LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2023 M. INTRASTATO RIBŲ NUSTATYMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. DĮ-242

Vilnius

 

Įgyvendindama 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, su pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1704 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ 2.2 papunktį bei siekdama mažinti statistinės atskaitomybės naštą Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais registruotiems asmenims,

nustatau, kad:

1.    Nuo 2023 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 500 tūkst. EUR.

2.    Nuo 2023 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 300 tūkst. EUR.

3.    Nuo 2023 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra
7 mln. EUR.

4.    Nuo 2023 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 10 mln. EUR.

5.    Šio įsakymo 1 ir (arba) 2 punktuose nustatytų Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribų neviršiję Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato statistinę ataskaitą Įvežimas UPS-02 (mėnesinę) ir (arba) Intrastato statistinę ataskaitą Išvežimas UPS-01 (mėnesinę), kurių statistiniai formuliarai patvirtinti Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. DĮ-186/1B-527 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ 1.2 ir 1.3 papunkčiais.

6.    Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2023 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta,
iki kalendorinių metų pabaigos teikia šio įsakymo 5 punkte nurodytą (-as) statistinę (-es)
ataskaitą (-as).

7.    Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, neviršiję šio įsakymo 3 ir (arba) 4 punktuose nustatytų įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti šio įsakymo 5 punkte nurodytos (-ų) statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelio („Statistinė vertė, EUR“).

8.    Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2023 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 3 ir 4 punktuose nustatytas įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta,
iki kalendorinių metų pabaigos pildo šio įsakymo 5 punkte nurodytos (-ų) statistinės (-ių)
ataskaitos (-ų) 13 langelį („Statistinė vertė, EUR“).

 

 

 

Generalinė direktorė                                                               Jūratė Petrauskienė