LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINIŲ TEMŲ 2024 m. tvirtinimo

 

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr. ĮV-696

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26.1.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Kultūrinės edukacijos tarybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. siūlymą dėl metinių temų (posėdžio protokolas Nr. KET-2),

t v i r t i n u dvi metines temas 2024 m.:

1.   NATO ir Europos Sąjungos metai;

2.   Dainų šventės metai.

 

 

Kultūros ministras                                                               Simonas Kairys