LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. VII–47 „Dėl projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų, pridėtinės vertės mokesčio dydžio išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. VIII-36

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ nuostatas, n u t a r i a

pakeisti Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VII-47 „Dėl projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų, pridėtinės vertės mokesčio dydžio išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo 1 priedą ir išdėstyti jį naują redakcija (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                Dainius H. Pauža

 

Projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų, pridėtinės vertės mokesčio dydžio išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

DUOMENYS APIE SUMOKĖTĄ PVM

 

________________________________________________________ (institucijos pavadinimas)

 

(Data)

 

1 LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Įsigyjamo turto ir (ar) paslaugos aprašymas

Mokėjimo pavedimo (mokėjimo paraiškos) data, Nr.

Tiekėjas

PVM sąskaitos faktūros, muitinės deklaracijos ir kt. dokumentų data, serija, Nr.

Įsigyjamo turto ir(ar) paslaugos suma be PVM (EUR)

PVM suma (EUR

Suma, iš viso, EUR

Pastabos

BP projekto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP projekto pavadinimas (jei institucija vykdo daugiau nei vieną projektą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris (buhalteris)

 

(parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

Dokumento rengėjas (parašas, vardas, pavardė, tel.)