r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-203 (E) „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. gruodžio 27 d. Nr. T-254

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu,  18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdama į Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo komisijos, sudarytos Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. A-290 „Dėl komisijos sudarymo prašymams nagrinėti“ (su visais pakeitimais ir papildymais), 2022 m. gruodžio 1 d. protokolą KPP-212, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a pakeisti Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarko aprašą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-203(E) „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija 2021-05-31 sprendimu Nr. T-117, pakeitimai 2016-11-26 sprendimu Nr. T-218(E), 2017-11-02 sprendimu Nr. T-190(E), 2020-05-25 sprendimu Nr. T-119, (toliau – Aprašas):

1.   Pripažinti netekusiu galios Aprašo 5.3 papunktį.

2.   Pakeisti Aprašo 5.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.5. viešosioms įstaigoms, vykdančioms darbą su jaunimu nuo 14 iki 29 metų, teikiant jiems socialines, laisvalaikio organizavimo, nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymo paslaugas.“

3Pripažinti netekusiu galios Aprašo 10.2 papunktį.

4Pakeisti Nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vitalijus Mitrofanovas


 

Nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų

teikimo tvarkos aprašo

priedas

(nauja redakcija 2022-12-27 sprendimu Nr. T-254)   

_______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys adresas, telefonas, el. paštas)

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybai

 

 

PRAŠYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO

 

_____________________ 

(data)

 

Mokesčio lengvatos teikimo motyvacija, vykdoma veikla, sukurtų darbo vietų skaičius:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nekilnojamojo turto objekto (-ų) adresas:

_______________________________________________________________________________

Nekilnojamojo turto objekto (-ų) unikalus (-ūs) Nr.:

_______________________________________________________________________________

Laikotarpis, už kurį prašoma suteikti lengvatą:

_______________________________________________________________________________

Prašomos suteikti lengvatos dydis Eur:

_______________________________________________________________________________

Pagrindas (Aprašo punktas) pagal kurį prašoma suteikti Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą:

_______________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopija;

2. Kiti pagal Aprašo 10 punktą reikalingi ir prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

______________________________________________________________________________________________

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga.

 

 

_____________________                                             _____________________________

(parašas)                                                        (Juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens vardas pavardė)  

 

 

part_ce356950c31346cba1460cdfedd43987_end