LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2018 M. SAUSIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-45 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 12 d. Nr. V-194

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 8.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) valdybos 2018 m. kovo 28 d. siūlymą (protokolas Nr. 12V-03),

p a k e i č i u Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės):

1.  Pakeičiu Taisyklių 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Jei Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius nustato, kad asmuo pažeidė akademinę etiką, ir šis pažeidimas atitinka Tarybos mokslinės veiklos etikos principo (-ų) pažeidimą (-us), paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos penkerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimus, kuriuose konstatuotas akademinės etikos pažeidimas, ar jie atitinka Tarybos nustatytų mokslinės veiklos etikos principų pažeidimus, nagrinėja Tarybos pirmininko sudaryta Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisija pagal Tarybos pirmininko patvirtintą darbo reglamentą.“

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Dainius H. Pauža