LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUS

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL duomenų apie rengiamus lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos asmenis pateikimo lietuvos probacijos tarnybai

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. V-189/V-79

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Laisvės atėmimo vietų įstaigos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-444 „Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo įgyvendinimo“, 263.1 papunkčiu, atsižvelgdami į Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas:

1Įpareigojame Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus, Pravieniškių 1-ojo, Pravieniškių 2-ojo, Alytaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių ir Panevėžio kalėjimų (toliau kartu – kalėjimas) viršininkus organizuoti informacijos pateikimą:

1.1. Lietuvos probacijos tarnybos administracijos padaliniui, veikiančiam kalėjimo veiklos teritorijoje:

1.1.1.   apie nuteistuosius, kuriems taikomas lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos (toliau – lygtinis paleidimas), nurodant vardą ir pavardę, gimimo datą, bausmės pabaigos ir galimo lygtinio paleidimo datą (metai, mėnuo, diena), lygtinio paleidimo pagrindą, nusikalstamos veikos kvalifikavimą, nuteistojo nurodytos gyvenamosios vietos adresą;

1.1.2.   apie aplinkybes, dėl kurių lygtinio paleidimo taikymas turi būti atidėtas;

1.1.3.   apie įsigaliojusį teismo sprendimą taikyti lygtinį paleidimą, kai buvo apskųstas lygtinio paleidimo komisijos nutarimas nuteistajam netaikyti lygtinio paleidimo;

1.1.4.   apie aukštesnės teismo instancijos sprendimą, kuriuo pakeistas žemesnės teismo instancijos sprendimas netaikyti lygtinio paleidimo;

1.1.5.   apie neįsigaliojusį lygtinio paleidimo komisijos nutarimą taikyti lygtinį paleidimą;

1.1.6.   apie priimtą neįsigaliojusį teismo sprendimą taikyti lygtinį paleidimą;

1.2. Lietuvos probacijos tarnybos administracijos padaliniui, veikiančiam nuteistojo nurodytos gyvenamosios vietos teritorijoje, apie priimtą sprendimą dėl lygtinio paleidimo taikymo arba lygtinio paleidimo komisijos nutarimą dėl lygtinio paleidimo taikymo, arba įsiteisėjusią teismo nutartį taikyti lygtinį paleidimą ir teismo nuosprendį su patvarkymu.

2.   Nurodome  kalėjimų viršininkams toliau nurodytą informaciją pateikti laikantis šių

terminų:

2.1. šio įsakymo 1.1.1 papunktyje nurodytą informaciją – ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki nuteistojo galimo paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos dienos;

2.2. šio įsakymo 1.1.2–1.1.4 papunkčiuose nurodytą informaciją – nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo aplinkybių atsiradimo ar sprendimo priėmimo dienos;

2.3. šio įsakymo 1.1.5–1.1.6 papunkčiuose nurodytą informaciją – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo aplinkybių atsiradimo ar sprendimo gavimo (priėmimo) dienos;

2.4. šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodytą informaciją – nuteistojo lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos dieną.

3.    Nustatome, kad Lietuvos probacijos tarnybos administracijos padalinio, veikiančio kalėjimo veiklos teritorijoje, darbuotojui, rengiančiam nuteistąjį lygtiniam paleidimui, kalėjime pateikiama susipažinti nuteistojo asmens byla, jo individualios resocializacijos planas, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatai ir kita informacija, aktuali įgyvendinant resocializacijos ir socialinės pagalbos priemones.

4.    Pavedame:

4.1. Lietuvos kalėjimų tarnybos Dokumentų valdymo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti kalėjimų viršininkus ir paskelbti jį Teisės aktų registre;

4.2. Lietuvos probacijos tarnybos Administravimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Lietuvos probacijos tarnybos administracijos padalinius.

 

 

Direktorius                                                                                          Virginijus Kulikauskas

 

 

Direktorius                                                                                        Romas Ostanavičius