VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. spalio 19 D. ĮSAKYMO NR. 1K-291 „DĖL Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1K-210

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Direktorius                                                                                                            Gintaras Kacevičius


PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291

(Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1K-210

redakcija)

 

 

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ ASMENS TEISĘ GAUTI IŠMOKAS NATŪRA GYVENAMOJOJE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYJE, TVARKYMO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:

1.1. dokumentų, patvirtinančių privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdraustų asmenų, gyvenančių kitoje Europos Sąjungos šalyje, Europos ekonominės erdvės šalyje, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje bei Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys), teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis teikiamą asmens sveikatos priežiūrą gyvenamojoje ES šalyje, išdavimo, pildymo ir registravimo Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinėje sistemoje ir jų galiojimo nutraukimo tvarką;

1.2. kitų ES šalių kompetentingų įstaigų išduotų dokumentų, patvirtinančių tose ES šalyse apdraustų, bet Lietuvos Respublikoje gyvenančių asmenų teisę gauti išmokas natūra Lietuvoje, registravimo Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinėje sistemoje ir jų galiojimo nutraukimo tvarką.

2. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

2.1. Dokumentas S1 – asmeniui išduodamas dokumentas, patvirtinantis jo teisę gyvenamojoje ES šalyje gauti socialinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra. Šio dokumento forma patvirtinta Europos Bendrijų Komisijos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos.

2.2. DPSDR – Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras.

2.3. EDMIS – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) tvarkoma Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinė sistema.

2.4. EESSI – Europos elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistema.

2.5. E formos pažymos – standartizuoti dokumentai (E 106, E 107, E 108, E 109, E 120, E 121), skirti 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentui (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinti, kurių forma patvirtinta Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos.

2.6. ES šalies apdraustasis – asmuo, apdraustas socialiniu sveikatos draudimu kitoje ES šalyje.

2.7. Gyvenamoji ES šalis – valstybė, kurioje asmuo gyvena pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (toliau – Reglamentas Nr. 883/2004) 11 straipsnyje nustatytus kriterijus.

2.8. Gyvenamosios vietos įstaigaasmens gyvenamosios šalies įstaiga, atsakinga už Reglamento Nr. 883/2004 nuostatų įgyvendinimą socialinio sveikatos draudimo srityje.

2.9. Išmokos natūra – gyvenamosios šalies teisės aktais apibrėžta ir socialinio draudimo ar iš kitų viešųjų finansų šaltinių lėšomis apmokama sveikatos priežiūra (asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompensuojamieji vaistai, kita).

2.10. Kompetentinga įstaigaįstaiga, apdraudusi asmenį socialiniu sveikatos draudimu.

2.11. Lietuvos Respublikos apdraustasis – asmuo, įregistruotas į DPSDR ir apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

2.12. Lietuvos Respublikos pensininkas asmuo, gaunantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą senatvės, invalidumo, netekto darbingumo, našlių, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų, respublikinę maitintojo netekimo, respublikinės reikšmės personalinę, šalpos, šalpos neįgalumo, valstybinę pensiją ar karių ir pareigūnų valstybinę pensiją.

2.13. Pareiškėjas pensijai gautinedirbantis darbingo amžiaus asmuo, turintis įstatymų nustatytą būtinąjį pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba turintis iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgytą ne mažesnį kaip 30 metų pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.

2.14. RINA – EESSI programinė įranga, naudojama elektroniniams socialinės apsaugos informacijos mainams vykdyti.

2.15. SED – struktūrizuotas elektroninis dokumentas, apibrėžtas 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (toliau – Reglamentas Nr. 987/2009), 1 straipsnio d punkte, arba jo atspausdinta forma.

2.15.1. SED S071 „Prašymas išduoti teisės į išmoką dokumentą. Gyvenamoji vieta“ (toliau – SED S071) – gyvenamosios vietos įstaigos prašymas išduoti teisės į išmokas dokumentą;

2.15.2. SED S072 „Teisės į išmokas dokumentas. Gyvenamoji vieta“ (toliau – SED S072) – teisę į išmokas patvirtinantis dokumentas;

2.15.3. SED S073 „Informacija apie registraciją. Gyvenamoji vieta“ (toliau – SED S073) – pranešimas apie teisę į išmokas patvirtinančio dokumento registraciją;

2.15.4. SED S016 „Teisės į išmokas dokumento panaikinimas kompetentingos įstaigos iniciatyva“ (toliau – SED S016) – teisę į išmokas patvirtinančio dokumento galiojimo nutraukimas kompetentingos įstaigos iniciatyva;

2.14.5. SED S017 „Atsakymas dėl dokumento, suteikiančio teisę į išmokas natūra, panaikinimo“ (toliau – SED S017) – atsakymas į SED S016;

2.15.6. SED S018 „Registracijos panaikinimas“ (toliau – SED S018) – teisę į išmokas patvirtinančio dokumento galiojimo nutraukimas gyvenamosios vietos įstaigos iniciatyva;

2.15.7. SED S019 „Atsakymas dėl registracijos panaikinimo“ (toliau – SED S019) – atsakymas į SED S018;

2.15.8. SED S050 „Datos ginčijimas“ (toliau – SED S050) – pranešimas apie SED S073, SED S017 ir SED S019 datų ginčijimą.

2.16. Šeimos naryssutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) (toliau – vaikai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, jeigu jie nesusituokę ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

2.17. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 883/2004 ir Reglamente Nr. 987/2009 vartojamas sąvokas.

3. Teisę gauti PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamas išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje turi iš Lietuvos išvykę Lietuvos Respublikos apdraustieji, kurių išvykimas iš Lietuvos į gyvenamąją ES šalį buvo deklaruotas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (toliau – Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka ir šio išvykimo deklaravimo duomenys yra įrašyti į Lietuvos gyventojų registrą (toliau – deklaruotas išvykimas), taip pat Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos apdraustieji, gyvenantys gyvenamojoje ES šalyje, kurie yra:

3.1. asmenys, dirbantys Lietuvos Respublikoje ir mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 8, 10 ir 11 dalyse nurodytus asmenis;

3.2. Lietuvos Respublikos pensininkai arba asmenys, gaunantys kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei jų Lietuvoje įgytas stažas yra didžiausias ir jeigu jie neturi teisės gauti pensijos pagal tos ES šalies, į kurią persikelia (persikėlė) gyventi, įstatymus;

3.3. pareiškėjai pensijai gauti;

3.4. Lietuvos Respublikos apdraustųjų, nurodytų Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose, šeimos nariai, jei jie neturi teisės būti apdraustaisiais socialiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus.

4. Teisę gauti ES šalies socialinio sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamas išmokas natūra Lietuvoje turi ES šalies apdraustieji, kurių kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą S1 (arba SED S072) užregistravo teritorinė ligonių kasa, vadovaudamasi Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

5. Dokumentus S1 ir SED S071, SED S072, SED S073, SED S016, SED S017, SED S018, SED S019 bei SED S050 išduoda ir registruoja, kai jie gaunami, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK), vadovaudamosi Aprašo nustatyta tvarka bei Keitimosi struktūrizuotais elektroniniais dokumentais su kitų Europos Sąjungos šalių įstaigomis gairių, patvirtintų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl Keitimosi struktūrizuotais elektroniniais dokumentais su kitų Europos Sąjungos valstybių narių įstaigomis gairių patvirtinimo“, 18, 19 ir 21 prieduose nurodytais veiklos scenarijais S_BUC_01, S_BUC_01a, S_BUC_02, S_BUC_03 ir S_BUC_04.

6. Dokumentai S1 ir SED S071, SED S072, SED S073, SED S016, SED S017, SED S018, SED S019 bei SED S050 tvarkomi EDMIS. Dokumentuose S1 ir SED pateikiami asmens duomenys turi atitikti į DPSDR įregistruotų draudžiamųjų asmens duomenis. Jei pateiktame dokumente S1 ar SED S072 nurodyti asmenys nėra įregistruoti DPSDR, prieš tvarkant jų duomenis EDMIS, turintys teisę gauti socialinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra Lietuvoje asmenys registruojami DPSDR.

7. Tvarkant dokumentuose S1 ir SED įrašytus asmens ir kitus duomenis, turi būti įgyvendintos duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės ir administracinės priemonės, užtikrinančios tvarkomų duomenų konfidencialumą bei prieinamumą tvarkytojams, jų vientisumą ir autentiškumą bei apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentuose S1 ir SED įrašyti asmens ir kiti duomenys yra tvarkomi ir jų sauga užtikrinama vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis, EDMIS nuostatais, patvirtintais VLK direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-338 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos nuostatų ir šios sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, ir VLK valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais VLK direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-234 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, bei kitais informacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

8. Iki Aprašo įsigaliojimo pradžios TLK išduotos ar gautos E 106, E 109, E 120 ir E 121 formos pažymos galioja iki jose nurodyto termino pabaigos, jei jos nebuvo panaikintos arba pakeistos pagal Reglamentus Nr. 883/2004 ir Nr. 987/2009 išduodamais dokumentais, patvirtinančiais teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje.

 

 

II SKYRIUS

Lietuvos Respublikos apdraustųjų TEISĖS GAUTI IŠMOKAS NATŪRA GYVENAMOJOJE ES ŠALYJE PATVIRTINIMAS

 

9. Teisę gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamas išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje patvirtinantys dokumentai S1 ar SED S072 išduodami gyvenamosios vietos įstaigos (SED S071) arba Aprašo 3 punkte nurodyto Lietuvos Respublikos apdraustojo prašymu.

10. Norėdamas gauti dokumentą S1, Lietuvos Respublikos apdraustasis asmeniškai arba per atstovą, arba per įgaliotąjį asmenį turi pateikti TLK užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti dokumentą S1 (Aprašo 1 priedas) (toliau – prašymas). Prašymo forma skelbiama VLK interneto svetainėje www.ligoniukasa.lrv.lt, Lietuvos paslaugų kataloge (PASIS) ir (arba) išduodama TLK. Kartu su prašymu Lietuvos Respublikos apdraustasis pateikia:

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (arba jo kopiją, jei prašymas pateikiamas paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis);

10.2. dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės;

10.3. dokumentų, įrodančių, kad asmuo gyveno kitoje (-ose) ES šalyje (-yse) iki deklaruoto išvykimo, kopijas, jei prašoma išduoti dokumentą S1 atgaline data;

10.4. dokumentų, patvirtinančių įgytą stažą kitoje (-ose) ES šalyje (-yse), kopijas, jei Lietuvos Respublikos apdraustasis gauna Lietuvos Respublikos ir kitos (-ų) ES šalies (-ių) įstatymų nustatytas pensijas.

11. Užpildytą prašymą ir Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus Lietuvos Respublikos apdraustasis gali pateikti TLK vienu iš šių būdų:

11.1. asmeniškai atvykęs į TLK;

11.2. paštu;

11.3.elektroninių ryšių priemonėmis. Jei teikiant prašymą su priedais naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo autentiškumą.

12. Neįgalaus Lietuvos Respublikos apdraustojo prašymą gali užpildyti ir pateikti TLK jo globėjas (rūpintojas), neįgaliojo aprūpintojas ar kitas teisėtas atstovas, kartu pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vykdomąjį dokumentą su duomenimis apie pripažinimą globėju (rūpintoju) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimą dėl paskyrimo neįgaliojo aprūpintoju, arba kitus atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba oficialias šių dokumentų kopijas.

13. Kitais atvejais, nei išvardyti Aprašo 12 punkte, kai prašymą už Lietuvos Respublikos apdraustąjį pildo ir teikia jo atstovas, kartu su prašymu pateikiamas rašytinis asmens sutikimas, patvirtinantis teisę atstovauti apdraustąjį.

14. Gavęs Lietuvos Respublikos apdraustojo prašymą arba SED S071 ir įvertinęs DPSDR duomenis bei, jei reikia, atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 987/2009 10 straipsnyje išvardytus kriterijus, TLK darbuotojas EDMIS priemonėmis rengia dokumentą S1 arba SED S072. Jei duomenų nepakanka, TLK atitinkamai raštu kreipiasi į:

14.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrių, prašydama patvirtinti, kad asmeniui yra taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai (dokumentas A1 arba kitas dokumentas) ir jo darbo stažas Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje ES šalyje yra pakankamas;

14.2. Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios vietos įstaigą, prašydama patvirtinti, kad Lietuvos Respublikos apdraustasis ir (arba) jo šeimos nariai neturi teisės gauti išmokas natūra pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus;

14.3. pagal poreikį į gyvenamosios vietos įstaigą ar į patį Lietuvos Respublikos apdraustąjį dėl papildomos informacijos suteikimo.

15. Gavęs visus reikiamus duomenis, patvirtinančius Lietuvos Respublikos apdraustojo ir (arba) jo šeimos narių teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, TLK darbuotojas per 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos apdraustajam išduoda dokumentą S1 arba SED S072:

15.1. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems asmenims – ne ilgiau kaip 12 mėnesių (arba iki VSDFV Vilniaus skyriaus išduotame dokumente, patvirtinančiame, kad asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, nurodytos šio dokumento galiojimo pabaigos datos);

15.2. Aprašo 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – iki pensininko / pareiškėjo pensijai gauti statuso galiojimo pabaigos datos (jei ši data yra žinoma), bet ne ilgiau kaip 5 metams;

15.3. Aprašo 3.4 papunktyje nurodytiems asmenims – ne ilgiau kaip 12 mėnesių, neviršijant kartu į kitą ES šalį išvykstančio gyventi Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose nurodyto Lietuvos Respublikos apdraustojo dokumente S1 arba SED S072 numatyto laikotarpio;

15.4 Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems asmenims, komandiruojamiems į kitą ES šalį dirbti, – komandiruotės laikotarpiui arba ne ilgiau kaip 12 kalendorinių mėnesių, jei komandiruotės laikotarpis nenurodytas; 

15.5. dokumento S1 arba SED S072 įsigaliojimo data laikoma deklaruoto išvykimo data arba pageidaujama dokumento S1 / SED S072 įsigaliojimo data, nurodyta prašyme išduoti dokumentą S1 arba SED S071 (jei ši data yra vėlesnė nei išvykimo deklaravimo data);

15.6. dokumento S1 arba SED S072 galiojimo pabaigos data turi sutapti su kalendorinio mėnesio, už kurį Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka turės būti sumokėta privalomojo sveikatos draudimo įmoka, paskutine diena;

15.7. jei prašoma išduoti dokumentą S1 ar SED S072 atgaline data, atsižvelgiama į laikotarpį, kuriuo asmuo buvo įregistruotas į DPSDR kaip draudžiamasis, deklaruoto išvykimo datą, prašyme išduoti dokumentą S1 (SED S072) nurodytą pageidautiną dokumento S1 (SED S072) įsigaliojimo datą ir nepertraukiamą privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio galiojimą. Dokumentas S1 arba SED S072 atgaline data išduodamas tik tam laikotarpiui, kuriuo asmuo buvo Lietuvos Respublikos apdraustasis;

15.8. jei prašoma išduoti dokumentą S1 ar SED S072 atgaline data, tačiau pagal DPSDR gaunamus iš Lietuvos gyventojų registro duomenis Lietuvos Respublikos apdraustasis nėra deklaravęs išvykimo, TLK darbuotojas informuoja asmenį apie S1 išdavimo tvarką ir apie išvykimo iš Lietuvos deklaravimo būtinumą. Lietuvos Respublikos apdraustajam išduotas dokumentas S1 įsigalioja nuo LR apdraustojo deklaruoto išvykimo datos. 

16. Jei teisę į išmokas gyvenamojoje ES šalyje patvirtinančio dokumento prašo ES gyvenamosios vietos įstaiga ir pateiktame SED S071 nurodo LR apdraustojo adresą gyvenamojoje ES šalyje, TLK darbuotojas išduoda SED S072 laikotarpiui, nurodytam SED S071, bet ne ilgesniam nei 12 mėnesių nuo SED S071 gavimo dienos.

17. Jei nustatoma, kad prašyme išduoti dokumentą S1 arba SED S071 nurodytas asmuo nėra Lietuvos Respublikos apdraustasis arba neturi teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamų išmokų natūra gyvenamojoje ES šalyje, TLK per 10 darbo dienų:

171. informuoja raštu prašymą pateikusį asmenį, nurodydama atsisakymo patvirtinti teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje priežastis (sprendimo motyvus) ir jo apskundimo tvarką;

17.2. informuoja asmens gyvenamosios vietos įstaigą, išsiųsdama SED S072 ir nurodydama atsisakymo patvirtinti asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje priežastis.

18. Parengtas dokumentas S1 įteikiamas arba išsiunčiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu. Parengtas dokumentas SED S072 išsiunčiamas prašymą pateikusiai Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios vietos įstaigai.

19. Atsiimdamas dokumentą S1 asmuo turi pateikti:

19.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

19.2. atstovavimą, globą, rūpybą ar neįgaliojo aprūpintojo statusą patvirtinantį dokumentą (arba oficialią jo kopiją), jei dokumentą S1 atsiima asmens atstovas, globėjas (rūpintojas) ar neįgaliojo aprūpintojas.

20. ES šalių gyvenamosios vietos įstaigų pateikti SED S071 registruojami ir saugomi EDMIS. Lietuvos Respublikos apdraustųjų prašymai registruojami VLK Dokumentų valdymo informacinėje sistemoje. Neelektroninių ryšių priemonėmis pateiktos Aprašo 10 punkte išvardytų dokumentų kopijos saugomos TLK.

21. TLK darbuotojas, išduodamas dokumentą S1, informuoja šį dokumentą gavusį asmenį apie tai, kad dokumentas S1 turi būti pristatytas ES šalies, į kurią Lietuvos Respublikos apdraustasis išvyksta (išvyko) gyventi, gyvenamosios vietos įstaigai, ir pateikia Dokumento S1 naudojimo atmintinę (Aprašo 2 priedas).

22. Atsakymą (SED S073), informuojantį apie dokumento S1 registraciją, TLK gauna iš gyvenamosios vietos įstaigos, kuriai asmuo pateikė TLK išduotą dokumentą S1 arba kurios prašymu buvo išduotas SED S072. Jei TLK nesutinka su gyvenamosios vietos įstaigos atsiųstame SED S073 nurodyta dokumento S1 arba SED S072 registracijos gyvenamosios vietos įstaigoje pradžios arba pabaigos data, TLK išsiunčia gyvenamosios vietos įstaigai SED S050, kuriame nurodo patikslintą datą ir priežastį, dėl kurios nesutinka su gyvenamosios vietos įstaigos nurodyta registracijos data.

23. TLK darbuotojas, išdavęs dokumentą S1 arba SED S072 Aprašo 3.1 ir 3.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims, mokantiems privalomojo sveikatos draudimo įmokas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 4–7 dalyse nustatyta tvarka, tą pačią dieną EESSI inicijuoja veiklos scenarijų H_BUC_01 ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsniu bei Reglamento Nr. 987/2009 II skyriumi „Bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis nuostatosׅ“, EESSI priemonėmis persiunčia išduoto dokumento S1 arba SED S072 kopiją VSDFV teritoriniam skyriui.

24. TLK darbuotojas, gavęs neigiamą gyvenamosios vietos įstaigos atsakymą (SED S073) dėl dokumento S1 arba SED S072, išduoto Aprašo 3.1 ir 3.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims,  mokantiems privalomojo sveikatos draudimo įmokas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 4–7  dalyse nustatyta tvarka, registracijos arba jo galiojimą nutraukiantį SED S018, tą pačią dieną EESSI inicijuoja veiklos scenarijų H_BUC_01 ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsniu bei Reglamento Nr. 987/2009 II skyriumi „Bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis nuostatos“, EESSI priemonėmis persiunčia gauto SED S073 arba SED S018 kopiją VSDFV teritoriniam skyriui.

 

III SKYRIUS

TLK INICIJUOTAS DOKUMENTO S1 AR SED S072 GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

 

25. TLK išduoto dokumento S1 ar SED S072 galiojimą gali nutraukti TLK arba ES šalies gyvenamosios vietos įstaiga.

26. TLK darbuotojas, nustatęs, kad Lietuvos Respublikos apdraustasis, kuriam TLK išdavė dokumentą S1 arba SED S072, prarado teisę gyvenamojoje ES šalyje gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamas išmokas natūra, parengia ir išsiunčia gyvenamosios vietos įstaigai SED S016, kuriame nurodo patikslintą dokumento S1 arba SED S072 galiojimo pabaigos datą.

27. TLK darbuotojas, gavęs gyvenamosios vietos įstaigos atsakymą (SED S017), įvertina šios įstaigos nurodytą dokumento galiojimo pabaigos datą ir užregistruoja gautą dokumentą EDMIS.

28. Jei TLK darbuotojas nesutinka su gyvenamosios vietos įstaigos atsiųstame SED S017 nurodyta Lietuvos Respublikos apdraustojo teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamas išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje galiojimo pabaigos data, jis parengia ir išsiunčia Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios vietos įstaigai SED S050, kuriame nurodo teisingą datą ir priežastį, dėl kurios nesutinka su SED S017 nurodyta data.

29. Per 10 darbo dienų nuo SED S016 išsiuntimo TLK darbuotojas raštu informuoja Lietuvos Respublikos apdraustąjį apie dokumento S1 arba SED S072 galiojimo pabaigos datos pakeitimą (-us).

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTOJO GYVENAMOSIOS VIETOS ĮSTAIGOS INICIJUOTAS DOKUMENTO S1 AR SED S072 GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

 

30. Jei Lietuvos Respublikos apdraustojo gyvenamosios vietos įstaiga pirmoji išsiaiškina, kad Lietuvos Respublikos apdraustasis, kuriam TLK išdavė dokumentą S1 ar SED S072, prarado teisę gyvenamojoje ES šalyje gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamas išmokas natūra, TLK atsiunčiamas gyvenamosios vietos įstaigos išduotas SED S018, kuriame nurodoma dokumento S1 ar SED S072 galiojimo pabaigos data ir šio dokumento galiojimo nutraukimo priežastis.

31. TLK darbuotojas, įvertinęs SED S018, EDMIS, DPSDR ir, jei reikia, kitų šaltinių (išvardytų Aprašo 14 punkte) duomenis, priima sprendimą dėl SED S018 nurodyto Lietuvos Respublikos apdraustojo teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamas išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje galiojimo nutraukimo ir gyvenamosios vietos įstaigai išsiunčia:

31.1. SED S019, kuriame patvirtina dokumente SED S018 nurodytą dokumento S1 arba SED S072 galiojimo pabaigos datą;

31.2. SED S050, kuriame įrašo kitą teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamas išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje galiojimo pabaigos datą (jei TLK darbuotojas nesutinka su SED S018 nurodyta dokumento S1 arba SED S072 galiojimo pabaigos data).

32. Per 10 darbo dienų nuo SED S019 išsiuntimo TLK darbuotojas raštu informuoja Lietuvos Respublikos apdraustąjį apie dokumento S1 arba SED S072 galiojimo pabaigos datos pakeitimą.

 

V SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANČIŲ ES ŠALIŲ APDRAUSTŲJŲ TEISĖS GAUTI JŲ VALSTYBINIO SVEIKATOS DRAUDIMO LĖŠOMIS MOKAMAS IŠMOKAS NATŪRA LIETUVOJE PATVIRTINIMAS

 

33. TLK darbuotojas, gavęs ES šalies apdraustojo kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą S1 arba SED S072, patvirtinantį ES šalies apdraustojo arba jo šeimos nario teisę gauti ES šalies socialinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra Lietuvoje, įvertina DPSDR duomenis ir, vadovaudamasis Reglamento Nr. 883/2004 17, 23 ir 32 straipsnio nuostatomis bei Reglamento Nr. 987/2009 24 straipsnio ir (prireikus) 6 straipsnio nuostatomis, priima sprendimą dėl dokumento S1 (arba SED S072) registravimo EDMIS bei per 10 darbo dienų išsiunčia ES šalies apdraustojo kompetentingai įstaigai atsakymą.

34. Dokumentas S1 arba SED S072 neregistruojamas, jei pagal DPSDR duomenis nustatoma, kad dokumente nurodytas ES šalies apdraustasis arba šio apdraustojo šeimos narys:

34.1. neatitinka Reglamento Nr. 883/2004 24 straipsnyje nustatytų sąlygų arba

34.2. atitinka Reglamento Nr. 883/2004 32 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

35. TLK darbuotojas, nustatęs, kad kitos ES šalies apdraustasis neturi teisės į ES šalies valstybinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra Lietuvoje, per 10 darbo dienų:

35.1. išsiunčia SED S073 ES šalies apdraustojo kompetentingai įstaigai, kuriame nurodo, kad gautas dokumentas S1 arba SED S072 neregistruojamas EDMIS, ir pažymi atsisakymo registruoti priežastį;

35.2. jei dokumentą TLK pateikė ES šalies apdraustasis, raštu arba žodžiu informuoja ES šalies apdraustąjį apie dokumento S1 neregistravimą EDMIS ir tokio sprendimo priežastis.

36. TLK darbuotojas, nustatęs, kad kitos ES šalies apdraustasis turi teisę į ES šalies socialinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra Lietuvoje, per 10 darbo dienų užregistruoja gautą dokumentą S1 arba SED S072 EDMIS ir:

36.1. išsiunčia ES šalies apdraustojo kompetentingai įstaigai SED S073;

36.2. jei dokumentą TLK pateikė ES šalies apdraustasis asmeniškai – žodžiu informuoja ES šalies apdraustąjį apie dokumento S1 užregistravimą EDMIS ir jo teisę gauti išmokas natūra Lietuvoje;

36.3. jei pagal DPSDR duomenis ES šalies apdraustasis yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatomis raštu kreipiasi į VSDFV Vilniaus skyrių dėl dokumente S1 arba SED S072 nurodytam asmeniui taikytinos teisės nustatymo; jei dokumentą S1 TLK pateikė ES šalies apdraustasis asmeniškai – pasiūlo asmeniui pačiam kreiptis į VSDFV Vilniaus skyrių dėl jam taikytinos teisės nustatymo.

37. Jei Lietuvoje gyvenantis kitos ES šalies apdraustasis kreipiasi į TLK su prašymu tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072) išdavimo (Aprašo 4 priedas), TLK darbuotojas išsiunčia kitos ES šalies apdraustojo kompetentingai įstaigai (jei kompetentinga įstaiga nežinoma – susižinojimo tarnybai) SED S071, kuriuo prašoma išduoti dokumentą, patvirtinantį kitos ES šalies apdraustojo teisę į ES šalies valstybinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra Lietuvoje.

38. TLK darbuotojas, gavęs iš ES šalies apdraustojo kompetentingos įstaigos atsakymą (SED S072), per 10 darbo dienų:

38.1. informuoja ES šalies apdraustąjį apie ES šalies apdraustojo kompetentingos įstaigos sprendimą prašyme tarpininkauti dėl S1 išdavimo nurodytu būdu;

38.2. jei SED S072 patvirtina kitos ES šalies apdraustojo teisę gauti jo socialinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra Lietuvoje, parengia SED S073, jame pažymi, kad gautas SED S072 yra užregistruotas EDMIS, ir išsiunčia šį dokumentą ES šalies apdraustojo kompetentingai įstaigai.

 

VI SKYRIUS

ES ŠALIŲ APDRAUSTŲJŲ DOKUMENTŲ S1 IR SED S072 GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

 

39. ES šalies apdraustojo kompetentingos įstaigos išduoto dokumento S1 ar SED S072 galiojimą gali nutraukti TLK arba ES šalies apdraustojo kompetentinga įstaiga.

40. TLK inicijuoja ES šalies kompetentingos įstaigos išduoto dokumento S1 ar SED S072 galiojimo nutraukimą:

40.1. gavusi ES šalies apdraustojo prašymą tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072) galiojimo nutraukimo (Aprašo 5 priedas);

40.2. gavusi ES šalies apdraustojo deklaruoto išvykimo duomenis;

40.3. gavusi informaciją apie ES šalies apdraustojo mirties datą arba paskelbimo mirusiu datą.

41. Siekdamas nutraukti ES šalies apdraustojo kompetentingos įstaigos išduoto dokumento S1 ar SED S072 galiojimą, TLK darbuotojas EDMIS parengia ir išsiunčia ES šalies apdraustojo kompetentingai įstaigai SED S018, kuriame nurodo dokumento S1 ar SED S072 galiojimo pabaigos datą ir nutraukimo priežastį.

42. TLK darbuotojas, gavęs iš ES šalies kompetentingos įstaigos SED S019, kuriame nurodyta kita ES šalies kompetentingos įstaigos išduoto dokumento S1 arba SED S072 galiojimo pabaigos data (nei buvo nurodyta SED S018), per 10 darbo dienų informuoja prašymą nutraukti ES šalies kompetentingos įstaigos išduoto teisės į išmokas natūra dokumento galiojimą pateikusį ES šalies apdraustąjį apie dokumento S1 arba SED S072 galiojimo pabaigos datos pakeitimą.

43. Gavusi iš ES šalies apdraustojo kompetentingos įstaigos SED S016, patvirtinantį, kad ES šalies apdraustojo teisės gauti jo socialinio sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamas išmokas natūra Lietuvoje galiojimas nutraukiamas, TLK per 10 darbo dienų:

43.1. parengia ir išsiunčia ES šalies apdraustojo kompetentingai įstaigai SED S017;

43.2. raštu informuoja Lietuvos Respublikoje gyvenantį ES šalies apdraustąjį apie kompetentingos įstaigos sprendimą, dėl kurio jis prarado teisę gauti išmokas natūra Lietuvoje ir (arba) dėl kurio galimai atsirado prievolė už atitinkamą laikotarpį sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų skolą Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Kartu TLK darbuotojas informuoja ES šalies apdraustąjį, kad jis gali nurodyti kitą kompetentingą įstaigą, į kurią būtų galima kreiptis dėl PSDF biudžeto išlaidų šio asmens gautoms išmokoms natūra kompensavimo ir (arba) naujo dokumento, patvirtinančio ES šalies apdraustojo teisę gauti valstybinio sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamas išmokas natūra gyvenamojoje šalyje, pateikimo.

 

VII SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

 

44. Reglamento Nr. 987/2009 95 straipsnyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu dėl pasikeitimo informacija elektroninių ryšių priemonėmis:

44.1. TLK priima ir nagrinėja iš ES šalies kompetentingos įstaigos gautus SED ir E formos pažymas, nepriklausomai nuo to, kad E formos pažymose pateikiamos nuorodos į 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir į 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką;

44.2. TLK gavus E formos pažymą, kuria prašoma išduoti teisę į išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje patvirtinantį dokumentą arba kuria nutraukiamas išduotos E formos pažymos galiojimas, TLK darbuotojas užpildo atitinkamą SED (Aprašo 3 priedas) ir prireikus išduoda šią pažymą atitinkantį SED S072.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. VLK Tarptautinių reikalų skyriaus darbuotojai, teikdami reikalavimų raštus ES šalių susižinojimo tarnyboms dėl tų ES šalių apdraustųjų ir jų šeimos narių Lietuvoje gautų išmokų natūra išlaidų kompensavimo, vadovaujasi EDMIS duomenimis.

46. VLK Tarptautinių reikalų skyriaus darbuotojai, tikrindami kitų ES šalių susižinojimo tarnybų pateiktas paraiškas kompensuoti Lietuvos Respublikos apdraustųjų ir jų šeimos narių gyvenamojoje ES šalyje gautų išmokų natūra išlaidas, vadovaujasi EDMIS duomenimis.

47. Aprašu privalo vadovautis visi VLK ir TLK darbuotojai, kuriems suteikiama teisė EDMIS tvarkyti Apraše nurodytus asmens duomenis ir vykdyti kitas Apraše numatytas funkcijas.

48. VLK ir TLK darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

part_8f0b063a7d384896ae6311106cdbec0c_end


 

Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti

išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti dokumentą S1 (SED S072) forma)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI DOKUMENTĄ S1 (SED S072)

 

______________________________teritorinei ligonių kasai

________________________________

(Prašymo užpildymo data)

 

1. PRAŠAU išduoti dokumentą S1 (SED S072) (pažymėkite teisingą variantą):

□ man asmeniškai,

□ mano šeimos nariams.

 

2. Pageidautina dokumento S1 (SED S072) įsigaliojimo data____________________ .

 

3. Dokumento S1 (SED S072) atsiėmimo būdas (pažymėkite vieną pasirinktą būdą):

□ atsiimsiu atvykęs į TLK,

□ atsiims atvykęs į TLK mano atstovas / įgaliotas asmuo,

□ išsiųsti registruotu laišku 7 punkte nurodytu adresu,

□ išsiųsti elektroniniu paštu 8 punkte nurodytu adresu,

□ išsiųsti 10 punkte nurodytai Europos Sąjungos (toliau – ES) šalies gyvenamosios vietos įstaigai.

 

4. Prašymą teikiančio asmens duomenys:

4.1

vardas (-ai)

 

4.2

pavardė (ės)

 

4.3

lytis

 

4.4

asmens kodas

 

4.5

gimimo data

 

4.6

pilietybė

 

 

5. Asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą pensiją, patvirtina, kad:

5.1

negauna pensijos iš kitos ES šalies

5.2

gauna pensiją iš ___________________________________________________

                                                 (nurodomas ES šalies pavadinimas)

 

6. Išvykimo gyventi į kitą ES šalį deklaravimo data arba išvykimo į užsienį data (tik asmenims, kurie nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą):______________________________________ .

 

7. Adresas gyvenamojoje ES šalyje:

7.1

gatvė

 

7.2

namo Nr.

 

7.3

buto Nr.

 

7.4

miestas

 

7.5

pašto kodas

 

7.6

regionas

 

7.7

šalis

 

 

8. Kontaktiniai duomenys:

8.1

telefonas

 

8.2

el. paštas

 

8.3

adresas korespondencijai

 

 

9. Šeimos nario, kuriam reikalingas dokumentas S1 (SED S072), duomenys[1]:

9.1

vardas (-ai)

 

9.2

pavardė (-ės)

 

9.3

lytis

 

9.4

asmens kodas

 

9.5

gimimo data

 

9.6

pilietybė

 

9.7

informacija apie šeimos nario statusą gyvenamojoje ES šalyje:

9.7.1

dirba gyvenamojoje ES šalyje

9.7.2

gauna pensiją iš ___________________________________________________

                (nurodomas ES šalies pavadinimas)

9.7.3

yra apdraustas socialiniu draudimu gyvenamojoje ES šalyje

9.7.4

yra neapdraustas socialiniu draudimu gyvenamojoje ES šalyje

 

10. Gyvenamosios vietos įstaiga, kuriai turi būti išsiųstas S1 (SED S072)[2]:

10.1

įstaigos pavadinimas

 

10.2

įstaigos kodas (jei žinomas)

 

10.3

įstaigos adresas (jei žinoma)

 

10.3.1

gatvė

 

10.3.2

namo Nr.

 

10.3.3

miestas

 

10.3.4

regionas

 

10.3.5

šalis

 

10.3.6

pašto kodas

 

 

11. Dokumentą S1 atsiimti įgalioto asmens (atstovo) duomenys:

11.1

vardas (-ai)

 

11.2

pavardė (-ės)

 

11.4

asmens kodas

 

11.5

gimimo data

 

 

PASIŽADU informuoti dokumentą S1 / SED S072 išdavusią teritorinę ligonių kasą apie mano ir (ar) dokumente S1 / SED S072 nurodytų mano šeimos narių privalomojo sveikatos draudimo galiojimo nutraukimą.

 

________________________________________________________________________________

               (Asmens, prašančio išduoti dokumentą S1/SED S072, parašas, vardas ir pavardė)

 

ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

– mano pateikti duomenys bus naudojami tik teisės į išmokas gyvenamojoje ES šalyje patvirtinančio dokumento S1 arba SED S072 išdavimo / galiojimo nutraukimo tikslais;

– informacija apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose yra skelbiama interneto svetainėje www.ligoniukasa.lrv.lt;

– teritorinė ligonių kasa, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-376/V-676 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo“, turi teisę kreiptis į atitinkamas įstaigas dėl trūkstamos informacijos, kuri yra būtina socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatoms įgyvendinti.

 

________________________________________________________________________________

              (Asmens, prašančio išduoti dokumentą S1 / SED S072, parašas, vardas ir pavardė)

part_9ae224f2fe9c44e492c352871030618b_end


 

Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti

išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo

2 priedas

 

DOKUMENTO S1 NAUDOJIMO ATMINTINĖ

 

Dokumento S1 paskirtis

Dokumentas S1 galioja Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje bei Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys).

Teritorinių ligonių kasų išduodamas dokumentas S1 patvirtina Jūsų ir (ar) Jūsų šeimos narių teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje ES šalyje, jei Jūs ir (ar) Jūsų šeimos nariai esate apdraustas (-i) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, tačiau gyvenate kitoje ES šalyje. Dokumentas S1 išduodamas kiekvienam asmeniui atskirai (ne visai šeimai).

 

Dokumento S1 naudojimas

Dokumentas S1 reikalingas, kai asmuo ir (ar) jo šeimos nariai gyvena kitoje ES šalyje nei ta, kurioje jis (jie) dirba. Šiuo dokumentu taip pat gali naudotis darbuotojų migrantų šeimos nariai, likę gyventi gimtinėje, bet įgiję teisę į sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje šiuo metu dirba apdraustas jų šeimos narys (jei jie neturi teisės gauti sveikatos priežiūros paslaugų pagal gyvenamosios šalies teisės aktus). Dokumentu S1 taip pat naudojasi į pensiją išėję ir kitoje ES šalyje gyvenantys asmenys.

Teritorinės ligonių kasos išduotą dokumentą S1 reikia nedelsiant pateikti savo gyvenamosios ES šalies įstaigai, atsakingai už asmenų registravimą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (toliau – gyvenamosios ES šalies įstaiga). Tai gali būti gyvenamosios ES šalies teritorinė ligonių kasa, sveikatos draudimo ar socialinio draudimo įstaiga arba kita tokias funkcijas vykdanti įstaiga.

 

Kokias teises suteikia dokumentas S1?

Užregistravę dokumentą S1 gyvenamosios ES šalies įstaigoje, šioje šalyje turite teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies apdraustieji. Jums suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas apmokės įstaiga, kurioje užregistravote dokumentą S1. Tuo tarpu Jums reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas suteikusios įstaigos išlaidas kompensuos Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

Kada nutraukiamas dokumento S1 galiojimas?

Įsidarbinę gyvenamojoje ar kitoje ES šalyje, apie tai privalote informuoti dokumentą S1 išdavusią Lietuvos teritorinę ligonių kasą.

Jums išduoto dokumento S1 galiojimą gali nutraukti Lietuvos teritorinė ligonių kasa, išsiaiškinusi, kad praradote apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą Lietuvoje arba dėl kitų priežasčių nebeturite teisės gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų toje ES šalyje, kurioje esate užregistravęs dokumentą S1 (pvz., nebegyvenate toje šalyje ar įsidarbinote joje).

Dokumento S1 galiojimą gali nutraukti Jūsų gyvenamosios ES šalies įstaiga, išsiaiškinusi, kad tapote apdraustas socialiniu draudimu pagal tos ES šalies teisės aktus arba praradote teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas toje ES šalyje.

 

Dokumento S1 galiojimo terminas

Dokumentas S1 dažniausiai išduodamas 1 metams. Lietuvos Respublikos pensininkams, gyvenantiems kitoje ES šalyje, jis išduodamas iki pensininko statuso galiojimo pabaigos dienos, bet ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

Jei Jūs ketinate kitoje ES šalyje gyventi ilgiau, nei galioja Jums išduotas dokumentas S1, nepamirškite laiku kreiptis į Lietuvos teritorinę ligonių kasą dėl dokumento S1 galiojimo pratęsimo.

 

Kokios Jūsų teisės viešint kitose ES šalyse?

Dokumentas S1 galioja tik toje ES šalyje, kurioje jis buvo užregistruotas (gyvenamosios ES šalies įstaigoje). Jei ketinate vykti į kitas ES šalis, kreipkitės į Lietuvos teritorinę ligonių kasą dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo. Viešnagės metu prireikus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, gydymo įstaigoje pateikite Europos sveikatos draudimo kortelę kartu su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

 

Kokios Jūsų teisės gauti sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje?

Dokumentas S1 išduodamas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje asmenims. Šį dokumentą turintys asmenys turi teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje tokia pačia tvarka, kaip ir Lietuvos gyventojai.

 

Informacija apie duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises

Informaciją apie duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises galite rasti interneto svetainėje www.ligoniukasa.lrv.lt, pasirinkę vieną iš asmens duomenų apsaugos temų.

 

Teritorinės ligonių kasos kontaktinė informacija

Nurodomas dokumentą S1 išdavusios teritorinės ligonių kasos adresas, telefonas ir elektroninio pašto adresas.

part_59f92748d3c84778b0f64bc93501acd9_end


 

Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti

išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo

3 priedas

 

STRUKTŪRIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ IR JUOS ATITINKANČIŲ E FORMOS PAŽYMŲ SĄRAŠAS

 

Struktūrizuotas dokumentas

Atitinkama

Aprašymas

E formos pažyma

S071

E 107 formos pažymos A dalis

Prašymo išduoti dokumentą, patvirtinantį asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje*, forma

S072

E 106, E 109, E 120, E 121 formos pažymų A dalis

Dokumento, patvirtinančio asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, forma (perduodama Europos elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos priemonėmis)

S1

E 106, E 109, E 120, E 121 formos pažymų A dalis

Dokumento, patvirtinančio asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, forma (popierinė)

S073

E 106, E 109, E 120, E 121 formos pažymų B dalis

Teisės į išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje dokumento registravimo gyvenamosios vietos įstaigoje patvirtinimo forma

S016

E 108 formos pažymos A dalis

Kompetentingos įstaigos išduodamo teisės į išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje dokumento galiojimo nutraukimo forma

S017

E 108 formos pažymos B dalis

Atsakymo, teikiamo dėl teisės į išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje dokumento galiojimo nutraukimo, forma

S018

E 108 formos pažymos A dalis

Gyvenamosios vietos įstaigos išduodamo dokumento, nutraukiančio teisės į išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje dokumento galiojimą, forma

S019

E 108 formos pažymos B dalis

Atsakymo, teikiamo dėl teisės į išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje dokumento galiojimo nutraukimo, forma

S050

Teisės į išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje dokumento galiojimo ginčijimo forma

 

* Europos Sąjungos šalis, Europos ekonominės erdvės šalis, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ar Šveicarijos Konfederacija.

part_bc33c69a466a48a6a3a8e2e3e6f2f50e_end


 

Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo

4 priedas

 

(Prašymo tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072) išdavimo forma)

 

PRAŠYMAS Tarpininkauti dėl DOKUMENTO S1 (SED S072) išdavimo

 

_______________________teritorinei ligonių kasai

 

________________________________

(Prašymo užpildymo data)

 

 

 

1. PRAŠAU tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072)  išdavimo (pažymėkite teisingą variantą):

□ man asmeniškai,

□ mano šeimos nariui.

 

2. Pageidaujamas dokumento S1 (SED S072) galiojimo laikotarpis nuo____________ iki ______________________.

 

3. Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis, kurioje veikia ES šalies apdraustojo kompetentinga įstaiga:____________________________.

 

4. ES šalies kompetentingos įstaigos, išduosiančios dokumentą S1 (SED S072), duomenys (jei žinomi):

4.1

ES šalies kompetentingos įstaigos pavadinimas

 

4.2

įstaigos kodas

 

4.3

įstaigos adresas 

 

 

5. Prašymą teikiančio asmens duomenys:

5.1

vardas (-ai)

 

5.2

pavardė (-ės)

 

5.3

lytis

 

5.4

gimimo data

 

5.5

pilietybė

 

5.6

Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas

 

5.7

ES valstybėje, kurioje asmuo apdraustas socialiniu draudimu, suteiktas asmens identifikacinis kodas

 

5.8

Kita informacija, pagal kurią ES šalies kompetentinga įstaiga gali identifikuoti asmenį (pvz., kompetentingoje ES šalyje asmeniui suteiktas socialinio draudimo kodas arba išduotos Europos sveikatos draudimo kortelės Nr.)

 

5.9

Asmens adresas Lietuvos Respublikoje

 

5.10

El. paštas

 

5.11

Asmens kontaktinis telefono Nr.

 

 

6. Šeimos nario duomenys (jei prašoma tarpininkauti dėl dokumento S1 išdavimo šeimos nariui):

6.1

vardas (-ai)

 

6.2

pavardė (-ės)

 

6.3

lytis

 

6.4

gimimo data

 

6.5

pilietybė

 

6.6

Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas

 

6.7

ES valstybėje, kurioje asmuo apdraustas socialiniu draudimu, suteiktas asmens identifikacinis kodas

 

6.8

Kita informacija, pagal kurią ES šalies kompetentinga įstaiga gali identifikuoti asmenį (pvz., kompetentingoje ES šalyje asmeniui suteiktas socialinio draudimo kodas arba išduotos Europos sveikatos draudimo kortelės Nr.)

 

 

7. Atsakymą apie rezultatą pageidauju gauti (pažymėkite vieną variantą):

 

□ nurodytu pašto adresu;

nurodytu el. pašto adresu;

nurodytu telefono numeriu.

 

PRIDEDAMA (nurodykite pridedamo dokumento lapų skaičių): ______________ .

 

ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

– mano pateikti duomenys bus naudojami tik teisės į išmokas gyvenamojoje ES šalyje patvirtinančio dokumento S1 (SED S072) tvarkymo tikslu;

– informacija apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose yra skelbiama interneto svetainėje www.ligoniukasa.lrv.lt;

– teritorinė ligonių kasa, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-376/V-676 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo“, turi teisę kreiptis į atitinkamas įstaigas dėl trūkstamos informacijos, kuri yra būtina socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatoms įgyvendinti.

 

 

________________________________________________________________________________

 (Asmens, prašančio tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072) išdavimo, parašas, vardas ir pavardė)

part_0e436ab109d548b1bc1884c2fd8fba71_end


 

Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo

5 priedas

 

(Prašymo tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072) galiojimo nutraukimo forma)

 

PRAŠYMAS Tarpininkauti dėl DOKUMENTO S1 (SED S072) galiojimo nutraukimo

 

_______________________teritorinei ligonių kasai

 

________________________________

(Prašymo užpildymo data)

 

 

1. PRAŠAU tarpininkauti dėl (pažymėkite teisingą variantą):

 

□ man išduoto dokumento S1 (SED S072) galiojimo nutraukimo;

□ mano šeimos nariui išduoto dokumento S1 (SED S072) galiojimo nutraukimo.

 

2. Pageidaujama dokumento S1 (SED S072) galiojimo pabaigos data____________.

 

3. Dokumento S1 (SED S072) nutraukimo priežastis (pasirinkite vieną variantą ir įrašykite prašomą informaciją):

 

□ Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje nuo _____________.

□ Apdraustas socialiniu draudimu kitoje valstybėje nuo_____________________________.

□ Nebegyvena Lietuvos Respublikoje nuo _______________________________________.

□ Asmens statusas pasikeitė nuo _______________________________________________.

□ Kita priežastis ____________________________________________________________.

 

4. Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis, kurioje veikia ES šalies apdraustojo kompetentinga įstaiga:_______________________________.

 

5. Prašymą teikiančio asmens duomenys:

5.1

vardas (-ai)

 

5.2

pavardė (ės)

 

5.3

lytis

 

5.4

gimimo data

 

5.5

pilietybė

 

5.6

Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas

 

5.7

ES valstybėje, kurioje asmuo apdraustas socialiniu draudimu, suteiktas asmens identifikacinis kodas

 

5.8

Kita informacija, pagal kurią ES šalies kompetentinga įstaiga gali identifikuoti asmenį (pvz., kompetentingoje ES šalyje asmeniui suteiktas socialinio draudimo kodas arba išduotos Europos sveikatos draudimo kortelės Nr.)

 

5.9

Asmens adresas Lietuvos Respublikoje

 

5.10

Asmens el. pašto adresas

 

5.11

Asmens kontaktinis telefono Nr.

 

 

6. Šeimos nario duomenys (jei prašoma tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072), išduoto šeimos nariui, galiojimo nutraukimo):

6.1

vardas (-ai)

 

6.2

pavardė (ės)

 

6.3

lytis

 

6.4

gimimo data

 

6.5

pilietybė

 

6.6

Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas

 

6.7

ES valstybėje, kurioje asmuo apdraustas socialiniu draudimu, suteiktas asmens identifikacinis kodas

 

6.8

Kita informacija, pagal kurią ES šalies kompetentinga įstaiga gali identifikuoti asmenį (pvz., kompetentingoje ES šalyje asmeniui suteiktas socialinio draudimo kodas arba išduotos Europos sveikatos draudimo kortelės Nr.)

 

 

7. Atsakymą apie rezultatą pageidauju gauti (pažymėkite vieną variantą):

 

□ nurodytu pašto adresu;

nurodytu el. pašto adresu;

nurodytu telefono numeriu.

 

PRIDEDAMA (nurodykite pridedamo dokumento lapų skaičių): ______________ .

 

 

ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

– mano pateikti duomenys bus naudojami tik teisės į išmokas gyvenamojoje ES šalyje patvirtinančio dokumento S1 (SED S072) tvarkymo tikslais;

– informacija apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose yra skelbiama interneto svetainėje www.ligoniukasa.lrv.lt;

– teritorinė ligonių kasa, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-376/V-676 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo“, turi teisę kreiptis į atitinkamas įstaigas dėl trūkstamos informacijos, kuri yra būtina socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatoms įgyvendinti.

_______________________________________________________________________________

(Asmens, prašančio tarpininkauti dėl dokumento S1 (SED S072) nutraukimo, parašas, vardas ir pavardė)

part_817ac4610a9249cabc2f86c924e14929_end[1] Šią dalį reikia pildyti tiek kartų, kiek yra kartu išvykstančių šeimos narių.

[2] Ši dalis būtinai turi būti užpildyta, jei prašyme pasirenkama, kad dokumentas S1 (SED S072) būtų išsiųstas ES šalies gyvenamosios vietos įstaigai.