

38. Apeliaciją apeliantas gali pateikti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, einančias po pranešimo apie Tarybos pirmininko sprendimą dėl paraiškos administracinės patikros arba paraiškos ar ataskaitos ekspertinio įvertinimo išsiuntimo dienos.

39. Apeliacija nagrinėjama, jei apeliantas pagrindžia vieną iš šių aplinkybių:

39.1. administracinės patikros ar ekspertinio vertinimo metu padaryta faktinių klaidų, kurios galėjo turėti lemiamą įtaką paraiškos ar ataskaitos įvertinimui;

39.2. administracinės patikros ar ekspertinio vertinimo metu būta procedūrinių neatitikimų, kurie galėjo turėti lemiamą įtaką paraiškos ar ataskaitos įvertinimui.

40. Nesutikimas su ekspertinio įvertinimo rezultatu (įverčiu) ar eksperto moksline išvada (interpretacija) nesuteikia pagrindo apeliantui pateikti apeliaciją.

41. Apeliacijoje turi būti nurodytas sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija, šio sprendimo priėmimo data, apeliacijos pagrindimas ir jį įrodantys dokumentai bei apelianto prašymas.

42. Apeliacija, neatitinkanti Taisyklių 38, 39, 41 punktuose nurodytų reikalavimų, nenagrinėjama.

43. Apeliacijas nagrinėja Apeliacinė komisija, sudaryta iš 7 narių. Apeliacinės komisijos sudėtį tvirtina ir jos pirmininką bei pavaduotoją skiria Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Tarybos valdybos siūlymus dėl Apeliacinės komisijos narių.

44. Apeliacinė komisija ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų, einančių po apeliacijos gavimo dienos, išnagrinėja apeliaciją ir priima motyvuotą sprendimą dėl jos arba priima sprendimą, kad apeliacija nenagrinėtina, kartu nurodydama to pagrindą.

45Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą apeliantas informuojamas raštu ne vėliau kaip per tris darbo dienas, einančias po Apeliacinės komisijos sprendimo priėmimo dienos.

46. Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Apeliacinės komisijos sprendimą tenkinti apeliaciją, gali pakeisti savo sprendimus dėl administracinės patikros ar kvietimo teikti paraiškas rezultatų patvirtinimo. Apie tai apeliantas informuojamas raštu ne vėliau kaip per tris darbo dienas, einančias po tokio sprendimo priėmimo dienos.

47. Apeliacijos dėl tarptautinių programų paraiškų ar ataskaitų administracinės patikros ar ekspertinio vertinimo teikiamos ir nagrinėjamos pagal tarptautinių programų taisykles.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

48. Tarybos pirmininkui patvirtinus kvietimo teikti paraiškas rezultatus ir per Taisyklių 38 punkte nurodytą laikotarpį negavus apeliacijų, dėl kiekvieno į finansuojamų projektų sąrašą įtraukto projekto įgyvendinimo pasirašoma trišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos projekto finansavimo sutartis (toliau – sutartis). Sutarties šalys yra Taryba, vykdančioji institucija ir projekto vadovas.

49. Per Taisyklių 38 punkte nurodytą laikotarpį gavus apeliacijų, sutarčių pasirašymas pradedamas tik Apeliacinei komisijai priėmus sprendimą dėl apeliacijų ir, jei reikia, Tarybos pirmininkui pakeitus sprendimą dėl kvietimo teikti paraiškas rezultatų patvirtinimo.

50. Prieš pasirašant sutartį paraiška gali būti tikslinama, atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo ir atrankos metu pateiktus siūlymus. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija gali derinti su Taryba pasiūlytus projekto išlaidų sąmatos keitimus ir su jais susijusius numatytų projekto veiklų pokyčius; projektui įgyvendinti skirta lėšų suma negali būti didinama. Jei Taryba nepritaria derinamiems keitimams arba jei projekto vadovas nepataiso paraiškos pagal Tarybos pateiktus siūlymus (jei tokių buvo), sutartis gali būti nepasirašyta.

51. Nuo sutartyje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios pagrindiniai projekto vykdytojai turi atitikti šiose Taisyklėse ir (ar) kvietime nurodytus reikalavimus. Jei esama neatitikimų, sutartis nepasirašoma. Ši nuostata netaikoma tarptautinėms programoms.

52. Sutartis pasirašoma per dešimt darbo dienų, einančių po sutarties projekto išsiuntimo dienos. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija gali vieną kartą kreiptis dėl sutarties pasirašymo termino nukėlimo. Nepasirašius sutarties per nustatytą terminą ir nesikreipus dėl sutarties pasirašymo termino nukėlimo, laikoma, kad kitos sutarties šalys sutartį pasirašyti atsisakė.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMO MOKSLINĖ PRIEŽIŪRA

 

53. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija Tarybai teikia projekto mokslines (metinę (-es) arba tarpinę ir baigiamąją) arba sklaidos (baigiamąją) ataskaitas. Teiktinos ataskaitos tipas nurodomas paraiškoje ir (ar) sutartyje.

54. Metinė mokslinė ataskaita teikiama po pirmųjų (ir antrųjų, jei projektas įgyvendinamas ilgiau nei 24 mėnesius) projekto įgyvendinimo metų. Tarpinė mokslinė ataskaita teikiama projekto įgyvendinimo laikotarpio viduryje. Tarpinė mokslinė ataskaita neteikiama, jei projektas įgyvendinamas trumpiau nei 18 mėnesių. Baigiamoji mokslinė (sklaidos) ataskaita teikiama projektui pasibaigus.

55. Mokslinė (sklaidos) ataskaita teikiama sutartyje nurodytais terminais ir tvarka užpildant Tarybos pirmininko patvirtintą ataskaitos formą. Kartu teikiamas Tarybos pirmininko patvirtintos formos vykdančiosios institucijos raštas.

56. Tarybai pateiktų mokslinių (sklaidos) ataskaitų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisijos (arba pavieniai ekspertai), kurios sudaromos ir savo darbą organizuoja pagal Tarybos pirmininko patvirtintas ekspertų veiklos bendrąsias taisykles bei ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą. Ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas taikomas tiek, kiek neprieštarauja atitinkamos tarptautinės programos nuostatoms.

57. Pasibaigus ataskaitų ekspertiniam vertinimui:

57.1. jei ekspertinį vertinimą atliko Komiteto sudaryta ekspertų komisija (paskirti pavieniai ekspertai):

57.1.1. Komitetas, įvertinęs ekspertų komisijos (pavienių ekspertų) išvadas (vykdymo grupės siūlymus), parengia siūlymą Tarybos pirmininkui dėl projektų mokslinių (sklaidos) ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatų;

57.1.2. Tarybos pirmininkas, įvertinęs Komiteto parengtą siūlymą, tvirtina projektų mokslinių (sklaidos) ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatus;

57.1.3. pasibaigus tarptautinės programos ataskaitų ekspertiniam vertinimui, jei tai yra numatyta, Komitetas, įvertinęs ekspertų komisijos (pavienių ekspertų) išvadas, parengia siūlymą dvišaliam (trišaliam) komitetui ar dvišalei komisijai dėl ataskaitų tvirtinimo.

57.2. jei ekspertinį vertinimą atliko Tarybos pirmininko sudaryta ekspertų komisija (pavieniai ekspertai):

57.2.1. Tarybos pirmininkas, įvertinęs ekspertų komisijos (pavienių ekspertų) parengtą siūlymą, tvirtina projektų mokslinių (sklaidos) ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatus;

57.2.2. pasibaigus tarptautinės programos ataskaitų ekspertiniam vertinimui, jei tai yra numatyta, Tarybos pirmininkas, įvertinęs ekspertų komisijos (pavienių ekspertų) išvadas, parengia siūlymą dvišaliam (trišaliam) komitetui ar dvišalei komisijai dėl ataskaitų tvirtinimo.

58. Esant būtinybei, Komitetas (vykdymo grupė), Tarybos pirmininkas gali kviesti projekto vadovą pristatyti mokslinę (sklaidos) ataskaitą arba ją paaiškinti.

59. Atsižvelgus į projekto metinės ar tarpinės mokslinės ataskaitos įvertinimą, Tarybos pirmininko sprendimu projektui įgyvendinti skirtos lėšos gali būti sumažintos ar finansavimas kitam projekto įgyvendinimo laikotarpiui neskirtas (nutrauktas).

60. Įgyvendintų projektų pagrindinių rezultatų santraukos, pateiktos baigiamosiose mokslinėse (sklaidos) ataskaitose, skelbiamos svetainėje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMO FINANSINĖ PRIEŽIŪRA

 

61. Projektui įgyvendinti skirtos lėšos turi būti naudojamos pagal projekto išlaidų sąmatą, kurioje nurodytos tiesioginės išlaidos pagal išlaidų rūšis ir netiesioginės (jei tokių yra) išlaidos.

62. Vykdančioji institucija ir projekto vadovas Tarybai teikia projekto finansines (ketvirtines ir metines) ataskaitas.

63. Finansinės ataskaitos – ketvirtinės ir metinė lėšų panaudojimo ataskaitos – teikiamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas sutartyje nurodytais terminais.

64. Projekto finansines ataskaitas vertina Mokslo fondas. Taryba gali prašyti papildomos informacijos dėl ataskaitose nurodytų duomenų, prašyti juos patikslinti ar pateikti paaiškinimų dėl lėšų nepanaudojimo ar dėl atliktų projekto išlaidų sąmatos keitimų, taip pat nepripažinti patirtų išlaidų tinkamomis.

65. Kiekvieną ketvirtį lėšos projektui įgyvendinti pervedamos tik tada, jei ankstesnio ketvirčio lėšų panaudojimo ataskaita yra įvertinta teigiamai. Taryba, atsižvelgusi į projekto ketvirtinės ar metinės lėšų panaudojimo ataskaitos įvertinimą, gali sumažinti projektui įgyvendinti skirtas lėšas.

66. Vykdančioji institucija visų tais metais Tarybos finansuotų mokslo ir sklaidos projektų netiesiogines išlaidas turi naudoti laikydamasi Tarybos pirmininko nustatyto netiesioginių išlaidų santykio tarp išlaidų grupių.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUTARTIES KEITIMAS

 

67. Projekto įgyvendinimo metu sutarties šalys gali inicijuoti motyvuotus sutarties (jos priedų) keitimus, susijusius su projekto išlaidų sąmata, projekto vykdytojais, projekto veiklomis ir kita.

68. Neleidžiama:

68.1. keisti projekto išlaidų sąmatoje numatytų ankstesnių ketvirčių lėšų apimties;

68.2. didinti netiesiogines išlaidas.

69. Sprendimą dėl leidimo atlikti keitimus, kurie susiję su sutarties šalių, mokslinių (sklaidos) ataskaitų pateikimo terminų ar projekto produkcijos (rezultatų) keitimais, priima Komitetas.

70. Tarybos nuostatos dėl kitų sutarties keitimų nurodomos sutartyje.

71. Projekto vykdymo ataskaitiniu laikotarpiu atsiradę pokyčiai, sutarties keitimai nurodomi ir paaiškinami metinėje (-ėse) ar tarpinėje ir baigiamojoje mokslinėse (sklaidos) bei finansinėse ataskaitose.

 

VI SKYRIUS

APRIBOJIMAI DĖL SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO

 

72. Jei Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius nustato, kad asmuo pažeidė akademinę etiką, paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos penkerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

73. Jei Tarybos pirmininkas, tvirtindamas Taisyklių 57 punkte nurodytus siūlymus, priima sprendimą projekto įgyvendinimą nutraukti arba projektą pripažinti neįgyvendintu, projektų pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis paraiškos, kuriose nutrauktam ar neįgyvendintam projektui vadovavęs mokslininkas vėl nurodomas kaip būsimo projekto vadovas, nesvarstomos trejus metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

74. Jei Tarybos pirmininkas, tvirtindamas Taisyklių 57 punkte nurodytus siūlymus, priima sprendimą skirti papildomą laikotarpį projekte planuotiems, bet kartu su baigiamąja moksline (sklaidos) ataskaita nepateiktiems, rezultatams (produkcijai) pateikti, projekto vadovo paraiškos, kuriose jis nurodomas kaip būsimo projekto vadovas, pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos, kol trūkstami ankstesniame projekte planuoti rezultatai (produkcija) bus pateikti Tarybai ir įvertinti, ekspertiniam vertinimui numatant ne ilgesnį kaip trisdešimties darbo dienų laikotarpį.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Taryba gali vykdyti patikras, siekdama įsitikinti, ar laikomasi Tarybos patvirtintų teisės aktų, ar vykdančioji institucija ir projekto vadovas vykdo sutartinius įsipareigojimus bei racionaliai naudoja lėšas, ar su projekto įgyvendinimu susijusi informacija atitinka pateiktąją Tarybai. Patikros organizuojamos ir vykdomos vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtinto Lėšų panaudojimo tinkamumo įvertinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Patikros metu nustačiusi esminių neatitikimų (trūkumų), Taryba turi teisę nutraukti sutartį.

76. Vykdančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis, viešai skelbia projektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

77. Vadovaujantis Tarybos patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis projekto vadovas ir vykdančioji institucija turi siekti, kad įgyvendinant projektą gauti duomenys bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai būtų tinkamai naudojami ir išsaugomi taip, kad būtų užtikrinta prieiga prie jų.

78. Taryba nepretenduoja į turtines intelektinės veiklos, vykdytos per jos finansuotus projektus, rezultatų teises.

 

_________________________