LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 2-103 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 18 d. Nr. 2-23

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo tvarkos aprašą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 metų birželio 5 d. įsakymu Nr. 2–103 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos prioritetais, antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo prioritetinėmis sritimis ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232, priemones pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos kompetenciją.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

1.3. Pakeičiu 1 priedą (pridedama).

1.4. Pakeičiu 2 priedą (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą:

2.1. Teisės aktų registre.

2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus