Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. 1273
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799; 2006, Nr. 124-4689; 2007, Nr. 110-4502; 2011, Nr. 152-7149; 2012, Nr. 115-5831, Nr. 133-6791, Nr. 153-7862):

1.1. Papildyti 2.3.2 punktu:

2.3.2. kontroliuoti kelyje, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus;“.

1.2. Išdėstyti nurodytu nutarimu patvirtintų Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo 3 punktą taip:

3. Mokesčio dydis, išskyrus mokesčio dydį už puspriekabes, apskaičiuojamas pagal transporto priemonės registracijos liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą didžiausią leidžiamą transporto priemonės masę arba maksimalią leidžiamą transporto priemonės bendrąją masę (taikoma ta, kuri yra mažesnė). Mokesčio dydis už puspriekabes apskaičiuojamas pagal maksimalią leidžiamą puspriekabės bendrąją ašių apkrovą. Maksimalios leidžiamos transporto priemonių bendrosios masės ir ašių apkrovos nurodytos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakyme Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos. Transporto priemonės registracijos liudijimai (transporto priemonės naudotojo pažymėjimai), kuriuose nenurodyti duomenys, būtini mokesčiui apskaičiuoti, keičiami transporto priemonių savininkų ar valdytojų iniciatyva iki mokesčio mokėjimo ir transporto priemonės pristatymo privalomajai techninei apžiūrai.“

1.3. Papildyti nurodytu nutarimu patvirtintą Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio dydžių, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą 2.19 punktu:

2.19. A19 Vilniaus pietinis aplinkkelis.“

1.4. Išdėstyti nurodytu nutarimu patvirtintų mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, dydžių 5 punktą taip:

5. Už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę (40 tonų, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 tonas), transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į valstybės biudžetą pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį, nurodytą 3 lentelėje:

3 lentelė

 

Leidžiama bendroji masė viršyta (tonomis)

 

Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis, litais už 10 kilometrų

 

iki 10*

 

3,5

 

11–20

 

4

 

21–40

 

4,5

 

daugiau kaip 40

 

6

 

*Taikoma, kai šešių ašių transporto priemonės, kurios ašies (ašių) apkrova neviršija leidžiamos apkrovos, bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 tonos.“

1.5. Nurodytu nutarimu patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos apraše:

1.5.1. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Susisiekimo ministerija kasmet, per mėnesį po Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinimo, pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ateinančių metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, kuriame numatyta, kad 75 procentai Programos finansavimo lėšų naudojama valstybinės reikšmės keliams, keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš jos, taip pat Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatomas 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti. Šio rezervo lėšos naudojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos ar savivaldybių pasiūlymus, kai stokojama lėšų pradėtiems darbams užbaigti, taip pat nenumatytų kelių tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo darbų finansavimui užtikrinti. Metinėse lėšų naudojimo sąmatose turi būti numatoma 20 procentų Programos finansavimo lėšų valstybei, savivaldybėms panaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.“

1.5.2. Įrašyti 4 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžio „naudojamos“ žodžius „automobilių kelių tinklui plėsti, modernizuoti ir šio tinklo funkcionavimui užtikrinti:“.

1.5.3. Išdėstyti 4.4 punktą taip:

4.4. Lietuvos finansavimo daliai Europos Sąjungos paramos lėšomis bendrai finansuojamuose projektuose automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti;“.

1.5.4. Išdėstyti 4.13 punktą taip:

4.13. stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių įvykių padariniams likviduoti;“.

1.5.5. Išdėstyti 4.25 punktą taip:

4.25. istorinėms kelių (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo, kelių technikos) vertybėms išsaugoti;“.

1.5.6. Išdėstyti 5.2 punktą taip:

5.2. svarbių valstybei, savivaldybėms vietinės reikšmės kelių (gatvių), kurių sąrašą kasmet sudaro ir raštu suderinusi su Vidaus reikalų ministerija tvirtina Susisiekimo ministerija, tiksliniam finansavimui – 20 procentų, kurie paskirstomi taip:

5.2.1. pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais – 18 procentų;

5.2.2. vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 2 procentai;“.

1.5.7. Išdėstyti 6.2 punktą taip:

6.2. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) naudojamos:

6.2.1. keliams (gatvėms) projektuoti, tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti);

6.2.2. kelių (gatvių) sankasai, pralaidoms, pagrindams, dangai, bordiūrams, šaligatviams įrengti ir taisyti (remontuoti), apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių (gatvių) statyti;

6.2.3. lietaus vandens nuleidimo įrenginiams, lietaus kanalizacijai įrengti, modernizuoti, taisyti (remontuoti);

6.2.4. tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams projektuoti, statyti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

6.2.5. techninėms eismo reguliavimo ir inžinerinėms saugaus eismo priemonėms įrengti;

6.2.6. stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių  įvykių padariniams likviduoti;

6.2.7. keliams (gatvėms), kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

6.2.8. keliams (gatvėms) prižiūrėti;

6.2.9. automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti;

6.2.10. paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti;

6.2.11. dviračių takams, pėsčiųjų ir dviračių takams įrengti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

6.2.12. istorinėms kelių (gatvių) (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo, kelių technikos) vertybėms išsaugoti.“

1.5.8. Išdėstyti 6.3 punktą taip:

6.3. Už Programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, ir svarbių valstybei, savivaldybėms vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą (kontrolę), darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija.“

1.5.9. Išdėstyti 6.4 punktą taip:

6.4. Už šio Aprašo 6.3 punkte nurodytų objektų projektų, sąmatų ir techninių dokumentų parengimą, projektų ekspertizę, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, statinių pripažinimą tinkamais naudoti ir lėšų tikslinį panaudojimą, atsiskaitymą su rangovu atsako savivaldybės ir atitinkamos institucijos.“

2. Šio nutarimo 1.4 punktas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Rimantas Šadžius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius