LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2023 M. IŠIMTINĖS PARAMOS PIENO GAMINTOJAMS EKONOMINIAM GYVYBINGUMUI IŠSAUGOTI ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 3D-566

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į 2023 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2023/1465, kuriuo numatoma skubi finansinė parama žemės ūkio sektoriams, patyrusiems konkrečių problemų, darančių poveikį žemės ūkio produktų gamintojų ekonominiam gyvybingumui,

t v i r t i n u 2023 m. išimtinės paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisykles (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2023 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr. 3D-566

 

2023 M. IŠIMTINĖS PARAMOS PIENO GAMINTOJAMS EKONOMINIAM GYVYBINGUMUI IŠSAUGOTI ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2023 m. išimtinės paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2023 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2023/1465, kuriuo numatoma skubi finansinė parama žemės ūkio sektoriams, patyrusiems konkrečių problemų, darančių poveikį žemės ūkio produktų gamintojų ekonominiam gyvybingumui.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti 2023 m. išimtinės paramos pieno gamintojams (toliau – gamintojai), jų ekonominiam gyvybingumui išsaugoti, (toliau – parama) skyrimo reikalavimus ir administravimo tvarką.

3. Parama mokama neviršijant 10 660 962 Eur, kaip nustatyta 2023 m. Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos (15-001) sąmatoje pagal priemones, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 3D-6 „Dėl 2023 m. Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų sąmatų pagal priemones patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR PARAMOS SKYRIMO REIKALAVIMAI

 

4. Parama skiriama gamintojams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

4.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 31 d. (imtinai);

4.2. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) 2023 m. liepos 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;

4.3. kurie 2023 m. balandžio–birželio mėnesiais pardavė pieną perdirbti VĮ Žemės ūkio duomenų centre (toliau – Centras) registruotiems pieno supirkėjams (toliau – supirkėjai);

4.4. kuriems supirkėjai už supirktą natūralų žalią pieną 2023 m. balandžio–birželio mėnesiais mokėjo vidutinę pieno pirkimo kainą ne didesnę kaip 40 ct už kg žalio pieno, išskyrus gamintojus, kurių ūkiai 2023 m. rugpjūčio 1 d. turėjo ekologinio gamybos ūkio sertifikatą žalio pieno gamybai (įskaitant ir ūkius, kurie turėjo pereinamojo laikotarpio į ekologinio ūkio sistemą statusą), ir / arba 2023 m. kovo 1 d. buvo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), kuri yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove, vadovaujantis Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kuri Centre yra registruota pieno supirkėja, nariais; šiems gamintojams parama skiriama tuo atveju, jei 2023 m. balandžio–birželio mėnesiais supirkėjai jiems už supirktą natūralų žalią pieną mokėjo vidutinę pieno pirkimo kainą ne didesnę kaip 45 ct už kg žalio pieno;

4.5. kurie ir kurių sutuoktiniai nėra ir nebuvo patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

5. Paramos suma kiekvienam gamintojui apskaičiuojama pagal jo 2023 m. balandžio–birželio mėnesiais faktiškai parduotą natūralaus pieno kiekį (kg) padauginus iš paramos dydžio, nustatyto taisyklių 6 punkte, kuris yra diferencijuotas pagal 2023 m. liepos 1 d. gamintojo ŪGR įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių pagal 4 pakopas, kurios nustatytos Lietuvos 2023–2027 metų BŽŪP strateginiame plane (1 pakopa – iki 10 karvių (imtinai), paramos dydis – 70 proc.; 2 pakopa – 11–50 karvių (imtinai), paramos dydis – 90 proc.; 3 pakopa – 51–150 karvių (imtinai), paramos dydis – 100 proc.; bei 4 pakopa – 151 karvė ir daugiau, paramos dydis – 75 proc.).

6. Skaičiuojant gamintojui paramos sumą, taikomi šie Centro apskaičiuoti paramos dydžiai (apskaičiuoti remiantis Centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenimis, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), pripažintų žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis, Centrui pateiktais duomenimis ir VšĮ „Ekoagros“ pateiktais duomenimis apie ūkius, kurie 2023 m. rugpjūčio 1 d. buvo sertifikuoti kaip ekologinės gamybos ūkiai žalio pieno gamybai (įskaitant ūkius, kurie turėjo pereinamojo laikotarpio į ekologinio ūkio sistemą statusą):

6.1. 1 pakopa – gamintojams, 2023 m. liepos 1 d. laikiusiems iki 10 karvių (imtinai), paramos dydis – 41,00 Eur už žalio natūralaus pieno toną;

6.2. 2 pakopa – gamintojams, 2023 m. liepos 1 d. laikiusiems 11–50 karvių (imtinai), paramos dydis – 52,71 Eur už žalio natūralaus pieno toną;

6.3. 3 pakopa – gamintojams, 2023 m. liepos 1 d. laikiusiems 51–150 karvių (imtinai), paramos dydis – 58,57 Eur už žalio natūralaus pieno toną;

6.4. 4 pakopa – gamintojams, 2023 m. liepos 1 d. laikiusiems 151 karvę ir daugiau, paramos dydis – 43,93 Eur už žalio natūralaus pieno toną.

7. Gamintojui skiriama paramos suma negali viršyti 20 000 Eur. Jei gamintojui apskaičiuota paramos suma viršija 20 000 Eur, skiriama ir išmokama parama suma sumažinama iki nustatytos maksimalios paramos sumos (20 000 Eur).

8. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai Centre registruotiems pieno supirkėjams parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis 2023 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. Jeigu bendra apskaičiuota paramos suma pieno gamintojui mažesnė kaip 10 Eur, parama neskiriama.

9. Taisyklių 4.4 papunktyje nurodyti duomenys apie supirkėjų gamintojams mokėtą pieno kainą imami iš Pieno apskaitos informacinės sistemos.

10. Pagal taisykles teikiama parama gali būti sumuojama (teikiama kartu) su kita parama, finansuojama Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

11. Centras:

11.1. apskaičiuoja paramą gamintojams, atitinkantiems šių taisyklių 4 punkto reikalavimus, ir per 10 darbo dienų nuo šių taisyklių įsigaliojimo elektroniniu paštu nacparama@nma.lt perduoda MS Excel formatu Perduodamų duomenų apie 2023 m. ES paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti skyrimą suvestinę (taisyklių priedas) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra);

11.2. per 10 darbo dienų nuo duomenų perdavimo Agentūrai elektroniniu būdu, duomenis apie apskaičiuotas gamintojams paramos sumas pateikia savivaldybėms, kurios informuoja gamintojus, jeigu jie kreipiasi dėl minėtos informacijos į savivaldybę.

12. Agentūra:

12.1. elektroniniu būdu iš Centro gavusi visus duomenis apie paramos gavėjams skirtas paramos sumas, užsako paramos lėšas ir išmoka jas Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro  2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 31 d. Paramos lėšas perveda į banko sąskaitą, nurodytą 2023 m. Agentūrai pateiktoje Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, arba į paskutinę Agentūrai žinomą paramos ir (arba) pagalbos gavėjo banko sąskaitą, kuri buvo naudota išmokant lėšas. Išmokant paramą, paramos gavėjams turi būti užtikrinama, kad pirmiausia būtų naudojamos reglamentu (ES) Nr. 2023/1465 skirtos ES lėšos, o jas išnaudojus – valstybės biudžeto lėšos;

12.2. iki 2024 m. vasario 15 d. Žemės ūkio ministerijai raštu pateikia informaciją apie pagal šias taisykles išmokėtą bendrą paramos sumą ir paramos gavėjų skaičių bei ministerijai paprašius, kitą informaciją, susijusią su paramos teikimu;

12.3. prireikus siunčia paramos gavėjui pranešimą, kuriame prašo nurodyti banko sąskaitos duomenis, jeigu Agentūrai atliekant mokėjimą paaiškėja, kad duomenų apie paramos gavėjo sąskaitą nėra ar turimi duomenys yra netikslūs;

12.4. siekdama viešai ir skaidriai panaudoti paramą, teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje www.nma.lt iki 2024 m. birželio 15 d. paskelbia paramos gavėjų sąrašus ir sumas, kurios buvo išmokėtos iš ES biudžeto kiekvienam paramos gavėjui.

13. Žemės ūkio ministerija teikia Europos Komisijai informaciją, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2023/1465 5 straipsnyje.

14. Gamintojo mirties atveju įpėdinis, paveldintis gamintojo ūkį, gali kreiptis į Centrą iki 2023 m. gruodžio 31 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo (prašyme be savo asmens duomenų nurodomi banko sąskaitos duomenys) ir pridėdamas paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, taip pat turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui. Parama įpėdiniui, paveldinčiam gamintojo ūkį, skiriama, jeigu:

14.1. įpėdinis yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotas kaip valdos valdytojas arba partneris;

14.2. miręs gamintojas atitiko šių taisyklių 4.14.5 papunkčių reikalavimus.

15. Jeigu visa valda buvo perduota 2023 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d., valdos perėmėjas, įregistruotas toje pačioje valdoje valdos valdytoju ar partneriu, gali kreiptis į Centrą iki 2023 m. gruodžio 31 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo ir pridėdamas rašytinį valdos perdavėjo sutikimą dėl paramos mokėjimo valdos perėmėjui. Parama valdos perėmėjui skiriama, jeigu:

15.1. valdos perdavėjas arba valdos perėmėjas atitiko šių taisyklių 4.24.3 ir 4.5 papunkčių reikalavimus;

15.2. valdos perdavėjas atitiko šių taisyklių 4.4 papunkčio reikalavimus;

15.3. valdos perdavėjas nėra gavęs šios paramos.

16. Gamintojo mirties atveju, kai Centras gamintojo duomenis su jam skirta parama išmokėti perdavė Agentūrai, o gamintojas mirė iki paramos išmokėjimo, įpėdinis, paveldintis gamintojo ūkį, gali Agentūrai pateikti laisvos formos prašymą dėl paramos išmokėjimo (prašyme nurodo savo asmens duomenis ir banko sąskaitos duomenis), kartu pridėdamas paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui. Skiriant paramą pagal šį punktą, parama išmokama laikantis taisyklių 12.1 papunktyje nustatytų paramos išmokėjimo terminų.

17. Jei dėl nenumatytų aplinkybių (padarytų klaidų registruose, įrašų registruose pasikeitimų dėl gamintojo mirties ar valdos perdavimo atvejo), kurios paramos skaičiavimo metu Centrui nebuvo žinomos, paramos gavėjams priskaičiuota lėšų suma viršija taisyklių 3 punkte nustatytą paramos sumą, viršijanti paramos sumos dalis bus išmokama iš valstybės biudžeto lėšų, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 2023/1465 3 straipsnio 2 dalyje, laikantis taisyklių 12.1 papunktyje nustatytų paramos išmokėjimo terminų.

 

IV SKYRIUS

GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

18. Gamintojai iki 2023 m. gruodžio 31 d. Centrui gali teikti laisvos formos prašymus dėl paramos skyrimo arba patikslinimo, kartu pateikdami prašymo pagrindimo dokumentus.

19. Centras per 10 darbo dienų nuo prašymo dėl paramos skyrimo arba patikslinimo gavimo dienos išnagrinėja prašymą, apie priimtą sprendimą informuoja gamintoją ir elektroninius duomenis apie paramos skyrimą arba patikslinimą perduoda Agentūrai.

20. Centro sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Centro vadovui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Agentūros sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Agentūros vadovui arba Žemės ūkio ministerijai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui šiame punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

21. Neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos paramos lėšos susigrąžinamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

22. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

part_50b1c432a3ab4234bc1cb15d524ccc1c_end


 

2023 m. išimtinės paramos pieno

gamintojams ekonominiam gyvybingumui

išsaugoti administravimo taisyklių

priedas

 

 

PERDUODAMŲ DUOMENŲ APIE 2023 M. IŠIMTINĖS PARAMOS PIENO GAMINTOJAMS EKONOMINIAM GYVYBINGUMUI IŠSAUGOTI SKYRIMĄ SUVESTINĖ

 

________________ Nr. _______

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

Gamintojo vardas, pavardė (įmonės pavadinimas)

Gamintojo asmens kodas (įmonės kodas)

Valdos Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Seniūnija

Vietovės pavadinimas

Paramos suma, Eur

1

2

3

4

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo                                                                   (Parašas)                                                                  (Vardas ir pavardė)                           

 

 

part_cf02d9ba53874473bd44685143599979_end