LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1193 „DĖL KONKURSO VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. V-330

Vilnius

 

1.       P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 6 ir 12 dalimis:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Konkurso tikslas – atrinkti asmenį, geriausiai pasirengusį eiti konkrečios švietimo įstaigos vadovo pareigas pagal turimas kompetencijas, gebėjimus įgyvendinti pateiktas vadovavimo švietimo įstaigai gaires ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.“

1.2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Asmuo, siekiantis eiti švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – pretendentas), privalo būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji suprantama Švietimo įstatymo 51 straipsnyje, jam yra atliktas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka arba vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimui prilygintas vertinimas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir atitikti Švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

1.2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Konkursą organizuoja ir už šios tvarkos laikymąsi pagal priskirtas kompetencijas atsako valstybinių švietimo įstaigų atveju – švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo, savivaldybių biudžetinių švietimo įstaigų atveju – savivaldybės meras, savivaldybių viešųjų švietimo įstaigų atveju – dalyvių susirinkimas ar jo įgaliotas asmuo (toliau – konkurso organizatorius) ir konkurso komisija (toliau – komisija). Konkurso organizatorius skiria asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos posėdžiams protokoluoti.“

1.2.4. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu konkursas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, kai dalis ar visi komisijos nariai, stebėtojai ir pretendentai atrankos posėdyje dalyvauja nuotoliniu vaizdo būdu. Komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius turi būti konkurso organizatoriaus nustatytoje pretendentų vertinimo vietoje. Jei Konkurso organizatorius negali užtikrinti  ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino režimo sąlygų ir apribojimų, priima sprendimą dėl konkurso organizavimo nuotoliniu būdu ir nedelsdamas apie jį informuoja suinteresuotas šalis.“

1.2.5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Konkursas skelbiamas likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki švietimo įstaigos vadovo kadencijos pabaigos, išskyrus atvejus, kai Švietimo įstatymo nustatyta tvarka vadovas paskiriamas be konkurso antrajai penkerių metų kadencijai. Kai su švietimo įstaigos vadovu darbo sutartis nutraukiama, konkursas skelbiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos. Kai švietimo įstaigos vadovo pareigybė įsteigiama, konkursas skelbiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pareigybės įsteigimo dienos. Atrankos datą konkurso organizatorius suderina su švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija (atrankos data turi būti ne vėliau kaip po 4 mėnesių nuo konkurso paskelbimo datos) (toliau – įgaliota institucija). Įgaliota institucija atsakymą dėl atrankos datos konkurso organizatoriui pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konkurso organizatoriaus kreipimosi dienos. Konkurso skelbimas paskelbimo dieną įdedamas į konkurso organizatoriaus interneto svetainę (pagrindinis skelbimas) ir papildomai į atitinkamos švietimo įstaigos bei įgaliotos institucijos interneto svetaines. Informaciją apie skelbiamą konkursą galima skelbti ir kituose informacijos šaltiniuose. Konkurso organizatorius informaciją apie skelbiamo konkurso dokumentų pateikimo konkurso organizatoriui datą, atrankos datą bei nuorodą į skelbiamą konkursą pateikia įgaliotai institucijai ir švietimo įstaigai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki konkurso paskelbimo dienos. Skelbimas paprastai išimamas dokumentų pateikimo pabaigos dieną.

1.2.6. Papildau 71 punktu:

71. Konkurso organizatorius Siūlymo pretenduoti į kitos švietimo įstaigos (išskyrus aukštosios mokyklos) vadovo pareigas teikimo buvusiam švietimo įstaigos vadovui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 360 „Dėl Siūlymo pretenduoti į kitos švietimo įstaigos (išskyrus aukštosios mokyklos) vadovo pareigas teikimo buvusiam švietimo įstaigos vadovui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Siūlymo pretenduoti į kitos švietimo įstaigos vadovo pareigas teikimo buvusiam švietimo įstaigos vadovui tvarkos aprašas), nustatyta tvarka kreipiasi į įgaliotą instituciją dėl informacijos apie buvusius švietimo įstaigos vadovus, kurie pagal Švietimo įstatymo 59 straipsnio 9 dalį turi teisę pretenduoti į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Jei tokių pretendentų yra, švietimo įstaigos vadovo atranka organizuojama Siūlymo pretenduoti į kitos švietimo įstaigos vadovo pareigas teikimo buvusiam švietimo įstaigos vadovui tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

1.2.7. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagrindiniame skelbime nurodoma: švietimo įstaigos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, pagrindinės pareigybės funkcijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, kokius dokumentus, kur ir iki kada turi pateikti pretendentai, konkurso paskelbimo ir atrankos datos, pasiteiravimo telefonų numeriai ir kita informacija. Papildomuose skelbimuose nurodomas švietimo įstaigos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, konkurso paskelbimo ir atrankos datos bei nuoroda į pagrindinį skelbimą. Už konkurso skelbime nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitiktį Švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams atsakingas konkurso organizatorius.“

1.2.8. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pretendentas dokumentus pateikia skelbime nurodytu elektroniniu paštu arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki atrankos. Dokumentų originalai konkurso organizatoriaus nurodytu būdu ir laiku pateikiami sutikrinti su kopijomis iki atrankos. Pretendentams, nepateikusiems 9 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.“

1.2.9. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Dokumentai registruojami ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

1.2.10. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Paskelbęs konkursą konkurso organizatorius kreipiasi į 19, 21 ir 22 punktuose nurodytus subjektus dėl kandidatų į komisijos narius teikimo.“

1.2.11. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Komisijos nariais negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, atrankos pokalbyje dalyvaujantiems pretendentams artimi asmenys (kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme), asmenys, kurie patys ar jiems artimi asmenys su pretendentais susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauna iš pretendentų bet kokių pajamų, turi kitokio pobūdžio interesų, galinčių daryti įtaką nešališkumui. Esant šiame punkte nurodytoms arba kitoms aplinkybėms, galinčioms daryti įtaką komisijos nario nešališkumui, komisijos narys nedelsdamas iki atrankos pokalbio apie tai turi raštu pranešti konkurso organizatoriui, pareikšti apie nusišalinimą ir nedalyvauti atrankos pokalbyje. Konkurso organizatorius priima sprendimą dėl pareikšto nusišalinimo priėmimo ir komisijos nario keitimo kitu nariu. Jeigu aplinkybės, galinčios kelti interesų konfliktą, paaiškėja atrankos pokalbio metu, komisijos narys privalo nedelsdamas apie tai informuoti kitus komisijos narius, pareikšti apie nusišalinimą, jokia forma toliau nedalyvauti atrankos pokalbyje ir apie tai pranešti konkurso organizatoriui. Komisijos nario nusišalinimas fiksuojamas protokole.

Jei buvo nustatyta, kad komisijos narys pažeidė apraše nustatytą tvarką, ir konkursas rengiamas pakartotinai, toks komisijos narys negali būti deleguojamas į tos pačios švietimo įstaigos vadovo atrankos komisiją.

1.2.12. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Kai vykdomas konkursas į mokyklos vadovo pareigas, kandidatus į konkurso atrankos komisijos narius siūlo:

19.1. du asmenis – konkurso organizatorius;

19.2. vieną asmenį – atitinkamo švietimo įstaigos tipo ar vadovų asociacija;

19.3. du asmenis – mokyklos taryba savo sprendimu (mokinys gali būti siūlomas, jei jam yra sukakę 16 metų);

19.4. vieną asmenį – konkurso organizatoriaus kviečiamas mokyklos socialinis partneris;

19.5. vieną asmenį – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ministerija).“

1.2.13. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Kai vykdomas konkursas į mokyklos vadovo pareigas, kandidatus į konkurso atrankos komisijos narius siūlo:

19.1. du asmenis – konkurso organizatorius;

19.2. vieną asmenį – atitinkamo švietimo įstaigos tipo ar vadovų asociacija;

19.3. du asmenis – mokyklos taryba savo sprendimu (mokinys gali būti siūlomas, jei jam yra sukakę 16 metų);

19.4. vieną asmenį – konkurso organizatoriaus kviečiamas mokyklos socialinis partneris;

19.5. vieną asmenį – švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija.“

1.2.14. Pripažįstu netekusiu galios 20 punktą.

1.2.15. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Kai vykdomas konkursas į švietimo pagalbos įstaigos vadovo pareigas, kandidatus į konkurso atrankos komisijos narius teikia:

21.1. du asmenis – konkurso organizatorius;

21.2. vieną asmenį – atitinkamo švietimo įstaigos tipo ar vadovų asociacija;

21.3. vieną asmenį – švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija;

21.4. du asmenis – švietimo pagalbos įstaigos bendruomenė;

21.5. vieną asmenį – konkurso organizatoriaus kviečiamas švietimo pagalbos įstaigos socialinis partneris.“

1.2.16. Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

211. Konkurso į naujai įsteigtos švietimo įstaigos (išskyrus atvejus, kai švietimo įstaiga steigiama po reorganizavimo) vadovo pareigas komisija sudaroma mokyklų atveju – be mokyklos tarybos ir socialinių partnerių teikiamų asmenų, švietimo pagalbos įstaigų atveju – be bendruomenės ir socialinių partnerių teikiamų asmenų. Kai vykdomas konkursas į naujai įsteigtos švietimo įstaigos vadovo pareigas, papildomą asmenį teikia konkurso organizatorius.“

1.2.17. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Stebėtojo teisėmis komisijos posėdyje gali dalyvauti vienas švietimo įstaigos profesinių sąjungų ar darbo tarybos atstovas. Jei švietimo įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos susitaria ir deleguoja vieną atstovą. Profesinė sąjunga ar darbo taryba konkurso organizatoriui elektroniniu paštu pateikia informaciją apie deleguojamą asmenį dalyvauti komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio. Konkurso organizatorius komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvaujančiam atstovui (toliau – stebėtojas) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio elektroniniu paštu praneša posėdžio vietą (jei posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu – prisijungimo nuorodą) ir laiką. Stebėtojas, atvykęs į posėdį, komisijos sekretoriui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą dalyvauti komisijos posėdyje (jei posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu – kitu konkurso organizatoriaus pasiūlytu vaizdo būdu). Komisijos sekretorius stebėtojui pateikia pasirašyti Konkurso švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti stebėtojo pasižadėjimą (4 priedas), kurį stebėtojas nedelsdamas pasirašo ir tiesiogiai arba persiųsdamas elektroniniu paštu skenuotą arba fotografuotą pateikia konkurso komisijos sekretoriui. Pasirašytas pasižadėjimas pridedamas prie protokolo. Stebėtojas, nesilaikantis apraše nustatytos tvarkos, komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalintas iš posėdžio. Apie tai pažymima protokole. Jei buvo nustatyta, kad stebėtojas pažeidė apraše nustatytą tvarką, ir konkursas rengiamas pakartotinai, toks stebėtojas negali būti deleguojamas stebėti tos pačios švietimo įstaigos vadovo atrankos komisijos posėdžio.“

1.2.18. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki konkurso atrankos dienos kandidatus į komisijos narius teikiantys subjektai konkurso organizatoriui pateikia sprendimus, kuriuose nurodo: teikimo sprendimą priėmusį subjektą, teikiamų asmenų vardus, pavardes, elektroninio pašto adresus, telefonų numerius, pareigas, ir patvirtina, kad teikiami kandidatai atitinka visus apraše komisijos nariui nustatytus reikalavimus: turi aukštąjį išsilavinimą (išskyrus tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius), yra nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Švietimo įstatymo 51 straipsnyje, nėra valstybės politikai ir / ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.“

1.2.19. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Komisijos narys, pastebėjęs galimų apraše nustatytos tvarkos pažeidimų, nedelsdamas apie juos informuoja komisiją. Komisijos pirmininkas, įvertinęs informacijos pagrįstumą, teikia klausimą svarstyti komisijai. Jei komisija nustato, kad organizuojant konkursą buvo pažeistos aprašo nuostatos, nebevykdo pretendentų atrankos. Konkurso komisijos pirmininkas informuoja konkurso organizatorių, kuris, įvertinęs pažeidimus, nutraukia konkursą, apie tai informuoja pretendentus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų skelbia konkursą iš naujo.“

1.2.20. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Atranka yra konkurso dalis, kurios metu komisija posėdyje atrenka pretendentą, geriausiai pasirengusį eiti konkrečios švietimo įstaigos vadovo pareigas. Vykdant atranką, kiekvienas komisijos narys analizuoja informaciją apie pretendentus, ja remdamasis, savarankiškai įvertina kiekvieno pretendento kompetencijas, nurodytas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 ir 5.2.5 papunkčiuose (toliau – vertinamos kompetencijos). Pretendentas tiesiogiai prieš pokalbį (jei pokalbis vykdomas nuotoliniu būdu – kitu konkurso organizatoriaus pasiūlytu būdu) komisijai pateikia dokumentų, nurodytų 9 punkte, originalus ir asmens tapatybės dokumentą tapatybei patvirtinti ir dalyvauja pokalbyje tiesioginiu arba nuotoliniu būdu.“

1.2.21. Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą.

1.2.22. Pripažįstu netekusiu galios 42 punktą.

1.2.23. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos šiuo aprašu nustatytos pretendentų teisės ir teisėti interesai, išskyrus darbo ginčus, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Darbo ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.“

1.2.24. Pripažįstu netekusiu galios 431 punktą.

1.2.25. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Darbo sutartis su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma ir jis priimamas į pareigas per 30 kalendorinių dienų po to, kai:

45.1. švietimo įstaigos vadovo vieta tampa laisva, jeigu konkursas vykdytas 7 punkte nustatytu atveju, kai iš anksto žinoma (yra teisinis pagrindas), kad švietimo įstaigos vadovo pareigybė bus laisva;

45.2. yra gauta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnyje nustatyta informacija apie konkursą laimėjusį asmenį;

45.3. yra pateikta pažyma dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 4 dalį, jei švietimo įstaiga atitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktą.“

1.2.26. Papildau 47 punktu:

47. Pagal aprašą pateiktuose dokumentuose juose nurodyti fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu konkurso organizavimo, darbo sutarties sudarymo ir pažymos dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pagal Švietimo įstatymo 51 straipsnio 1 punktą ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 4 dalį, jei švietimo įstaiga atitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tikslais.“

1.2.27. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.2.13 ir 1.2.15 papunkčiai įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.;

2.2. iki šio įsakymo, išskyrus 1.2.13 ir 1.2.15 papunkčius, įsigaliojimo paskelbti konkursai į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigas vykdomi iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl teisės organizuoti viešą konkursą valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl reikalavimo valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovui turėti atitinkamą išsilavinimą arba kvalifikaciją, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 11 dalies nuostatas dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų konkursų komisijos sudarymo. Švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės organizuoti viešą konkursą valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl reikalavimo valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovui turėti atitinkamą išsilavinimą arba kvalifikaciją, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 11 dalies nuostatos dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų konkursų komisijos sudarymo įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 564 straipsniu įstatymo 36 straipsnio 12 dalies nustatyta tvarka;

2.3. iki šio įsakymo 1.2.13 ir 1.2.15 papunkčių įsigaliojimo paskelbtų konkursų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigas konkurso komisijos sudaromos iki šio įsakymo 1.2.13 ir 1.2.15 papunkčių įsigaliojimo galiojusia tvarka.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                            Jurgita Šiugždinienė

 


 

Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų

pareigoms eiti tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Konkurso švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti komisijos nario pasižadėjimo forma)

 

KONKURSO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGOMS EITI KOMISIJOS NARIO

 

PASIŽADĖJIMAS

 

20__ m. _________________ ___ d. 

_______________________

(vieta)

 

Aš, ________________________________________________________________,

(vardas ir pavardė)

 

1. Pasižadu:

1.1. sąžiningai ir atsakingai vykdyti komisijos nario pareigas;

1.2. būti objektyvus ir nešališkas, priimti geriausius švietimo įstaigai sprendimus ir būti nesaistomas jokių kitų įsipareigojimų mane į šią komisiją delegavusiam ir paskyrusiam subjektui ar kitiems asmenims;

1.3. neatskleisti švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti konkurse dalyvaujančių pretendentų asmens duomenų paslapties ir konkurso organizavimo ir vykdymo konfidencialios informacijos, nedaryti garso ar vaizdo įrašų, nenaudoti kitų techninių priemonių, nebūtinų atlikti komisijos nario funkcijas;

2. Patvirtinu, kad:

2.1. konkurso atrankos pokalbyje dalyvaujantys pretendentai man nėra artimi asmenys (sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ar mano tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai), aš ar man artimi asmenys su jais nesusiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, negauname iš jų jokių pajamų, neturime kitokio pobūdžio interesų, galinčių daryti įtaką nešališkumui, arba tokios aplinkybės man nėra žinomos;

2.2. esu susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais kvalifikacinius reikalavimus švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovui ir konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti reglamentuojančiais teisės aktais*, esu įspėtas, kad už šio pasižadėjimo nevykdymą būsiu pašalintas iš konkurso atrankos pokalbio ir (ar) man bus taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka;

2.3. esu nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 51 straipsnyje.

 

_________________                                 _____________________________________

(parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

 

* Švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“

_____________________________

part_4e048145a04e4bc68d50c5e571998e4c_end