image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, KURIE PRIIMAMI Į LAIKINAI NEGALINČIŲ EITI PAREIGŲ DIPLOMATŲ PAREIGAS SUDARANT TERMINUOTAS DIPLOMATO TARNYBOS SUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE, ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 22 d. Nr. V-100

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalį:

1. T v i r t i n u Asmenų, kurie priimami į laikinai negalinčių eiti pareigų diplomatų pareigas sudarant terminuotas diplomato tarnybos sutartis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, atrankos organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-68 „Dėl Asmenų, kurie priimami į laikinai negalinčių eiti pareigų diplomatų pareigas sudarant terminuotas diplomato tarnybos sutartis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                          Gabrielius Landsbergis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2023 m. kovo 22 d.

įsakymu Nr. V-100

 

 

ASMENŲ, KURIE PRIIMAMI Į LAIKINAI NEGALINČIŲ EITI PAREIGŲ DIPLOMATŲ PAREIGAS SUDARANT TERMINUOTAS DIPLOMATO TARNYBOS SUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE, ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, kurie priimami į laikinai negalinčių eiti pareigų diplomatų pareigas sudarant terminuotas diplomato tarnybos sutartis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, atrankos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atrankos į laikinai negalinčių eiti pareigų diplomatų pareigas (toliau – atranka) organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

ATRANKOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

3. Sprendimą dėl atrankos organizavimo priima Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras (toliau – ministras), atsižvelgdamas į Užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinio tarnybinį pranešimą, suderintą su Personalo vadybos ir delegavimo departamentu (toliau – Personalo departamentas). Ministrui priėmus sprendimą organizuoti atranką, ministerijos kancleris sudaro Atrankos į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį komisiją.

4. Ministras motyvuotu sprendimu gali atšaukti atranką ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki atrankos pradžios. Apie atrankos atšaukimą Personalo departamentas nedelsdamas praneša atrankoje pareiškusiems norą dalyvauti asmenims jų gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu.

5. Atranką organizuoja Personalo departamentas.

6. Asmuo, kuris priimamas į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį ministerijoje (toliau – pakaitinis diplomatas), turi atitikti Diplomatinės tarnybos įstatymo 6 straipsnyje ir 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus (toliau – bendrieji reikalavimai), pareigybės, į kurią paskelbta atranka, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus (toliau – specialieji reikalavimai) (toliau kartu – reikalavimai)  ir gebėti atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

7. Apie atranką skelbiama viešai ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt. Papildomai apie atranką gali būti skelbiama ir žiniasklaidos priemonėse, darbo paieškos svetainėse bei kituose informacijos šaltiniuose.

8. Atrankos skelbime nurodoma:

8.1. reikalavimai asmenims, pretenduojantiems į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas;

8.2. pareigybė (trumpai aprašomas darbo pobūdis, svarbiausios funkcijos), kuriai skelbiama atranka;

8.3. dokumentai, kuriuos būtina pateikti;

8.4. dokumentų priėmimo būdai, vieta ir terminai;

8.5. pareiginės algos koeficiento dydis ir (arba) dydžio intervalas;

8.6. išsamesnės informacijos apie atranką teikimo būdai ir kontaktinė informacija.

9. Atrankoje pageidaujantys dalyvauti asmenys pateikia atrankos skelbime nurodytus dokumentus Personalo departamentui elektroniniu paštu, nurodytu atrankos skelbime.

10. Asmenų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje, dokumentai priimami ne trumpiau kaip 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo. Atrankos skelbime nurodytą dokumentų pateikimo terminą Atrankos į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį komisija   gali pratęsti iki 20 darbo dienų.

11. Asmuo iki atrankos skelbime nurodytos datos privalo pateikti:

11.1. gyvenimo aprašymą, nurodydamas pareigas, į kurias pretenduoja;

11.2. užpildytą Asmens, pretenduojančio į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;

11.3. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinančio dokumento kopiją;

11.4. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

11.5. anglų kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą:

11.5.1. galiojančios pažymos apie nustatytą ne žemesnį nei atrankos skelbime nurodytą anglų kalbos mokėjimo lygį, išduotą Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo aprašas), nustatyta tvarka, kopiją; arba

11.5.2. jei asmuo yra įgijęs anglų kalbos aukštąjį ar jam prilygintą filologijos studijų krypties išsilavinimą arba anglų kalba yra įgijęs pusę ar daugiau kitos studijų krypties aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų, – tai patvirtinančių dokumentų kopijas; arba

11.5.3. jei asmuo yra išlaikęs tarptautinį anglų kalbos egzaminą ar tarptautinį anglų kalbos mokėjimo lygį nustatantį testą, nurodytą Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo aprašo 1 ir 2 prieduose, –egzamino ar testo išlaikymą patvirtinančio dokumento, išduoto ne anksčiau kaip prieš 3 metus, kopiją;

11.6. antrosios užsienio kalbos ne žemesniu nei atrankos skelbime nurodytu lygiu, taip pat kitos (kitų) užsienio kalbos (-ų) (asmens pageidavimu) mokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

11.7. kitų dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo atitinka atrankos skelbime nurodytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas, kopijas.

12. Personalo departamentas apie atitiktį ar neatitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams praneša atrankoje pageidaujantiems dalyvauti asmenims jų gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Atrankoje leidžiama dalyvauti asmenims, atitinkantiems bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

13. Personalo departamentas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos pradžios informuoja Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus pateikusius ir atrankos skelbime nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus atitinkančius asmenis apie atrankos organizavimo būdą, datą, laiką ir vietą jų gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu.

14. Atranką vykdo Atrankos į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį komisija (toliau – komisija), sudaroma pagal kompetenciją iš ne mažiau kaip 3 asmenų (įskaitant komisijos pirmininką). Į komisiją privalo būti įtraukti Personalo departamento atstovas, taip pat tiesioginis būsimo pakaitinio diplomato vadovas arba kitas ministerijos administracijos padalinio, kuriame yra pareigybė, į kurią paskelbta atranka, darbuotojas. Potvarkyje dėl komisijos sudarymo nurodomas komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius. Komisijos sekretoriumi skiriamas Personalo departamento darbuotojas. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

15. Komisijos nariu, sekretoriumi negali būti skiriami atrankoje dalyvaujančių asmenų tėvas, motina (įtėvis, įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis, senelė, vaikaitis, sutuoktinis, sugyventinis, partneris (kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka) (toliau – partneris), artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, taip pat atrankoje dalyvaujančių asmenų sutuoktinių, sugyventinių, partnerių vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis, senelė, vaikaitis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ir partneriai. Komisijos nariu taip pat negali būti asmuo, dėl kurio nešališkumo kyla abejonių.

16. Komisijos posėdžiai įvyksta, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė  Komisijos narių, bet ne mažiau kaip 3. Komisijos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos sprendimu atranka gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu.

17. Komisija, atsižvelgdama į pareigybės, į kurią vykdoma atranka, aprašymą, priima sprendimą dėl atrankos organizavimo būdo, pasirinkdama organizuoti pokalbį arba skirti praktinę užduotį, arba organizuoti pokalbį ir skirti praktinę užduotį. Atrankoje dalyvaujančių asmenų gebėjimai atlikti atitinkamos pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinami individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Atrankoje dalyvaujantiems asmenims pateikiami lygiaverčiai klausimai, praktinė (-ės) užduotis (-ys). Klausimai, praktinės užduotys ir atsakymai į juos neviešinami.

18. Esant dideliam Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus pateikusių ir Aprašo 6 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančių asmenų skaičiui, komisijos sprendimu atranka gali būti vykdoma ne vieną dieną.

19. Komisijos sprendimai priimami komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Komisijos posėdyje dalyvavusių komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

20. Komisijos sprendimai įforminami Atrankos į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį komisijos posėdžio protokolu (1 priedas) (toliau – protokolas). Protokolą surašo komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po komisijos posėdžio. Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai ir komisijos sekretorius.

21. Atrankos eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso ir (ar) vaizdo įrašas. Skaitmeninis garso ir (ar) vaizdo įrašas perkeliamas į kompiuterių laikmeną ir pridedamas prie protokolo.

22. Atrankoje dalyvaujančių asmenų gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas po pokalbio ir (ar) atliktos praktinės užduoties vertinami nuo 1 iki 10 balų. Mažiausias įvertinimas – 1 balas, didžiausias – 10 balų. Jei organizuojamas pokalbis ir pateikiama praktinė užduotis, kiekvienas atrankos etapas vertinamas atskirai. Įvertinus kiekvieno pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir (ar) atliktą praktinę užduotį, pildoma Atrankos į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas individualaus vertinimo lentelė (2 priedas). Raštu atliktos praktinės užduotys pridedamos prie protokolo.

23. Kiekvienam atrankoje dalyvaujančiam asmeniui per atranką komisijos narių skirti balai sumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Gautas balų vidurkis įrašomas į protokolo atrankos vertinimo lentelę.

24. Po atrankos asmenims jų rezultatai ir užimta vieta pranešami jų gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atrankos.

25. Atranką laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs atrankoje dalyvavęs asmuo. Jeigu atrankos metu organizuojamas pokalbis ir pateikiama praktinė užduotis, atranką laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip iš viso 12 balų, surinkęs atrankoje dalyvavęs asmuo.

26. Jeigu didžiausią vienodą, bet ne mažesnį kaip Aprašo 25 punkte nustatytas, balų skaičių surenka keli atrankoje dalyvaujantys asmenys, atrankos laimėtojas nustatomas komisijos pirmininko (jo nesant - komisijos pirmininko pavaduotojo) sprendimu.

27. Atrankoje dalyvavęs asmuo 20 darbo dienų po atrankos rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su protokolu, prie protokolo pridėtu savo pokalbio garso ir (ar) vaizdo įrašu.

28. Jeigu atranką laimėjęs asmuo iki ministro sprendimo priimti jį į pakaitinio diplomato pareigas priėmimo dienos eiti pareigas atsisako, eiti pareigas siūloma antrajam pagal atrankos rezultatus (bet ne mažiau, kaip nustatyta Aprašo 25 punkte, balų surinkusiam) asmeniui, o jam atsisakius, – atitinkamai kitam iš eilės asmeniui, surinkusiam ne mažiau balų, kaip nustatyta Aprašo 25 punkte.

29. Pakaitinių diplomatų kandidatūroms turi pritarti Diplomatų atestacijos komisija (atranką laimėję asmenys gali būti kviečiami į Diplomatų atestacijos komisijos posėdį). Diplomatų atestacijos komisijos rekomendacija dėl kandidatūrų tinkamumo teikiama ministrui, kuris savo įsakymu priima sprendimą dėl terminuotos diplomato sutarties sudarymo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Duomenys apie asmenis, norinčius dalyvauti ar dalyvaujančius atrankoje, išskyrus šiame Apraše nurodytus atvejus, neskelbiami.

31. Pasibaigus atrankai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų pradedama teisės aktuose nustatyta asmens tikrinimo procedūra, būtina išduoti leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – leidimas), ir kreipiamasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl išvados, ar atranką laimėjusiam asmeniui gali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

32. Gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad atranką laimėjusiam asmeniui negali būti išduodamas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kviečiamas eiti pareigas antrasis pagal atrankos rezultatus (bet ne mažiau, kaip nustatyta Aprašo 25 punkte, balų surinkęs) asmuo. Šis asmuo į pareigas priimamas gavus kompetentingos institucijos išvadą, kad jam gali būti išduodamas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad šiam asmeniui negali būti išduodamas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, arba jam atsisakius eiti pareigas, šiame punkte nustatyta tvarka į pareigas priimamas atitinkamai kitas iš eilės pagal atrankos rezultatus (bet ne mažiau, kaip nustatyta Aprašo 25 punkte, balų surinkęs) asmuo, ir taip toliau. Antrojo ar atitinkamai kito iš eilės pagal atrankos rezultatus (bet ne mažiau, kaip nustatyta Aprašo 25 punkte, balų surinkusio) asmens tikrinimo procedūra pradedama, jeigu tas pretendentas sutinka eiti pareigas, dėl kurių buvo organizuojama atranka.

33. Įgyvendinant Aprašą asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nustatytais reikalavimais.

34. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

35. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________________

 

part_1fea071c5a6a4d4482e48337da2ace10_end