http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 30 d. Nr. 1K-117

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-468 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“:

1.1.    eilutėje „01 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) / 54 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) paslaugos“:

1.1.1. pripažįstu netekusiais galios šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus: 

 

 

 

 

„1962

Gyventojų iki 1 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

1963

Gyventojų nuo 1 iki 4 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

1964

Gyventojų nuo 5 iki 6 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

1965

Gyventojų nuo 7 iki 17 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

1966

Gyventojų nuo 18 iki 49 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

1967

Gyventojų nuo 50 iki 65 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

1968

65 m. ir vyresnių gyventojų PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

1969

Gyventojų iki 1 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1970

Gyventojų nuo 1 iki 4 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1971

Gyventojų nuo 5 iki 6 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1972

Gyventojų nuo 7 iki 17 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1973

Gyventojų nuo 18 iki 49 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1974

Gyventojų nuo 50 iki 65 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1975

65 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos“

 

1.1.2. po paslaugos, žymimos kodu „1944“, pavadinimo „Priemoka už kiekvieną aptarnaujamą kaimo gyvenamųjų vietovių ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst., gyventoją“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3548

Gyventojų iki 1 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3549

Gyventojų nuo 1 iki 7 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3550

Gyventojų nuo 8 iki 17 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3551

Gyventojų nuo 18 iki 34 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3552

Gyventojų nuo 35 iki 49 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3553

Gyventojų nuo 50 iki 65 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3554

65 m. ir vyresnių gyventojų PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3555

Gyventojų iki 34 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

3556

35 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos“

 

1.2.    eilutėje „01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas / 14 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“:

1.2.1. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu 1986, pavadinimą:

 

 

 

 

„1986

7–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)“

 

1.2.2. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu 1997, pavadinimą:

 

 

 

 

„1997

7–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)“

 

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

3.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                 Neringa Bernotienė