LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2005 M. SPALIO 17 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-417 „DĖL GERIAUSIO KULTŪROS CENTRO PREMIJŲ ĮSTEIGIMO IR PREMIJAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. ĮV-260

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. ĮV-417 „Dėl Geriausio kultūros centro premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS CENTRŲ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatus (pridedama).“

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Simonas Kairys


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-417

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-260

redakcija)

 

KULTŪROS CENTRŲ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros centrų premijų (toliau – premija) skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja siūlomų kandidatų premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų svarstymo ir skyrimo tvarką.

2. Premijų tikslas – skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų (toliau – kultūros centrai) pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.

3. Premijos mokamos iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

4. Kasmet yra skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).

5. Premijos kultūros centrams skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią ir kryptingą veiklą šiose  srityse:

5.1. Už mėgėjų meno ir (ar) dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, (ir) ar už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą;

5.2. Už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, ir (ar) už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą;

5.3. Už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą.

6. Kartu su premijomis laureatams įteikiami diplomai, už kurių sukūrimą ir pagaminimą atsakingas Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

7. 2023 metais informacija apie kvietimą teikti kandidatus premijoms gauti skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 30 d., o vėlesniais metais – ne vėliau kaip iki balandžio 1 d.

8. Kultūros centrus premijai gauti turi teisę siūlyti fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys, veikiantys kultūros srityje, išskyrus Lietuvos nacionalinį kultūros centrą ir nuostatų 12 punkte nurodytas asociacijas, ir savivaldybių institucijos (toliau – pareiškėjai). 2023 metais siūlymai teikiami iki 2023 m. birželio 15 d., o vėlesniais metais iki balandžio 30 d.

9. Pareiškėjas kandidatą premijai gauti atskiroje kategorijoje gali siūlyti vieną kultūros centrą iš vienos savivaldybės.

10. Pareiškėjai Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui pateikia šiuos dokumentus:

10.1. užpildytą Kultūros centrų premijų skyrimo paraiškos anketos formą (1 priedas);

10.2. ne mažiau kaip dvi laisvos formos rekomendacijas. Pareiškėjas negali teikti rekomendacijos dėl savo pasiūlyto kandidato.

 

III SKYRIUS

PREMIJŲ SVARSTYMO IR SKYRIMO TVARKA

 

11. Per 10 dienų nuo dokumentų gavimo Lietuvos nacionalinis kultūros centras atlieka administracinę patikrą. Nustačius, kad pateikti dokumentai neatitinka Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatuose ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, arba jie yra klaidingi, netikslūs ar neišsamūs, ir informavus apie tai pareiškėjus, pareiškėjai per 5 darbo dienas privalo ištaisyti nustatytus trūkumus. Pareiškėjams nepateikus trūkstamų ir (ar) ištaisytų dokumentų per nustatytą terminą, tokie dokumentai laikomi neatitinkantys nuostatų 10 punkto reikalavimų ir toliau nesvarstomi. Atlikus administracinę patikrą, Kultūros centrų premijų skyrimo vertinimo komisijos (toliau – Komisija) sekretorius dokumentus perduoda Komisijai.

12. Komisiją sudaro 7 nariai. Iš jų 3 Komisijos nariai atstovauja kultūros ministrui, 1 –  Lietuvos savivaldybių asociacijai, 1 – asociacijai „Kultūros savivaldos kolegija“, 2 – Lietuvos kultūros centrų asociacijai. Komisijos sudėtį trejiems metams tvirtina kultūros ministras.

13. Komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

14. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas, kurie išrenkami pirmo posėdžio metu.

15. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas:

15.1. vadovauja Komisijos darbui, pirmininkauja Komisijos posėdžiams;

15.2. kviečia Komisijos posėdžius, nustato jų vietą ir laiką, jiems pirmininkauja arba priima sprendimus dėl Komisijos narių apklausos elektroniniu paštu;

15.3. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, Komisijos išvadas, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.

16. Komisijos posėdžiams rengti, dokumentams tvarkyti skiriamas Komisijos sekretorius – Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovas, kuris nėra Komisijos narys. Komisijos sekretorius:

16.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, protokolų, išvadų projektus, kitą su posėdžiais susijusią medžiagą);

16.2. suderinęs su Komisijos pirmininku, o jam nesant su Komisijos pirmininko pavaduotoju, organizuoja Komisijos posėdžius ir juos protokoluoja;

16.3. per 5 darbo dienas po posėdžio parengia posėdžio protokolą ir išsiunčia jį derinti elektroniniu paštu posėdyje dalyvavusiems Komisijos nariams;

16.4. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti, tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;

16.5. posėdžio darbotvarkę ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga elektroniniu paštu pateikia Komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komisijos posėdžio;

16.6. atlieka pareiškėjų pateiktų dokumentų administracinę patikrą;

16.7. vykdo kitus Komisijos pirmininko, o jo nesant – jo pavedimu kito Komisijos nario pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

17. Komisija apsvarsto kandidatų premijai gauti dokumentus ir 2023 metais ne vėliau kaip iki rugsėjo 20 d., o vėlesniais metais – ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pateikia išvadas kultūros ministrui dėl 3 kandidatų premijoms gauti pagal šių nuostatų 5 punkte nurodytas sritis. Įvertinusi pateiktus dokumentus, Komisija turi teisę siūlyti premijos (-ų) neskirti. Komisija turi teisę įvertinti kultūros centro veiklą vietoje.

18. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas) arba daliai Tarybos narių fiziškai susirenkant į posėdį, o kitai daliai Komisijos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrus būdas).

19. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka, nesant galimybės surengti posėdžio, išvados gali būti priimamos, atsižvelgus į Komisijos narių apklausos elektroniniu paštu rezultatus.

20. Komisijos narys gali dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją (2 priedas).

21. Komisijos posėdis ar apklausa elektroniniu paštu laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje Komisijos narys ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio turi apie tai pranešti Komisijos sekretoriui. Jei Komisijos posėdyje Komisijos narys nedalyvauja, nuomonę dėl svarstomų klausimų jis gali pateikti Komisijos sekretoriui raštu ne vėliau kaip iki posėdžio dienos. Ši informacija turi būti paskelbta Komisijos posėdyje ir pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo, tačiau Komisijai balsuojant į balsų skaičių neįskaičiuojama.

22. Kandidatus premijai gauti vertina kiekvienas posėdyje dalyvaujantis Komisijos narys, užpildydamas Kultūros centrų premijų skyrimo paraiškos vertinimo anketos formą (3 priedas). Vertinimo anketoje numatytą maksimalų balų skaičių Komisijos narys gali paskirstyti vienam ar keliems vertinimo kriterijams pasirinktinai:

22.1. Pagrindiniai kandidato vertinimo kriterijai:

22.1.1. Už mėgėjų meno ir (ar) dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, (ir) ar už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą:

22.1.1.1. mėgėjų meno kolektyvų veikla ir jos įvairovės plėtra; kūrybinės iniciatyvos, skatinančios vietos gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančios sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose;

22.1.1.2. veiklos, skirtos dainų švenčių tradicijų tęstinumui ir plėtrai užtikrinti, dalyvavimas dainų šventėse (nurodant kolektyvų ir dalyvių skaičių pokytį, lyginant su  dalyvavimu ankstesnėje Dainų šventėje);

22.1.1.3. veiklos, skirtos nacionalinių, regiono ir vietos etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, stiprinimui ir populiarinimui.

22.1.2. Už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, ir (ar) už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą:

22.1.2.1. veiklos (renginiai, kūrybinės dirbtuvės, meno rezidencijos ir kt.), skirtos vietos bendruomenės gyventojų įtraukimui į kultūrines iniciatyvas inovatyviomis meninėmis ir kūrybinėmis saviraiškos formomis, panaudojant ir netradicines erdves;

22.1.2.2. mėgėjų meno ir profesionaliojo meno kolektyvų jungtiniai projektai, programos ir jų sklaida; veiklos, didinančios kultūros vartotojų auditoriją;

22.1.2.3. veiklos, skatinančios įvairių kultūrų pažinimą, kultūros paslaugų prieinamumą socialinės atskirties grupėms ir šių grupių įtraukimą į kultūros plėtrą;

22.1.2.4. iniciatyvos, skatinančios kultūrinį verslumą, pritraukiančios kultūrinio turizmo dalyvius;

22.1.2.5. tarpdisciplininiai, įvairias meno formas integruojantys kultūros projektai.

22.1.3. Už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą:

22.1.3.1. įgyvendinti projektai, stiprinantys tautinę savimonę, pilietiškumą, Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimą, atminties įprasminimą;

22.1.3.2. valstybinės reikšmės renginiai (iškilių asmenybių, svarbių kultūrai ir istorijai datų minėjimai, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems atmintiniems metams ir (ar) rezoliucijose atitinkamais metais minėtinoms svarbioms datoms, įvykiams ar asmenybių sukaktims paminėti skirtos iniciatyvos);

22.1.3.3. iniciatyvos, puoselėjančios ir stiprinančios vietos ir (ar) regiono savitumą ir kultūros tradicijas; stiprinančios bendruomeniškumą, bendradarbiavimą su vietos kūrėjais, veiklos,  aktualizuojančios ir kūrybinėms iniciatyvoms pritaikančios konkrečioje vietovėje esantį kultūros paveldą.

22.2. Papildomi kandidato vertinimo kriterijai:

22.2.1. mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių kultūros centre, sąrašas, kolektyvai, turintys kategoriją, nurodant mėgėjų meno kolektyvų kategorijas (teikiant paraišką premijai pagal nuostatų 5.1 papunktį);

22.2.2. kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklos;

22.2.3. regioninio, nacionalinio ir (ar) tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai, partnerystė su kitomis kultūros ir (ar) kitų sričių (pvz., švietimo, socialinės srities) įstaigomis ir (ar) nevyriausybinėmis organizacijomis;

22.2.4. savanorystės skatinimas kultūros srityje;

22.2.5. papildomos gautos/pritrauktos lėšos.

23. Komisijos išvados priimamos, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje ar apklausoje dalyvaujančių Komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo, balsas. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant Komisijos išvadas, turi būti užtikrintas Komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

24. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Komisijos nario dalyvavimas svarstant ar balsuojant dėl tam tikrų klausimų sukels interesų konfliktą, Komisijos narys turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros. Apie Komisijos nario nusišalinimą pažymima protokole. Jeigu Komisijos narys nenusišalina arba atsisako nusišalinti rengiant, svarstant ar priimant išvados, kurios gali sukelti interesų konfliktą, dėl jo nušalinimo sprendimą gali priimti kultūros ministras arba Komisijos posėdyje balsuojama nuostatų 23 punkte nustatyta tvarka. Komisijos narys balsavime dėl jo nušalinimo nedalyvauja. Apie Komisijos nario nusišalinimą ar nušalinimą pažymima posėdžio protokole.

25. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami kiti asmenys, susiję su nagrinėjamu darbotvarkėje klausimu. Dėl jų kvietimo į posėdį sprendžia Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Kviestiniai asmenys balsavimo teisės Komisijos posėdyje neturi.

26. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, posėdžiui pirmininkavęs asmuo, sekretorius, posėdžio darbotvarkė ir išvados. Prie protokolo pridedama Komisijos nario, negalėjusio dalyvauti posėdyje, nuomonė, pateikta raštu.

27. Komisijos nariai per 2 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos gali pateikti pastabų dėl protokolo projekto. Sprendimus dėl protokolo projekto koregavimo pagal gautas Komisijos narių pastabas priima Komisijos pirmininkas. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius per 2 darbo dienas gavus Komisijos narių pastabas dėl protokolo projekto. Pastabų negavus protokolas pasirašomas kitą dieną pasibaigus pastabų pateikimo terminui.

28. Sprendimą dėl kandidatų premijoms gauti priima kultūros ministras, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Kandidatai, kuriems nepaskirta premija, gali būti pakartotinai teikiami premijai gauti kitais metais.

30. Kita premija tam pačiam kultūros centrui toje pačioje srityje gali būti skiriama ne anksčiau kaip po penkerių metų.

31. Premijų svarstymo ir skyrimo dokumentai saugomi Lietuvos nacionalinio kultūros centre Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Premijas teikia Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovai kultūros centruose, kuriems yra skirtos premijos.

33. Informacija apie premijų laureatus skelbiama Lietuvos nacionalinio kultūros centro svetainėje www.lnkc.lt ir Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

___________________

part_d829ee7f84f641eb91840f9b79827af8_end