A close-up of a logo  Description automatically generated with medium confidence

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. AD1-282 „DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ“ PAKEITIMO 

 

2023 m. gruodžio 11 d. Nr. AD1-686

Vilnius 

 

Pakeičiu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. AD1-282 „Dėl kontrolinių klausimynų“:

1.  P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu 1.5, 1.8, 1.9, 1.13, 1.16, 1.22 papunkčiais patvirtintus kontrolinius klausimynus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2.  T v i r t i n u pridedamus naujus klausimynus, p a p i l d a u nurodytąjį įsakymą naujais 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 papunkčiais ir išdėstau juos taip:

1.23. Transporto priemonių gamintojų ir (ar) importuotojų patikrinimo kontrolinis klausimynas;

1.24. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos patikrinimo kontrolinis klausimynas;

1.25. Tvenkinių (patvenktų ežerų) ir jų hidrotechnikos statinių (hidroelektrinių) patikrinimo kontrolinis klausimynas;

1.26. Paviršinių nuotekų tvarkymo patikrinimo kontrolinis klausimynas.“

 

 

Direktorius                                                                                                         Giedrius Kadziauskas