Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS OFICIALIOSIOS STATISTIKOS IR VALSTYBĖS DUOMENŲ VALDYSENOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 156

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 8, 10 dalimis ir 21 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Sudaryti šios institucinės sudėties:

1.1. Statistikos kolegiją:

1.1.1.   Valstybės duomenų agentūros atstovas (Statistikos kolegijos pirmininkas);

1.1.2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

1.1.3.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

1.1.4.   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

1.1.5.   Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas;

1.1.6.   Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

1.1.7.   Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas;

1.1.8.   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

1.1.9.   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas;

1.1.10. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

1.1.11. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

1.1.12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas;

1.1.13. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

1.1.14. Lietuvos banko atstovas;

1.1.15. Valstybės duomenų agentūros atstovas;

1.1.16. Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas;

1.1.17. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

1.1.18. Lietuvos verslo konfederacijos atstovas;

1.1.19. Vilniaus universiteto atstovas;

1.1.20. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Taikomosios matematikos instituto atstovas;

1.1.21. Lietuvos socialinių mokslų centro atstovas;

1.1.22. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos atstovas;

1.1.23. visuomenės informavimo priemonės atstovas;

1.1.24. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos deleguotas regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas;

1.1.25. Higienos instituto atstovas;

1.2. Valstybės duomenų valdymo kolegiją:

1.2.1.   Valstybės duomenų agentūros atstovas (Valstybės duomenų valdymo kolegijos pirmininkas);

1.2.2.   Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos atstovas;

1.2.3.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

1.2.4.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

1.2.5.   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

1.2.6.   Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas;

1.2.7.   Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

1.2.8.   Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas;

1.2.9.   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

1.2.10. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas;

1.2.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

1.2.12. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

1.2.13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas;

1.2.14. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

1.2.15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas;

1.2.16. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

1.2.17. valstybės įmonės Registrų centro atstovas;

1.2.18. Valstybės duomenų agentūros atstovas;

1.2.19. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

1.2.20. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

1.2.21. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

1.2.22. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atstovas;

1.2.23. viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės atstovas;

1.2.24. viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų atstovas;

1.2.25. asociacijos „Infobalt“ atstovas;

1.2.26. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atstovas;

1.2.27. asociacijos LithuaniaBio atstovas;

1.2.28. Lietuvos banko atstovas;

1.2.29. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas.

2Patvirtinti pridedamus:

2.1. Statistikos kolegijos nuostatus;

2.2. Valstybės duomenų valdymo kolegijos nuostatus;

2.3. Valstybės duomenų gavimo, tvarkymo ir teikimo tvarkos aprašą.

3Pavesti Valstybės duomenų agentūrai užtikrinti techninį ir materialinį Statistikos kolegijos ir Valstybės duomenų valdymo kolegijos aprūpinimą.

4Nustatyti, kad šio nutarimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodyti subjektai į Statistikos kolegijos ir Valstybės duomenų valdymo kolegijos sudėtį turi skirti po vieną savo atstovą ir jo pakaitinį narį ir apie tai informuoti Valstybės duomenų agentūrą.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                        Gintarė Skaistė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 156

 

Statistikos kolegijos NUOSTATAI

 

1.    Statistikos kolegija yra visuomeniniais pagrindais veikiantis Valstybės duomenų agentūros (toliau – Agentūra) patariamasis organas.

2.    Statistikos kolegijos veiklos tikslas – teikti Agentūrai siūlymus dėl klausimų, nurodytų Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, sprendimo.

3.    Statistikos kolegija rengia ir teikia Agentūrai siūlymus sprendžiant klausimus, susijusius su Statistikos kolegijos veiklos tikslu, ir klausimus, susijusius su:

3.1. dalyvavimu formuojant oficialiosios statistikos valstybės politiką ir šios politikos įgyvendinimu;

3.2. oficialiosios statistikos organizavimu ir statistinės informacijos rengimo pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį (toliau – OS programa) koordinavimu;

3.3. teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;

3.4. OS programos statistinių tyrimų prioritetų nustatymu;

3.5. OS programos statistinių tyrimų finansavimu;

3.6. atsakomybių paskirstymu, atliekant OS programos statistinius tyrimus;

3.7. kitais OS programos vykdymo klausimais;

3.8. kitomis Agentūros funkcijomis oficialiosios statistikos valdymo srityje.

4Statistikos kolegija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi šias teises:

4.1. iš Agentūros gauti informaciją, kurios reikia jai nustatytam tikslui pasiekti ir jai pavestiems klausimams nagrinėti;

4.2. prireikus pasikviesti į savo posėdžius ekspertų nagrinėjant Statistikos kolegijai pavestus klausimus.

________________________

part_e9172563d0ef43a792e97b5f3077617c_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 156

 

Valstybės duomenų valdymo kolegijos NUOSTATAI

 

1.  Valstybės duomenų valdymo kolegija (toliau – VDV kolegija) yra visuomeniniais pagrindais veikiantis Valstybės duomenų agentūros (toliau – Agentūra) patariamasis organas.

2.  VDV kolegijos tikslas – teikti Agentūrai siūlymus dėl klausimų, nurodytų Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, sprendimo.

3.  VDV kolegija rengia ir teikia Agentūrai siūlymus sprendžiant klausimus, susijusius su VDV kolegijos tikslu, ir klausimus, susijusius su:

3.1. dalyvavimu formuojant valstybės politiką ir valstybės politikos įgyvendinimu valstybės duomenų valdysenos srityje;

3.2. valstybės duomenų valdysenos organizavimo ir rengimo pagal Valstybės duomenų valdysenos programą (toliau – VDV programa) koordinavimu;

3.3. naujų VDV programos darbų inicijavimu;

3.4. VDV programos darbų prioritetų nustatymu;

3.5. VDV programos darbų finansavimu;

3.6. atsakomybių paskirstymu, vykdant VDV programos darbus;

3.7. VDV programos darbų tvarkos aprašų metodiniu vertinimu;

3.8. kitais VDV programos vykdymo klausimais;

3.9. kitomis Agentūros funkcijomis valstybės duomenų valdysenos srityje.

4.  VDV kolegija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi šias teises:

4.1. iš Agentūros gauti informaciją, kurios reikia jai nustatytam tikslui pasiekti ir pavestiems klausimams nagrinėti;

4.2. prireikus pasikviesti į savo posėdžius ekspertų nagrinėjant VDV kolegijai pavestus klausimus.

________________________

part_a550c62a7a734401934f65a0aa809179_end


 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2023 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 156

 

VALSTYBĖS DUOMENŲ GAVIMO, TVARKYMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.    Valstybės duomenų gavimo, tvarkymo ir teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma valstybės duomenų gavimo į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (toliau – VDV IS), jų tvarkymo šioje sistemoje, įskaitant valstybės duomenų tvarkymo terminų laikymąsi, ir teikimo Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams tvarka. 

2.    Aprašas taikomas Valstybės duomenų agentūrai (toliau – Agentūra), valstybės duomenų teikėjams, valstybės duomenų vartotojams ir VDV IS naudotojams. 

3.    Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Kitas Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų dalijimosi būdas (toliau – kitas VDV IS duomenų dalijimosi būdas) – Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus nustatytus techninius reikalavimus atitinkantis Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų dalijimosi būdas, kai dėl techninių priežasčių neįmanoma naudoti Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos standartinės duomenų dalijimosi jungties.

3.2. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, Oficialiosios statistikos portale per valstybės duomenų užsakymo modulį teikiantis prašymą gauti valstybės duomenis ir (ar) atlikti su jų tvarkymu susijusius veiksmus siekiant Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų.

3.3. Pirminių duomenų inventorinimas – pirminių duomenų metaduomenų surinkimas, standartizavimas ir valstybės duomenų metaduomenų rinkinių parengimas skelbti Viešajame valstybės duomenų metaduomenų kataloge.

3.4. Pirminių duomenų struktūros aprašas – standartinė pirminių duomenų metaduomenų lentelė, kurioje aprašoma valstybės duomenų šaltinio struktūra, įvardijant pirminių duomenų laukus, pirminių duomenų lenteles, pirminių duomenų šaltinius ir pirminių duomenų rinkinį.

3.5. Valstybės duomenų metaduomenys (toliau – metaduomenys) – struktūruoti duomenys, kuriais apibūdinami pirminiai ir (arba) valstybės duomenys, kad būtų lengviau juos atpažinti, rūšiuoti ir standartizuoti.

3.6. Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos standartinė duomenų dalijimosi jungtis (toliau – VDV IS standartinė jungtis) – Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus nustatytus techninius reikalavimus atitinkanti Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos prieiga, kuria užtikrinamas automatizuotas keitimasis duomenimis tarp registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų.

3.7. Viešasis valstybės duomenų metaduomenų katalogas (toliau – metaduomenų katalogas) – valstybės duomenims, tvarkomiems Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje, teikti skirtas viešas standartizuotų valstybės duomenų metaduomenų rinkinių sąrašas, prieinamas Oficialiosios statistikos portale per valstybės duomenų užsakymo modulį.

3.8. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS DUOMENŲ GAVIMAS Į VDV IS

 

4.    Valstybės duomenys Agentūrai teikiami Apraše nustatyta tvarka. Konkrečius valstybės duomenų teikimo būdus nustato Agentūros generalinis direktorius. 

5.    Registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų (toliau kartu – registrai, informacinės sistemos) valdytojai ir (ar) tvarkytojai, gavę Agentūros kreipimąsi dėl pirminių duomenų pateikimo, per Agentūros nustatytą ne ilgesnį kaip 30 dienų nuo kreipimosi dienos terminą atlieka pirminių duomenų inventorinimą, parengia ir pateikia visų savo valdomų ir (ar) tvarkomų pirminių duomenų struktūros aprašus metaduomenų katalogui sudaryti.

6.    Agentūra, siekdama Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų valstybės duomenų teikimo tikslų, raštu kreipiasi į valstybės duomenų teikėjus ir nustato konkretų valstybės duomenų pateikimo terminą, ne ilgesnį kaip 30 dienų arba 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos, kai valstybės duomenys teikiami esant paskelbtai nepaprastajai padėčiai ar ekstremaliajai situacijai, taip pat nurodo, kokius duomenis, kokiu periodiškumu, kurį laiką reikia teikti, ir kitą reikalingą informaciją. 

7.    Prieš pradėdami teikti į VDV IS pirminius duomenis, administracinius duomenis, registrų, informacinių sistemų valdytojai ir (ar) tvarkytojai per Agentūros nustatytą duomenų pateikimo terminą, ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, išskyrus Įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, be atskiro Agentūros kreipimosi parengia ir Agentūrai pateikia atnaujintą pirminių duomenų struktūros aprašą, apimantį metaduomenų katalogui sudaryti reikalingą informaciją apie duomenis.

8.    Iš registrų, informacinių sistemų į VDV IS teikiamos pirminių duomenų, administracinių duomenų kopijos, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos pagal Agentūros parengtus standartizuotus duomenų ar paslaugų teikimo sąlygų aprašus, atsižvelgiant į Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį – netaikant Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytų reikalavimų dėl duomenų teikimo sutarčių sudarymo, išskyrus atvejus, kai oficialiosios statistikos tikslams valstybės duomenys gaunami kartu su statistiniais duomenimis. Duomenys ne iš registrų, informacinių sistemų į VDV IS teikiami pagal atskirus susitarimus.

9.    Registrų, informacinių sistemų valdytojai ir (ar) tvarkytojai, prieš pakeisdami pirminių duomenų struktūros aprašą, ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų iki planuojamo pakeitimo dienos informuoja Agentūrą, pateikdami informaciją apie planuojamus pakeitimus, įskaitant naujas pirminių duomenų struktūras. Registrų, informacinių sistemų valdytojai ir (ar) tvarkytojai nedelsdami, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pakeitimo dienos, pradeda teikti pirminius duomenis pagal atnaujintą pirminių duomenų struktūros aprašą.

10.  Pirminiai duomenys, administraciniai duomenys į VDV IS teikiami naudojant VDV IS standartinę jungtį, išskyrus atvejus, kai toks būdas neįmanomas technologiškai ar dėl kitų objektyvių priežasčių. Kai VDV IS standartinės jungties naudoti neįmanoma, kitą VDV IS duomenų dalijimosi būdą parenka Agentūra, įvertinusi kito būdo taikymo sąnaudų ir naudos santykį bei tinkamą duomenų apsaugos lygį. 

11.  Jeigu registrų, informacinių sistemų valdytojai ir (ar) tvarkytojai neturi sistemos administratoriaus ar sistemos priežiūros paslaugų teikėjo, Agentūra padeda jiems įdiegti ir sukonfigūruoti pirminių duomenų struktūros aprašui generuoti reikalingas priemones ir VDV IS jungtį arba įdiegia ir sukonfigūruoja pirminių duomenų struktūros aprašui generuoti reikalingas priemones ir VDV IS standartinę jungtį. Agentūra, atlikdama šiame punkte nurodytus veiksmus, užtikrina duomenų saugą, laikydamasi registrų, informacinių sistemų valdytojų ir (ar) tvarkytojų nurodymų.

12.  Agentūra, pastebėjusi klaidų pirminiuose duomenyse, pateiktuose į VDV IS, apie tai praneša registrų, informacinių sistemų valdytojams ir (ar) tvarkytojams. Registrų, informacinių sistemų valdytojai ir (ar) tvarkytojai atsako už duomenų teisingumą iki jų pateikimo momento ir privalo nedelsdami registrų, informacinių sistemų nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais ištaisyti klaidingus duomenis ir apie tai pranešti Agentūrai arba informuoti Agentūrą apie priežastis, dėl kurių negalima ištaisyti klaidų, arba apie ilgesnį terminą, per kurį klaidos bus ištaisytos.

13.  Registrų, informacinių sistemų valdytojai ir (ar) tvarkytojai apie numatomą valstybės duomenų teikimo į VDV IS sustabdymą ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki sustabdymo dienos raštu informuoja Agentūrą, išskyrus atvejus, kai duomenų teikimas į VDV IS turi būti sustabdytas nedelsiant. Tokiu atveju registrų, informacinių sistemų valdytojai ir (ar) tvarkytojai raštu informuoja Agentūrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų teikimo į VDV IS sustabdymo dienos.

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

14. Valstybės duomenys tvarkomi Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais.

15.Valstybės duomenys tvarkomi VDV IS.

16.  Agentūra užtikrina, kad valstybės duomenys būtų tvarkomi teisėtai ir saugiai, ir įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, įskaitant apsaugą nuo valstybės duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Konkrečias valstybės duomenų saugos priemones Agentūros generalinis direktorius nustato vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, VDV IS nuostatais, VDV IS duomenų saugos nuostatais ir kitais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais. Agentūra, siekdama užtikrinti valstybės duomenų saugą, turi teisę taikyti papildomas procedūras ir (ar) priemones, reikalingas valstybės duomenų saugai užtikrinti.

17.  Agentūra turi teisę laikyti savo valdomus ir tvarkomus valstybės duomenų išteklius Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (arba) Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybėse narėse esančiuose duomenų centruose.

18.  Visi valstybės duomenys ir valstybės duomenų tvarkymo procedūros, įskaitant bet kokį duomenų gavimą ar teikimą išoriniu tinklu, šifruojamos.

 

IV SKYRIUS 

VALSTYBĖS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI

 

19Valstybės duomenys tvarkomi 25 metus nuo jų gavimo dienos.

20Suėjus valstybės duomenų tvarkymo terminui, valstybės duomenys sunaikinami VDV IS nuostatuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS 

VALSTYBĖS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

21.  Valstybės duomenys teikiami pareiškėjams tik Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams.

22.  Valstybės duomenys teikiami neatlygintinai, išskyrus atvejus, kai pareiškėjui reikalingi papildomi valstybės duomenų parengimo darbai (adaptavimo ar kitokio perdirbimo, modeliavimo, vizualizavimo ir kiti darbai, kuriems įvykdyti reikia papildomų techninių sprendimų). Šie atvejai vertinami kaip su valstybės duomenų teikimu susijusi Agentūros teikiama paslauga, kuri apmokama Agentūros generalinio direktoriaus nustatyta tvarka pagal Agentūros generalinio direktoriaus nustatytus įkainius.

23.  Pareiškėjas, norėdamas gauti valstybės duomenų, per valstybės duomenų užsakymo modulį Oficialiosios statistikos portale pateikia Agentūros generalinio direktoriaus nustatytos formos prašymą, nurodydamas konkretų Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytą tikslą ir teisinį pagrindą, kuriam reikalingi valstybės duomenys, bei pateikdamas informaciją ir (ar) dokumentus, kuriais įrodoma jo teisė gauti valstybės duomenis prašyme nurodytu tikslu, taip pat kitą Įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą informaciją. 

24.  Agentūra, nustačiusi, kad pateikti ne visi dokumentai ir (ar) informacija, nurodyti Aprašo 23 punkte, ir (arba) pateikta netiksli informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos nurodo trūkumus pareiškėjui ir informuoja, kad trūkumų nepašalinus per nurodytą terminą prašymas nebus nagrinėjamas.

25.  Agentūra, nustačiusi, kad pareiškėjas turi teisę naudoti valstybės duomenis prašyme nurodytiems tikslams, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisės naudoti valstybės duomenis nustatymo dienos, raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą teikti prašomus valstybės duomenis:

25.1. Jeigu pareiškėjui reikalingi valstybės duomenys yra kaupiami VDV IS, Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo teikti valstybės duomenis priėmimo dienos sukuria pareiškėjui ir (arba) jo atstovams (VDV IS naudotojams) prieigą prie VDV IS arba, įvertinusi prašomų pateikti valstybės duomenų apimtį ir pobūdį, pateikia valstybės duomenis pareiškėjui Agentūros generalinio direktoriaus nustatytu būdu. Kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, prašomi valstybės duomenys teikiami Agentūros generalinio direktoriaus nustatytais būdais.

25.2. Jeigu pareiškėjui reikalingi valstybės duomenys nekaupiami VDV IS, Agentūra kreipiasi į valstybės duomenų teikėją (-us), prašydama pateikti reikalingus valstybės duomenis Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Gavusi pareiškėjui reikalingus valstybės duomenis į VDV IS, Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo valstybės duomenų gavimo į VDV IS dienos sukuria pareiškėjui ir (arba) jo atstovams (VDV IS naudotojams) prieigą prie VDV IS arba, įvertinusi prašomų pateikti valstybės duomenų apimtį ir pobūdį, pateikia valstybės duomenis pareiškėjui Agentūros generalinio direktoriaus nustatytu būdu. Kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, prašomi valstybės duomenys teikiami Agentūros generalinio direktoriaus nustatytais būdais.

26.  Valstybės duomenys pareiškėjui pradedami teikti per 20 darbo dienų nuo sprendimo teikti valstybės duomenis priėmimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjui reikalingiems valstybės duomenims parengti reikia atlikti papildomus valstybės duomenų parengimo darbus (adaptavimo ar kitokio perdirbimo, modeliavimo, vizualizavimo ir kitus darbus, kuriems įvykdyti reikia papildomų techninių sprendimų). Valstybės duomenys iš VDV IS teikiami pagal Agentūros parengtus standartizuotus duomenų ar paslaugų teikimo sąlygų aprašus, netaikant Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytų reikalavimų dėl duomenų teikimo sutarčių sudarymo, išskyrus atvejus, kai oficialiosios statistikos tikslams valstybės duomenys teikiami kartu su statistiniais duomenimis

27.    Agentūra gali atsisakyti teikti valstybės duomenis, jeigu:

27.1.    pareiškėjas neturi teisės gauti prašomų valstybės duomenų Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams;

27.2.    prašomų valstybės duomenų apimtis nėra būtina nurodytam tikslui pasiekti;

27.3.    prašomi duomenys netvarkomi jokiame registre, informacinėje sistemoje;

27.4.    valstybės duomenų teikimas keltų grėsmę visuomenės sveikatai, valstybės saugumui ar gynybai, viešajai tvarkai, valstybės ekonominiams, socialiniams, teisėsaugos ar kitiems interesams, duomenų subjekto ar kito asmens teisių ir laisvių apsaugai;

27.5.    tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tų pačių valstybės duomenų, kurie jam jau buvo pateikti;

27.6.    prašomi valstybės duomenys yra viešai skelbiami;

27.7. Agentūra neturi teisės gauti pareiškėjo prašomų duomenų iš registrų, informacinių sistemų valdytojų ir (ar) tvarkytojų;

27.8. prašoma pateikti vieno registro ir (ar) informacinės sistemos pirminius duomenis;

27.9. prašoma pateikti valstybės duomenis siekiant priimti sprendimą arba atlikti veiksmus, sukeliančius teisines pasekmes konkrečiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, išskyrus atvejį, jeigu gautas juridinio asmens rašytinis sutikimas dėl aiškiai apibrėžtos apimties juridinio asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu. 

28.       Agentūra per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) informuoja pareiškėją apie sprendimą neteikti valstybės duomenų, nurodydama tokio sprendimo priežastis. Agentūros sprendimas atsisakyti teikti valstybės duomenis gali būti skundžiamas Agentūros generaliniam direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

29Valstybės duomenys pareiškėjams teikiami Įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nustatytu detalumu pagal Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus.

30.  Jeigu Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų valstybės duomenų naudojimo tikslų pasiekimas neįmanomas suteikiant prieigą prie VDV IS, valstybės duomenys teikiami pareiškėjo aplinkoje, kurioje turi būti užtikrintas duomenų saugumas, ribotas prieinamumas, suteikiant tik autentifikuotas ir kontroliuojamas prieigas prie perduodamų valstybės duomenų Aprašo 26 punkte nustatytais terminais.

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31Pareiškėjui prisijungus prie VDV IS ir patvirtinus sutikimą laikoma, kad pareiškėjas susipažino ir sutinka su Aprašo nuostatomis ir VDV IS galutinio naudotojo įsipareigojimais dėl duomenų ir nuosavybės teise saugomos informacijos apsaugos.

32Visi ginčai, susiję su valstybės duomenų teikimu, sprendžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

____________________________

part_d1145958cecc49618b0a4e163908c91c_end