LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2018 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. A1-465 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 1 KONKRETAUS TIKSLO „BENDROJI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS“ 4 VEIKSMO „PASLAUGŲ PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS TEIKIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-1.1.4-V-02 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr. A1-587

Vilnius

 

1. Pakeičiu Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.4-V-02, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A1-465 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.PMIF-1.1.4-V-02 patvirtinimo“ ir 6 punktą išdėstau taip:

6. Pagal PFSA projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 632 680,17 euro (šešių šimtų trisdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir septyniolikos centų), iš kurių iki 474 510,13 euro (keturių šimtų septyniasdešimt keturių tūkstančių penkių šimtų dešimt eurų ir trylikos centų) − PMIF lėšos ir iki 158 170,04 euro (vieno šimto penkiasdešimt aštuonių tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt eurų ir keturių centų) – PMIF bendrojo finansavimo lėšos.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas ir iki jam įsigaliojant pradėtiems įgyvendinti projektams.

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti                                                                            Gintarė Skaistė

socialinės apsaugos ir darbo ministrą