Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2019 − 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2019 m. vasario 20 d. Nr. T-41

Pagėgiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Pagėgių savivaldybės 2019 2021 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Virginijus Komskis