LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. rugsėjo 16 d. Nr. XIV-524

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Viešoji transporto infrastruktūra – transporto infrastruktūra, kuri skirta keleiviams, bagažui ir (arba) kroviniams vežti ir kurią sudaro viešoji geležinkelių infrastruktūra, Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai, valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės viešieji keliai, tarptautinių oro uostų infrastruktūra, skrydžių valdymo sistemos įrenginiai, vidaus vandenų transporto infrastruktūra, jūrų uostų infrastruktūra. Konkretūs viešosios transporto infrastruktūros objektai nurodyti specialiuosiuose transporto rūšių įstatymuose.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) nustato privalomus reikalavimus transporto veiklai vykdyti valstybės institucijoms, asociacijoms, transporto infrastruktūros objektų valdytojams, transporto infrastruktūros objektų naudotojams;“.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Transporto objektų nuosavybė

1. Transporto objektai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei, savivaldybėms, Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims.

2. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai, viešoji geležinkelių infrastruktūra, Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai, valstybinės reikšmės keliai ir šiems objektams priskirta žemė.

3. Viešosios transporto infrastruktūros objektai, išskyrus nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei, savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei ar akcinei bendrovei, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (toliau – valstybės ar savivaldybės valdoma bendrovė), ir uždarajai akcinei bendrovei ar akcinei bendrovei, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybės ar savivaldybės valdomai bendrovei. Kai viešosios transporto infrastruktūros objektai nuosavybės teise priklauso valstybės ar savivaldybės valdomai bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei ar akcinei bendrovei, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybės ar savivaldybės valdomai bendrovei, šių bendrovių visos akcijos gali nuosavybės teise priklausyti tik valstybei, savivaldybei ar valstybės ar savivaldybės valdomai bendrovei.

4. Viešosios transporto infrastruktūros objektai, žemė, akvatorija (vandens plotai), kitas priskirtas ar sukurtas turtas yra valdomi nuosavybės teise arba valdomi, naudojami ir disponuojama jais turto patikėjimo teise vadovaujantis šiuo ir kitais įstatymais.

5. Viešosios transporto infrastruktūros objektais negali būti užtikrinamas kitų nei juos nuosavybės ar patikėjimo teise valdančių asmenų prievolių įvykdymas. Viešosios transporto infrastruktūros objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą pripažįstami nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiais įrenginiais ir turtu, nuosavybės ar patikėjimo teise valdančių asmenų prievolės šiais objektais gali būti užtikrinamos tik gavus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos leidimą. Į viešosios transporto infrastruktūros objektus negali būti nukreipti išieškojimai pagal kreditorių reikalavimus.

6. Privačios transporto infrastruktūros savininkas yra fizinis ar juridinis asmuo.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Lėšos, gautos už naudojimąsi viešąja transporto infrastruktūra, naudojamos tik šios infrastruktūros funkcionavimui užtikrinti ir šio Įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatytoms programoms finansuoti. Šis reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai viešosios transporto infrastruktūros savininkė yra valstybės ar savivaldybės valdoma bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybės ar savivaldybės valdomai bendrovei, arba kai viešosios transporto infrastruktūros valdymas perduodamas investuotojui teisės aktų nustatyta tvarka pagal koncesijos ar valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį, kurioje nustatoma pareiga investuotojui užtikrinti tinkamą perduotos viešosios transporto infrastruktūros priežiūrą.“

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Transporto infrastruktūros rūšys ir valdytojai

1. Transporto infrastruktūra yra viešoji ir privati.

2. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančios viešosios transporto infrastruktūros valdytoją skiria Vyriausybė arba savivaldybės institucija. Valdytojui parinkti skelbiamas konkursas arba viešajai transporto infrastruktūrai valdyti steigiama įmonė.“ 

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lėšas, gautas už naudojimąsi viešąja transporto infrastruktūra, viešosios transporto infrastruktūros valdytojas naudoja pagal viešosios transporto infrastruktūros savininko ar jo įgaliotos institucijos patvirtintą pajamų ir išlaidų sąmatą bei patvirtintas programas šio straipsnio 1 dalyje numatytiems tikslams, išskyrus atvejus, kai viešosios transporto infrastruktūros savininkė yra valstybės ar savivaldybės valdoma bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybės ar savivaldybės valdomai bendrovei, arba kai viešosios transporto infrastruktūros valdymas perduodamas investuotojui, kaip tai numatyta šio Įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Viešosios transporto infrastruktūros valdytojo santykiai su transporto infrastruktūros savininku

Kai viešoji transporto infrastruktūra priklauso Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise arba savivaldybei nuosavybės teise, viešosios transporto infrastruktūros savininko ir valdytojo tarpusavio santykiai nustatomi turto patikėjimo sutartyje, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda